4/05/2017

Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 3. Ayetleri Türkçesi

  Hiç yorum yok
Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 3. Ayetleri Türkçesi
Fâtiha Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O Rahmân ve Rahim,

Bakara Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Onlar ki gaybe iman edip namazi dürüst kilarlar ve kendilerine verdigimiz riziktan (Allah yolunda) harcarlar.

Âl-i İmrân Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O, sana kitabı, önündekileri doğrulayıcı olarak hak ile indirmektedir. Önceden insanları doğru yola iletmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti.

Nisâ Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size helal edilen kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın ve eğer bu takdirde adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir kadın ile veya sahibi bulunduğunuz cariye ile yetinin. Bu, azmamanız, haksızlık yapmamanız için daha elverişlidir.

Mâide Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Size şunlar haram kılındı: Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olup da henüz canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve zararla kısmet paylaşmanız. Bunlar, birer yoldan çıkıştır. Bugün kafirler dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler; onlardan korkmayın, yalnız benden korkun! İşte bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak müslümanlığa razı oldum. Her kim aşırı açlık durumunda çaresiz kalır da günaha eğilim maksadı olmaksızın, onlardan yemek zorunda olursa, elbette Allah, bağışlayandır, merhamet sahibidir.

En’âm Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Halbuki göklerde de yerde de Allah O'dur. İçinizi de dışınızı da bilir. Daha ne yapıp kazanacağınızı da bilir.

A’râf Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Rabbinizden size indirilene uyun, O'nsuz başka velilere uymayın! Sizler pek az düşünüyorsunuz!

Enfâl Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O kimseler ki, namazı dürüst kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden başkalarına dağıtırlar.

Tevbe Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Bir de Allah ve Peygamberinden Hacc-ı Ekber gününde insanlara bir bildiridir ki, Allah da Peygamberi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. Hemen tevbe ederseniz, hakkınızda hayırlı olur. Eğer aldırmazsanız, bilin ki, Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'ı ve Peygamberi tanımayanlara acı bir azabı müjdele!

Yûnus Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'ı hakimiyeti altına aldı. O'nun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez; işte Rabbiniz bu vasıfların sahibi olan Allah'tır! O halde O'na ibadet ediniz! Artık düşünmez misiniz?

Hûd Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Bir de Rabbinizin mağfiretini isteyin, sonra O'na tevbe edin ki, sizi muayyen bir zamana kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve her fazilet sahibine, mükafatını versin. Eğer yüz çevirirseniz, haberiniz olsun ki ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım!

Yûsuf Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Biz sana bu Kuran'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Doğrusu, senin bundan önce hiç haberin yoktu.

Ra’d Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Yine O, Odur ki, yere bir uzantı verdi, orada oturaklı dağlar ve ırmaklar yaptı ve meyvelerin hepsinden onda iki çift yarattı; geceyi gündüze bürüyüp duruyor; muhakkak bunda düşünen bir topluluk için deliller vardır.

İbrahim Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Onlar ki dünya hayatını sevip ahirete tercih ederler; Allah' ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar çok uzak bir sapıklık içindedirler.

Hicr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Bırak onları, yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerini oyalasın; sonra bilecekler!

Nahl Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, onların ortak koştuklarından yüksek, çok yüksektir.

İsrâ Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ey Nuh ile birlikte (gemiye) yüklediğimiz kimselerin soyundan olanlar! O doğrusu çok şükredici bir kuldu.

Kehf Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- ebedi olarak orada kalacaklar.

Meryem Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Bir zaman, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.

Tâ-Hâ Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ancak saygısı olana bir öğüt olmak üzere.

Enbiyâ Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Kalpleri hep oyunda, hem o zalimler gizlice fısıldaştılar: "Bu ancak sizin gibi bir insan! Artık göz göre göre büyüye mi gidiyorsunuz?"

Hac Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- İnsanlardan kimileri de Allah hakkında bilgisizce tartışır da her kaypak şeytanın ardına düşer

Mü’minûn Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Onlar ki, faydasız işe, boş lafa bakmazlar.

Nûr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Zina etmiş erkek, ancak zina etmiş olan veya Allah'a ortak koşan bir kadınla; zina etmiş kadın ise, zina etmiş olan veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır.

Furkân Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Böyle iken O'ndan başka bir takım tanrılar edindiler ki, hiçbir şey yaratamazlar, bilakis kendileri yaratılıp duruyorlar; kendilerine ne bir zarar, ne de bir yarar verme gücüne sahiptirler; ne öldürmeye, ne de öldükten sonra diriltmeye güçleri yeter.

Şu’arâ Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Onlar iman etmeyecekler diye, neredeyse sen kendine kıyacaksın.

Neml Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- ki namazı dürüst kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar.

Kasas Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Sana Musa ile Firavun kıssasından bir kısmını iman edecek bir topluluğa ibret olsun diye, bütün gerçeği ile okuyacağız.

Ankebût Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Andolsun ki, Biz onlardan öncekileri ne fitnelerle imtihan ettik. Yine Allah, elbette doğruluk gösterenleri bilecek ve elbette yalancıları da bilecektir.

Rûm Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- yeryüzünün yakınında; ama onlar bu yenilgilerinin arkasından muhakkak üstün geleceklerdir,

Lokmân Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- doğru yolu göstermek ve rahmet olmak üzere o güzellik yapan kimselere

Secde Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Yoksa: "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, o, senden önce kendilerine bir gocundurucu (uyarıcı) peygamber gelmemiş olan bir kavmi gocundurasın (uyarasın) diye, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir, gerek ki hidayeti kabul ederler.

Ahzâb Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ve Allah'a tevekkül et ki, koruyucu olarak Allah yeter!

Sebe Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Küfredenler ise: "Bize o kıyamet gelmez." dediler. De ki: "Hayır, gaybı bilen Rabbime yemin ederim ki, o size kesinlikle gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar birşey kaçmaz. Ondan daha küçüğü de, daha büyüğü de hep apaçık bir kitaptadır.

Fâtır Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın! Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O, size gökten ve yerden rızık verir. Başka tanrı yoktur, ancak O var. O halde nasıl (gerçekten) çevrilirsiniz?

Yâsîn Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Emin ol ki sen, o elçilikle gönderilen peygamberlerdensin!

Sâffât Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- ve o yolda (Allah'ın) uyarı(sını) okuyanlara ki,

Sâd Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Çığrıştılar; fakat kurtulma zamanı değildi.

Zümer Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka bir takım dostlara tutunanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. şüphe yok ki, Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyle hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.

Mü’min Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O günahkarları bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezalandırması şiddetli, bol lütuf sahibi Allah'tan ki, O'ndan başka tapılacak yoktur. Dönüş de O'nadır.

Fussilet Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Öz Arapça bir Kur'an olmak üzere, bilecek bir topluluk için ayetleri ayırt edilmiş, açıklanmış bir kitap.

Şurâ Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O güçlü, hikmet sahibi Allah sana, senden öncekilere de işte böyle vahyediyor.

Zuhruf Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an yaptık ki akıl erdiresiniz.

Duhân Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.

Câsiye Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Muhakkak göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

Ahkâf Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Biz, gökleri, yeri ve aralarındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. Küfredenler ise uyarıldıkları şeylerden alındırmıyorlar (yüz çeviriyorlar).

Muhammed Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Bunun sebebi inkar edenlerin kendilerini batıla uydurmaları, iman edenlerin ise Rablerinden gelen gerçeğe uymalarıdır. İşte Allah, insanlara kılıklarını böyle anlatır.

Fetih Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ve Allah, eşsiz bir şanlı zafer ile sana yardım etsin.

Hucurât Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Kesinlikle Allah ve Resulünün yanında seslerini kısanlar (yok mu), işte onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlara hem bir bağışlama, hem de büyük bir mükafat vardır.

Kâf Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit ha?! Bu, çok uzak bir dönüş!"

Zâriyât Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Kolaylıkla akıp giden (gemi)lere

Tûr Suresi 2. ve 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2 ve 3- Yayılmış ince deri üzerine yazılmış bir Kitab'a,

Necm Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Hevadan (arzusuna göre) söylemiyor.Kamer Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Yalan dediler, arzularına uydular. Halbuki, her iş (Allah takdirinde) yerini almıştır.

Rahmân Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- İnsanı yarattı,

Vâkı’a Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- İndirir, bindirir.

Hadîd Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O, ilk ve sondur; görünen ve görünmeyendir. Hem O her şeyi bilendir!

Mücâdele Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Kadınlarından zihar ile ayrılmağa kalkıp da sonra dediklerini geri alacak olanların, ikisi ilişkide bulunmadan önce bir köle azad etmeleri gerekir. İşte siz bununla öğütleniyorsunuz. Allah her ne yaparsanız haberdardır.

Haşr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, mutlaka dünyada kendilerine azap edecekti. Ahirette ise onlara ateş azabı vardır.

Mümtehine Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Kıyamet gününde ne yakınlarınız, ne de evlatlarınız size fayda vermezler. O, aranızı ayıracaktır. Allah, bütün yaptıklarınızı görür.

Saff Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük öfke ile karşılanır.

Cum’a Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Onlardan henüz kendilerine katılmamış diğer insanlara da (göndermiştir o peygamberi). O, öyle güçlü, öyle hikmet sahibidir.

Münâfikûn Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O şu yüzdendir; onlar önce imana gelmişler sonra küfre gitmişlerdir de o kalpleri mühürlenmiştir; artık anlamaz olmuşlardır.

Teğâbun Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Gökleri ve yeri hak ile yarattı, sizi şekillendirdi. Şekillerinizi de güzel yaptı. Sonunda gidiş de O'nadır.

Talâk Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Onu hatır ve hayaline gelmez bir taraftan rızıklandırır. Her kim Allah'a tevekkül ederse O ona yeter. Kesinlikle Allah emrini yerine getirir. Allah, her şey için bir ölçü tayin etmiştir.

Tahrîm Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Hani peygamber hanımlarından birine gizlice bir söz söylemişti. O, onu haber verip Allah da peygambere onu açtı. Peygamber (hanımına) onun bir kısmını anlattı, bir kısmından da vazgeçti. Ona anlattığı zaman hanımı: "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Peygamber: "Bana o herşeyi bilen ve herşeyden haberdar olan (Allah) haber verdi" dedi.

Mülk Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O ki, birbirine uygun yedi gök yaratmıştır. O Rahman'ın yarattığında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Haydi çevir gözü(nü), görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?

Kalem Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ve muhakkak senin için tükenmez bir mükafat var.

Hâkka Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ve sana dirayetle ne bildirdi, o hak olan (kıyamet)in ne olduğunu?

Me’âric Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O, miraçların sahibi Allah'tandır.

Nûh Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Şöyle ki, Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin!

Cin Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Doğrusu O Rabbimizin şanı çok yüksektir, ne bir arkadaş edinmiş, ne de bir çocuk.

Müzzemmil Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- yarısı, yahut ondan biraz eksilt (yarısından az kalk)

Müddessir Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- ve Rabbini artık büyükle,

Kıyâmet Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- insan sanıyor mu ki kemiklerini derleyemeyiz?

İnsan Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Muhakkak Biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör kafir!

Mürselât Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- neşrederek yayanlara,

Nebe Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.

Nâzi’ât Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- yüzüp yüzüp gidenlere.

Abese Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ne bilirsin, belki o temizlenecek.

Tekvîr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- dağlar yürütüldüğünde,

İnfitâr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- denizler (yarılıp) akıtıldığında,

Mutaffifin Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Onlara ölçtükleri veya tarttıklarında ise eksiltirler

İnşikâk Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- yer uzatılıp dümdüz edildiğinde

Bürûc Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- o şahitlik edecek ve şahitlik edilecek olana yemin olsun ki,

Târık Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O karanlığı delen (parlak) yıldızdır.

A’lâ Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.

Ğâşiye Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Çalışmış, fakat boşuna yorulmuştur.

Fecr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- çifte ve teke,

Beled Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ve baba ile çocuğuna ki,

Şems Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- onu açıp ortaya çıkardığında gündüze,

Leyl Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- erkeği ve dişiyi yaratana ki,

Duhâ Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

İnşirâh Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

Tîn Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- ve bu güvenli beldeye ki,

Alak Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir!

Kadr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Bin aydan hayırlıdır o Kadir gecesi.

Beyyine Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O sahifelerde en doğru hükümler vardır.

Zilzâl Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- İnsan: "Buna ne oluyor?" dediğinde;

Âdiyât Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- sabahleyin baskın basanlara,

Kâri’a Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?

Tekâsür Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!

Asr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hep hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiyeleşenler başka.

Hümeze Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Sanır ki, malı kendisini ebedileştirmiştir.

Fil Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Kureyş Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!

Mâ’ûn Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

Kevser Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kâfirûn Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Nasr Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Tebbet Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.

İhlâs Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- Doğurmadı ve doğurulmadı.

Felâk Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3-  Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

Nâs Suresi 3. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
3- insanların İlahına;

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder