4/06/2017

Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 5. Ayetleri Türkçesi

  Hiç yorum yok
kuranın 5. ayetleri
Kur'an-ı Kerim Fâtiha Suresinin 5. Ayeti
5- Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 5. Ayeti
5- Bunlar, iste Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar iste felaha erenlerdir.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 5. Ayeti
5- Şüphesiz yerde ve gökte ne varsa hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 5. Ayeti
5- Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Onları o malla besleyin, giydirin ve onlara güzel öğütler verin.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 5. Ayeti
5- Bugün temiz nimetler size helal edildi. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size, sizin yemekleriniz de onlara helaldır. Hür mü'min kadınlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerin hür kadınları, namusunuzu muhafaza etmek, zina etmemek, gizli dost tutmamak, kendilerine mehirlerini verip nikahlamak şartıyla size helaldır. Her kim şeriatın hükümlerini tanımazsa, bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve o ahirette zarara uğrayacaklardandır.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 5. Ayeti
5- Bunun için apaçık hak kendilerine geldiği vakit ona yalan dediler. Fakat alay etmekte oldukları şeyin haberi yakında kendilerine gelecek!

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 5. Ayeti
5- Azabımız kendilerine geldiğinde: "Bizler, gerçekten zalimlerdik!" demekten başka bir iddiaları olmadı.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 5. Ayeti
5- Nitekim Rabbin seni hak uğruna savaşmak için evinden çıkardı. Oysa mü'minlerden bir kısmı ise istemiyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 5. Ayeti
5- O haram aylar çıkınca artık müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun! Eğer tevbe edip namaz kılar ve zekatı verirlerse, onları serbest bırakın; çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 5. Ayeti
5- Güneşi ışık kaynağı, ayı parlak ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menzil menzil miktarlar belirleyen O'dur. Allah, bunu ancak hak hikmetle yarattı. Anlayacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyor.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 5. Ayeti
5- Bak onlar O'ndan gizlenmek için göğüslerini büküyorlar! Evet, ama onlar örtülerine bürünürlürken, Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir çünkü O bütün sinelerin özünü bilir!

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 5. Ayeti
5- Babası: "Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan, insana belli bir düşmandır.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 5. Ayeti
5- Eğer şaşıracaksan, işte şaşılacak şey onların şu lakırdısı: "Biz toprak olduğumuz vakit mi; gerçekten biz mi yeni bir yaratılış içinde bulunacağız?" işte bunlar Rablerini inkar edenlerdir, işte bunlar tomrukları boyunlarında ve işte bunlar cehennemliktirler, orada süresiz kalacaklardır.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 5. Ayeti
5- Andolsun ki, Musa'yı mucizelerimizle: "Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah günleri ile öğüt ver!" diye gönderdik. Şüphesiz ki, bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için birçok ibretler vardır

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 5. Ayeti
5- Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 5. Ayeti
5- Hayvanları da yarattı, sizin için onlarda bir ısınlık (ısıtacak şeyler) ve bir takım menfaatler vardır. Hem de onlardan yersiniz.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 5. Ayeti
5- Birincisinin vakti gelince, üzerinize milkimiz güçlü, savaşçı bir takım kullar göndereceğiz; onlar evlerin aralarına girip araştıracaklar; ve bu gerçekleşmiş bir va'd oldu.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 5. Ayeti
5- Bu hususta ne kendilerinin bir bilgisi vardır, ne de babalarının; o, ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür; sadece yalan söylüyorlar!

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 5. Ayeti
5- Ben bu halimle, arkamdan yerime geçecek olan akrabalardan endişeliyim. Karımda kısır bulunuyor, onun için bana bir dost ver!

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 5. Ayeti
5- O Rahman, Arş'a hakim oldu.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 5. Ayeti
5- (Onlar): "Bunlar bir takım karışık rüyalar; yok onu kendisi uydurdu; yok o bir şairdir; öyle değilse, önceki peygamberlerin gönderdikleri gibi, bize bir mucize getirsin!" derler.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 5. Ayeti
5- Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz, şu muhakkak ki, Biz sizi topraktan, sonra nutfe (sperma) den, sonra alaka (yapışkan bir madde)dan, sonra da uzuvları görünen ya da görünmeyen bir et parçasından yaratmaktayız ki, size (ne olduğunuzu) anlatalım. Dilediğimizi de belli bir süreye kadar rahimlerde durdururuz. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız, sonra da olgunluk çağına gelmeniz için geliştiririz. Bununla beraber, içinizden kiminizin canı alınıyor, kiminiz de biraz bilgiden sonra birşey bilmemek üzere, ömrünün en kötü devresine getiriliyor. Yeryüzünü de sönmüş kül halinde görürsün; ama üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her dilber çiftten bitkiler bitirir.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 5. Ayeti
5- Onlar ki, ırzlarını korurlar.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 5. Ayeti
5- Ancak ondan sonra tevbe edip düzelenler başka; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 5. Ayeti
5- Yine dediler ki: "Bu eskilerin masallarıdır, onları yazdırtmış da akşam sabah onlar kendisine okunuyor."

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 5. Ayeti
5- Bununla beraber Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelmiyor ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 5. Ayeti
5- Onlar, o kimselerdir ki kendilerine azabın kötüsü vardır, ahirette en çok ziyana uğrayanlar da onlardır.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 5. Ayeti
5- Biz de o yerde ezilmekte olanlara lütufta bulunmak, onları öncül rehberler yapmak ve onları varisler kılmak istiyorduk.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 5. Ayeti
5- Her kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, elbette Allah'ın belirlediği ecel muhakkak gelecektir ve O, işitir, bilir.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 5. Ayeti
5- O kimi dilerse muzaffer kılar ve güçlü O'dur, merhametli O'dur.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 5. Ayeti
5- İşte bunlar, Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler, o kurtuluşa erenler işte bunlardır.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 5. Ayeti
5- Gökten yere (yukarıdan aşağıya) kadar bütün işleri o düzenleyip yönetir, sonra da sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 5. Ayeti
5- Onları (evlatlıklarınızı) babalarına nisbet ederek çağırınız. Allah katında o daha doğrudur; eğer babalarını bilmiyorsanız dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kasdettiğinde (günah) vardır. Allah günahları örten, çok merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 5. Ayeti
5- Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlar için de pislikten acı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 5. Ayeti
5- Ey insanlar, haberiniz olsun ki, Allah'ın va'di muhakkak gerçektir; sakın o dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı şeytan, sizi Allah'a karşı aldatmasın!

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 5. Ayeti
5- Güçlü ve çok merhametli Allah'ın peyderpey indirdiği vahyi ile.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 5. Ayeti
5- Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi ve bütün doğuların Rabbidir.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 5. Ayeti
5- İlahları bir tek ilah mı kılmış? Bu gerçekten şaşılacak birşey, çok tuhaf!

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 5. Ayeti
5- O gökleri ve yeri hak ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Ay ve güneşi emrine amade kılmış, her biri belli bir süreye doğru akıyor. Uyan, O çok güçlü, çok bağışlayandır.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 5. Ayeti
5- Onlardan önce Nuh kavmi, arkalarından da çeşitli gruplar yalanlamışlardı ve her ümmet kendi peygamberlerini yakalamaya kalkıştı. Onlar, hakkı batıl ile yok etmek için boşuna mücadele ettiler de Ben, onları tuttum alıverdim. (Bak) o vakit nasıl oldu cezalandırmam?!

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 5. Ayeti
5- ve şöyle demektedirler: "Kalplerimiz, senin bizi çağırdığın şeye karşı örtüler içinde, kulaklarımızda da bir ağırlık var ve seninle aramıza bir gergi (perde) çekilmiştir. Haydi, yap yapacağını çünkü biz yapıyoruz!"

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 5. Ayeti
5- Hemen hemen gökler üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki kimseler için bağışlanma diliyorlar. Uyan, Allah'tır öyle bağışlayan, öyle merhamet eden!

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 5. Ayeti
5- Siz haddi aşan bir kavim olduğunuz için, şimdi sizden o öğüdü bertaraf mı edeceğiz (bir kenara mı atacağız).

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 5. Ayeti
5- Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 5. Ayeti
5- Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten rızık (kaynağı yağmuru) indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgarları çevirmesinde (yönlendirmesinde) aklı olan bir kavim için bir çok deliller vardır.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 5. Ayeti
5- Allah'ı bırakıp da kendisine kıyamete kadar cevap vermeyecek kimselere dua edenden daha şaşkın kim olabilir? Oysa onlar, onların dualarından habersizdirler.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 5. Ayeti
5- İleride onları muratlarına erdirir, ruhlarını şad eder.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 5. Ayeti
5- Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, sonsuz olarak içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyması ve günahlannı silip bağışlaması için. Bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 5. Ayeti
5- Eğer onlar, sen kendilerine çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette haklarında hayırlı olurdu. Bununla beraber Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 5. Ayeti
5- Doğrusu, gerçek kendilerine geldiği zaman yalanladılar da şimdi karmakarışık bir ıstırap içindeler.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 5. Ayeti
5- muhakkak o size va'dolunan mutlaka doğrudur.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 5. Ayeti
5- Yükseltilmiş tavana (göğe),

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 5. Ayeti
5- Ona, kuvvetleri çok güçlü olan öğretti.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 5. Ayeti
5- Bir hikmet-i baliğa (hedefe ulaşmanın en yüksek derecesine ermiş bir hikmet) fakat uyarılar fayda vermiyor.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 5. Ayeti
5- Güneş ve Ay hesap iledir;

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 5. Ayeti
5- dağlar serpildikçe serpildiği,

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 5. Ayeti
5- Bütün göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 5. Ayeti
5- Muhakkak ki, Allah ve peygamberine had yarışına (onların koyduğu sınırlardan başka sınırlar koymağa) kalkanlar, tıpkı kendilerinden öncekilerin çarpıldıkları gibi (helaka) çarpılırlar. Oysa Biz açık açık ayetler de indirmiştik. Kafirlere ise alçaltıcı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 5. Ayeti
5- Herhangi bir hurma ağacı kestiniz, ya da kökleri üzerinde dikili bıraktıysanız, hepsi Allah'ın izniyledir ve o fasıkları (yoldan çıkmışları) perişan edeceği içindir.

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 5. Ayeti
5- Ey Rabbimiz, bizi o küfredenlerin fitnesi kılma ve bizleri bağışla ey Rabbimiz! Çünkü Sensin ancak öyle üstün olan, öyle hikmet sahibi olan!

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 5. Ayeti
5- Hani bir zaman Musa kavmine: "Ey kavmim, benim size (gönderilmiş) Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Sonra onlar yamukluk edince, Allah'da kalplerini yamulttu. Öyle ya, Allah fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz!

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 5. Ayeti
5- Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin haline benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne çirkin! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 5. Ayeti
5- Onlara: "Gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin!" denildiği zaman da başlarını bükerler ve görürsün ki büyüklük taslayarak yan çizip giderler.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 5. Ayeti
5- Bundan önce küfredenlerin haberi gelmedi mi size? Ki, yaptıklarının vebalini tattılar, ayrıca onlara acı bir azap da var.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 5. Ayeti
5- İşte bu (anlatılan hükümler), Allah'ın size indirdiği emridir. Her kim Allah'tan korkarsa, Allah onun kabahatlarını örter ve mükafatını büyütür.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 5. Ayeti
5- Şayet o sizi boşarsa belki de Rabbi sizin yerinize ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah'a teslim eden, inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 5. Ayeti
5- Andolsun ki, Biz o dünya göğünü takım takım kandillerle donattık ve onları şeytanlar için atmalar (atış yapılan mermiler) yaptık; ayrıca onlara o çılgın ateş azabını hazırladık.

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 5. Ayeti
5- Yakında göreceksin ve görecekler,

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 5. Ayeti
5- Semud haddi aşan (korkunç bir gürültü) ile yok edildi.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 5. Ayeti
5- O halde sabret biraz, güzel bir sabır ile!

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 5. Ayeti
5- Dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 5. Ayeti
5- Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 5. Ayeti
5- Çünkü Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz;

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 5. Ayeti
5- pislikleri artık uzaklaştır,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 5. Ayeti
5- Fakat insan önünde (ileride) günah işlemek ister,

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 5. Ayeti
5- Haberiniz olsun iyiler, kalkışı kafur öten dolu bir kadehten içeceklerdir.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 5. Ayeti
5- sonra bir öğüt bırakanlara,

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 5. Ayeti
5- Hayır, hayır, ileride bilecekler!

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 5. Ayeti
5- ve bir iş çevirenlere ki,

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 5. Ayeti
5- Ama ihtiyaç duymayana gelince,

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 5. Ayeti
5- vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 5. Ayeti
5- bir nefis (herkes) önden neyi gönderdiğini ve neyi bıraktığını bilir.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 5. Ayeti
5- O büyük gün için.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 5. Ayeti
5- ve Rabbini dinleyip haklandığında,

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 5. Ayeti
5- O çıralı ateş sahiplerine.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 5. Ayeti
5- Onun için insan bir düşünsün neden yaratıldığını!

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 5. Ayeti
5- sonra da onu karamsı, bir sel kusuğuna çevirdi.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 5. Ayeti
5- Kızgın bir kaynaktan sulanırlar.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 5. Ayeti
5- Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 5. Ayeti
5- O, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 5. Ayeti
5- göğe ve onu bina edene,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 5. Ayeti
5- Ama bundan böyle her kim vergi verir korunursa

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 5. Ayeti
5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

Kur'an-ı Kerim İnşirâh Suresinin 5. Ayeti
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

Kur'an-ı Kerim Tîn Suresinin 5. Ayeti
5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 5. Ayeti
5- O, insana bilmediği şeyleri öğretti.

Kur'an-ı Kerim Kadr Suresinin 5. Ayeti
5- Bir selam (güvenlik)dir o gece, ta tan atana kadar.

Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresinin 5. Ayeti
5- Oysa onlar, hakka tapan, Allah'ı birleyiciler olarak dini yalnızca Allah'a tahsis edip Allah'a ibadet etsinler, namazı dosdoğru kılsınlar ve zekatı versinler diye emrolunmuşlardı ancak. İşte odur dosdoğru din!

Kur'an-ı Kerim Zilzâl Suresinin 5. Ayeti
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 5. Ayeti
5- o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 5. Ayeti
5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.

Kur'an-ı Kerim Tekâsür Suresinin 5. Ayeti
5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresinin 5. Ayeti
5- Bildin mi Hutame nedir?

Kur'an-ı Kerim Fil Suresinin 5. Ayeti
5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Kur'an-ı Kerim Mâ’ûn Suresinin 5. Ayeti
5- namazlarında yanılmaktadırlar.

Kur'an-ı Kerim Kâfirûn Suresinin 5. Ayeti
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

Kur'an-ı Kerim Tebbet Suresinin 5. Ayeti
5- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

Kur'an-ı Kerim Felâk Suresinin 5. Ayeti
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Kur'an-ı Kerim Nâs Suresinin 5. Ayeti
5-  ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder