4/05/2017

Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 4. Ayetleri Türkçesi

  Hiç yorum yok
kurandaki 4. ayetler
Kur'an-ı Kerim Fâtiha Suresinin 4. Ayeti
4- O, din gününün maliki Allah'ın.

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 4. Ayeti
4- Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 4. Ayeti
4- Bir de ayırt eden Furkan indirdi. Allah'ın ayetlerini tanımayanlara şüphesiz şiddetli bir azap vardır. Öyle ya, Allah'ın izzeti var, intikamı var.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 4. Ayeti
4- Kadınlara mehirlerini efendicesine verin, şayet onun bir kısmını gönüllü olarak bağışlarlarsa, onu da içinize sine sine yiyin.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 4. Ayeti
4- Sana kendilerine neyin helal edildiğini soruyorlar. De ki: Size bütün temiz nimetler helal edildi. Allah'ın size öğrettiği şekilde eğiterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutuverdiklerinden yiyin ve üzerine besmele çekin, Allah'tan korkun; Çünkü Allah, hesabı çabuk görendir.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 4. Ayeti
4- Böyle iken onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 4. Ayeti
4- Biz, nice memleketler helak etmişizdir ki, onlara baskınımız gece yatarlarken veya gündüz uyurken gelmiştir.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 4. Ayeti
4- İşte gerçek mü'minler onlardır! Onlara Rablerinin katında dereceler vardır, mağfiret ve güzel rızık vardır!

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 4. Ayeti
4- Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden daha sonra antlaşmalarında hiçbir eksiklik yapmamış ve aleyhinizde hiçbir kimseye arka çıkmamış olanlar başka. Bunlarla yaptığınız antlaşmayı süresine kadar tamamen yerine getirin. Allah, her halde sakınanları sever.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 4. Ayeti
4- Dönüşünüz hep O'nadır! Allah'ın va'di haktır. Çünkü O, yoktan var ediyor, sonra iman edip iyi işler yapan kimseleri adalet ölçüsü ile mükafatlandırmak için, geri döndürecektir. Küfredenlere ise inkarda bulunmaları yüzünden kaynar sudan bir içecek ve acı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 4. Ayeti
4- Dönüşünüz ancak Allah'adır! O ise, herşeye gücü yetendir!

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 4. Ayeti
4- Bir vakit Yusuf babasına: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar." dedi.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 4. Ayeti
4- Yeryüzünde birbirine yakın kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalıklar; hepsi aynı su ile sulandıkları halde meyvelerinde birini diğerine üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklı olan bir topluluk için deliller vardır.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 4. Ayeti
4- Ve biz her gönderdiğimiz peygamberi, ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki, onlara iyice açıklasın; sonra da Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini de hidayete erdirir. Ve O, öyle herşeye galip, tam hüküm sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 4. Ayeti
4- Biz, hiçbir memleketi herhalde bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 4. Ayeti
4- İnsanı bir damla sudan yarattı. Bir de bakarsın ki O, açık bir düşman kesilmiş!

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 4. Ayeti
4- Biz İsrail oğullarına Kitap'da şu hükmü verdik: "Muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz."

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 4. Ayeti
4- Bir de, "Allah çocuk edindi." diyenleri uyarmak için.

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 4. Ayeti
4- Demişti ki: "Ey Rabbim, gerçek şu ki, benim kemik(im) gevşedi, baş(ım) bembeyaz alev aldı (Saçlarım ağardı) ve sana (ettiğim) dua ile ise hiçbir zaman mutsuz olmadım ey Rabbim!

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 4. Ayeti
4- Hem yeri, hem o yüksek yüksek gökleri yaratan tarafından peyderpey indirilen bir kitap olarak indirdik.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 4. Ayeti
4- (Peygamber) dedi ki: "Rabbim gökte ve yerde söyleneni bilir; O, herşeyi işitendir, bilendir"

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 4. Ayeti
4- ki, onun üzerine şöyle yazılmıştır: Kim buna dost olursa, muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 4. Ayeti
4- Onlar ki, zekat vermek için çalışırlar.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 4. Ayeti
4- Namuslu kadınlara zina suçu atıp sonra dört şahit getirmeyen kimselere de seksen değnek vurun ve artık ebediyyen onların şahitliklerini kabul etmeyin! Bunlar öyle fasıklardır.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 4. Ayeti
4- Küfredenler: "Bu yalnızca onun uydurduğu bir iftiradır, ona başka bir topluluk da yardım da bulunmuştur bu hususta." dediler. Bunlar, gerçekten haksızlık ve iftiraya saptılar.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 4. Ayeti
4- Dilersek üzerlerine gökten bir ayet (mucize) indiriveririz de ona boyunları eğile kalır.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 4. Ayeti
4- Ahirete inanmayanların yaptıklarını kendilerine süslü göstermişizdir de onlar ilerisini göremezler, kalpleri körelmiştir.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 4. Ayeti
4- Çünkü Firavun, o yerde baş kaldırmış ve halkını fırka fırka edip arkasına takmıştı; onlardan bir grubu ezmek istiyor; oğullarını boğazlatıyor, kadınlarını hayata atıyordu. O kesinlikle bozgunculardandı.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 4. Ayeti
4- Yoksa kötülük yapanlar, bizden savuşup kurtulacaklarını mı sandılar? Ne fena hüküm veriyorlar!

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 4. Ayeti
4- bir kaç yıl içinde; önünde de sonunda da emir Allah'ındır ve o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 4. Ayeti
4- ki (onlar) namazı kılar, zekatı verirler, ahirete de kesin inanç edinirler.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 4. Ayeti
4- Allah O'dur ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra Arş üzerine hükümranlığını kurmuştur. Sizin için O'ndan başka ne bir sahibiniz, ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünmez misiniz?

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 4. Ayeti
4- Allah bir adamın içinde iki kalp yapmamıştır. Kendilerinden zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz yerine koymamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız yerine koymamıştır. Bunlar sizin ağzınızda lafınızdır. Allah ise gerçeği söylüyor ve doğru yolu gösteriyor.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 4. Ayeti
4- Çünkü iman edip iyi işler yapanlara mükafat verecektir, işte onlar için bir bağışlama ve bol bir rızık vardır.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 4. Ayeti
4- Ve eğer seni yalanlıyorlarsa, bundan önce bir çok peygamberler de yalanlandı. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 4. Ayeti
4- Bir dosdoğru yol üzerindesin.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 4. Ayeti
4- ilahınız birdir sizin.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 4. Ayeti
4- İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da kafirler: "Bu bir sihirbaz, yaman bir yalancı" dediler.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 4. Ayeti
4- Allah, bir çocuk edinmek isteseydi elbette yaratacağından, dileyeceğini seçecekti. O bundan münezzehtir. O tek ve kahredici olan Allah'tır.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 4. Ayeti
4- Allah'ın ayetleri hakkında yalnızca nankörlük eden kafirler mücadele eder. Şimdi onların memleketler içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın!

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 4. Ayeti
4- Hem müjdeci olarak, hem gocundurucu; onun için çokları onlara başını çevirmiştir de işitmezler.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 4. Ayeti
4- Bütün göklerdeki ve yerdeki O'nundur ve O, öyle ulu, öyle yücedir.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 4. Ayeti
4- Ve gerçekten o Bizim nezdimizdeki Ana Kitapta. Çok yüksek, çok hikmetlidir.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 4. Ayeti
4- Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 4. Ayeti
4- Canlıları çeşit çeşit üreterek sizi yaratmasında da kesin inanan bir topluluk için çok deliller vardır.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 4. Ayeti
4- De ki: "Şimdi baksanıza, şu sizin Allah'ın berisinden (Allah'tan başka) yalvarıp durduklannıza, gösterin bana, onlar yeryüzünün hangi parçasını yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi bir ortakları var? Haydi bana bundan önce (indirilmiş) bir kitap veya bir ilim kalıntısı getirin, eğer doğru söylüyorsanız!"

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 4. Ayeti
4- Onun için küfredenlerle muharebeye tutuştuğunuzda hemen boyunlarını vurmaya bakın! Ta kuvvetlerini derinden kırıp tepeleyinceye kadar (üstünlük sağladığınızda) bağı sıkı basın (sıkıca bağlayın kalanlarını); harp ağırlıklarını atana kadar (savaş sona erinceye değin), sonra ister karşılıksız salıverin, ister fidye karşılığında. Böyledir bu; şayet Allah dilese kesinlikle onlardan intikamını alır, ancak sizi birbirinizle imtihan edecek. Allah yolunda öldürülenlere gelince, onların amellerini asla boşa çıkarmaz.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 4. Ayeti
4- İmanlarına iman katsınlar diye inananların kalplerine o güveni indiren O'dur. Öyle ya, Allah'ındır bütün o göklerin ve yerin orduları. Allah herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 4. Ayeti
4- Sana odaların arkasından ünleyenlerin (bağıranların) çoğu kesinlikle aklı ermeyenlerdir.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 4. Ayeti
4- Ancak, Biz yerin onlardan neyi (yiyip) eksilteceğini biliriz ve yanımızda içinde herşeyi muhafaza eden bir kitap vardır.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 4. Ayeti
4- Bir iş bölümü yapan (melek)lere yemin ederim ki,

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 4. Ayeti
4- Beyt-i Ma'müra,

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 4. Ayeti
4- O (Kur'an) sadece vahyolunan bir vahiydir.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 4. Ayeti
4- Andolsun ki, onlara kötülüklerden vazgeçirici haberleri de içeren kıssalar geldi!

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 4. Ayeti
4- ona güzel beyanı belletti.

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 4. Ayeti
4- Yer şiddetle sarsıldığı.

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 4. Ayeti
4- O'dur ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra Arş üzerine hükümranlığını kurdu. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir ve her nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür.

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 4. Ayeti
4- Ona gücü yetmeyen de karısıyla ilişki de bulunmadan önce iki ay sırasıyla oruç tutsun; ona da gücü yetmeyen altmış yoksul doyursun! Bunlar, Allah'a ve peygamberine inanasınız diyedir ve bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Kafirler için ise acı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 4. Ayeti
4- Çünkü onlar, Allah'a ve peygamberine cephe almaya kalkıştılar; her kim de Allah'a karşı cephe alırsa, şüphe yok ki, Allah azabı çetin olandır.

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 4. Ayeti
4- Sizin için güzel bir örnek İbrahim ile beraberindekiler de oldu. Onlar vaktiyle kavimlerine: "Biz, sizlerden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız ve siz Allah'ın birliğine iman edinceye kadar sizi tanımıyoruz. Sizinle aramızda ebedi bir düşmanlık başladı." demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına: "Kesinlikle senin için bağışlanma dileyeceğim fakat senin için Allah'tan (gelecek) hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez." demesi başka. "Ey Rabbimiz, biz ancak Sana güvendik, Sana gönül verdik ve bütün gidiş Sanadır!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 4. Ayeti
4- İyi bilin ki, Allah kendi yolunda kurşunlu bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 4. Ayeti
4- İşte o Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, çok büyük lütuf sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 4. Ayeti
4- Sen onları gördüğün zaman cisimleri (fiziki görüntüleri) tuhafına gider; konuşurlarsa dediklerine kulak verirsin. Sanki onlar dayanmış keresteler gibidirler. Her bağırışı aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar, onlardan sakın! Allah gebertsin onları, nereden çevriliyorlar!

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 4. Ayeti
4- Göklerde ve yerde ne varsa bilir ve her neyi saklar ve her neyi açıklarsanız hepsini bilir. Allah bütün sinelerin özünü bilir.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 4. Ayeti
4- Adetten kesilmiş kadınlarınız hakkında şüpheye düşerseniz, onların iddeti de üç aydır; adet görmeyenler de öyledir. Yüklülerin süresi ise doğum yapmalarıdır. Her kim Allah'tan korkarsa, Allah onun işine bir kolaylık verir.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 4. Ayeti
4- Eğer (ikiniz) Allah'a tevbe ederseniz, ne iyi; çünkü ikinizin de kalpleri eğildi. Yok, eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkmaya kalkışırsanız haberiniz olsun ki, onun yardımcısı Allah'tır, Cebrâil'dir ve dürüst mü'minlerdir. Onun arkasından da melekler ona arka çıkar.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 4. Ayeti
4- Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir; o göz, güçsüz, yorgun bir halde sana döner!

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 4. Ayeti
4- Ve herhalde sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 4. Ayeti
4- Semud ve Ad inanmadı o (beyinlerinde patlayacak) kıyamete!

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 4. Ayeti
4- Melekler ve Ruh (Cebrail), süresi elli bin yıl tutan bir günde ona yükselip çıkarlar.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 4. Ayeti
4- Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir vakte kadar ertelesin. Kuşkusuz, Allah'ın takdir ettiği vakit gelince ertelenmez, eğer bilseydiniz!"

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 4. Ayeti
4- Doğrusu bizim beyinsiz, Allah'a karşı saçma şeyler söylüyormuş.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 4. Ayeti
4- veya artır (buna ilave et, yarısından ziyade kıl) ve Kur'an'ı ağır ağır, güzel güzel oku!

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 4. Ayeti
4- elbiseni artık temizle,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 4. Ayeti
4- Evet derleriz, parmak (uç)larını bile tesviyeye (eski haline getirmeye) gücümüz yeter!

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 4. Ayeti
4- Çünkü Biz, kafirler için zincirler, tomruklar, bir de çılgın ateş hazırladık!

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 4. Ayeti
4- (gerçek ile batılı) seçip ayıranlara,

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 4. Ayeti
4- Hayır, ileride bilecekler!

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 4. Ayeti
4- yarışıp geçenlere,

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 4. Ayeti
4- Veya öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecek.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 4. Ayeti
4- kıyılmaz mallar bırakıldığında,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 4. Ayeti
4- kabirler deşildiğinde,

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 4. Ayeti
4- Onlar, tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı?

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 4. Ayeti
4- ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında,

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 4. Ayeti
4- o hendek sahiplerine la'net edildi.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 4. Ayeti
4- Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici olmasın.

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 4. Ayeti
4- O Rabbin ki, mer'ayı, çıkardı,

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 4. Ayeti
4- Kızışmış bir ateşe yaslanırlar.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 4. Ayeti
4- ve geçeceği sırada geceye.

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 4. Ayeti
4- gerçekten Biz insanı bir sıkıntı içinde yarattık.

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 4. Ayeti
4- onu sardığında geceye,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 4. Ayeti
4- sizin çabanız dağınıktır

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 4. Ayeti
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

Kur'an-ı Kerim İnşirâh Suresinin 4. Ayeti
4- Senin şanını yüceltmedik mi?

Kur'an-ı Kerim Tîn Suresinin 4. Ayeti
4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 4. Ayeti
4- Kalem ile (yazmayı) öğreten de.

Kur'an-ı Kerim Kadr Suresinin 4. Ayeti
4- Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle (yapılacak) her iş için peyderpey inerler.

Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresinin 4. Ayeti
4- Böyle iken o kitap verilmiş olanlar ancak, kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

Kur'an-ı Kerim Zilzâl Suresinin 4. Ayeti
4- o gün, (yer) bütün haberlerini anlatır.

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 4. Ayeti
4- derken savurup da bir toz duman (tozu dumana katanlara),

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 4. Ayeti
4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.

Kur'an-ı Kerim Tekâsür Suresinin 4. Ayeti
4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresinin 4. Ayeti
4- Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme) atılacaktır!

Kur'an-ı Kerim Fil Suresinin 4. Ayeti
4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Kureyş Suresinin 4. Ayeti
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Kur'an-ı Kerim Mâ’ûn Suresinin 4. Ayeti
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

Kur'an-ı Kerim Kâfirûn Suresinin 4. Ayeti
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

Kur'an-ı Kerim Tebbet Suresinin 4. Ayeti
4- Karısı da odun hamalı olacak!

Kur'an-ı Kerim İhlâs Suresinin 4. Ayeti
4- O'na bir küfüv (denk) de olmadı!"

Kur'an-ı Kerim Felâk Suresinin 4. Ayeti
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

Kur'an-ı Kerim Nâs Suresinin 4. Ayeti
4- o sinsi vesvesecinin şerrinden,

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder