4/25/2017

Kuran Surelerinin 22. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 22. Ayetleri Türkçe
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 22. Ayeti
O, öyle bir lütufkardır ki, sizin için yeri bir döşek, göğü bir bina yaptı ve sizin için gökten bir su indirdi de onunla çeşitli mahsullerden size bir rızık çıkardı. Siz de artık bile bile tutup da Allah'a ortaklar koşmayın.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 22. Ayeti
İşte bunlar, dünya ve ahirette amelleri boşa gitmiş kimselerdir ve onları kurtaracak da yoktur.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 22. Ayeti
Bir de babalarınızın evlenmiş olduğu kadınlarla evlenmeyin! Geçen geçti. Şüphesiz o, pek çirkin, pek iğrenç idi ve ne kötü bir adetti!

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 22. Ayeti
Onlar: "Ey Musa, orada hepsi de zorba bir topluluk var ve onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer onlar çıkarlarsa biz de gireriz." dediler.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 22. Ayeti
Hepsini mahşerde toplayacağımız, sonra da o Allah'a ortak koşanlara: "Hani nerede o Allah'a ortak saydığınız ortaklarınız?" diyeceğimiz gün,

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 22. Ayeti
Bu şekilde onları kandırıp sarktırdı. Bunun üzerine o ağacın meyvesini tattıklarında, ikisine de ayıp yerleri açılıverdi ve üzerlerini üst üste cennet yapraklarıyla yamamaya başladılar. Rableri onlara: "Ben size bu ağacı yasaklamadım mı, haberiniz olsun bu şeytan size açık bir düşmandır, demedim mi?" diye seslendi.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 22. Ayeti
Çünkü yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, gerçeği akıllarına koymayan o sağır ve dilsizlerdir.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 22. Ayeti
Sonsuza dek sürekli kalacaklar onlar orada; çünkü en büyük mükafat ancak Allah katındadır.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 22. Ayeti
O'dur sizleri karada ve denizde gezdiren; hatta gemilerde bulunduğunuz ve içindekileri alıp hoş bir esinti ile akıp gittikleri ve tam onunla keyiflendikleri sırada ona şiddetli bir fırtına gelir çatar, her yerden onlara dalga gelmeye başlar ve tamamen kuşatılıp bittiklerini sanırlar; işte o vakit dine sarılarak, Allah'a tam bir ihlas ile dua eder ve: "Eğer bizi bundan kurtarırsan hiç şüphesiz şükreden kullarından oluruz!" derler.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 22. Ayeti
Şüphe yok ki, onlar, ahirette en çok zarara uğrayanlardır.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 22. Ayeti
Kıvamına geldiği zaman, Biz ona bir nüfuz ve peygamberlik bilgisi verdik. işte Biz, iyi hareket edenlere böyle karşılık veririz.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 22. Ayeti
Ve onlar ki, Rablerinin rızasına ermek için sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli açık harcarlar ve kötülüğü iyilik ile savarlar. İşte bunlar, dünya yurdunun akibeti onlara mahsustur.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 22. Ayeti
İş bitince şeytan da der ki: "Allah size gerçek olanı va'detti; ben de bir va'd yaptım, size karşı yalancı çıktım! Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu; ancak sizi çağırdım, siz de bana uydunuz; o halde beni kınamayınız, kendinizi kınayınız! Ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Bundan önce de ben, sizin beni Allah'a ortak koşmanızı tanımamıştım; muhakkak ki, zalimlerin hakkı acı bir azaptır!"

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 22. Ayeti
Bir de aşılayıcı rüzgarlar gönderdik de gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Onu depolarda tutan da siz değilsiniz.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 22. Ayeti
İlahınız bir tek ilahtır; öyle iken ahirete inanmayanlar, kendilerini büyük gördüklerinden, onların kalpleri inkarcıdır.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 22. Ayeti
Allah ile birlikte başka bir ilah edinme ki, kınanmış, yalnız başına bırakılmış kalmayasın!

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 22. Ayeti
(Kimileri): "Üçtür. Dördüncüleri köpekleridir." diyecekler; (kimileri de): "Beştir, altıncıları köpekleridir." diyecekler. Her ikisi de gaybi taşlama=bilinmeyen şey hakkında tahmin yürütmektir. (Bir kısmı da): "Yedidir, sekizincileri köpekleridir." diyecekler. De ki: "Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir; onları insanlardan ancak pek azı bilir." Artık bunlar hakkında bildirilenin dışında bir tartışmaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye birşey sorma!

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 22. Ayeti
Bu şekilde ona hamile oldu ve bu haliyle uzak bir yere çekildi.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 22. Ayeti
"Bir de elini koynuna sok ki, diğer bir mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın!

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 22. Ayeti
Yerde, gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı bunların ikisi de mahvolup gitmişti. O Arş'ın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzehtir, beridir.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 22. Ayeti
Izdıraptan dolayı her ne zaman ateşten, onun gamından çıkmak isterlerse, yine içine geri döndürülürler, Haydi tadın yangın azabını!

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 22. Ayeti
Ayrıca hem onlara, hem de gemiye yüklenip taşınırsınız.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 22. Ayeti
Bir de içinizden nimet ve varlık sahibi kişiler, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vergisini vermekte kusur etmesinler, affetsinler, kusurlarına aldırmasınlar! Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah, bağışlayandır, merhamet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 22. Ayeti
Melekleri görecekleri gün, suçlulara o günde hiçbir sevinç haberi yoktur. Ve "Yasak yasak!" diyeceklerdir.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 22. Ayeti
O başıma kaktığın nimet de İsrail oğullarını kul köle edinmiş olmandır!"

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 22. Ayeti
Derken bekledi, çok geçmeden (Hüdhüd) geldi ve: "Ben senin etraflıca bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana Sebe'den sağlam bir haber getirdim." dedi.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 22. Ayeti
Musa, Medyen tarafına yöneldiğinde: "Umarım Rabbim beni düz yola çıkarır." dedi.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 22. Ayeti
Siz, ne yeryüzünde, ne de gökte (Allah'ı) aciz bırakacak değilsiniz ve size Allah'tan başka ne bir dost var, ne de bir yardımcı!

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 22. Ayeti
Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve benizlerinizin farklı oluşu da O'nun ayetlerindendir. Şüphe yok ki, bunda ilim sahipleri için ayetler vardır.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 22. Ayeti
Oysa her kim özü güzel olarak yüzünü tertemiz Allah'a tutarsa, o gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Öyle ya bütün işlerin akibeti Allah'a dayanır.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 22. Ayeti
Rabbinin ayetleriyle (kendisine) öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir. Muhakkak Biz, suçlulardan intikam alırız.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 22. Ayeti
Mü'minler müttefik düşmanları gördükleri zaman: "İşte bu, Allah'ın ve Resulünün bize va'd ettiği şeydir. Allah ve Rasulü doğru çıktı." dediler. Bu onların imanını ve teslimiyetini artırmaktan başka birşey yapmadı.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 22. Ayeti
De ki: "Allah'tan başka tanrı saydığınız tanrılarınıza istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne gökte ne de yerde zerre miktarına güçleri yetmez. Onların, bunlarda bir ortaklığı da yoktur. O'nun da onlardan bir yardımcısı yoktur.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 22. Ayeti
Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah her dilediğine işittirirse de sen kabirdekilere işittirecek değilsin.Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 22. Ayeti
Hem neden kulluk etmeyeyim ben o beni yaratana, hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz!

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 22. 23. 24 Ayeti
(22-24) O zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplayın mahşere, toplayın da götürün onları Sırat'a, cehennem köprüsüne doğru ve tutuklayın onları çünkü sorguya çekilecekler.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 22. Ayeti
O zaman Davud'un yanına giriverdiler de onlardan telaşa düştü. Ona "Korkma!" dediler, "biz iki davacıyız, birimiz diğerinin hakkına tecavüz etti. Şimdi sen aramızda doğrulukla hükmet ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar."

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 22. Ayeti
Demek ki, Allah kimin bağrını İslama açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? O halde vay kalpleri, Allah'ın zikrinden (boş kalıp) kaskatı olanlara. Onlar, açık bir sapıklık içindedirler.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 22. Ayeti
O şundandı: Onlara peygamberleri mucizelerle geliyorlardı, fakat onlar inkar ettiler. Allah da tuttu kendilerini alıverdi; çünkü O'nun kuvveti çok, cezası çetindir.

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 22. Ayeti
İlkin kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik edeceğinden sakınmazdınız, fakat Allah 'ın yaptıklarınızdan birçoğunu bilmeyeceğini zannetmiştiniz.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 22. Ayeti
O zalimleri kazandıkları şeyin cezası tepelerine inerken korkudan titrerlerken göreceksin, iman edip güzel güzel işler yapanlar ise cennetlerin hoş hoş bahçelerinde olacaklardır. Rablerinin yanında onlar için her istedikleri vardır, işte bu büyük lütuf.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 22. Ayeti
Hayır! Hayır, şöyle dediler: "Bizler atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerince giderek murada ereriz."

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 22. Ayeti
Sonra: "Bak bunlar suçlu bir kavimdir!" diyerek Rabbine dua etti.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 22. Ayeti
Halbuki Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Hem de herkesi, hakları hiç yenilmeksizin, kazandığı ile cezalandırmak için.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 22. Ayeti
Onlar: "Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin bize? Haydi getir bize, o tehdit edip durduğun o azabı; eğer doğru söyleyenlerden isen!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 22. Ayeti
Nasıl, döner de yeryüzünü fesada verir ve yakınlarınızı doğratabilir misiniz?

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 22. Ayeti
Eğer o küfredenler sizinle çarpışsaydılar, mutlaka arkalarını döneceklerdi, sonra da ne bir koruyucu bulabileceklerdi, ne de bir yardımcı.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 22. Ayeti
Andolsun ki, sen bundan bir gaflet içindeydin, şimdi senden perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 22. Ayeti
Gökte de rızkınız ve o va'dolunduğunuz (var).

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 22. Ayeti
Bir de onlara bir meyve ve içlerinin çekeceği bir et yetiştirmekteyiz.

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 22. Ayeti
Öyle ise bu çok hayıflı (haksız) bir taksim!

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 22. Ayeti
Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 22. Ayeti
Onlardan inci ile mercan çıkar;

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 22. Ayeti
iri gözlü huriler,

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 22. Ayeti
Yeryüzünde ve kendilerinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki, Biz onu uygulamaya koymadan önce bir Kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır!

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 22. Ayeti
Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun Allah'a ve peygamberine karşı kanunlar koymaya kalkışan kimselerle sevişir bulamazsın; babaları veya oğulları, kardeşleri veya akrabaları olsalar bile. İşte Allah'ı öyle kimseleri sevmeyen bir topluluğun kalplerine imanı yazmış ve kendilerini tarafından bir ruh ile desteklemiştir. Onları içlerinde sonsuza dek kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın taraftarıdırlar. Uyanık ol ki, Allah'ın taraftarları hep kurtuluşa erenlerdir.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 22. Ayeti
O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni de bilir, görüleni de. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 22. Ayeti
Şimdi yüz üstü kapanarak giden mi daha doğru, yoksa dosdoğru bir cadde üzerinde dümdüz giden mi?

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 22. Ayeti
Haydi, kesecekseniz harsinize (ekininize) erkence koşun! dediler.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 22. Ayeti
Yüksek bir cennettedir.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 22. Ayeti
Sadece namaz kılanlar bunun dışındadır.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 22. Ayeti
Büyük büyük hilelere giriştiler.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 22. Ayeti
De ki: "Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben, O'ndan başka bir sığınacak bulamam.

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 22. Ayeti
sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı.

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 22. Ayeti
Nice yüzler o gün ışılar, parlar,

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 22. Ayeti
İşte bu, sizin bir mükafatınızdı, çalışmanız mükafat ile karşılandı.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 22. Ayeti
Belirli bir vakte değin!

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 22. Ayeti
Azgınlara bir barınak olmuştur.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 22. Ayeti
Sonra koşarak ters yöne gitti.

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 22. Ayeti
Sonra dilediği zaman onu yeniden diriltecektir.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 22. Ayeti
Yoksa sizin arkadaşınız (Muhammed), delirmiş değildir.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 22. Ayeti
Haberiniz olsun ki, iyiler bir naim (cenneti) içindedirler.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 22. Ayeti
Hatta o küfredenler yalan derler!

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 22. Ayeti
Levh-i Mahfuz'dadır.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 22. Ayeti
Onların üzerinde bir zorba değilsin!

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 22. Ayeti
Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiği zaman,

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder