4/07/2017

Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 6. Ayetleri Türkçesi

  Hiç yorum yok
Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 6. Ayetleri Türkçesi
Kur'an-ı Kerim Fâtiha Suresinin 6. Ayeti
6- Hidayet eyle bizi dogru yola,

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 6. Ayeti
6- Su muhakkak ki inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 6. Ayeti
6- Rahimlerde sizlere dilediği şekli veren O'dur. Başka tanrı yok, ancak O vardır. Güçlü O'dur, hikmet sahibi O'dur.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 6. Ayeti
6- Yetimleri, evlenme çağına gelinceye kadar gözetin ve denetleyin. Onlarda bir olgunlaşma hissettiğinizde hemen mallarını kendilerine teslim edin, büyüyüp ellerine alacaklar diye o malları israfla yemeye kalkmayın. İhtiyacı olmayan tenezzül etmesin. Muhtaç olan da örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman karşılarında şahit bulundurun. Hesabınızı doğru tutmak için Allah'ın hareketlerinizi hesaba çekmesi yeter!

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 6. Ayeti
6- Ey iman edenler, namaza kalkacağınız vakit, yüzlerinizi, dirseklere kadar; ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı (yıkayın). Eğer cünüpseniz tastamam yıkanın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya biriniz hacet yerinden gelmişse ya da kadınlara dokunmuş olup da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, niyetle o topraktan ellerinize ve yüzlerinize sürün. Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değildir; fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredesiniz.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 6. Ayeti
6- Önlerinde kaç nesil, kendilerinden önce nice milletleri helak ettiğimizi görmediler mi? Bu yerde onlara, size vermediklerimizi vermiş, üzerlerine göğü bol bol bırakmış, ırmakları ayaklarının altından akar bir duruma getirmiştik. Öyle iken onları günahları yüzünden helak ettik ve arkalarından yeni bir nesil yarattık.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 6. Ayeti
6- Sonra kesinlikle, Peygamber gönderilen ümmetlere soracağız; kesinlikle gönderilen peygamberlere de soracağız;

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 6. Ayeti
6- Gerçek ortaya çıkmışken hakta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki göre göre ölüme sevk olunuyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 6. Ayeti
6- Ve eğer müşriklerden biri senden aman dileyerek yakınına gelmek isterse, Allah'ın kelamını dinleyebilmesi için ona aman ver, sonra onu güven duyacağı yere kadar gönder; çünkü onlar gerçeği bilmez bir toplulukturlar.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 6. Ayeti
6- Gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için elbette birçok deliller vardır.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 6. Ayeti
6- Yerde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir debelenen yoktur; O, onların duracakları yeri de, emanet edildikleri yeri de bilir. Onların hepsi açık bir kitaptadır.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 6. Ayeti
6- İşte böyle. Rabbin seni seçecek, sana olayların yorumuna ait bilgiler öğretecek ve hem sana ve hem de Ya'kub soyuna, bundan önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi nimetini tamamlayacaktır. Şüphe yok ki, Rabbin herşeyi bilendir, hikmet sahibidir." dedi.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 6. Ayeti
6- Bir de senden iyilikten önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa önlerinde örnek olarak cezalar gelip geçti. Ve gerçekten Rabbin, zulümlerine rağmen bağışlayıcıdır! Bununla beraber Rabbinin azabı çok şiddetlidir.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 6. Ayeti
6- Ve o vakit Musa kavmine demişti ki: "Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın! Bir vakit sizi Firavun'nun adamlarından kurtardı ki, sizi işkencenin kötüsüne peyliyorlar ve oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı diri tutmak istiyorlardı. Ve bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 6. Ayeti
6- Bir de Onlar: "Ey kendisine kitap indirilmiş olan, sen mutlaka delisin!

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 6. Ayeti
6- Akşam getirip sabah salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 6. Ayeti
6- Sonra sizi tekrar onların üzerine galip kıldık, size mal ve oğullarla yardımda bulunduk ve toplum olarak daha çoğalttık

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 6. Ayeti
6- Şimdi bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa belki arkalarından üzülerek kendini tüketeceksin!

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 6. Ayeti
6- ki, hem benim mirasçım, hem de Ya'kub ailesinin mirasçısı olsun. Hem de hoşnutluğuna onu kavuştur Rabbim!

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 6. Ayeti
6- Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, bütün bunların arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O'nundur.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 6. Ayeti
6- Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler?

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 6. Ayeti
6- İşte bunlar, Allah'ın şüphesiz hak, muhakkak ölüleri diriltiyor ve gerçekten herşeye gücü yetiyor olmasındandır.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 6. Ayeti
6- Ancak, eşleri ve sahibi bulundukları cariyelerine karşı durumları başka; çünkü bunlarla ilişkileri yüzünden kınanmazlar.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 6. Ayeti
6- Kendi karılarına zina suçu atıp da kendilerinden başka şahitleri de bulunmayan kimselerden herbiri ise kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmelidir.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 6. Ayeti
6- De ki: "Onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirdi. Gerçekten O, çok bağışlayandır, merhamet edendir."

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 6. Ayeti
6- Evet, yalanlamaktalar; fakat onlara alay edip durdukları şeyin dehşet veren haberleri gelecektir.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 6. Ayeti
6- Ve gerçekten sen bu Kur'an'a bilgisinin nihayeti olmayan bir hikmet sahibi tarafından erdiriliyorsun.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 6. Ayeti
6- Ve onlara arzda (yeryüzünde) hakimiyet verip Firavun, Haman ve ordularına korktukları şeyi, onların vasıtasıyla gösterelim.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 6. Ayeti
6- Cihad eden yalnızca kendi hesabına cihad eder; çünkü Allah, bütün alemlerden müstağnidir.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 6. Ayeti
6- Bu Allah'ın va'didir. Allah sözünden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 6. Ayeti
6- Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilmeyerek Allah yolundan saptırmak ve onu alaya almak için laf eğlencesi satın alırlar, işte bunlara alçaltıcı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 6. Ayeti
6- İşte görülmeyeni de görüleni de bilen, herşeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 6. Ayeti
6- Peygamber, mü'minler nazarında kendi canlarından daha önce gelir; hanımları da analarınızdır. Akraba da (miras bakımından) Allah'ın Kitab'ına göre birbirlerine, öteki mü'minlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. O Kitapta yazılı bulunuyor.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 6. Ayeti
6- Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, sana Rabbinden indirilen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve onun, yüceliğinin sonu olmayan her türlü övgüye layık olan (Allah') ın yolunu gösterdiğini görüyorlar.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 6. Ayeti
6-  Haberiniz olsun ki, şeytan size düşmandır, siz de onu düşman tutun; çünkü O, etrafına toplanan yandaşlarını ancak alevli cehennemlik dostlarından olsunlar diye davet eder.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 6. Ayeti
6- Babaları uyarılmamış olup gaflet içinde olan bir topluluğu uyarasın (vehameti haber veresin) diye.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 6. Ayeti
6- Bakınız Biz o dünya göğünü (yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla donattık.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 6. Ayeti
6- İçlerinden o heyet fırladı ve şöyle dedi: "Tanrılarınız üzerinde sabır ve sebat edin? Bu gerçekten arzu edilen şey, bir istek!

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 6. Ayeti
6- O, sizi tek bir nefisten yarattı. Onun eşini de ondan meydana getirdi. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizleri analarınızın karınlarında üç türlü karanlık içinde yaratılışdan yaratılışa yaratıp duruyor, işte Rabbiniz Allah O'dur, mülk O'nundur, O'ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl (haktan) çevrilirsiniz?

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 6. Ayeti
6- Ve işte o nankörlük eden kafirlere, Rabbinin onların nara (cehennemde) yanacaklarına dair sözü öyle gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 6. Ayeti
6- De ki: "Ben, sadece sizin gibi bir insanım, ancak bana tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyolunuyor. Onun için hep O'na yönelin ve O'nun bağışlamasını isteyin; vay haline o ortak koşanların

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 6. Ayeti
6- O'nun dışında dostlara tutunanlara gelince, Allah onların üzerinde gözcüdür. Sen üzerlerine vekil değilsin.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 6. Ayeti
6- Oysa Biz öncekiler arasında nice peygamber gönderdik.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 6. Ayeti
6- Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, öyle bilendir.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 6. Ayeti
6- İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık Allah'ın ayetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanırlar.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 6. Ayeti
6- İnsanlar mahşerde bir araya toplandığında da onlara düşman olurlar ve ibadetlerini inkar ederler.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 6. Ayeti
6- Onları kendileri için güzel kokularla donattığı cennete koyar.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 6. Ayeti
6- Ve Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekleri , münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları, o kötülük girdabı başlarına dönesiceleri azaba uğratsın diye. Allah, onlara gazap etmiş, la'net etmiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Ona gidiş de ne kötüdür!Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 6. Ayeti
6- Ey iman edenler, eğer size bir fasık bir haber getirirse onu iyice araştırın, sonra bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 6. Ayeti
6- Artık üstlerindeki göğe bir baksalar ya, Biz onu nasıl bina etmişiz ve süslemişiz; hiçbir gediği yok.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 6. Ayeti
6- Ve muhakkak ceza ve mükafat gerçekleşecektir.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 6. Ayeti
6- ve kızdırılıp kaynatılmış taşkın denize ki,

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 6. Ayeti
6- Bir kuvvet sahibi; hemen duruklandı (doğruldu)

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 6. Ayeti
6- Sen de onlardan yüz çevir ki, o gün çağırıcı görülmedik korkunç bir şeye çağırır.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 6. Ayeti
6- çemen, ağaç secde eder dururlar.

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 6. Ayeti
6- hepsi dağılıp toz duman haline geldiği,

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 6. Ayeti
6- Geceyi güdüze sokar, gündüzü geceye sokar; O, sinelerin özünü bilir.

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 6. Ayeti
6- O gün ki, Allah onları hep diriltecek de bütün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, onu bir bir saymış, onlar ise onu unutmuşlardır. Allah, herşeye şahittir.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 6. Ayeti
6- Allah'ın onlardan peygamberine tahvil buyurduğu (verdiği) fey'e (gelire) gelince siz ona ne at sürdünüz, ne de deve. Fakat Allah, peygamberlerini dilediği kimselere musallat kılar. Allah, herşeye gücü yetendir.

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 6. Ayeti
6- Gerçekten onlarda sizin için, Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyenler için güzel bir örnek olmuştur. Her kim de aksine giderse bilsin ki, Allah çok zengindir, her hamd yalnız O'nadır.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 6. Ayeti
6- Bir vakit de Meryem oğlu İsa: "Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Önümdeki Tevrat'ın doğrulayıcısı ve benden sonra gelecek, adı Ahmed olan bir peygamberin müjdecisi olarak geldim." dedi. Sonra o, onlara apaçık delillerle gelince: "Bu apaçık bir büyüdür!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 6. Ayeti
6- De ki: "Ey Yahudiler, siz diğer insanların değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, haydi ölmeyi temenni edin, eğer (davanızda) samimi iseniz!"

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 6. Ayeti
6- Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de haklarında aynıdır; Allah, onları asla bağışlamaz ve Allah fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 6. Ayeti
6- Çünkü onlara peygamberleri apaçık mucizelerle geliyorlardı da onlar: "Bizi bir insan mı yola getirecek?" deyip küfretmişler ve aksine gitmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Öyle ya; Allah zengindir, her türlü övgüye layıktır.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 6. Ayeti
6- O kadınların, gücünüze göre oturduğunuz meskenin bir bölümünde oturmalarını sağlayın ve onlara baskı yapmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın! Eğer yüklü iseler, doğumlarını yapıncaya kadar nafakalarını verin! Sizin için çocuğu emzirirlerse ücretlerini verin ve aranızda güzelce anlaşın. Eğer zorlaşıyorsanız, bu durumda çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 6. Ayeti
6- Ey iman edenler, kendilerinizi ve ailelerinizi bir ateşten koruyun ki, onun yakacağı insanlar ve taşlardır; onun başında son derece katı, çetin mi çetin melekler görevlidir. Allah kendilerine ne emrettiyse ona isyan etmezler ve emrolundukları her şeyi yaparlar.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 6. Ayeti
6- Kendi Rablerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ona gidiş de ne kötü sondur.

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 6. Ayeti
6- O fitne, o delilik hanginizdeymiş.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 6. Ayeti
6- Ad ise şiddetli bir rüzgar, azgın bir fırtına ile yok edildi.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 6. Ayeti
6- Çünkü onlar, onu uzak görürler.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 6. Ayeti
6- Fakat benim çağırmam, sadece onların kaçmalarını artırdı.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 6. Ayeti
6- Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların istilalarını artırıyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 6. Ayeti
6- Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 6. Ayeti
6- çoksunarak (yaptığını çok görerek) başa kakma

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 6. Ayeti
6- sorar: "O kıyamet günü ne zaman?" diye.

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 6. Ayeti
6- Allah'ın kullarının içtiği bir çeşme ki güzel yollar açarak onu akıtırlar da akıtırlar.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 6. Ayeti
6- gerek mazur kılmak gerekse uyarmak için olsun,

Kur'an-ı Kerim Nebe Suresinin 6. Ayeti
6- Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 6. Ayeti
6- o gün sarsıntı sarsacak.

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 6. Ayeti
6- sen onun sesine özeniyorsun.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 6. Ayeti
6- denizler ateşlendiğinde,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 6. Ayeti
6- Ey insan, o lütfu bol olan Rabbine karşı ne aldattı seni?

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 6. Ayeti
6- İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 6. Ayeti
6- ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O'na varırsın!

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 6. Ayeti
6- O zaman ki, çevresinde oturmuşlardı.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 6. Ayeti
6- Bir atılgan sudan yaratıldı.

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 6. Ayeti
6- Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 6. Ayeti
6- Dari' adındaki bitkiden başka yiyecekleri yoktur.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 6. Ayeti
6- Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 6. Ayeti
6- O: "Ben yığın yığın mal telef ettim." diyor.

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 6. Ayeti
6- yere ve onu döşeyene,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 6. Ayeti
6- ve en güzeli doğrularsa

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 6. Ayeti
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

Kur'an-ı Kerim İnşirâh Suresinin 6. Ayeti
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

Kur'an-ı Kerim Tîn Suresinin 6. Ayeti
6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 6. Ayeti
6- Sakın okumazlık etme! Çünkü insan, muhakkak azıtır!

Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresinin 6. Ayeti
6- Gerek kitap verilenlerden, gerekse müşriklerden küfredenler, muhakkak cehennem ateşindedirler, orada ebedi kalacaklardır. Onlardır bütün insanların en şerlileri!

Kur'an-ı Kerim Zilzâl Suresinin 6. Ayeti
6- O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır.

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 6. Ayeti
6- o insan Rabbine karşı pek nankördür.

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 6. Ayeti
6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,

Kur'an-ı Kerim Tekâsür Suresinin 6. Ayeti
6- andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresinin 6. Ayeti
6- Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir

Kur'an-ı Kerim Mâ’ûn Suresinin 6. Ayeti
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

Kur'an-ı Kerim Kâfirûn Suresinin 6. Ayeti
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

Kur'an-ı Kerim Nâs Suresinin 6. Ayeti
6- Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)."

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder