4/27/2017

Kuran Surelerinin 25. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 25. Ayetleri Türkçe
Kur'an Ayetleri Bakara Suresi 25. Ayet
İman edip iyi amel işleyenleri müjdele! Kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Onlara her hangi bir meyveden bir rızık yedirilince onlar, her defasında: "Bu bizim önceden yediğimiz şeydir." diyecekler; oysa ona benzer olarak sunulacaklar. Kendileri için orada tertemiz zevceler de var. Onlar orada ebedi kalacaklar.

Kur'an Ayetleri Âl-i İmrân Suresi 25. Ayet
Bakalım o geleceğinde şüphe olmayan gün için kendilerini topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeyerek, herkese her ne kazandıysa tamamen ödendiği vakit ne olacak?

Kur'an Ayetleri Nisâ Suresi 25. Ayet
İçinizden kim hür olan mümin kadınları nikahla alacak mali güce sahip değilse, ona da sahip bulunduğunuz mümin cariyelerinizden var. Allah, kadrinizi imanınız ile çok iyi bilir. Siz müminler hep birbirinizden sayılırsınız, o halde fuhuşta bulunmayan gizli dost edinmeyen, namuslu yaşamakta olan cariyeleri sahiplerinin izniyle nikahlayınız, mehirlerini de güzelce kendilerine veriniz. Eğer evlendikten sonra bir fuhuş irtikap ederlerse o vakit bunlara, hür kadınlar üzerine terettüp edecek cezanın yarısı lazım gelir. Bu durum sizden günaha girmek korkusunda olanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah günahları bağışlayandır, merhamet edendir.

Kur'an Ayetleri Mâide Suresi 25. Ayet
Musa: "Ey Rabbim, görüyorsun, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum; artık bizimle o doğru yoldan çıkmış topluluğun arasını ayır!" dedi.

Kur'an Ayetleri En’âm Suresi 25. Ayet
İçlerinden bazıları da seni Kur'an okurken dinlerler, fakat Biz, kalplerine onu zevkiyle anlamalarına engel kabuklar geçirmişizdir. Kulaklarında da bir ağırlık vardır. Bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Hatta sana geldiklerinde, seninle tartışmaya kalkışarak, o hak tanımaz kafirler: "Bu, eskilerin masallarından başka birşey değildir." derler.

Kur'an Ayetleri A’râf Suresi 25. Ayet
"Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan dirilip çıkarılacaksınız." dedi.

Kur'an Ayetleri Enfâl Suresi 25. Ayet
Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir.

Kur'an Ayetleri Tevbe Suresi 25. Ayet
İnkara yer yoktur ki, Allah size birçok yerlerde ve Hüneyn gününde (savaşında), hani çokluğunuza güvenip de onun bir yararını göremediğiniz ve yeryüzünün bütün genişliğiyle başınıza dar geldiği sonra da bozguna uğrayıp arkanıza döndüğünüz sırada yardım etti.

Kur'an Ayetleri Yûnus Suresi 25. Ayet
Allah selam yurduna (cennete) çağırıyor ve dilediğine de bir doğru yola hidayet buyuruyor.

Kur'an Ayetleri Hûd Suresi 25. Ayet
Andolsun ki, vaktiyle Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh onlara: " Ben size azabın sebeplerini ve kurtuluşun yolunu açıklayan bir uyarıcıyım.

Kur'an Ayetleri Yûsuf Suresi 25. Ayet
İkisi de kapıya koşuştular, hanım onun gömleğini arkasından yırttı ve kapının yanında hanımın beyine rastladılar. Hanım: "Senin karına fenalık yapmak isteyenin cezası, zindana konulmaktan veya acı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi.

Kur'an Ayetleri Ra’d Suresi 25. Ayet
Fakat Allah'a verdikleri sözü belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın, birleştirilmesini emrettiği ilişkileri koparanlar ve yeryüzünü fesada verenler; işte bunlar, lanet olsun onlara ve yurdun kötüsü de onlara olsun!

Kur'an Ayetleri İbrahim Suresi 25. Ayet
Yemişlerini Rabbinin izniyle her zaman verir! Ve Allah, insanlara böyle misaller sunar ki, kavrayıp düşünsünler.

Kur'an Ayetleri Hicr Suresi 25. Ayet
Muhakkak Rabbin onları hep toplayacaktır. Gerçekten O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.

Kur'an Ayetleri Nahl Suresi 25. Ayet
Şunun için ki kıyamet gününde kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Bak, ne fena yük yükleniyorlar!

Kur'an Ayetleri İsrâ Suresi 25. Ayet
Rabbiniz içinizde olanları daha iyi bilir; eğer siz iyi kimseler iseniz, şüphesiz ki O, çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

Kur'an Ayetleri Kehf Suresi 25. Ayet
Onlar mağaralarında üçyüz sene durdular, dokuz da ilave ettiler.

Kur'an Ayetleri Meryem Suresi 25. Ayet
Hurmanın dalını kendine doğru silkele, üzerine derilmiş taze hurmalar dökülsün.

Kur'an Ayetleri Tâ-Hâ Suresi 25. Ayet
Musa dedi: "Ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver,

Kur'an Ayetleri Enbiyâ Suresi 25. Ayet
Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona şöyle vahyetmiş olmayalım: "Gerçek şu ki, Benden başka ilah yoktur; onun için hep Bana ibadet edin."

Kur'an Ayetleri Hac Suresi 25. Ayet
Ancak o inkar edenler Allah'ın yolundan, yerli ve yabancının eşit hakka sahip olduğu bütün insanlar için yapılan Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve orada zulüm ve dinsizlik ile yalnış bir yola saptırmak isteyene, ona muhakkak gayet acı bir azap tattırırız.

Kur'an Ayetleri Mü’minûn Suresi 25. Ayet
Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir adamdır; Onun için bunu bir süreye kadar gözetleyin!" dediler.

Kur'an Ayetleri Nûr Suresi 25. Ayet
O gün Allah, onlara gerçek cezalarını tamamen verecek ve onlar, Allah'ın apaçık Hak olduğunu bileceklerdir.

Kur'an Ayetleri Furkân Suresi 25. Ayet
Göğün bulutlar ile yarılacağı meleklerin de bölük bölük indirildiği gün;

Kur'an Ayetleri Şu’arâ Suresi 25. Ayet
(Firavun) etrafındakilere: "Dinlemez misiniz?" dedi.

Kur'an Ayetleri Neml Suresi 25. Ayet
Göklerde ve yerde gizli olan herşeyi ortaya çıkaran ve sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye.

Kur'an Ayetleri Kasas Suresi 25. Ayet
Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona gelip: "Babam, bize su çekivermenin ücretini ödemek için seni çağırıyor." dedi. Bunun üzerine varıp ona başından geçeni anlatınca o: "Korkma, kurtuldun o zalim topluluktan!" dedi.

Kur'an Ayetleri Ankebût Suresi 25. Ayet
İbrahim: "Siz, sadece dünya hayatında aranızda sevişmek için Allah'ı bırakıp bir takım putlara tutulmuşsunuz. Fakat kıyamet gününde birbirinize küfredecek ve birbirinizi lanetleyeceksiniz; varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılardan eser de yoktur."

Kur'an Ayetleri Rûm Suresi 25. Ayet
Yine göğün ve yerin O'nun emriyle durması da O'nun ayetlerindendir. Sonra sizi bir çağırış çağırdığı zaman siz hemen yerden çıkarsınız.

Kur'an Ayetleri Lokmân Suresi 25. Ayet
Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan mutlaka "Allah" diyecekler. De ki: "Hamdolsun Allah'a" Fakat pek çokları bilmezler.

Kur'an Ayetleri Secde Suresi 25. Ayet
Şimdi ihtilaf edip durdukları şeylerde şüphesiz ki, Rabbin kıyamet günü aralarında ayrıca hükmü verecektir.

Kur'an Ayetleri Ahzâb Suresi 25. Ayet
Hem Allah o kafirleri elleri hiçbir hayra ermeksizin öfkeleriyle defetti. Ve bu şekilde Allah müminlere savaş hakkında yetiverdi. Allah çok güçlüdür, üstündür.Kur'an Ayetleri Sebe Suresi 25. Ayet
De ki: "Siz, bizim suçlarımızdan sorumlu tutulmazsınız, biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu olmayız."

Kur'an Ayetleri Fâtır Suresi 25. Ayet
Seni yalanlıyorlarsa, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onlara peygamberleri, mucizeler, sayfalar ve nurlu kitapla gelmişlerdi.

Kur'an Ayetleri Yâsîn Suresi 25. Ayet
Haberiniz olsun ki, ben Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni!"

Kur'an Ayetleri Sâffât Suresi 25. Ayet
Ne oldu sizlere yardımlaşmıyorsunuz?

Kur'an Ayetleri Sâd Suresi 25. Ayet
Biz de bu hatasını kendisine bağışladık. Gerçekten ona, yanımızda bir yakınlık ve akibet (dönüş) güzelliği vardır.

Kur'an Ayetleri Zümer Suresi 25. Ayet
Onlardan öncekiler de yalanladılar; yalanladılar da kendilerine hatırlarına gelmeyen yönden azap geliverdi.

Kur'an Ayetleri Mü’min Suresi 25. Ayet
Bunun üzerine kendilerine tarafımızdan gerçeği getirince de: "Onunla beraber iman etmiş olanların oğullarını öldürün, kadınlarını diri bırakın!" dediler. Kafirlerin düzeni (tuzağı) hep dalal (sapkınlık) içindedir.

Kur'an Ayetleri Fussilet Suresi 25. Ayet
Hem onlara bir takım yanaşıklar sardırmışızdır da (tebelleş ettirmişizdir de) onlar, kendilerine önlerindekini ve arkalarındakini süsleyivermişlerdir. Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce geçen ümmetler içinde onların aleyhine de (azap) söz(ü) hak olmuştur; çünkü hep kendilerine yazık etmişlerdir.

Kur'an Ayetleri Şurâ Suresi 25. Ayet
O'dur kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve bütün yaptıklarınızı bilen.

Kur'an Ayetleri Zuhruf Suresi 25. Ayet
Bunun üzerine Biz de onlardan intikamını aldık. Bak o yalan söylüyorsun diyenlerin sonu nasıl oldu?

Kur'an Ayetleri Duhân Suresi 25. Ayet
(onlar) neler bırakmışlardı; ne bahçeler; ne pınarlar;

Kur'an Ayetleri Câsiye Suresi 25. Ayet
Karşılarında ayetlerimiz açık açık deliller halinde okunurken: "(sözünüzde) doğru iseniz, haydi babalarımızı getirin!" demekten başka tutunacakları (bir delil) yoktur.

Kur'an Ayetleri Ahkâf Suresi 25. Ayet
Rabbinin emriyle herşeyi yerle bir eder." dedi. Derken öyle oluverdiler ki, evlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. İşte öyle suçlu bir topluluğa Biz böyle ceza veririz.

Kur'an Ayetleri Muhammed Suresi 25. Ayet
Haberiniz olsun ki, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere, şeytan fit vermiş ve onları uzun uzun emellere düşürmüştür.

Kur'an Ayetleri Fetih Suresi 25. Ayet
Onlar, o küfredip de sizi Mescidi Haram'dan alıkoyanlar ve durdurulmakta olan kurbanlık hediyeleri yerine varmaktan men'eden kimselerdir. Eğer kendilerini tanımadığınız bir takım inanan erkeklerle inanan kadınları bilmeyerek çiğneyip de o yüzden şanınıza bir leke dokunması ihtimali olmasaydı (Allah size fetih için izin verirdi). Allah dilediğini rahmetine koyacağı için, eğer çekilebilselerdi elbette içlerinden o küfredenleri acı bir azaba uğratırdık.

Kur'an Ayetleri Kâf Suresi 25. Ayet
Hayra engel, haşarı, şüpheci kafiri!

Kur'an Ayetleri Zâriyât Suresi 25. Ayet
Yanına girdikleri vakit: "Selam!" dediler. O da: "Selam! Görülmedik bir topluluk" dedi.

Kur'an Ayetleri Tûr Suresi 25. Ayet
Birbirlerine dönmüş soruyorlar;

Kur'an Ayetleri Necm Suresi 25. Ayet
Ama ahiret ve dünya Allah'ındır.

Kur'an Ayetleri Kamer Suresi 25. Ayet
O zikir (vahiy) aramızdan ona mı bırakılıyor? Belki o bir şımarık yalancıdır!

Kur'an Ayetleri Rahmân Suresi 25. Ayet
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Kur'an Ayetleri Vâkı’a Suresi 25. Ayet
Orada ne boş bir laf işitirler, ne de günaha sokan bir söz.

Kur'an Ayetleri Hadîd Suresi 25. Ayet
Andolsun ki, Biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik; beraberlerinde kitap ve mizan (terazi, ölçü) indirdik ki, insanlar adaletle tutunsunlar. Bir de demiri indirdik ki, onda hem çetin bir sertlik, hem de insanlar için birçok faydalar vardır. Çünkü Allah kendisine ve peygamberlerine gıyabında yardım edenleri belli edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, üstündür.

Kur'an Ayetleri Mülk Suresi 25. Ayet
Böyle iken diyorlar ki: "Ne zaman (gerçekleşecek) bu tehdit? Eğer doğru söyleyenlerseniz?"

Kur'an Ayetleri Kalem Suresi 25. Ayet
Sadece engelleme gücüne sahip (bir tavırla) erkenden gittiler.

Kur'an Ayetleri Hâkka Suresi 25. Ayet
Ancak kitabı sol tarafından verilen der ki: "Eyvah! Keşke kitabım verilmeseydi bana!

Kur'an Ayetleri Me’âric Suresi 25. Ayet
Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

Kur'an Ayetleri Nûh Suresi 25. Ayet
Bir çok günahları yüzünden suda boğuldular da ateşe atıldılar ve kendilerine Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.

Kur'an Ayetleri Cin Suresi 25. Ayet
De ki: "Ben dirayetle bilmem, o size vadolunan yakın mı, yoksa Rabbim onun için bir uzun süre mi koyar?"

Kur'an Ayetleri Müddessir Suresi 25. Ayet
insan sözünden başka birşey değildir!"

Kur'an Ayetleri Kıyâmet Suresi 25. Ayet
kendilerine bel kıran belalı bir iş yapılacağını anlar.

Kur'an Ayetleri İnsan Suresi 25. Ayet
Rabbinin ismini hem (sabah) erken, hem de ikindi üstü an!

Kur'an Ayetleri Mürselât Suresi 25. Ayet
Yeryüzünü bir tokat (toplanma yeri) yapmadık mı?

Kur'an Ayetleri Nebe’ Suresi 25. Ayet
Yalnızca bir kaynar su ve irin.

Kur'an Ayetleri Nâzi’ât Suresi 25. Ayet
Allah da onu tuttu, sonuna ve önüne (ahirette ve dünyada) ibret olmak üzere bir cezaya çarptırdı.

Kur'an Ayetleri Abese Suresi 25. Ayet
Biz, o suyu bir döküş (bol bol) dökmekteyiz.

Kur'an Ayetleri Tekvîr Suresi 25. Ayet
Ve o (Kur'an), kovulmuş şeytanın sözü değildir.

Kur'an Ayetleri Mutaffifîn Suresi 25. Ayet
Onlara mühürlenmiş halis bir içkiden sunulur.

Kur'an Ayetleri İnşikâk Suresi 25. Ayet
Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!

Kur'an Ayetleri Ğâşiye Suresi 25. Ayet
Onlar, mutlaka döne dolaşa Bize geleceklerdir.

Kur'an Ayetleri Fecr Suresi 25. Ayet
Artık o gün O'nun ettiği azabı kimse edemez.

Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder