4/28/2017

Kuran Surelerinin 26. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 26. Ayetleri Türkçe
Kur'an Ayetleri Bakara Suresi 26. Ayet
Allah bir sivrisineği, hatta üstündekini örnek vermekten sıkılmaz. İman edenler bunun Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Kafirler ise: "Allah böyle bir örnek ile ne demek istemiş?" derler. Evet! Allah onunla bir çoğunu da şaşırtır, yine onunla bir çoğunu yola getirir. Onunla ancak fasıkları şaşırtır

Kur'an Ayetleri Âl-i İmrân Suresi 26. Ayet
De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin."

Kur'an Ayetleri Nisâ Suresi 26. Ayet
Allah sizlere, bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve hayra erişinizi görerek günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hem herşeyi bilendir, hem de mutlak hüküm sahibidir.

Kur'an Ayetleri Mâide Suresi 26. Ayet
Allah şöyle buyurdu: "Artık orası, onlara kırk yıl yasak edildi. Oldukları yerde sersem sersem dönüp duracaklardır. Artık o yoldan çıkmış topluluğa acıma!"

Kur'an Ayetleri En’âm Suresi 26. Ayet
Diğerleri ise hem ona yaklaşmaktan alıkorlar hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Böylece sadece kendilerini mahvederler, ama farkına varmazlar!

Kur'an Ayetleri A’râf Suresi 26. Ayet
Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek ve süs olacak giysi indirdik; fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Gerek ki, düşünüp ibret alırlar.

Kur'an Ayetleri Enfâl Suresi 26. Ayet
Ve düşünün ki, siz bir vakit yeryüzünde hırpalanıp duran bir azlıktınız, insanların sizi çarpıvereceğinden korkardınız. Öyle iken O sizi barındırdı, O sizi yardımıyla destekledi, O size temiz rızıklar verdi ki şükredesiniz!

Kur'an Ayetleri Tevbe Suresi 26. Ayet
Sonra Allah, peygamberinin ve mü'minlerin üzerine kalplere sükunet veren rahmetini indirdi ve görmediğiniz ordular indirip kendisini tanımayanları azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Kur'an Ayetleri Yûnus Suresi 26. Ayet
İyi işler yapanlara daha güzeli; bir de fazlası var; yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de aşağılık. Onlar cennet ehli, hep orada ebedi kalacaklardır.

Kur'an Ayetleri Hûd Suresi 26. Ayet
Allah'tan başkasına kulluk etmeyin! Gerçekten ben acı bir günün azabının başınıza gelmesinden korkuyorum!" dedi.

Kur'an Ayetleri Yûsuf Suresi 26. Ayet
Yusuf: "O, kendisi beni birlikte olmaya çağırdı!" dedi. Hanımın akrabasından bir şahit şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmış ise, hanım doğru söylemiştir, bu yalancılardandır.

Kur'an Ayetleri Ra’d Suresi 26. Ayet
Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktadırlar. Oysa dünya hayatı, ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir!

Kur'an Ayetleri İbrahim Suresi 26. Ayet
Çirkef bir sözün temsili de gövdesi yerden koparılmış habis bir ağaç gibidir ki, toprağın üstünden cüsselenmiş, varlığını sürdürme imkanı yoktur.

Kur'an Ayetleri Hicr Suresi 26. Ayet
Gerçekten Biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık.

Kur'an Ayetleri Nahl Suresi 26. Ayet
Onlardan öncekiler, tuzaklar kurmuşlardı. Allah da kurdukları binalarına temellerinden geldi (çökertti) de tavan tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara farkedemedikleri bir yönden geldi.

Kur'an Ayetleri İsrâ Suresi 26. Ayet
Akrabaya hakkını ver; yoksula, yolda kalmış olana da; bununla beraber saçıp savurma!

Kur'an Ayetleri Kehf Suresi 26. Ayet
De ki: "Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir!" Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O Öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki, onlara O'ndan başka yardımcı yoktur; O hiçbir kimseyi hükmünde ortak kabul etmez!"

Kur'an Ayetleri Meryem Suresi 26. Ayet
Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki: "Ben esirgeyen Allah'a oruç adadım, onun için bugün hiçbir kimse ile konuşmayacağım."

Kur'an Ayetleri Tâ-Hâ Suresi 26. Ayet
işimi kolaylaştır bana,

Kur'an Ayetleri Enbiyâ Suresi 26. Ayet
Böyle iken dediler ki: "Rahman çocuk edindi." Allah bundan münezzehtir. Doğrusu (o çocuk dedikleri) sadece şerefli bir takım kullardır;

Kur'an Ayetleri Hac Suresi 26. Ayet
Bir zamanlar Kabe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık: "Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, (kıyama) duranlar, rüku ve secdeye varanlar için Evim'i tertemiz et!

Kur'an Ayetleri Mü’minûn Suresi 26. Ayet
Nuh: "Ey Rabbim, bana yalancı demelerine karşı yardım et bana!" dedi.

Kur'an Ayetleri Nûr Suresi 26. Ayet
Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara; namuslu kadınlar namuslu erkeklere, namuslu erkekler namuslu kadınlara yaraşır. Bunlar, (namuslular) onların dediklerinden çok uzaktırlar. Kendilerine bir bağışlanma ve değerli bir rızık vardır.

Kur'an Ayetleri Furkân Suresi 26. Ayet
hükümranlık o gün, elbette Rahman'ındır; kafirler için ise çok zorluklu bir gün olur.

Kur'an Ayetleri Şu’arâ Suresi 26. Ayet
(Musa): "O, sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın Rabbidir" dedi.

Kur'an Ayetleri Neml Suresi 26. Ayet
Allah O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O, yüce Arşın sahibidir.

Kur'an Ayetleri Kasas Suresi 26. Ayet
O iki kadından biri: "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü tuttuğun ücretlilerin en hayırlısı o güçlü güvenilir adamı!" dedi.

Kur'an Ayetleri Ankebût Suresi 26. Ayet
Bunun üzerine ona bir tek Lut iman etti. İbrahim de: "Ben Rabbime hicret edeceğim, şüphesiz ki O, güçlüdür, hikmet sahibidir." dedi.

Kur'an Ayetleri Rûm Suresi 26. Ayet
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Onundur. Hepsi O'na divan durmaktadır.

Kur'an Ayetleri Lokmân Suresi 26. Ayet
Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Allah'ındır. Gerçekten Allah herşeyden müstağni, övülmeye layıktır.Kur'an Ayetleri Secde Suresi 26. Ayet
Onları doğru yola hala iletmedi mi, kendilerinden önce yurtlarında gezip dolaştıkları nice kuşaktan helak etmiş olmamız? Şüphesiz bunda (alınacak) ibretler vardır; hala kulak vermeyecekler mi?

Kur'an Ayetleri Ahzâb Suresi 26. Ayet
Hem de kitap ehlinden onlara arka çıkıp destekleyenleri, kalplerine korku düşürerek kulelerinden indirdi, (siz onların) bir kısmını katlediyordunuz, bir kısmını da esir (alıyordunuz).

Kur'an Ayetleri Sebe Suresi 26. Ayet
De ki: "Rabbimiz, hepimizi bir araya toplayacak, sonra da aramızı hak hükmü ile ayıracak. O, öyle yegane hüküm veren, öyle herşeyi bilendir."

Kur'an Ayetleri Fâtır Suresi 26. Ayet
Sonra Ben, o küfredenleri tutup alıverdim. O zaman inkarım (cezalandırmam) nasıl oldu?

Kur'an Ayetleri Yâsîn Suresi 26. Ayet
Denildi ki: "Haydi. gir cennete!" O: "Ah ne olurdu, kavmim bilseydi

Kur'an Ayetleri Sâffât Suresi 26. Ayet
Hayır bugün onlar teslim olmuşlardır.

Kur'an Ayetleri Sâd Suresi 26. Ayet
Ey Davut , gerçekten biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasında doğrulukla hükmet, keyf(in)e uyma ki, seni Allah yolundan sapıtmasın; çünkü Allah yolundan sapanlar hesap gününü unuttukları için kendilerine pek şiddetli bir azap vardır.

Kur'an Ayetleri Zümer Suresi 26. Ayet
Geliverdi de Allah onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi.

Kur'an Ayetleri Mü’min Suresi 26. Ayet
Bir de Firavun: "Bırakın beni, öldüreyim Musa' yı da o, Rabbine dua etsin! Çünkü ben, onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum." dedi.

Kur'an Ayetleri Fussilet Suresi 26. Ayet
Bir de küfredenler: "Şu Kur'an'ı dinlemeyin ve ona (okunurken) yaygara yapın, belki bastırırsınız," dediler.

Kur'an Ayetleri Şurâ Suresi 26. Ayet
İman edip iyi amel yapanların duasını kabul buyurur, lütfundan onlara fazlasını da verir, kafirlere gelince, onlara şiddetli bir azap vardır.

Kur'an Ayetleri Zuhruf Suresi 26. Ayet
Bir vakit İbrahim, babasına ve kavmine: "Haberiniz olsun, ben o sizin taptıklarınızdan beriyim.

Kur'an Ayetleri Duhân Suresi 26. Ayet
ne çiftlikler, ne güzel makam

Kur'an Ayetleri Câsiye Suresi 26. Ayet
De ki: "Allah size hayat veriyor, sonra sizi o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde (bir araya) toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler."

Kur'an Ayetleri Ahkâf Suresi 26. Ayet
Andolsun ki, Biz onlara, size vermediğimiz güç ve imkanları vermiştik. Onlar için kulaklar, gözler ve gönüller yapmıştık, ama ne kulakları, ne gözleri ve ne de gönülleri kendilerine bir fayda sağladı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. O alay ettikleri şey de kendilerini kuşatıverdi.

Kur'an Ayetleri Muhammed Suresi 26. Ayet
Öyledir, çünkü onlar, Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara: "Biz size bazı işlerde itaat edeceğiz." demişlerdir. Allah ise, onların o gizli konuşmalarını bilmektedir.

Kur'an Ayetleri Fetih Suresi 26. Ayet
O küfredenler kalplerinde o taassubu, cahiliye taassubunu kaynattığı sırada Allah, peygamberinin ve mü'minlerin üzerine sükunet ve güvenini indirdi, onlara kelime-i takvayı (barış antlaşmasını) yükledi. Zaten onlar, buna layık ve ehliyetli idiler. Allah, herşeyi bilendir.

Kur'an Ayetleri Kâf Suresi 26. Ayet
Ki, Allah'ın yanında başka ilah tanımıştır; haydi ikiniz atın onu şiddetli azap içine!" (der Allah).

Kur'an Ayetleri Zâriyât Suresi 26. Ayet
Hemen bir bahane ile ailesine gidip semiz bir dana getirdi.

Kur'an Ayetleri Tûr Suresi 26. Ayet
diyecekler ki: "Evet biz bundan önce ehlimiz (ailemiz, obamız) içinde korkular içindeydik,

Kur'an Ayetleri Necm Suresi 26. Ayet
Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce şefaatleri hiçbir işe yaramaz.

Kur'an Ayetleri Kamer Suresi 26. Ayet
İleride o şımarık yalancı kimdir bilecekler.

Kur'an Ayetleri Rahmân Suresi 26. Ayet
Yeryüzünde bulunan herşey fanidir;

Kur'an Ayetleri Vâkı’a Suresi 26. Ayet
Tek işittikleri söz: "Selam, selam!"

Kur'an Ayetleri Hadîd Suresi 26. Ayet
Andolsun ki, Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Soylarına peygamberlik ve kitap verdik; öyle iken içlerinden bazısı doğru yolu kabul etmiş, çokları ise yoldan çıkmış fasıklardır.

Kur'an Ayetleri Mülk Suresi 26. Ayet
De ki: "(Ona ait) o bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben, yalnızca açıkça anlatan bir uyarıcıyım (peygamberim)."

Kur'an Ayetleri Kalem Suresi 26. Ayet
Ama bağı gördüklerinde: "Biz her halde yanlış gelmişiz.

Kur'an Ayetleri Hâkka Suresi 26. Ayet
Ve hesabımın ne olduğunu öğrenmeseydim!

Kur'an Ayetleri Me’âric Suresi 26. Ayet
Ve onlar ki, ceza gününü tasdik ederler.

Kur'an Ayetleri Nûh Suresi 26. Ayet
Nuh demişti ki: "Ey Rabbim, yeryüzünde (yurt sahibi) hiçbir kimse bırakma!"

Kur'an Ayetleri Cin Suresi 26. Ayet
O bütün gaybı bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık vakıf kılmaz.

Kur'an Ayetleri Müddessir Suresi 26. Ayet
Onu Sekar'a yaslayacağım.

Kur'an Ayetleri Kıyâmet Suresi 26. Ayet
Hayır, hayır! Ne zaman ki, can köprücüklere dayanır

Kur'an Ayetleri İnsan Suresi 26. Ayet
Gecenin bir kısmında O'na secde et ve uzun bir gece O'nu tesbih et!

Kur'an Ayetleri Mürselât Suresi 26. Ayet
Gerek diriler gerekse ölüler için.

Kur'an Ayetleri Nebe’ Suresi 26. Ayet
Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.

Kur'an Ayetleri Nâzi’ât Suresi 26. Ayet
Şüphesiz ki, bunda saygı duyacaklar için bir ibret vardır.

Kur'an Ayetleri Abese Suresi 26. Ayet
Sonra o yeryüzünü bir yarış (iyiden iyiye) yarmaktayız.

Kur'an Ayetleri Tekvîr Suresi 26. Ayet
Böyle iken siz nereye gidiyorsunuz?

Kur'an Ayetleri Mutaffifîn Suresi 26. Ayet
Onun sonu misktir, işte ona imrensin artık imrenenler!

Kur'an Ayetleri Ğâşiye Suresi 26. Ayet
Sonra da mutlaka Bize hesap vereceklerdir.

Kur'an Ayetleri Fecr Suresi 26. Ayet
Ve O'nun vurduğu bağ gibi kimse vuramaz.

Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder