Kur'an-ı Kerim Sureleri 2. Ayetler Surelerin 2. Ayetlerinde Ne Yazıyor

Kur'an-ı Kerim'in İkinci Ayetleri Surelerin İkinci  Ayetleri
Surelerin 2. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim'in İkinci Ayetleri Surelerin İkinci  Ayetleri

Kur'an-ı Kerim Fâtiha Suresinin 2. Ayeti
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 2. Ayeti
2- Iste o kitap, bunda süphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 2. Ayeti
2- Allah'tan başka tanrı yoktur. Sonsuz hayat sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözeten odur.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 2. Ayeti
2- Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin, murdarı temiz ile, haramı helal ile değişmeyin; onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin, çünkü o, büyük bir günahtır.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 2. Ayeti
2- Ey iman edenler, ne Allah'ın şearine, dini merasimlerine, ne haram aya, ne kurbanlık hediyelere, ne gerdanlıklarına, ne de Rablerinin gerek nimetini, gerekse hoşnutluğunu arayarak Beyt-i Haram'a doğru gelenlere sakın saygısızlık etmeyin! İhramdan çıktığınızda, isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bazılarına karşı beslediğiniz kin, sakın sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve takva sahibi olmada yardımlaşın, günah ve sınırı aşmada yardımlaşmayın! Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çok çetindir.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 2. Ayeti
2- O, öyle bir yaratıcıdır ki, sizi çamurdan yarattı, sonra bir eceli bitirdi. Bir ecel de O'nun katında adlandırılmıştır. Sonra da siz daha şüphe mi ediyorsunuz?

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 2. Ayeti
2- Bu, kendisiyle uyarasın diye ve mü'minlere bir ihtar olmak üzere sana indirilen bir kitaptır; sakın bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı olmasın!

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 2. Ayeti
2- Gerçek mü'minler ancak o mü'minlerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; karşılarında ayetleri okunduğu zaman, imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 2. Ayeti
2- Bundan böyle yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın; şunu da bilin ki, siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz ve Allah, herhalde kafirleri rezil edecek!

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 2. Ayeti
2- İnsanlar için, içlerinden bir ere: "Bütün insanları uyar ve iman edenleri müjdele; kendileri için Rablerinin katında yüce bir mertebe var!" diye vahyedişimiz hiç duyulmadık şaşılacak birşey mi oldu ki, kafirler: "Kesinlikle bu bir sihirbazdır!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 2. Ayeti
2- şöyle ki, Allah'tan başkasına kul olmayın! Ben size O'nun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 2. Ayeti
2- Biz onu akıl erdirebilesiniz diye, bir Kur'an olmak üzere Arapça olarak indirdik.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 2. Ayeti
2- Allah O'dur ki görüyorsunuz gökleri direksiz yükseltti, sonra Arş üzerine hükümranlığını kurdu, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi; herbiri belirli bir vakte kadar akıp gidiyor; herşeyi yönetiyor ve ayetleri açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınıza kesin olarak inanasınız.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 2. Ayeti
2- O Allah' in (yoluna) ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur; şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline!

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 2. Ayeti
2- Bir zaman gelecek, küfredenler, müslüman olsaydılar diye arzu çekecekler.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 2. Ayeti
2- Kullarından dilediğine, kendi emrini vahyile melekleri indiriyor ve: "Şu gerçeği bildirin ki, Benden başka ilah yoktur, o halde Benden korkun!" buyuruyor.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 2. Ayeti
2- Musa'ya da Kitap verdik ve onu İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık; Benden başka bir vekil tutmayın diye.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 2. Ayeti
2- dosdoğru; tarafından şiddetli bir azap ile korkutmak ve yararlı yararlı işler yapan müminlere şunu müjdelemek için: Kendilerine gerçekten güzel bir mükafat var;

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 2. Ayeti
2- Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini, bir anıştır.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 2. Ayeti
2- Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 2. Ayeti
2- Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı ancak alaya alarak dinliyorlar.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 2. Ayeti
2- Onu göreceğiniz gün, her emzikli (kadın) emzirdiğinden geçer ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı şiddetlidir.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 2. Ayeti
2- Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 2. Ayeti
2- Zina eden kadın ve zina eden erkekten herbirine yüz değnek vurun; eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulamada bunlara bir acıyacağınız tutmasın! Ayrıca mü'minlerden bir grup cezalandırılmalarına şahit olsun!

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 2. Ayeti
2- O, göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olandır, hiçbir oğul edinmemiştir ve mülkünde hiçbir ortağı da yoktur; herşeyi yaratmış ve herbirini bir takdir ile belirleyip hepsinin mukadderatını hazırlamıştır.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 2. Ayeti
2- Bunlar sana o apaçık Kitab'ın ayetleridir!

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 2. Ayeti
2- birer hidayet ve müjde olmak üzere o mü'minlere

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 2. Ayeti
2- Bunlar, sana o apaçık kitabın ayetleridir!

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 2. Ayeti
2- İnsanlar: "İnandık! demeleriyle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar?

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 2. Ayeti
2- Rumlar yenildi,

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 2. Ayeti
2- Bunlar, sana (gönderilen) o hikmetli Kitab'ın ayetleridir,

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 2. Ayeti
2- Kendisinde şüphe olmayan bu Kitab'ın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 2. Ayeti
2- Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, muhakkak ki, Allah ne yapıyorsanız haberdardır.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 2. Ayeti
2- Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa hepsini bilir. O, çok merhametli, çok bağışlayıcıdır.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 2. Ayeti
2- Allah, insanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 2. Ayeti
2- Hikmetli Ku'ran'ın hakkı için!

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 2. Ayeti
2- o haykırıp da sürenlere

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 2. Ayeti
2- Fakat o küfredenler bir onur ve ayrılık içindeler.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 2. Ayeti
2- Emin ol, Biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız O'na halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et!

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 2. Ayeti
2- Bu kitabın indirilişi, O çok güçlü, herşeyi bilen Allah'tandır.

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 2. Ayeti
2- O Rahman (bağışlaması, bütün varlıkları kapsayan) ve Rahim (çok merhametli Allah) tarafından indirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 1. ve 2. Ayeti
1 ve 2- Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 2. Ayeti
2- Bu parlak Kitab'ın kadrini bilin!

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 2. Ayeti
2- Apaçık Kitab hakkı için,

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 2. Ayeti
2- Kitap indirilmesi o güçlü ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 2. Ayeti
2- Bu kitabın ceste ceste indirilmesi çok güçlü ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 2. Ayeti
2- İman edip iyi iyi işler yapanlar ve Muhammed'e indirilene iman edenlere gelince -ki Rablerinden gelen gerçek te odur- Allah, onların kötülüklerini silmekte ve durumlarını düzeltmektedir.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 2. Ayeti
2- Allah, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin diye.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 2. Ayeti
2- Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden üstün kaldırrnayın (fazla yükseltmeyin) ve ona birbirinize bağırır gibi iri söylemeyin ki, haberiniz olmadan amelleriniz hiçe iniverir!

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 2. Ayeti
2- Doğrusu kendilerine içlerinden korkutucu bir peygamber geldiğine şaştılar da kafirler dediler ki: "Bu şaşılacak şey!

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 2. Ayeti
2- Bir ağırlık taşıyan (bulut)lara

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 2. ve 3. Ayeti
2 ve 3- Yayılmış ince deri üzerine yazılmış bir Kitab'a,

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 2. Ayeti
2- arkadaşınız şaşırmadı, azıtmadı da!

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 2. Ayeti
2- Hala bir mucize görseler, yüz çevirip: "Süregelen bir sihir!" derler.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 2. Ayeti
2- Kur'an'ı öğretti,

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 2. Ayeti
2- onun oluşuna yalan diyen dil olmaz.

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 2. Ayeti
2- Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Hem diriltir, hem öldürür, hem O herşeye gücü yetendir.

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 2. Ayeti
2- İçinizden zihar ile (sen, bana anamın sırtı gibisin, demekle) kadınlarından ayrılmaya kalkışan kimseler bilmelidirler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak onları doğuranlardır. Üstelik onlar gerçekten pek çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Bununla birlikte Allah'ın affının ve mağfiretinin çok olduğunda da kuşku yoktur..

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 2. Ayeti
2- O'dur kitap verilenlerden inkar edenleri ilk haşir için yurtlarından çıkaran. Siz, onların çıkacaklarını sanmadınız, Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacak engelleri olduğunu sandılar, fakat Allah onları hesap etmedikleri bir yönden bastırdı ve kalplerinin içine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini bir yandan kendi elleriyle, bir yandan da mü'minlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey görecek gözleri olanlar, düşünün de ibret alın!

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 2. Ayeti
2- Eğer onlar sizi yenip de ele geçirirseler, hepinize düşman kesilirler, sizlere ellerini ve dillerini kötülükle uzatır, hepinizin kafir olmasını isterler.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 2. Ayeti
2- Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylersiniz?

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 2. Ayeti
2- O'dur, ümmiler içinde kendilerinden olup onlara ayetlerini okuyan, onları temize çıkarıp parlatan, onlara kitap ve hikmet öğreten bir peygamber gönderen. Oysa bundan önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 1. ve 2. Ayeti
1 ve 2- Münafıklar sana geldiklerinde: "Şehadet ederiz, gerçekten sen Allah'ın Resulüsün!" dediler. Allah da biliyor ki, sen şüphesiz O'nun Resulüsün! Bununla beraber Allah şahitlik ediyor ki, doğrusu münafıklar katiyyen yalancıdırlar. Yeminlerini bir kalkan edinip de Allah yolundan yan çizmektedirler. Doğrusu onlar ne fena yapıyorlar.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 2. Ayeti
2- O'dur sizi yaratan, öyle iken kiminiz mümin kiminiz de kafirdir. Allah ise ne yaparsanız görür.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 2. Ayeti
2- Sonra sürelerini doldurmaya yaklaştıklarında, onları güzellikle tutun veya güzellikle ayrılın ve içinizden adalet sahibi iki erkeği şahit tutun! Şahitliği de Allah için doğru yapın! Bu size söylenenleri duydunuz, bununla Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere öğüt verilir. Her kim de Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 2. Ayeti
2- Allah size yeminlerinizin çözümlüğünü (çözülmesini) farz kılmıştır ve Allah, sizin sahibinizdir. O herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 2. Ayeti
2- O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağışlayandır

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 2. Ayeti
2- sen Rabbinin nimeti sayesinde, deli değilsin.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 2. Ayeti
2- Nedir o hak olan (kıyamet)?

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 2. Ayeti
2- Kafirler için yok onu engelleyecek.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 2. Ayeti
2- Dedi ki: "Ey kavmim, haberiniz olsun, ben size açık bir uyarıcıyım!

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 2. Ayeti
2- Doğru yola iletiyor. Biz de ona iman ettik, Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 2. Ayeti
2- gece kalk, pek azı hariç,

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 2. Ayeti
2- kalk artık uyar,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 2. Ayeti
2- Yine Yoo! Yemin ederim o pişman cana (kınayan nefse)!

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 2. Ayeti
2- Çünkü Biz insanı bir takım katkılarla karıştırılmış bir nutfeden yarattık; onu evire çevire deneyelim diye de onu işiten ve gören bir varlık yaptık.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 2. Ayeti
2- büküp devirenlere,

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 2. Ayeti
2- O büyük peygamberlik haberinden

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 2. Ayeti
2- usulcacık çekenlere,

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 2. Ayeti
2- Ona ama geldi diye.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 2. Ayeti
2- yıldızlar bulandığında,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 2. Ayeti
2- yıldızlar döküldüğünde,

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 2. Ayeti
2- Onlar ki, insanlar üzerinden kendilerine ölçtüklerinde tam basarlar.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 2. Ayeti
2- ve Rabbini dinleyip haklandığında,

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 2. Ayeti
2- o va'dolunan güne,

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 2. Ayeti
2- Bildin mi Tarık nedir?

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 2. Ayeti
2- Yaratıp düzene koyan Rabbinin.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 2. Ayeti
2- O gün kimi yüzler eğilmiş, zillete düşmüştür.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 2. Ayeti
2- on geceye,

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 2. Ayeti
2- Sen bu beldede oturmaktayken.

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 2. Ayeti
2- ona uyduğunda aya,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 2. Ayeti
2- açıldığı zaman o gündüze,

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 2. Ayeti
2- ve dindiği zaman o geceye ki,

Kur'an-ı Kerim İnşirâh Suresinin 2. Ayeti
2- İndirmedik mi senden o yükünü?

Kur'an-ı Kerim Tîn Suresinin 2. Ayeti
2- Sinin (Sina) dağına

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 2. Ayeti
2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!

Kur'an-ı Kerim Kadr Suresinin 2. Ayeti
2- Kadir gecesinin ne olduğunu ne bildirdi ki sana?

Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresinin 2. Ayeti
2- (Bu delil), Allah'tan gelen bir peygamberdir, peyderpey tertemiz sahifeler okur.

Kur'an-ı Kerim Zilzâl Suresinin 2. Ayeti
2- yer ağırlıklarını çıkardığında,

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 2. Ayeti
2- (tırnaklarını) çakarak ateşler saçanlara,

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 2. Ayeti
2- Nedir o çarpacak bela?

Kur'an-ı Kerim Tekâsür Suresinin 2. Ayeti
2- ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!

Kur'an-ı Kerim Asr Suresinin 2. Ayeti
2- insan mutlaka bir ziyandadır.

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresinin 2. Ayeti
2- ve bir mal toplayıp hep onu sayana!

Kur'an-ı Kerim Fil Suresinin 2. Ayeti
2- Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Kur'an-ı Kerim Kureyş Suresinin 2. Ayeti
2- kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

Kur'an-ı Kerim Mâ’ûn Suresinin 2. Ayeti
2- İşte yetimi itip kakan odur!

Kur'an-ı Kerim Kevser Suresinin 2. Ayeti
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Kur'an-ı Kerim Kâfirûn Suresinin 2. Ayeti
2- tapmam o taptıklarınıza!

Kur'an-ı Kerim Nasr Suresinin 2. Ayeti
2- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

Kur'an-ı Kerim Tebbet Suresinin 2. Ayeti
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

Kur'an-ı Kerim İhlâs Suresinin 2. Ayeti
2- Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)

Kur'an-ı Kerim Felâk Suresinin 2. Ayeti
2- yarattığı şeylerin şerrinden,

Kur'an-ı Kerim Nâs Suresinin 2. Ayeti
2- insanların hükümdarına,

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.
Kur'an-ı Kerim Sureleri 2. Ayetler Surelerin 2. Ayetlerinde Ne Yazıyor Kur'an-ı Kerim Sureleri 2. Ayetler  Surelerin 2. Ayetlerinde Ne Yazıyor Reviewed by bizim zaman on 3/31/2017 07:55:00 ÖS Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.