4/24/2017

Kuran Surelerinin 21. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 21. Ayetleri Türkçe
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 21. Ayeti
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize kulluk ve ibadet ediniz ki, gerçek korunanlardan olasınız!

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 21. Ayeti
Allah'ın ayetlerini tanımayanlara, haksızlıkla peygamberleri öldürenlere ve insanlar içinde adaleti ve insafı emreden kimselere kıyanlara acı bir azap müjdele.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 21. Ayeti
Nasıl alırsınız ki, birbirinize karıştınız ve onlar sizden sağlam bir söz almışlardı.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 21. Ayeti
"Ey kavmim, haydi Allah'ın sizin için yazdığı Mukaddes Yer'e girin ve gerisin geri dönmeyin, yoksa zarara uğramış olarak perişan olursunuz." demişti.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 21. Ayeti
Allah'a iftira ederek yalan uyduran veya O'nun ayetlerine yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 21. Ayeti
Ve: "Ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim." diye ikisine de yemin etti.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 21. Ayeti
Ve işitmedikleri halde "İşittik!" diyenler gibi olmayın!

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 21. Ayeti
Onların, Rableri kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içlerinden kendilerine sürekli bir nimet bulunan cennetlerle müjdeler.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 21. Ayeti
İnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra, bir rahmet tattırdığımız zaman, ayetlerimiz hakkında derhal bir hileye girişirler. De ki: "Allah'ın mukabelesi daha çabuktur!" Haberiniz olsun ki, elçilerimiz olan melekler yaptığınız hileleri yazıp duruyorlar!

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 21. Ayeti
İşte bunlar kendilerine yazık etmiş kimselerdir ve uydurdukları uydurmaları da kendilerini bırakarak kaybolup gitmişlerdir.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 21. Ayeti
Mısırda onu satın alan kişi karısına: "Ona iyi bak, belki bize yararı olur, ya da onu evlat ediniriz." dedi.Bu şekilde Yusuf'u orada yerleştirdik, kendisine olayların yorumuna dair bilgiler öğretelim diye. Allah, yaptığı işte üstün bir güce sahiptir, fakat insanların çoğu bilmezler.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 21. Ayeti
Ve onlar ki, Allah'ın, riayet edilmesini emrettiği haklara riayet ederler; Rablerine saygı besler ve hesabın kötü çıkmasından korkarlar.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 21. Ayeti
Bir de hepsi toplanarak Allah'ın huzuruna çıkarılacaktır; zayıflar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler: "Bizler sizlere uymuştuk; şimdi siz, Allah'ın azabından zerrece bir şeyi bizden savabilir misiniz?" "Allah bize hidayet etseydi, ebette sizi hidayete erdirirdik. şimdi bizler sızlansak da sabretsek de farketmez; bizim için kurtuluş yoktur!" diyeceklerdir.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 21. Ayeti
Hazineleri, Bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat Biz onu, ancak belirli bir ölçü ile indiririz.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 21. Ayeti
Hep ölüdürler, diri değil. Ne zaman diriltileceklerinin de bilincinde değildirler.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 21. Ayeti
Bak! Bir kısmını diğerine nasıl üstün kılmışız; elbette ahiret hem dereceler bakımından, hem de üstünlük bakımından daha büyüktür.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 21. Ayeti
Böylece kendilerini haberdar ettik ki, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve kıyamet gününün şüphesiz bulunduğunu bilsinler. O sırada kavimleri kendi aralarında bunların olayını tartışıyorlardı. Bunun üzerine dediler ki: "Üstlerine bir bina yapın; Rableri onları daha iyi bilir!" Düşmanlarına karşı galip gelenler: "Biz muhakkak bunların üzerine bir mescit yaparız." dediler.

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 21. Ayeti
Cebrail: "Öyle! Fakat Rabbin buyurdu ki, o Bana göre kolaydır. Ayrıca onu insanlara gücümüzün bir delili ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için böyle yapacağız. Hem de o, karara bağlanmış bir iştir." dedi.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 21. Ayeti
Allah: "Tut onu ve korkma, Biz onu önceki haline döndüreceğiz." buyurdu.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 21. Ayeti
Yoksa bir takım tanrılar edindiler de yeryüzünden; diriltmeyi onlar mı yapacaklar?

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 21. Ayeti
Bir de bunlara demirden kamçılar vardır.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 21. Ayeti
Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır, hem de etlerinden yersiniz.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 21. Ayeti
Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın! Her kim şeytanın adımlarına uyarsa, şunu bilsin ki o, çirkin ve kötü şeyler emreder. Allah'ın size karşı lütfu ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbiri asla temize çıkamazdı; fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 21. Ayeti
Bununla beraber karşımıza çıkacaklarını ümit etmeyenler: "O melekler üzerimize indirilse yahut Rabbimizi görsek ya." dediler. Andolsun ki, onlar kendilerini büyük gördüler, büyük azgınlık ettiler.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 21. Ayeti
Sizden korkunca da aranızdan kaçtım; derken Rabbim bana hüküm lütfetti ve beni peygamberlerden kıldı.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 21. Ayeti
Onu mutlaka ağır bir cezaya çarptırırım veya boynunu keserim ya da bana muhakkak mazeretini gösteren açık, kesin bir gerekçe getirir." dedi.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 21. Ayeti
Hemen korku içinde çevreyi gözetleyerek şehirden çıktı ve: "Ey Rabbim, kurtar beni bu zalim kavimden!" dedi.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 21. Ayeti
Dilediğine azap eder, dilediğine de rahmet eder. Hep O'na döndürüleceksiniz!

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 21. Ayeti
Yine sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir esirgeme yapması da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için ibretler vardır.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 21. Ayeti
Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiği zaman: "Hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz." diyorlar. Ya şeytan onları kızgın alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse de mi?

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 21. Ayeti
Şu da bir gerçek ki, onlara en büyük azaptan önce o yakın azaptan (dünya azabından) da tattıracağız, belki dönerler.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 21. Ayeti
Yemin ederim ki, muhakkak ki size, Allah'a ve son güne ümit besleyip de Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde pek güzel bir örnek vardır!

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 21. Ayeti
Halbuki onun, onların üzerinde hiçbir hakimiyet gücü yoktu fakat Biz ahirete imanı olanı belirleyecek, ondan şüphe içinde bulunandan ayırt edecektik. Öyle ya, Rabbin herşeyi koruyup gözetendir.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 21. Ayeti
ne de gölge ile sıcaklık.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 21. Ayeti
Uyun sizden bir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar doğru yola ermişlerdir.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 21. Ayeti
İşte bu, o sizin yalan dediğiniz ayırt etme günüdür.Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 21. Ayeti
Birde davacıların kıssası geldi mi sana? Hani surdan aşarak mihraba ulaşmışlardı.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 21. Ayeti
Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki kaynaklara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır, sonra o heyecana gelir (solar), bir de onu sararmış görürsün, sonra da onu çöpe çevirir. Elbette bunda temiz akılları olanlar için bir ihtar vardır.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 21. Ayeti
Yeryüzünde bir dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğuna bir bakmadılar mı? Onlar gerek kuvvet, gerekse yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha çetindiler; öyle iken Allah, onları günahları yüzünden tutup alıverdi ve kendilerini Allah'a karşı bir koruyan bulunmadı.

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 21. Ayeti
Derilerine: "Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?" derler. "Bizi herşeyi söyleten Allah söyletti. Sizi de ilk defa O yarattı, yine O'na götürülüyorsunuz." derler.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 21. Ayeti
Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Eğer o fasıl kelimesi (azabımın ertelenmesine dair ezelde geçen söz) olmasaydı aralarında hüküm verilir (işleri) bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 21. Ayeti
Yoksa Biz onlara bundan önce bir kitap vermişiz de ona mı tutunuyorlar.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 21. Ayeti
Eğer bana iman etmezseniz, bari ben(im çevrem)den çekilin!"

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 21. Ayeti
Yoksa o kötülükleri yapıp duran kimseler, kendilerini iman edip iyi ameller yapan kimseler gibi yapacağız, hayatlarını ve ölümlerini bir tutacağız mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 21. Ayeti
Bir de Ad'ın kardeşini (Hud'u) an! Ahkaf'da kavmini uyardığı vakit -ki önünden ve ardından (ondan önce de sonra da) nice uyarıcılar gelip geçmiştir- demişti ki: "Allah'tan başka mabud tanımayın, çünkü ben, size büyük bir günün azabın(ın gelmesinden)

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 21. Ayeti
Fakat bir itaat ve güzel bir söz(dü yapmaları gereken); sonra emir kesinleşince Allah'a karşı dürüstlük etselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 21. Ayeti
Henüz elinizin ermediği, fakat Allah'ın (bilgisi ile) kuşattığı bir diğerini daha (vaad buyurdu). Allah, her şeye gücü yetendir.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 21. Ayeti
Herkes gelecektir, yanında bir sevk memuru ve bir şahit olduğu halde.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 21. Ayeti
kendinizde de; hala görmeyecek misiniz?

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 21. Ayeti
İman edip zürriyetleri de iman ile arkalarından gelmiş olanlar, işte Biz, onların nesillerini de kendilerine katmışızdır. Bununla beraber kendilerine amellerinden hiçbir şey de eksiltmemişizdir. Herkes kazancına bağlıdır.

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 21. Ayeti
Size erkek, O'na dişi öylemi?

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 21. Ayeti
Bak nasılmış azabım ve uyarılarım?

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 21. Ayeti
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 21. Ayeti
kuş eti istediklerinden,

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 21. Ayeti
Siz Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni yerle göğün eni gibi bir cennete yarışın ki bu, Allah'a ve Peygamberine inananlar için hazırlanmıştır. O Allah'ın lütfudur, onu dilediği kimselere verir ve Allah çok büyük lütuf sahibidir!

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 21. Ayeti
Allah: "Andolsun ki, Ben yenerim Ben ve peygamberlerim!" diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah güçlüdür, daima üstün gelendir.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 21. Ayeti
Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik kesinlikle, sen onu, Allah korkusundan başını eğmiş, çatlamış görürdün. İşte Biz o misalleri, düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 21. Ayeti
Ya da o rızkınızı keserse, kimdir şu sizlere rızık verecek olan? Hayır bir ürküntü ve azgınlık içinde inada dalmışlar!

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 21. Ayeti
Derken sabaha yakın birbirlerine seslendiler.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 21. Ayeti
Artık o hoşnut bir hayattadır.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 21. Ayeti
hayır dokununca kıskançtır.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 21. Ayeti
Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! biliyorsun onlar, bana isyan ettiler, malı ve çocuğu kendisine hasardan başka birşey arttırmayan kimsenin ardınca gittiler.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 21. Ayeti
De ki: "Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 21. Ayeti
Sonra baktı,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 21. Ayeti
Ahireti bırakıyorsunuz!

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 21. Ayeti
Üstlerinde ince ipekten ve kalın atlastan yemyeşil elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içki sunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 21. Ayeti
Onu güvenli bir yere (rahme) koyduk.

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 21. Ayeti
Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 21. Ayeti
Fakat o, yalan dedi ve isyan etti.

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 21. Ayeti
Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 21. Ayeti
Orada kendisine itaat edilendir, güvenilendir.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 21. Ayeti
Yakın melekler ona şahit olurlar.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 21. Ayeti
Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmezler?

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 21. Ayeti
Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır,

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 21. Ayeti
Haydi öğüt ver, sen şimdi yalnızca bir öğütçüsün!

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 21. Ayeti
Hayır, hayır, yer üst üste sarsıntılarla düzlendiği zaman,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 21. Ayeti
Ve mutlaka o hoşnutluğa erecektir.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder