4/21/2017

Kuran Surelerinin 15. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 15. Ayetleri Türkçe
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 15. Ayeti
Asıl Allah onlarla alay ediyor ve taşkınlıkları içinde bocalarlarken kendilerini sürükleyip götürüyor.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 15. Ayeti
De ki: "Size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında altından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. Ayrıca orada kendilerine tertemiz eşler ve hele bir de Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah o kulları görür."

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 15. Ayeti
Kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhlerine dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 15. Ayeti
Ey kitap verilenler, şimdi size, kitabınızın gizlemekte olduğunuz birçok yerlerini sizlere açıklayan birçoğunu da geçiveren Peygamberimiz geldi. İşte size Allah'tan bir nur, bir parlak kitap geldi.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 15. Ayeti
De ki: "Ben Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım."

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 15. Ayeti
Allah: "Haydi, mühlet verilenlerdensin." buyurdu.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 15. Ayeti
Ey iman edenler! Toplu olarak kafirlerle karşılaştığınız zaman, artık onlara arkalarınızı dönmeyin (kaçmayın)!

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 15. Ayeti
Kalplerindeki kini gidersin. Bir de Allah, dilediğine tevbe de nasip eder. Allah herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 15. Ayeti
Böyle iken ayetlerimiz birer açık delil olarak karşılarında okunduğu zaman Bize kavuşmayı arzu etmeyenler: "Bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir!" dediler. De ki: "Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir! Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım."

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 15. Ayeti
Her kim dünya hayatını ve onun süsünü arzu ederse, Biz onlara dünyada yaptıklarının karşılığını tamamen öderiz ve bu konuda kendilerine densizlik yapılmaz.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 15. Ayeti
Yusuf'u alıp götürdükleri ve onu kuyunun dibine koymaya karar verdikleri zaman, Biz ona: "Andolsun ki, sen onlara, hiç farkında değillerken, bu işlerini haber vereceksin!" diye vahyettik.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 15. Ayeti
Oysa göklerde ve yerde ne varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde eder.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 15. Ayeti
O zaman peygamberler hem fütuhat istediler. hem de hüsrana uğradı her zorba inatçı.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 14. ve 15. Ayeti
14 ve 15 - Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: "Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz." diyeceklerdi.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 15. Ayeti
Bir de sizi çalkalamasın diye yeryüzüne ağır baskılar bıraktı, doğru gidesiniz diye ırmaklar ve yollar yarattı.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 15. Ayeti
Kim doğru yola giderse, sırf kendi iyiliği için gider; kim de sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder; Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez! Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 15. Ayeti
Şunlar, bizim kavmimiz, tuttular O'ndan başka tanrılar edindiler; onların tanrı olduğuna açık bir delil getirselerdi ya! Allah'a bir yalanı uydurandan daha zalim kim olabilir?"

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 15. Ayeti
Selam ona; hem doğduğu gün, hem öleceği gün, hem de diri olarak kaldırılacağı gün!

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 15. Ayeti
Çünkü Kıyamet mutlaka gelecektir; Ben hemen hemen onu gizliyorum ki, herkes yaptığının karşılığını görsün.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 15. Ayeti
Artık olanca feryatları bu oldu kaldı. Neticede onları öyle yaptık ki, biçildiler, söndüler.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 15. Ayeti
Her kim, Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmiyeceğini sanıyorsa, hemen yukarıya bir ip uzatsın, sonra (kendini boğup) nefesini kessin de bir baksın, (baş vurduğu) hilesi öfkesini giderecek mi?

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 15. Ayeti
Sonra siz, bunun arkasından mutlaka öleceksiniz.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 15. Ayeti
Hani siz, onu dillerinizle birbirinize yetiştiriyor, ağızlarınızla hiçbir bilgi sahibi olmadığınız birşeyi söylüyor ve onu kolay sanıyordunuz. Halbuki o Allah katında büyük bir günahtır.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 15. Ayeti
De ki: "O mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine va'dolunan sonsuzluk cenneti mi?" O, kendilerine bir mükafat ve varacakları yer olarak hazırlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 15. Ayeti
(Allah) "Hayır" (endişe etme), "haydi ikiniz ayetlerimizle gidin; muhakkak Biz sizinle beraberiz (olup bitenleri) dinliyoruz,

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 15. Ayeti
Andolsun ki, Davut'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. İkisi de: "Bizi mü'min kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun." dediler.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 15. Ayeti
Bir de, halkının habersiz bulunduğu bir sırada şehre girdi, orada dövüşmekte olan iki adam buldu. Biri kendi taraftarlarından, biri düşmanlarındandı. Kendi taraftarlarından olan düşmanlarından olana karşı kendisinden yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirdi ve işini bitiriverdi. Bunun üzerine: "Bu, şeytanın işindendir. O, gerçekten şaşırtıcı belli bir düşmandır." dedi.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 15. Ayeti
Sonunda onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık ve o gemiyi alemlere bir ibret kıldık.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 15. Ayeti
İman edip iyi işler yapmış olanlara gelince o zaman bir bahçede neşelenirler.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 15. Ayeti
Bununla beraber her ikisi de sana hakkında hiçbir bilgin olmayan hiçi Bana ortak koşturmaya uğraşırlarsa, o vakit onlara itaat etme; onlara dünyada maruf surette iyi ve nazik davran; Bana yüz tutanın yolunu tut; sonra dönüp Bana geleceksiniz; Ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 15. Ayeti
Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 15. Ayeti
Halbuki bundan önce Allah'a söz vermişlerdi. Arkalarını dönmeyeceklerdi. Allah'a verilen söz ise mesuliyetlidir, mutlaka sorulur.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 15. Ayeti
Andolsun ki, Sebe topluluğu için yurtlarında gerçekten bir ibret vardı; sağlı sollu iki bahçe! Onlara hal diliyle: "yiyin Rabbinizin rızkından da O'na şükredin, ne güzel, hoş bir şehir ve bağışlayan bir Rabb!" derlerdi.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 15. Ayeti
Ey insanlar, sizsiniz hep Allah'a muhtaç fakirler. Allah ise, zengin ve hamd ile övülecek O'dur ancak.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 15. Ayeti
"Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman hiç birşey indirmedi; siz sırf yalan söylüyorsunuz!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 15. Ayeti
Ve diyorlar ki: "Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 15. Ayeti
Onlar başka değil sadece bir tek sayhaya bakıyorlar. Öyle ki, ona hık yok!

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 15. Ayeti
siz de O'ndan başka dilediğinize kul olun." De ki: "Asıl hüsrana düşenler, kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına ziyan verenlerdir. Evet, işte asıl açık hüsran budur."

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 15. Ayeti
O dereceleri yüksek Arş'ın sahibi (Allah), buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine emrinde ruh (melek) indirip vahy veriyor.

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 15. Ayeti
Sonra Ad (kavmi) yeryüzünde haksız yere kibirlenmek istediler ve: "Bizden daha kuvvetli kim var?" dediler. Ya kendilerini yaratmış olan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu bir düşünmediler de mi? Fakat ayetlerimizi inkar ediyorlardı.Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 15. Ayeti
Bunun için sen durma çağır ve emrolunduğun gibi doğru git! Onların arzularına uyma ve de ki: "Ben Allah'ın indirdiği her kitaba iman getirdim ve aranızda adalet yaparım diye emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size (aittir). Aramızda tartışmaya gerek yoktur. Allah hepimizi bir araya getirecek ve hep O'na gidilecektir."

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 15. Ayeti
Böyle iken tuttular kullarından ona bir cüz tasladılar (bir kısmını O'nun bir parçası saydılar). Gerçekten insan çok nankör, açık bir küfürbazdır.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 15. Ayeti
Biz o azabı biraz açacağız, fakat siz yine (eski halinize) döneceksiniz.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 15. Ayeti
Her kim iyi bir iş yaparsa kendi yararınadır, her kim de kötü yaparsa kendi aleyhinedir. Sonra hep döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 15. Ayeti
Biz o insana anne babasına güzel davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına ulaşıp kırk yaşına girdiği zaman: "Ey Rabbim, beni öyle yönlendir ki, bana ve anama babama verdiğin nimetine şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi kimseler eyle. Çünkü ben, gerçekten tevbe ile Sana yüz tuttum ve ben gerçek müslümanlardanım." der.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 15. Ayeti
Takva sahiplerine vadedilen cennetin durumu şudur: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve safi süzme baldan ırmaklar vardır. Aynca onlara her türlü meyve ve Rablerinden bir bağışlama vardır. Bunlar hiç o ateşte ebedi kalacak ve kaynar bir su içirilip de, barsaklarını parçalayacak kimselere benzer mi?

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 15. Ayeti
Sizler bir takım ganimetleri almaya gittiğinizde o geri bırakılanlar yakında diyecekler: "Bırakın bizi, arkanızdan gelelim!" Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isteyecekler. De ki: "Siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz; hakkınızda bundan önce Allah böyle buyurdu." Ona da diyecekler ki: "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz!" Hayır onlar, ince anlamaz, anlayışları az kimselerdir.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 15. Ayeti
Müminler, ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve peygamberine iman ettikten sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşmaktadırtar. İşte doğru olanlar onlardır ancak.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 15. Ayeti
Ya Biz artık birinci yaratış ile yorulu mu verdik? Doğrusu, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindelerdir.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 15. Ayeti
Şüphesiz ki, takva sahipleri, cennetlerde pınar başlarındadırlar,

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 15. Ayeti
Bu da mı sihir, yoksa siz görmüyor musunuz?

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 15. Ayeti
ki, Cennetu'l-Me'va onun yanındadır.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 15. Ayeti
Andolsun ki, o gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Fakat düşünen mi var ki,

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 15. Ayeti
cinleri de maric (halis ateş)den yarattı;

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 15. Ayeti
cevherlerle işlenmiş tahtlar üstünde,

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 15. Ayeti
Artık bugün ne sizden ne de inkar edenlerden fidye kabul edilmez, sığınacağınız yer ateştir. Layıkınız odur, ona gidiş de ne kötüdür!"

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 15. Ayeti
Allah, onlar için çetin bir azap hazırladı. Gerçekten onlar ne kötü işter yapıyorlar!

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 15. Ayeti
(Onların durumu) kendilerinden az öncekiler gibidir ki, yaptıklarının cezasını tattılar, ayrıca onlara acı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 15. Ayeti
Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir fitne (imtihan)dır. Büyük mükafat ise Allah katındadır.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 15. Ayeti
O, yeryüzünü size boyun eğdiren yaratıcıdır. Haydi, o arzın omuzlarında yürüyün de O'nun rızkından yiyin. Dönüş yalnızca O'nadır.

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 15. Ayeti
Karşısında ayetlerimiz okunurken: "Eskilerin masalları." dedi.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 15. Ayeti
işte o zaman o kıyamet kopmuş olacaktır.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 15. Ayeti
Hayır, çünkü o salgın alevli bir ateştir.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 15. Ayeti
Görmediniz mi, Allah'ın yedi göğü nasıl uygun tabakalar halinde yarattığını?

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 15. Ayeti
Ama haksızlar, cehenneme odun olmuşlardır!"

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 15. Ayeti
Haberiniz olsun Biz size üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik, tıpkı Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi;

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 15. Ayeti
Sonra o daha da arttırmamın hırsı içindedir!

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 15. Ayeti
Mazeretlerini ortaya (sayıp) dökse de!

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 15. Ayeti
Gümüş kaplar ve billur küplerle çevrelerinde dolaşılır,

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 15. Ayeti
O gün yalan diyenlerin vay haline!

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 15. Ayeti
Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 15. Ayeti
Sana o Musa'nın haberi geldi ya?

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 15. Ayeti
yazıcıların ellerinde,

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 15. Ayeti
Şimdi yemin ederim o sinenlere,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 15. Ayeti
Din gününde ona yaşlanacaklardır.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 15. Ayeti
Hayır, hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 15. Ayeti
Hayır, çünkü Rabbi, onu gözetiyordu.

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 15. Ayeti
Arş'ın sahibidir, şanı yücedir.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 15. Ayeti
Haberin olsun ki, onlar hep hile kuruyorlar.

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 15. Ayeti
Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 15. Ayeti
dizilmiş koltuklar, yastıklar,

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 15. Ayeti
Ama insan, Rabbi onu her ne zaman imtihan edip de kendisine ikramda bulunur, nimetler verirse: "Rabbim bana ikram etti." der.

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 15. Ayeti
Yakınlığı olan bir yetime

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 15. Ayeti
Öyle ya, O, o işin sonundan korkacak değil ki!

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 15. Ayeti
Ona ancak en bedbaht olan yaslanır.

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 15. Ayeti
Sakın, şanım hakkı için, eğer (akıllanıp) vazgeçmezse, muhakkak Biz sürükleyeceğiz o alnı!
Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder