4/07/2017

Kuran Surelerinin 8. Ayetleri Kuranın 8. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 8. Ayetleri Kuranın 8. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 8. Ayeti
8- Insanlardan öyleleri de vardir ki, inanmadiklari halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandik." derler.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 8. Ayeti
8- Ey Rabbimiz, bizleri doğru yoluna erdirdikten sonra kalplerimizi yamultma ve bize katından bir rahmet ihsan et. Şüphesiz, çok bağış yapan yalnız sensin.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 8. Ayeti
8- Miras taksimi yapılırken uzak akraba, yetimler ve yoksullar da orada hazır bulunuyorlarsa, hem onlara ondan bir miktar verin, hem de gönül alıcı sözler söyleyin.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 8. Ayeti
8- Ey iman edenler, Allah için duran (gerekeni yapan) hakimler, adalet örneği şahitler olun! Sakın bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin! Adaletli davranın! Takvaya en yakın olan odur. Allah'tan korkun! Çünkü Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 8. Ayeti
8- Bir de "Şuna bir melek indirilse de görsek?" diyorlar. Eğer öyle bir melek indirseydik muhakkak iş bitirilmiş olur, kendilerine bir an bile göz açtırılmazdı!

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 8. Ayeti
8- O gün tartı tam hakkiyle yapılacaktır. Artık kimin tartıları ağır basarsa, işte onlar, arzularına ereceklerdir.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 8. Ayeti
8- Ki hakkı, hak olarak tanıtsın ve batılı ortadan kaldırsın; varsın suçlular istemesinler!

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 8. Ayeti
8- Nasıl olabilir ki, böyle bir antlaşma; eğer size karşı bir zafer kazansalar ne hakkınızı gözetirler, ne de antlaşmaya riayet ederler ve ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar, kalpleri ise direnir durur. Zaten çoğu insanlıktan çıkmış günahkarlardır.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 8. Ayeti
8- İşte bunların, kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer ateştir!

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 8. Ayeti
8- Eğer kendilerinden ilerideki sayılı bir süreye kadar azabı geciktirecek olsak, mutlaka: "Onu ne engelliyor?" derler. Azap onlara geleceği gün, artık kendilerinden çevrilecek değildir ve alay ettikleri şey kendilerini sarmış olacaktır.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 8. Ayeti
8- Çünkü kardeşleri: "Kesinlikle Yusuf ve kardeşi, babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz birbirine sargın bir topluluğuz. Doğrusu babamız belli ki, yanılıyor.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 8. Ayeti
8- Allah O bilir her dişinin neye gebe olduğunu ve rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını; herşey O'nun katında bir ölçü iledir.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 8. Ayeti
8- Musa dedi ki: "Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, şu bir gerçek ki, Allah hepinizden müstağni ve zatında övgüye layıktır."

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 8. Ayeti
8- Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 8. Ayeti
8- Hem binesiniz diye, hem de zinet olmak üzere atları, katırları ve eşekleri de yarattı ve bilemeyeceğiniz daha neler yaratacak.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 8. Ayeti
8- Olur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer dönerseniz Biz de döneriz. Öyle ya, Biz cehennemi kafirlere zindan yapmışız!

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 8. Ayeti
8- Bununla beraber şu da bir gerçek ki Biz, onun üzerinde olan herşeyi kupkuru bir toprak yapmaktayız.

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 8. Ayeti
8- Zekeriyya: "Ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir, karım kısır ben de yaşlılığın kağşamak derecesine (son haddine) varmışken!" dedi.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 8. Ayeti
8- Allah, O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O en güzel isimler hep O'nundur.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 8. Ayeti
8- Biz onları yemek yemez bir ceset yapmadık; ölümsüz de değildiler.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 8. Ayeti
8- İnsanlardan kimi de vardır ki, ne bir bilgiye, ne bir yol göstericiye, ne de aydınlatıcı bir Kitab'a dayanmaksızın Allah hakkında tartışır.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 8. Ayeti
8- Ve onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 8. Ayeti
8- Kadının dört defa: "Allah'a yemin ederim ki, o muhakkak yalancılardandır!" diye şahitlik etmesi kendisinden cezayı kaldırır.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 8. Ayeti
8- Veya ona bir hazine bırakılsa ya da onun güzel bir bahçesi olsa da ondan yese ya!" dediler. Yine o zalimler: "Siz, yalnız büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 8. Ayeti
8- Şüphesiz ki, bunda mutlak bir ibret vardır; ama çoğu iman etmedi.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 8. Ayeti
8- Ona vardığında şöyle seslenildi: "Haberin olsun, bu ateşteki kimse ve bunun çevresindekiler mübarek kılınmıştır; münezzehtir o alemlerin Rabbi Allah.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 8. Ayeti
8- Bunun üzerine Firavun hanedanı onu yitik olarak aldılar, çünkü o, ileride kendilerine bir düşman, bir tasa olacaktı. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de hep canilerdi.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 8. Ayeti
8- Biz insana, anne babası hakkında iyilik tavsiye ettik. Eğer onlar, senin hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için uğraşırlarsa onları, dinleme! Dönüşünüz banadır ve Ben o zaman size yaptıklarınızı haber veririm.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 8. Ayeti
8- Vicdanlarında bir düşünmediler mi? Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasındaki şeyleri gerçeğe uygun ve belirli bir süre için yaratmıştır. Bununla beraber insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ederler.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 8. Ayeti
8- Fakat, iman edip de iyi işler yapanlar, şüphesiz onlara Naim cennetleri vardır,

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 8. Ayeti
8- Sonra onun neslini bir sülaleden (değersiz bir sudan) yaptı.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 8. Ayeti
8- (Bunu) doğrulara doğruluklarından sorması için (yaptı). Kafirler için ise acı bir azap hazırladık.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 8. Ayeti
8- Allah'a bir yalanı mı iftira etmekte, yoksa kendisinde bir delilik mi var?" Hayır, doğrusu o ahirete inanmayanlar, derin bir sapıklıkla azap içindedirler.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 8. Ayeti
8- Ya kötü ameli kendisine allanmış pullanmış da onu güzel gören kimse de mi (iman edip yararlı iş yapan gibi olacak)? Şüphe yok ki, Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola çıkarır. O halde gönlün onlara karşı hasretlerle geçmesin! Allah onların bütün sanatlarını bilir.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 8. Ayeti
8- Çünkü Biz, onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz de onlar, çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 8. ve 9. Ayeti
8 ve 9- Onlar yüce meclisi dinleyemezler. Kovulmak için her taraftan sıkıya (ateşe, mermiye) tutulurlar. Onlara ayrılmaz bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 8. Ayeti
8- O Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş? Doğrusu onlar benim Kur'an'ımdan bir kuşkulu şüphe içindeler; doğrusu henüz azabımı tatmadılar.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 8. Ayeti
8- İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü vererek Rabbine dua eder. Sonra kendisine tarafından bir nimet lütfettiği zaman da önceden O'na dua ettiği hali unutur da yolundan sapıtmak için Allah'a ortaklar koşmaya başlar. De ki: "Küfrünle biraz zevk et. Çünkü sen, o ateşliklerdensin."

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 8. Ayeti
8- Ey Rabbimiz, onları o kendilerine vaad buyurduğun Adn cennetlerine koy; atalarından, eşlerinden ve soylarından dürüst olanları da. Şüphesiz Sen, güçlüsün, hikmet sahibisin Sen!

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 8. Ayeti
8- Şüphesiz, iman edip iyi iyi işler yapanlar için minnetsiz bir mükafat vardır."

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 8. Ayeti
8- Allah dileseydi elbette (insanların) hepsini bir tek ümmet de yapardı. Fakat dilediğini rahmetinin içine koyuyor. Zalimlere gelince onlara ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 8. Ayeti
8- Onun için Biz onlardan daha sert pençelileri helak ettik. (Kur'an'da) öncekilerin misali geçti.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 8. Ayeti
8- O'ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 8. Ayeti
8- Allah'ın ayetleri, karşısında okunurken işitir de sonra kibrinden hiç işitmemiş gibi ısrar eder. İşte onu acı bir azap ile müjdele!

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 8. Ayeti
8- Yoksa: "Onu uydurdu." mu diyorlar? De ki: "Ben onu uydurduysam, siz beni Allah'tan kurtaracak hiçbir güce sahip olamazsınız ve O, sizin niye yaygara edip durduğunuzu en iyi bilir. Benimle aranızda şahit olarak ona O yeter. O, bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 8. Ayeti
8- İnkar edenler ise, yıkım onlara! Ne yapacaklarını şaşırtmaktadır.Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 8. Ayeti
8- Doğrusu Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem de bir uyarıcı olarak gönderdik.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 7. ve 8. Ayeti
7 ve 8-  Hem biliniz ki, içinizde Allah'ın peygamberi vardır. Şayet o, birçok işlerde size itaat etseydi, haliniz yaman olurdu. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi; küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte onlar, Allah'ın lütfu ve nimeti ile doğru yola ermiş olanlardır. Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 8. Ayeti
8- Hakka yüz tutan her kulun gözünü, gönlünü açmak ve ibret almasını sağlamak için.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 8. Ayeti
8- siz pek çelişkili bir söz içindesiniz.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 8. Ayeti
8- Onu önleyecek biri yoktur!

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 8. Ayeti
8- Sonra yaklaştı ve sarktı.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 8. Ayeti
8- Çağırana koşarak, kafirler: "Bu çok çetin bir gündür!" derler.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 8. Ayeti
8- tartıda taşkınlık etmeyesiniz.

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 8. Ayeti
8- ki, sağda sağın adamları, ne mutludur onlar!

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 8. Ayeti
8- Ne diye Allah'a iman etmiyorsunuz ki, peygamber sizi Rabbinize iman edesiniz diye davet edip duruyor?! Oysa sizden kesin söz de almıştı; eğer gerçek müminler olacaksanız.

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 8. Ayeti
8- Bakmaz mısın şunlara ki, gizli konuşmaktan yasaklandılar da sonra dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar; günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Yanına geldikleri zaman da seni Allah'ın sağlıklamadığı (selamlamadığı) bir tarzda sağlıklıyorlar ve kendi içlerinden de: "Allah, bize söylediklerimiz yüzünden azap etse ya!" diyorlar. Cehennem onlara yeter, ona yaslanacaklardır. Artık o ne kötü akibettir!

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 8. Ayeti
8- Bir de (o gelirler) yoksul muhacirler içindir ki, yurtlarından ve mallarından (uzaklaştırıp) çıkarıldılar. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararlar, Allah'a ve peygamberine hizmet ederler. İşte onlardır doğru olanlar!

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 8. Ayeti
8- Allah size, sizinle din hususunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adalet gösterenleri sever.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 8. Ayeti
8- Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah ise nurunu tamamlayacaktır, isterse kafirler hoşlanmasınlar!

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 8. Ayeti
8- De ki: "Haberiniz olsun, o kaçıp durduğunuz ölüm, mutlaka gelip size çatacaktır; sonra O, bütün görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz de O size neler yaptığınızı haber verecektir."

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 8. Ayeti
8- Diyorlar ki: "Eğer Medine'ye dönersek, herhalde en güçlü, en şerefli olan en zayıf olan alçağı oradan çıkaracaktır." Oysa güç, haysiyet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir, fakat münafıklar bilmezler.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 8. Ayeti
8- Onun için siz, Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur'an'a) iman edin! Allah, ne yaparsanız haberdardır.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 8. Ayeti
8- Nice memleket (halkı), Rabbinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azdı da Biz onu çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azaba çarptırdık.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 8. Ayeti
8- Ey iman edenler, Allah'a öyle tevbe ile tevbe edin ki, nasûh (gayet ciddi, samimi) bir tevbe olsun! Ola ki Rabbiniz kusurlarınızı örter, Allah'ın peygamberi ve onun beraberinde iman edenleri utandırmayacağı günde sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşacak, şöyle diyecekler: "Ey Rabbimiz, bizlere nurumuzu tamamla ve bizi bağışla; şüphesiz ki sen her şeye kadirsin!"

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 8. Ayeti
8- Hemen hemen öfkeden patlayacak gibi bir hale gelir, içine bir alay atıldıkça her defasında onun bekçileri onlara: "Size gocundurucu (uyarıcı) bir peygamber gelmedi mi?" diye sorarlar.

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 8. Ayeti
8- O halde tanıma o yalan diyenleri!

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 8. Ayeti
8- Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı?

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 8. Ayeti
8- O gün, gök erimiş bir maden gibi olur.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 8. Ayeti
8- Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 8. Ayeti
8- Doğrusu biz o göğü yokladık da onu kuvvetli muhafızlar ve atılmaya hazır ateşin aleviyle doldurulmuş bulduk.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 8. Ayeti
8- Rabbinin ismini an ve herşeyden kesilerek O'na çekil (O'na bütün varlığınla yönel)!

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 8. Ayeti
8- Çünkü o boru (Sur) bir öttürüldü mü,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 8. Ayeti
8- ay tutulur,

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 8. Ayeti
8- Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirir.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 8. Ayeti
8- Hani o yıldızlar silindiği vakit.

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 8. Ayeti
8- Sizleri çift çift yarattık.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 8. Ayeti
8- O gün yürekler oynar kaygıdan.

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 8. Ayeti
8- Ama sana can atarak gelen,

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 8. Ayeti
8- Diri diri gömülen kıza sorulduğunda;

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 8. Ayeti
8- Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 8. Ayeti
8- Bildin mi Siccin nedir?

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 8. Ayeti
8- kolay bir hesaba tabi tutulur

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 8. Ayeti
8- Onlara sadece güçlü ve övgüye layık Allah'a iman etmeleri yüzünden kızıyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 8. Ayeti
8- Elbette O, onu döndürmeğe kadirdir.

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 8. Ayeti
8- Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 8. Ayeti
8- Kimi yüzler de mesuttur o gün.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 8. Ayeti
8- ki, o ülkeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 8. Ayeti
8- Vermedik mi Biz ona iki göz?

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 8. Ayeti
8- sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene ki,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 8. Ayeti
8- Her kim de cimrilik eder, kendisini müstağni sayar

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 8. Ayeti
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

Kur'an-ı Kerim İnşirâh Suresinin 8. Ayeti
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

Kur'an-ı Kerim Tîn Suresinin 8. Ayeti
8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 8. Ayeti
8- Kesinlikle sonunda Rabbinedir dönüş!

Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresinin 8. Ayeti
8- Onların mükafatı Rableri katında altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut, onlar da O'ndan hoşnutturlar. Bu mükafat, işte Rabbine saygı duyanlara aittir!

Kur'an-ı Kerim Zilzâl Suresinin 8. Ayeti
8- her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir.

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 8. Ayeti
8- Ve o serveti sevdiği için katıdır, çetindir ona.

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 8. Ayeti
8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.

Kur'an-ı Kerim Tekâsür Suresinin 8. Ayeti
8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresinin 8. Ayeti
8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder