5/04/2017

Surelerin 33. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
kuranın 33 ayetleri
Bakara Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver! buyurdu. Bu emir üzerine Adem, onlara isimleriyle bunları haber verince buyurdu ki: "Size demedim mi Ben her halde göklerin ve yerin sırrını bilirim! Ve sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri de biliyorum!"

Âl-i İmrân Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten Allah, Adem'i, Nuh'u ve İbrahim ailesiyle İmran hanedanını süzüp alemler üzerine seçti.

Nisâ Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Erkek ve dişiden her biri için, baba ve ananın, yakın akrabanın ve kendileriyle sözleşme yapıp yeminlerinizin bağladığı kimselerin terikelerinden mirasçılarını tesbit ettik. Onlara da paylarını verin. Çünkü Allah herşeye karşı şahittir.

Mâide Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a ve peygamberine karşı savaşmaya kalkışan ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası, öldürülmelerinden veya asılmalarından veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesinden veya bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu, onların dünyada çekecekleri bir zillettir. Ahirette ise kendilerine büyük bir azap vardır.

En’âm Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, söyledikleri lafın seni gerçekten incittiğini biliyoruz. Ancak onların yalancı dedikleri sen değilsin. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar.

A’râf Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Rabbim, ancak açık, gizli bütün hayasızlıkları, her türlü günahı, haksız yere isyanı ve Allah'a, hiçbir zaman bir delil indirmediği herhangi birşeyi ortak koşmanızı ve Allah'a bilmediğiniz şeyler yakıştırmanızı yasakladı."

Enfâl Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki sen içlerinde iken Allah, onlara azap edecek değildi. İstiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Tevbe Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, peygamberini doğru yol kanunu ve hak dini ile gönderendir, onu bütün dinlerden üstün kılmak için; isterse müşrikler hoşlanmasın.

Yûnus Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Öyle büsbütün yoldan çıkmış fasıklara Rabbinin sözü şöyle gerçekleşti: "Onlar artık imana gelmezler!"

Hûd Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nuh: "Onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz.

Yûsuf Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yusuf: "Ey Rabbim, zindan bana bunların davet ettikleri işten daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben onların sevdasına düşer, cahillerden olurum." dedi.

Ra’d Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece herkesin bütün kazancını gözetim altına alan zat (Allah) hiç inkar edilir mi? Tuttular Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Söyleyin bakalım onların isimlerini!" O'na yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz, yoksa anlamı olmayan sadece kuru bir laf mı? Doğrusu küfre saplananlara hileleri hoş gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur!

İbrahim Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin için birbiri ardınca güneş ve ayı hizmetinize verdi; yine sizin için gece ve gündüzü amade kıldı.

Hicr Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İblis: "Benim, kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmem olacak şey değildir!" dedi.

Nahl Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O kafirler, sadece kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin emrinin gelmesini beklerler, onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah onlara zulmetmedi; fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

İsrâ Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın haram kıldığı canı, haklı bir sebep olmadıkça, öldürmeyin; kim haksız yere öldürülürse, velisine hakkını arama hususunda tam bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin; çünkü o, yardıma eriştirilmiştir.

Kehf Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş hiçbir şey noksan bırakılmamış, ikisinin ortasından bir de nehir akıtmışız.

Meryem Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Selam bana; hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de diri olarak kaldırılacağım güne!"

Tâ-Hâ Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ki Seni çok tesbih edelim

Enbiyâ Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur; bunların herbiri birer yörüngede yüzüyorlar.

Hac Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin için o (kurbanlık hayvan)larda belli bir süreye kadar bir takım faydalar vardır; sonra da varacakları yer Beyt-i Atik (Ka'be)'dir.

Mü’minûn Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz halde küfredip ahirete ulaşmayı yalanlayan kavminden o kodaman güruh ise şöyle dedi: "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil; yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor.

Nûr Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar, sahibi bulunduğunuz köle ve cariyelerden, kendi bedellerini ödeyip azad edilmek için anlaşma yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız, hemen yazılı anlaşma yapın ve Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici varlığını kazanacaksınız diye, sakın namuslu kalmayı dileyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Her kim de onları fuhuşa zorlarsa, şüphesiz ki Allah, onların zorla bu işe sürüklenmesinden sonra, onları bağışlar, merhamet eder.

Furkân Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem onlar sana karşı herhangi bir mesel ile gelmezler ki, Biz sana (ona karşılık) gerçeği ve en güzel yorumu getirmiş olmayalım.

Şu’arâ Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bir de elini (koynundan) çekti çıkardı, o da bakanlara bembeyaz oluverdi.

Neml Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler: "Biz güçlüyüz ve yiğit savaşçılarız; ama karar sana aittir. Ne emredeceğini düşün."

Kasas Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Ey Rabbim, ben onlardan bir adam öldürdüm, korkarım beni hemen öldürürler.

Ankebût Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elçilerimiz Lut'a gelince, onlar yüzünden fenalaştı ve haklarında eli kolu daraldı (bağlandı). Onlar da: "Korkma ve kederlenme; seni ve aileni kurtaracağız; ancak karın ötekilerden oldu.

Rûm Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman herşeyden geçerek Rablerine yalvarır, dua ederler; sonra tarafından bir rahmet tattırıverdiği zaman da bakarsın onlardan bir kısmı tutar, o Rablerine ortak koşarlar,

Lokmân Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve öyle bir günü sayın (öyle bir günden ürperti duyun) ki, baba, çocuğundan (taraf) birşey ödeyemez; evlat da babasından taraf birşey ödeyecek değildir. Muhakkak Allah'ın va'di gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o mağrur (şeytan) sizi Allah('ın affın)a güvendir(erek aldatıp cehenneme sürükle)mesin!

Ahzâb Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliyyet devri çıkışı gibi süslenip çıkmayın, namaz kılın, zekat verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin! Ey Ehl-i Beyt (peygamberin ev halkı), Allah yalnızca sizden kiri uzaklaştırıp tertemiz, pampak etmek istiyor.

Sebe Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zayıf düşürülenler de büyüklük taslayanlara: "Hayır işiniz gece gündüz dolap (çevirmekti); çünkü sizler, bizlere hep Allah'a küfretmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz." derler ve böyle atışırlarken, azabı gördükleri zaman, içlerinden pişmanlık duymaktadırlar. Biz de o küfredenlerin boyunlarına tomrukları geçirmişizdir de yalnızca yaptıklarının cezasını çekiyorlardır.

Fâtır Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Adn cennetleri, ona girecekler, orada altın bileziklerle ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri ipektir.

Yâsîn Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem ölü toprak onlara bir delildir. Biz ona hayat verdik ve onda taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.

Sâffât Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde hepsi o gün azapta ortaktırlar.

Sâd Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Geri getirin onları bana" dedi ve tuttu bacaklarını, boyunlarını silmeye başladı.

Zümer Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğruyu getiren ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar, Allah'tan korkanlardır.

Mü’min Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O arkanızı dönüp gideceğiniz günden. Sizi Allah'tan koruyacak da yoktur. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık onu doğru yola iletecek biri yoktur!" dedi.

Fussilet Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Ben şüphesiz müslümanlardanım." deyip dürrüstlükle çalışarak Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?

Şurâ Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dilerse o rüzgarı durduruverir de (yelkenle giden gemiler) sırtı üzerinde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice ayetler vardır.

Zuhruf Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer insanlar hep (küfre sapacak) bir ümmet olacak olmasaydı. Biz o Rahman'ı inkar eden kimselerin evlerine muhakkak gümüşten tavanlar ve üzerlerinde çıkacakları asansörler yapardık.

Duhân Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlara mucizelerden içinde apaçık bir imtihan bulunan nimetler vermiştik.

Câsiye Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken yaptıkları işlerin kötülükleri onlara yüz göstermiş (gözlerinin önüne serilmiş) ve o alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir.

Ahkâf Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltme gücüne de sahip olduğunu görmediler mi? Evet, hiç şüphe yok ki, O, herşeye gücü yetendir!

Muhammed Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin de yaptıklannızı boşa çıkarmayın!

Kâf Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
görmediği halde Rahman'dan korkup O'na yönelen bir kalple gelen kimselere.

Zâriyât Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Üzerlerine çamurdan taşlar salmak için,

Tûr Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa "Onu kendisi uydurmakta" mı diyorlar? Hayır, kendileri inanmazlar.

Necm Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi gördün ya, o haktan yüz çevireni?

Kamer Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut'un kavmi o uyarılara yalan dediler.

Rahmân Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çevresinden aşıp geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin, (ama) bir güce sahip olmadan geçemezsiniz;

Vâkı’a Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(ki) bunlar ne eksilir, ne de yasaklanırlar,

Kalem Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte böyledir azap. Elbette ahiret azabı daha büyüktür, fakat bilselerdi!

Hâkka Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü o, şanı yüce Allah'a inanmıyordu.

Me’âric Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki, şahitliklerinde dürüstdürler.

Müddessir Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
döndüğü an o geceye

Kıyâmet Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da gerneşe gerneşe yakınlarına gitti.

Mürselât Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sanki sarı hopalar (erkek develer) gibi.

Nebe’ Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.

Nâzi’ât Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.

Abese Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ama o sayha (gürültüsünü dinletecek bela) geldiği zaman,

Mutaffifîn Suresi 33. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki inananların üzerlerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder