4/27/2017

Kuran Surelerinin 24. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 24. Ayetleri Türkçe
Kur'an Ayetleri Bakara Suresi 24. Ayet
Fakat yapamazsanız -ki hiç bir zaman yapamayacaksınız- o halde kafirler için hazırlanan -çırası insanlarla taşlar olan- o ateşten sakının!

Kur'an Ayetleri Âl-i İmrân Suresi 24. Ayet
Çünkü onlar: "Sadece sayılı bir kaç gün dışında asla bize ateş dokunmaz." demekte ve uydurageldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini aldatmaktadır.

Kur'an Ayetleri Nisâ Suresi 24. Ayet
Bir de harp esiri olarak elinize geçen cariyeler dışında, evli kadınlarla evlenmeniz Allah yazısı olarak haramdır. Bunların dışındakileri ise, zinadan kaçınıp namuslu yaşamak üzere mallarınızla istemeniz size helal kılındı. O halde hangisiyle nikah ile münasebette bulundunuzsa mehirlerini kendilerine bir farz olarak verin. O mehri kesiştikten sonra aranızda bir değişiklik yapmak hususunda anlaşmanızda da size bir günah yoktur. Her zaman Allah hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir.

Kur'an Ayetleri Mâide Suresi 24. Ayet
Onlar: "Ey Musa, onlar orada bulundukça biz asla oraya girmeyiz! Haydi, sen Rabbinle git, ikiniz savaşın; biz işte burada oturacağız!" dediler.

Kur'an Ayetleri En’âm Suresi 24. Ayet
Bak vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler! O uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolup gitti!

Kur'an Ayetleri A’râf Suresi 24. Ayet
Allah: "Kiminiz kiminize düşman olarak ininiz! Size bir süreye kadar yeryüzünde yerleşmek ve bir nasip almak var kaderinizde." buyurdu.

Kur'an Ayetleri Enfâl Suresi 24. Ayet
Ey iman edenler, sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Peygamberi ile Allah'a icabet edin! Ve bilin ki, Allah gerçekten kişi ile onun kalbi arasını gerer ve siz, kesinlikle O'nun huzurunda toplanacaksınız!

Kur'an Ayetleri Tevbe Suresi 24. Ayet
De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, aşiretiniz, ele geçirdiğiniz mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşunuza giden evler size Allah ve peygamberinden ve onun yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu doğru yola erdirmez.

Kur'an Ayetleri Yûnus Suresi 24. Ayet
O dünya hayatının misali, ancak gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla yeryüzündeki otlar, insan ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kendilerini güçlü sandığı bir sırada geceleyin veya gündüzün ona emrimiz gelivermiş, bir anda ona öyle bir tırpan atıvermişizdir ki, sanki dün orada hiçbir şenlik yokmuş gibi oluverir. İşte düşünebilecek bir kavim için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.

Kur'an Ayetleri Hûd Suresi 24. Ayet
Bu iki grubun durumu, kör ve sağır ile gören ve işitenin durumu gibidir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Artık düşünmez misiniz?

Kur'an Ayetleri Yûsuf Suresi 24. Ayet
Hanım gerçekten ona niyetini kurmuştu, eğer Rabbinin açık delilini görmeseydi o da ona kurmuş gitmişti. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştıralım diye, böyle oldu. Gerçekten o, Bizim ihlasa mazhar edilmiş has kullarımızdandır.

Kur'an Ayetleri Ra’d Suresi 24. Ayet
"Selam sizlere, sabrettiğiniz için! Bakın dünya yurdunun ne güzel sonucu!"

Kur'an Ayetleri İbrahim Suresi 24. Ayet
Gördün ya Allah hoş bir sözü, kökü sabit, dalı gökte güzel bir ağaca benzeterek nasıl temsil yaptı?

Kur'an Ayetleri Hicr Suresi 24. Ayet
Andolsun ki içinizden öne geçmek isteyenleri de geri kalmak isteyenleri de bilmekteyiz.

Kur'an Ayetleri Nahl Suresi 24. Ayet
Onlara: "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde "Eskilerin masalları." dediler.

Kur'an Ayetleri İsrâ Suresi 24. Ayet
İkisine de merhametten döşenerek kanat indir ve de ki: "Rabbim! ikisine de merhamet buyur, beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri gibi!"

Kur'an Ayetleri Kehf Suresi 24. Ayet
Allah'ın dilemesine bağlamaksızın. Unuttuğun zamanda Allah'ı an ve şöyle de: "Umarım ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir zamanda dosdoğru bir başarıya eriştire!"

Kur'an Ayetleri Meryem Suresi 24. Ayet
Derken aşağı tarafından ona şöyle seslendi: "Sakın üzülme, Rabbin senin altında bir su arkı yarattı.

Kur'an Ayetleri Tâ-Hâ Suresi 24. Ayet
Firavuna git, çünkü o pek azıttı."

Kur'an Ayetleri Enbiyâ Suresi 24. Ayet
Yoksa O'ndan başka tanrılar mı edindiler? De ki: "Haydi getirin delilinizi; işte benimle beraber onların kitabı ve benden öncekilerin kitabı!" Fakat çoğu gerçeği bilmezler de onun için yüz çevirirler.

Kur'an Ayetleri Hacc Suresi 24. Ayet
Her sözün hoşuna eriştirilmişler, hem de çok hamdedilen Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Kur'an Ayetleri Mü’minûn Suresi 24. Ayet
Bunun üzerine kavminden küfreden kodaman güruh: "Bu, sizin gibi bir insandan başka birşey değildir, üstünüze geçmek istiyor. Eğer Allah dileseydi, elbette bir takım melekler gönderirdi. Biz eski atalarımız içinde bunu işitmedik.

Kur'an Ayetleri Nûr Suresi 24. Ayet
Dilleri, elleri ve ayaklarının yaptıklarına şahitlik edecekleri gün,

Kur'an Ayetleri Furkân Suresi 24. Ayet
O gün cennetliklerin kaldıkları yer çok iyi, dinlendikleri yer pek güzeldir.

Kur'an Ayetleri Şu’arâ Suresi 24. Ayet
(Musa): "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki herşeyin Rabbidir; eğer gerçeği kesin olarak görüyorsanız." dedi.

Kur'an Ayetleri Neml Suresi 24. Ayet
Onu ve halkını, Allah'a değil, güneşe secde ediyorlar gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını yaldızlamış ve bu şekilde kendilerini yoldan saptırmış da doğru gidemiyorlar.

Kur'an Ayetleri Kasas Suresi 24. Ayet
Bunun üzerine ikisine hayvanlarını suladı, sonra gölgeye çekildi ve: "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indirdiğin hayırdan dolayı bir fakirim!" dedi.

Kur'an Ayetleri Ankebût Suresi 24. Ayet
Onun için kavminin ona cevabı sadece şu oldu: "Öldürün onu veya yakın!" dediler. Allah da onu o ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanacak bir topluluk için ibretler vardır.

Kur'an Ayetleri Rûm Suresi 24. Ayet
Yine size hem korku ve hem de ümit için şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirip de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat vermesi, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını çalıştıran bir toplum için ayetler vardır.

Kur'an Ayetleri Lokmân Suresi 24. Ayet
Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini korkunç bir azaba mahkum ederiz.

Kur'an Ayetleri Secde Suresi 24. Ayet
İçlerinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yolu gösteren öncül imamlar (önderler) yetiştirmiştik. Onlar ayetlerimize kesin bir şekilde sarılmışlardı.

Kur'an Ayetleri Ahzâb Suresi 24. Ayet
Çünkü Allah doğrulara, doğrulukları ile mükafat verecek, münafıklara da dilerse azap edecek veya tevbe nasip edecek. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Kur'an Ayetleri Sebe Suresi 24. Ayet
Onlara de ki: "Size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? De ki: "Allah! O halde ya biz mutlak bir doğru yolda veya açık bir sapıklık içindeyiz ya da siz."

Kur'an Ayetleri Fâtır Suresi 24. Ayet
Muhakkak ki, Biz seni gerçek ile hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet de yoktur ki, içlerinden bir uyarıcı geçmiş olmasın.

Kur'an Ayetleri Yâsîn Suresi 24. Ayet
Şüphesiz ben, o takdirde açık bir sapıklık içindeyimdir.

Kur'an Ayetleri Sâffât Suresi 22. 23. ve 24. Ayet
(22-24) O zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplayın mahşere, toplayın da götürün onları Sırat'a, cehennem köprüsüne doğru ve tutuklayın onları çünkü sorguya çekilecekler.Kur'an Ayetleri Sâd Suresi 24. Ayet
(Davut) dedi ki: "Doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçekten karışıkların (bir toplum içinde yaşayanların) çoğu biribirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edip de salih amel işleyenler başka. Ama onlar da pek az. Davut kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı. Hemen Rabbinden mağfiret diledi , rüku ederek yere kapandı, tevbe ederek (Allah'a) yöneldi.

Kur'an Ayetleri Zümer Suresi 24. Ayet
O halde kıyamet günü zalimlere: "Tadın bakalım kazanıp durduklarınızı!" denilirken yüzü ile o kötü azaptan korunacak kimse ne olur?

Kur'an Ayetleri Mü’min Suresi 24. Ayet
Firavun'a, Haman'a ve Karun'a; onlar dediler ki: "Bu bir sihirbaz, bir yalancı."

Kur'an Ayetleri Fussilet Suresi 24. Ayet
Artık sabredebilirlerse ateş kendilerine bir ikametgahtır. Yok eğer hoşnutluğa dönmek isterlerse, hoşnut edileceklerden değildirler.

Kur'an Ayetleri Şurâ Suresi 24. Ayet
Yoksa, Allah'a karşı bir yalanı mı iftira etti, diyorlar. Allah dilerse senin de kalbini üstünden mühürleyiverir. Allah batılı yok eder, sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphe yok ki O, bütün sinelerin içyüzünü bilir.

Kur'an Ayetleri Zuhruf Suresi 24. Ayet
(Uyarıcı): "Size atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirdimse de mi?" deyince, onlar: "Biz sizin gönderildiğiniz şeylere inanmıyoruz" dediler.

Kur'an Ayetleri Duhân Suresi 24. Ayet
Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar." buyurdu.

Kur'an Ayetleri Câsiye Suresi 24. Ayet
Hem dediler ki: "O hayat ancak bizim şu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder." Halbuki bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannederler.

Kur'an Ayetleri Ahkâf Suresi 24. Ayet
Derken onu vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde: "Bu, bize yağmur yağdıracak ufukta beliren bir buluttur." dediler. O ise: "Hayır, o, sizin çabuk gelmesini istediğiniz şeydir; içinde acıklı bir azap bulunan bir rüzgardır.

Kur'an Ayetleri Muhammed Suresi 24. Ayet
Öyle olmasa, Kur'an'ı bir düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde üst üste kilitleri mi var?

Kur'an Ayetleri Fetih Suresi 24. Ayet
O, Mekke deresinde, onlara karşı size zafer vermişken onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendi. Allah, yaptıklarınızı görendir.

Kur'an Ayetleri Kâf Suresi 24. Ayet
"Atın atın cehenneme her inatçı nankörü!

Kur'an Ayetleri Zâriyât Suresi 24. Ayet
İbrahim'in ikram edilen konuklarının haberi geldi mi sana?

Kur'an Ayetleri Tûr Suresi 24. Ayet
Kendilerine ait hizmetçiler, sanki sedef içinde saklı inciler gibi onların etrafında pırıl pırıl dönerler.

Kur'an Ayetleri Necm Suresi 24. Ayet
Yoksa insana her kurduğu hülya mı var?

Kur'an Ayetleri Kamer Suresi 24. Ayet
Şöyle dediler: "İçimizden bir insana mı uyacağız? Şüphesiz biz o vakit şaşkınlık içinde kalır, ateşlere yanarız!

Kur'an Ayetleri Rahmân Suresi 24. Ayet
Denizde akıp giden ve dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur;

Kur'an Ayetleri Vâkı’a Suresi 24. Ayet
işledikleri amellere mükafat için.

Kur'an Ayetleri Hadîd Suresi 24. Ayet
Onlar ki hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emrederler. Her kim de ardını döner ise (harcamadan kaçınırsa), haberi olsun ki Allah O zengindir, O övgüye layıktır.

Kur'an Ayetleri Haşr Suresi 24. Ayet
O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O'nu tesbih ederler. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

Kur'an Ayetleri Mülk Suresi 24. Ayet
De ki: "O'dur sizi yeryüzünde zürriyet halinde yaratıp yayan! Nihayet hep toplanıp O'nun huzuruna getirileceksiniz!"

Kur'an Ayetleri Kalem Suresi 24. Ayet
Sakın bugün aranıza bir yoksul sokulmasın! diyorlardı.

Kur'an Ayetleri Hâkka Suresi 24. Ayet
Yiyin, için, afiyet olsun; geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak!

Kur'an Ayetleri Me’âric Suresi 24. Ayet
Onlar ki, mallarında belli bir hak vardır.

Kur'an Ayetleri Nûh Suresi 24. Ayet
Çoklarını şaşırttılar. Sen de zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır!"

Kur'an Ayetleri Cin Suresi 24. Ayet
Nihayet o vadolundukları şeyi gördüklerinde, artık bileceklerdir, kimmiş yardımcısı en zayıf ve sayıca en az olan!

Kur'an Ayetleri Müddessir Suresi 24. Ayet
Bu, dedi, başka değil sadece ötedenberi nakledilegelen bir sihirdir,

Kur'an Ayetleri Kıyâmet Suresi 24. Ayet
Nice yüzler de o gün ekşir, pusarır;

Kur'an Ayetleri İnsan Suresi 24. Ayet
O halde Rabbinin hükmünü vermesi için de sabret. Onlardan bir günahkara veya nanköre itaat etme!

Kur'an Ayetleri Mürselât Suresi 24. Ayet
O gün yalan diyenlerin vay haline!

Kur'an Ayetleri Nebe’ Suresi 24. Ayet
Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.

Kur'an Ayetleri Nâzi’ât Suresi 24. Ayet
Benim en büyük Rabbiniz! dedi.

Kur'an Ayetleri Abese Suresi 24. Ayet
Bir de o insan yiyeceğine baksın!

Kur'an Ayetleri Tekvîr Suresi 24. Ayet
O, gayb hakkında kıskanılır da değildir.

Kur'an Ayetleri Mutaffifîn Suresi 24. Ayet
Yüzlerinde nimet ve mutluluğun parıltısını tanırsın.

Kur'an Ayetleri İnşikâk Suresi 24. Ayet
Onun için onlara acı bir azap müjdele!

Kur'an Ayetleri Ğâşiye Suresi 24. Ayet
Allah, onu en büyük azap ile cezalandıracaktır.

Kur'an Ayetleri Fecr Suresi 24. Ayet
Der ki: "Keşke ben bu hayatım için (sağlığımda hayırlar) göndermiş olsaydım."

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder