Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 3. Ayetleri Türkçesi

Kur'an'da'ki Surelerin hepsinin 3. Ayetlerinin Türkçesi
Surelerin 3. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim Fâtiha Suresinin 3. Ayeti
3- O Rahmân ve Rahim,

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 3. Ayeti
3- Onlar ki gaybe iman edip namazi dürüst kilarlar ve kendilerine verdigimiz riziktan (Allah yolunda) harcarlar.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 3. Ayeti
3- O, sana kitabı, önündekileri doğrulayıcı olarak hak ile indirmektedir. Önceden insanları doğru yola iletmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 3. Ayeti
3- Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size helal edilen kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın ve eğer bu takdirde adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir kadın ile veya sahibi bulunduğunuz cariye ile yetinin. Bu, azmamanız, haksızlık yapmamanız için daha elverişlidir.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 3. Ayeti
3- Size şunlar haram kılındı: Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olup da henüz canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve zararla kısmet paylaşmanız. Bunlar, birer yoldan çıkıştır. Bugün kafirler dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler; onlardan korkmayın, yalnız benden korkun! İşte bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak müslümanlığa razı oldum. Her kim aşırı açlık durumunda çaresiz kalır da günaha eğilim maksadı olmaksızın, onlardan yemek zorunda olursa, elbette Allah, bağışlayandır, merhamet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 3. Ayeti
3- Halbuki göklerde de yerde de Allah O'dur. İçinizi de dışınızı da bilir. Daha ne yapıp kazanacağınızı da bilir.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 3. Ayeti
3- Rabbinizden size indirilene uyun, O'nsuz başka velilere uymayın! Sizler pek az düşünüyorsunuz!

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 3. Ayeti
3- O kimseler ki, namazı dürüst kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden başkalarına dağıtırlar.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 3. Ayeti
3- Bir de Allah ve Peygamberinden Hacc-ı Ekber gününde insanlara bir bildiridir ki, Allah da Peygamberi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. Hemen tevbe ederseniz, hakkınızda hayırlı olur. Eğer aldırmazsanız, bilin ki, Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'ı ve Peygamberi tanımayanlara acı bir azabı müjdele!

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 3. Ayeti
3- Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'ı hakimiyeti altına aldı. O'nun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez; işte Rabbiniz bu vasıfların sahibi olan Allah'tır! O halde O'na ibadet ediniz! Artık düşünmez misiniz?

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 3. Ayeti
3- Bir de Rabbinizin mağfiretini isteyin, sonra O'na tevbe edin ki, sizi muayyen bir zamana kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve her fazilet sahibine, mükafatını versin. Eğer yüz çevirirseniz, haberiniz olsun ki ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım!

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 3. Ayeti
3- Biz sana bu Kuran'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Doğrusu, senin bundan önce hiç haberin yoktu.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 3. Ayeti
3- Yine O, Odur ki, yere bir uzantı verdi, orada oturaklı dağlar ve ırmaklar yaptı ve meyvelerin hepsinden onda iki çift yarattı; geceyi gündüze bürüyüp duruyor; muhakkak bunda düşünen bir topluluk için deliller vardır.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 3. Ayeti
3- Onlar ki dünya hayatını sevip ahirete tercih ederler; Allah' ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar çok uzak bir sapıklık içindedirler.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 3. Ayeti
3- Bırak onları, yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerini oyalasın; sonra bilecekler!

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 3. Ayeti
3- Gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, onların ortak koştuklarından yüksek, çok yüksektir.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 3. Ayeti
3- Ey Nuh ile birlikte (gemiye) yüklediğimiz kimselerin soyundan olanlar! O doğrusu çok şükredici bir kuldu.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 3. Ayeti
3- ebedi olarak orada kalacaklar.

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 3. Ayeti
3- Bir zaman, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 3. Ayeti
3- Ancak saygısı olana bir öğüt olmak üzere.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 3. Ayeti
3- Kalpleri hep oyunda, hem o zalimler gizlice fısıldaştılar: "Bu ancak sizin gibi bir insan! Artık göz göre göre büyüye mi gidiyorsunuz?"

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 3. Ayeti
3- İnsanlardan kimileri de Allah hakkında bilgisizce tartışır da her kaypak şeytanın ardına düşer

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 3. Ayeti
3- Onlar ki, faydasız işe, boş lafa bakmazlar.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 3. Ayeti
3- Zina etmiş erkek, ancak zina etmiş olan veya Allah'a ortak koşan bir kadınla; zina etmiş kadın ise, zina etmiş olan veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 3. Ayeti
3- Böyle iken O'ndan başka bir takım tanrılar edindiler ki, hiçbir şey yaratamazlar, bilakis kendileri yaratılıp duruyorlar; kendilerine ne bir zarar, ne de bir yarar verme gücüne sahiptirler; ne öldürmeye, ne de öldükten sonra diriltmeye güçleri yeter.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 3. Ayeti
3- Onlar iman etmeyecekler diye, neredeyse sen kendine kıyacaksın.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 3. Ayeti
3- ki namazı dürüst kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 3. Ayeti
3- Sana Musa ile Firavun kıssasından bir kısmını iman edecek bir topluluğa ibret olsun diye, bütün gerçeği ile okuyacağız.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 3. Ayeti
3- Andolsun ki, Biz onlardan öncekileri ne fitnelerle imtihan ettik. Yine Allah, elbette doğruluk gösterenleri bilecek ve elbette yalancıları da bilecektir.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 3. Ayeti
3- yeryüzünün yakınında; ama onlar bu yenilgilerinin arkasından muhakkak üstün geleceklerdir,

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 3. Ayeti
3- doğru yolu göstermek ve rahmet olmak üzere o güzellik yapan kimselere

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 3. Ayeti
3- Yoksa: "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, o, senden önce kendilerine bir gocundurucu (uyarıcı) peygamber gelmemiş olan bir kavmi gocundurasın (uyarasın) diye, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir, gerek ki hidayeti kabul ederler.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 3. Ayeti
3- Ve Allah'a tevekkül et ki, koruyucu olarak Allah yeter!

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 3. Ayeti
3- Küfredenler ise: "Bize o kıyamet gelmez." dediler. De ki: "Hayır, gaybı bilen Rabbime yemin ederim ki, o size kesinlikle gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar birşey kaçmaz. Ondan daha küçüğü de, daha büyüğü de hep apaçık bir kitaptadır.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 3. Ayeti
3- Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın! Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O, size gökten ve yerden rızık verir. Başka tanrı yoktur, ancak O var. O halde nasıl (gerçekten) çevrilirsiniz?

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 3. Ayeti
3- Emin ol ki sen, o elçilikle gönderilen peygamberlerdensin!

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 3. Ayeti
3- ve o yolda (Allah'ın) uyarı(sını) okuyanlara ki,

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 3. Ayeti
3- Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Çığrıştılar; fakat kurtulma zamanı değildi.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 3. Ayeti
3- İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka bir takım dostlara tutunanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. şüphe yok ki, Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyle hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 3. Ayeti
3- O günahkarları bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezalandırması şiddetli, bol lütuf sahibi Allah'tan ki, O'ndan başka tapılacak yoktur. Dönüş de O'nadır.

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 3. Ayeti
3- Öz Arapça bir Kur'an olmak üzere, bilecek bir topluluk için ayetleri ayırt edilmiş, açıklanmış bir kitap.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 3. Ayeti
3- O güçlü, hikmet sahibi Allah sana, senden öncekilere de işte böyle vahyediyor.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 3. Ayeti
3- Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an yaptık ki akıl erdiresiniz.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 3. Ayeti
3- Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 3. Ayeti
3- Muhakkak göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 3. Ayeti
3- Biz, gökleri, yeri ve aralarındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. Küfredenler ise uyarıldıkları şeylerden alındırmıyorlar (yüz çeviriyorlar).

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 3. Ayeti
3- Bunun sebebi inkar edenlerin kendilerini batıla uydurmaları, iman edenlerin ise Rablerinden gelen gerçeğe uymalarıdır. İşte Allah, insanlara kılıklarını böyle anlatır.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 3. Ayeti
3- Ve Allah, eşsiz bir şanlı zafer ile sana yardım etsin.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 3. Ayeti
3- Kesinlikle Allah ve Resulünün yanında seslerini kısanlar (yok mu), işte onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlara hem bir bağışlama, hem de büyük bir mükafat vardır.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 3. Ayeti
3- Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit ha?! Bu, çok uzak bir dönüş!"

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 3. Ayeti
3- Kolaylıkla akıp giden (gemi)lere

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 2. ve 3. Ayeti
2 ve 3- Yayılmış ince deri üzerine yazılmış bir Kitab'a,

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 3. Ayeti
3- Hevadan (arzusuna göre) söylemiyor.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 3. Ayeti
3- Yalan dediler, arzularına uydular. Halbuki, her iş (Allah takdirinde) yerini almıştır.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 3. Ayeti
3- İnsanı yarattı,

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 3. Ayeti
3- İndirir, bindirir.

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 3. Ayeti
3- O, ilk ve sondur; görünen ve görünmeyendir. Hem O her şeyi bilendir!

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 3. Ayeti
3- Kadınlarından zihar ile ayrılmağa kalkıp da sonra dediklerini geri alacak olanların, ikisi ilişkide bulunmadan önce bir köle azad etmeleri gerekir. İşte siz bununla öğütleniyorsunuz. Allah her ne yaparsanız haberdardır.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 3. Ayeti
3- Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, mutlaka dünyada kendilerine azap edecekti. Ahirette ise onlara ateş azabı vardır.

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 3. Ayeti
3- Kıyamet gününde ne yakınlarınız, ne de evlatlarınız size fayda vermezler. O, aranızı ayıracaktır. Allah, bütün yaptıklarınızı görür.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 3. Ayeti
3- Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük öfke ile karşılanır.

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 3. Ayeti
3- Onlardan henüz kendilerine katılmamış diğer insanlara da (göndermiştir o peygamberi). O, öyle güçlü, öyle hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 3. Ayeti
3- O şu yüzdendir; onlar önce imana gelmişler sonra küfre gitmişlerdir de o kalpleri mühürlenmiştir; artık anlamaz olmuşlardır.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 3. Ayeti
3- Gökleri ve yeri hak ile yarattı, sizi şekillendirdi. Şekillerinizi de güzel yaptı. Sonunda gidiş de O'nadır.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 3. Ayeti
3- Onu hatır ve hayaline gelmez bir taraftan rızıklandırır. Her kim Allah'a tevekkül ederse O ona yeter. Kesinlikle Allah emrini yerine getirir. Allah, her şey için bir ölçü tayin etmiştir.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 3. Ayeti
3- Hani peygamber hanımlarından birine gizlice bir söz söylemişti. O, onu haber verip Allah da peygambere onu açtı. Peygamber (hanımına) onun bir kısmını anlattı, bir kısmından da vazgeçti. Ona anlattığı zaman hanımı: "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Peygamber: "Bana o herşeyi bilen ve herşeyden haberdar olan (Allah) haber verdi" dedi.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 3. Ayeti
3- O ki, birbirine uygun yedi gök yaratmıştır. O Rahman'ın yarattığında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Haydi çevir gözü(nü), görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 3. Ayeti
3- Ve muhakkak senin için tükenmez bir mükafat var.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 3. Ayeti
3- Ve sana dirayetle ne bildirdi, o hak olan (kıyamet)in ne olduğunu?

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 3. Ayeti
3- O, miraçların sahibi Allah'tandır.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 3. Ayeti
3- Şöyle ki, Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin!

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 3. Ayeti
3- Doğrusu O Rabbimizin şanı çok yüksektir, ne bir arkadaş edinmiş, ne de bir çocuk.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 3. Ayeti
3- yarısı, yahut ondan biraz eksilt (yarısından az kalk)

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 3. Ayeti
3- ve Rabbini artık büyükle,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 3. Ayeti
3- insan sanıyor mu ki kemiklerini derleyemeyiz?

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 3. Ayeti
3- Muhakkak Biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör kafir!

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 3. Ayeti
3- neşrederek yayanlara,

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 3. Ayeti
3- ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 3. Ayeti
3- yüzüp yüzüp gidenlere.

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 3. Ayeti
3- Ne bilirsin, belki o temizlenecek.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 3. Ayeti
3- dağlar yürütüldüğünde,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 3. Ayeti
3- denizler (yarılıp) akıtıldığında,

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 3. Ayeti
3- Onlara ölçtükleri veya tarttıklarında ise eksiltirler

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 3. Ayeti
3- yer uzatılıp dümdüz edildiğinde

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 3. Ayeti
3- o şahitlik edecek ve şahitlik edilecek olana yemin olsun ki,

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 3. Ayeti
3- O karanlığı delen (parlak) yıldızdır.

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 3. Ayeti
3- Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 3. Ayeti
3- Çalışmış, fakat boşuna yorulmuştur.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 3. Ayeti
3- çifte ve teke,

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 3. Ayeti
3- Ve baba ile çocuğuna ki,

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 3. Ayeti
3- onu açıp ortaya çıkardığında gündüze,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 3. Ayeti
3- erkeği ve dişiyi yaratana ki,

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 3. Ayeti
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

Kur'an-ı Kerim İnşirâh Suresinin 3. Ayeti
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

Kur'an-ı Kerim Tîn Suresinin 3. Ayeti
3- ve bu güvenli beldeye ki,

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 3. Ayeti
3- Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir!

Kur'an-ı Kerim Kadr Suresinin 3. Ayeti
3- Bin aydan hayırlıdır o Kadir gecesi.

Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresinin 3. Ayeti
3- O sahifelerde en doğru hükümler vardır.

Kur'an-ı Kerim Zilzâl Suresinin 3. Ayeti
3- İnsan: "Buna ne oluyor?" dediğinde;

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 3. Ayeti
3- sabahleyin baskın basanlara,

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 3. Ayeti
3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?

Kur'an-ı Kerim Tekâsür Suresinin 3. Ayeti
3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!

Kur'an-ı Kerim Asr Suresinin 3. Ayeti
3- Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hep hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiyeleşenler başka.

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresinin 3. Ayeti
3- Sanır ki, malı kendisini ebedileştirmiştir.

Kur'an-ı Kerim Fil Suresinin 3. Ayeti
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Kur'an-ı Kerim Kureyş Suresinin 3. Ayeti
3- hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!

Kur'an-ı Kerim Mâ’ûn Suresinin 3. Ayeti
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

Kur'an-ı Kerim Kevser Suresinin 3. Ayeti
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kur'an-ı Kerim Kâfirûn Suresinin 3. Ayeti
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Kur'an-ı Kerim Nasr Suresinin 3. Ayeti
3- artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Kur'an-ı Kerim Tebbet Suresinin 3. Ayeti
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.

Kur'an-ı Kerim İhlâs Suresinin 3. Ayeti
3- Doğurmadı ve doğurulmadı.

Kur'an-ı Kerim Felâk Suresinin 3. Ayeti
3-  Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

Kur'an-ı Kerim Nâs Suresinin 3. Ayeti
3- insanların İlahına;

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.
Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 3. Ayetleri Türkçesi Kur'an'da'ki Bütün Surelerin 3. Ayetleri Türkçesi Reviewed by bizim zaman on 4/05/2017 07:57:00 ÖS Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.