5/17/2017

Surelerin 45. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 45. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de sabır ve namazla yardım isteyin. gerçi bu ağır gelir; ancak saygılı kimselere değil.

Âl-i İmrân Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Melekler şöyle dediği vakit: "Ey Meryem, haberin olsun, Allah seni dünya ve ahirette itibarlı biri ve kendisine yakın olanlardan olarak tarafından bir "kelime" ile müjdeliyor! Adı, Meryem oğlu Mesih İsa'dır."

Nisâ Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Düşmanlarınızı Allah çok iyi biliyor. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter!

Mâide Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz, onda onların üzerine şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, dişe diş, yaralamada ödeşme. Kim de bu hakkını sadakasına sayarsa, o, günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Her kim de Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar hep zalimlerdir.

En’âm Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık o zulmedip duran kavmin kökü kesilmişti. Hamdolsun o alemlerin Rabbi olan Allah'a.

A’râf Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ki, Allah'ı yolundan alıkoyarlar ve onu eğip bükmek isterler ve onlar ahireti de inkar eden kafirlerdi."

Enfâl Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, bir düşman kümesi ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki, kurtuluşa eresiniz.

Tevbe Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve kalpleri işkilli olup işkilleri içinde çalkalanlar savaşa çıkmak için, senden izin isterler.

Yûnus Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sanki gündüzün bir saatinden fazla kalmamışlar gibi hepsini mahşere sevkedeceği gün aralarında tanışacaklar! Allah'ın huzuruna çıkacaklarını yalanlayıp da doğru yolu tutmamış olanlar şüphesiz zarara uğramış olacaklar.

Hûd Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nuh Rabbine seslenip: "Ey Rabbim! Elbette oğlum benim ailemdendir, Senin va'din de kesinlikle haktır ve Sen hakimlerin en iyi hükmedenisin!" dedi.

Yûsuf Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İki zindan arkadaşından kurtulmuş olan, uzun süre sonra hatırladı ve: "Ben size onun tabirini haber veririm, hemen beni gönderin!" dedi.

İbrahim Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz de kendilerine zulmedenlerin yurtlarına yerleştiniz; onlara neler yaptığımız, size apaçık belli oldu ve size örnekler verdik.

Hicr Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlar içinde olacaklardır.

Nahl Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa o fenalıkları yapmak için tuzak kurup duranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden, hatır ve hayallerinden geçmeyen yönlerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular?

İsrâ Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de sen Kur'an'ı okuduğun zaman Biz seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz.

Kehf Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara dünya hayatının misalini şöyle ver (Dünya hayatı) gökten indirdiğimiz bir suya benzer ki. onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, nihayet rüzgarların savurup götürdüğü bir çöp kırıntısı olmuştur. Allah herşeye muktedirdir.

Meryem Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Babacığım doğrusu ben, sana o Rahman'dan bir azabın dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum."

Tâ-Hâ Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Ey Rabbimiz, bize şiddetle saldırmasından veya azgınlığının artmasından korkarız!" dediler.

Enbiyâ Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum; ama sağırlar ne kadar uyarılsalar çağrıyı işitmezler.

Hac Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evet nice memleketler vardır ki, Biz onları zulum yaparlarken helak ettik; şimdi damlarının üzerine çökmüş, ıp ıssız yıkıntı halindedir; ve nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve (bomboş kalmış) muhteşem köşkler vardır.

Mü’minûn Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra bir takım ayetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi Harun'u gönderdik.

Nûr Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah her hayvanı bir sudan yarattı. Öyle iken kimi karnı üzerinde yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah, dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir.

Furkân Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi elbette onu hareketsiz de kılardı. Sonra Biz güneşi ona nasıl delil kılmışız?

Şu’arâ Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa da asasını (yere) koyuverdi, bir de ne görsünler, onlar her ne dolap çeviriyorlarsa (bütün uydurduklarını) yutuyor.

Neml Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Allah'a ibadet edin diye Semud'a da kardeşleri Salih'i göndermiştik; hemen birbirleriyle çekişen iki fırka oldular.

Kasas Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat Biz, birçok nesiller yarattık, ömürleri de uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında ikamet ederek ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmedin; fakat peygamberlik verip gönderen Biz olduk.

Ankebût Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana vahyedilen Kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl! Muhakkak sahih namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan alıkoyar. Muhakkak Allah'ı anmak en büyük iştir ve Allah, her ne işlerseniz bilir.Rûm Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü iman edip de iyi iyi işler yapanlara lütfundan mükafat verecektir. Çünkü O, kafirleri sevmez.

Ahzâb Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamber, Biz seni hakka bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir gocundurucu (uyarıcı) olarak gönderdik.

Sebe Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan öncekiler de yalan demişlerdi. Hem de bunlar, onlara verdiklerimizin onda birine ermediler. Peygamberlerini yalanladılar da nasıl oldu inkarım?

Fâtır Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber Allah, insanları kendi işledikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsa, yeryüzünde bir deprenen bırakmazdı. Fakat onları belirlenmiş bir süreye kadar erteler. Nihayet ecelleri geldiği vakit, işte o zaman şüphe yok ki, Allah kullarını görendir (hiçbirini karşılıksız bırakmaz).

Yâsîn Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete erişeniz." denildiği zaman;

Sâffât Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Akan kaynaktan dolu kadehlerle kendilerine pırlanılır (sunulur).

Sâd Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eller ve gözler sahipleri (güçlü ve basiretli) kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

Zümer Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle iken Allah bir olarak anıldığında, ahirete inanmayanların yürekleri burkulur. O'ndan başkaları anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

Mü’min Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için Allah, onu onların kurdukları tuzağın fenalıklarından korudu ve Firavun'un ailesini o kötü azap kuşattı.

Fussilet Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Musa'ya o kitabı verdik de onda ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında iş bitirilirdi. Kesinlikle onlar, onun hakkında kuşkulu bir şüphe içindedirler.

Şurâ Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen onları, o ateşe sunulurlarken aşağılanmadan dolayı boyunlarını bükerek göz altından bakarlarken göreceksin! iman etmiş olanlar da şöyle derler: "Gerçek zarara uğrayanlar Kıyamet günü hem kendilerine hem ailelerine yazık etmiş kimselerdir." Bakın zalimler gerçekten sürekli bir azap içindedirler.

Zuhruf Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor: Biz Rahman'dan başka ibadet olunacak ilahlar yapmış mıyız?

Duhân Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Pota gibi karınlarında kaynar,

Kâf Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onların ne söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen de onlara karşı bir zorba değilsin. Şimdi benim tehditlerimden korkacaklara bu Kur'an ile öğüt ver!

Zâriyât Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O vakit bir kalkınmaya da güç yetiremediler bir yardım da görmediler.

Tûr Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde bırak onları ta çarpılacakları günlerine (kavuşuncaya) kadar.

Necm Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O'dur.

Kamer Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her halde o topluluk bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler.

Rahmân Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü onlar bundan önce varlık içinde keyiflerine düşkün şımarık müsriflerdi.

Kalem Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Ben, onların iplerini uzatır (süre tanır)ım, çünkü fendim sağlamdır.

Hâkka Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette Biz onu, o yüzden yeminiyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır)dık!

Müddessir Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
batakçılarla dalar giderdik

Mürselât Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yalan diyenlerin vay haline!

Nâzi’ât Suresi 45. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen, ancak O'ndan korkacakların bir uyarıcısısın!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder