4/18/2017

Kuran Surelerinin 14. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 14. Ayetleri Türkçe
Bakara Suresinin 14. Ayeti
Bir de iman edenlerle karşılaştıklarında: "Biz de inandık" derler. Kendi şeytanları ile başbaşa kaldıklarında: "Emin olun biz sizinle beraberiz, biz ancak alay ediyoruz." derler.

Âl-i İmrân Suresinin 14. Ayeti
İnsanlara, kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cins atlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi, çekici hale getirildi. Fakat bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa Allah, akibet güzelliği, O'nun yanındadır.

Nisâ Suresinin 14. Ayeti
Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır.

Mâide Suresinin 14. Ayeti
"Biz hıristiyanız" diyenlerden de antlarını almıştık; derken bunlar da uyarıldıkları gerçeklerin birçoğunu unuttular. Biz de aralarına, kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Yarın Allah, onlara ne sanatlar yaptıklarını bildirecektir.

En’âm Suresinin 14. Ayeti
De ki: "Göklerin ve yerin yaratanı olan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? Oysa O, yedirip besler, kendisi ise beslenmekten münezzehtir." De ki: "Ben ehl-i İslamın birincisi olmakla emrolundum ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma!" buyuruldu.

A’râf Suresinin 14. Ayeti
İblis: "Dirilip kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver!" dedi.

Enfâl Suresinin 14. Ayeti
İşte bunu gördünüz ya, şimdi onu tadın; kafirlere bir de cehennem azabı vardır!

Tevbe Suresinin 14. Ayeti
Onlarla savaşın ki, Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, rezil etsin onları, yardımıyla sizi onlara karşı zafere erdirsin, mü'min bir topluluğun yüreklerine su serpsin,

Yûnus Suresinin 14. Ayeti
Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık ki, bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz.

Hûd Suresinin 14. Ayeti
Eğer bunun üzerine size cevap veremedilerse, artık bilin ki, o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka ilah yoktur. Nasıl artık teslim ediyor, İslam'ı kabul ediyorsunuz değil mi?

Yûsuf Suresinin 14. Ayeti
Onlar: "Andolsun, biz böylesine birbirine sargın bir topluluk iken onu kurt yerse, o taktirde biz hüsran çekeriz!" dediler.

Ra’d Suresinin 14. Ayeti
Gerçek dua ancak O'nadır; O'ndan başka yalvarıp durdukları ise, onlara hiçbir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimseye benzer ki, su ona gelmez. Kafirlerin duası hep bir sapıklık içindedir.

İbrahim Suresinin 14. Ayeti
Ve arkalarından sizi o yere yerleştireceğiz, işte bu, makamımdan ve tehdidimden korkan için va'dimdir!"

Hicr Suresinin 14. ve 15. Ayeti
14 ve 15- Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: "Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz."

Nahl Suresinin 14. Ayeti
Yine taze bir et yiyesiniz ve içinden giyeceğiniz zinet eşyasını çıkarasınız diye, denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara akıp gittiklerini görürsün ve bu da lütfundan payınızı aramanız içindir, ola ki şükredersiniz.

İsrâ Suresinin 14. Ayeti
Oku kitabını! Hesap görücü olarak bugün sana nefsin yeter!

Kehf Suresinin 14. Ayeti
Ve kalplerini pekiştirdik. O vakit ayağa kalkıp dediler ki: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir; kesinlikle O'ndan başka hiçbir tanrıya tapmayız; yoksa gerçekten saçma sapan konuşmuş oluruz.

Meryem Suresinin 14. Ayeti
Anne babasına iyi davranan biriydi, zorba ve isyankar değildi.

Tâ-Hâ Suresinin 14. Ayeti
Gerçekten Benim Ben, Allah; Benden başka ilah yoktur; onun için Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!

Enbiyâ Suresinin 14. Ayeti
(Onlar da): "Vay bizlere! Gerçekten bizler zalim insanlardık!" dediler.

Hac Suresinin 14. Ayeti
Şüphe yok ki Allah, iman edip iyi işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacak; şüphesiz Allah dilediğini yapar.

Mü’minûn Suresinin 14. Ayeti
Sonra o damlayı bir pıhtıya dönüştürdük, bu pıhtıyı bir et parçacığına dönüştürdük, bu et parçacığını bir takım kemiklere çevirdik, derken bu kemiklere bir et giydirdik; sonra ona bambaşka bir yaratık olarak hayat verdik. Bak ne şanlı o Allah, yaratanların en güzeli!

Nûr Suresinin 14. Ayeti
Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, daldığınız yaygarada size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.

Furkân Suresinin 14. Ayeti
Bugün bir helaka haykırmayın, çok helaka haykırın!

Şu’arâ Suresinin 14. Ayeti
Bir de onlara karşı suçluyum; ondan dolayı beni öldürürler diye korkarım.

Neml Suresinin 14. Ayeti
Ve vicdanları bunlar(ın doğruluğun)a kesin bir kanaat getirdiği halde sırf zulüm ve kendilerini büyük görme yüzünden onları inkar ettiler; fakat, bak o bozguncuların akibeti nasıl oldu!

Kasas Suresinin 14. Ayeti
Musa kıvamına erip dengini bulduğunda ona bir hakimiyet ve bir ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız.

Ankebût Suresinin 14. Ayeti
Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik de içlerinde elli eksik bin (dokuz yüz elli) yıl kaldı, derken zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakalayıverdi.

Rûm Suresinin 14. Ayeti
O kıyamet çattığı gün (insanlar birbirinden) ayrılırlar.

Lokmân Suresinin 14. Ayeti
Gerçi insana anasına, babasına (itaat etmeyi) de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. (Onun) sütten ayrılması da iki yıl içindedir. Bana ve anana babana şükret diye de (tavsiye ettik). Dönüş ancak Banadır.

Secde Suresinin 14. Ayeti
O halde bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuz için (azabı) tadın, işte Biz de sizi unuttuk. Yapıp durduğunuz işler yüzünden tadın ebedi azabı!

Ahzâb Suresinin 14. Ayeti
Eğer onların her tarafından üzerlerine girilse de sonra kendilerinden fitne çıkarmaları istenilse derhal onu yapacaklardı. Onunla da pek az duracaklardı.

Sebe Suresinin 14. Ayeti
Sonra onun ölümüne hükmettiğimizde onlara onun ölümünü sezdiren olmadı, yalnız bir güve (böceği) dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple yere yıkıldığında besbelli oldu ki, eğer cinler gaybı bilselerdi, o horlayıcı azap içinde bekleyip durmazlardı.

Fâtır Suresinin 14. Ayeti
Kendilerine dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevabını veremezler. Kıyamet günü de kendilerini Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Sana, herşeyden haberdar olan (Allah) gibi, haber veren olmaz.

Yâsîn Suresinin 14. Ayeti
Hani onlara o iki elçiyi göndermiştik de onları yalanladılar; Biz de bir üçüncüsüyle onları güçlendirdik, varıp: "Haberiniz olsun, biz sizlere gönderilmiş elçileriz." dediler.

Sâffât Suresinin 14. Ayeti
Bir mucize gördükleri zaman da alaya alıyorlar.

Sâd Suresinin 14. Ayeti
Başka değil hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu.Zümer Suresinin 14. Ayeti
De ki: "Ben dinimi O'na has kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim,

Mü’min Suresinin 14. Ayeti
O halde sizler, dini kendisi için halis kılarak (dininde samimi olarak) hep Allah'a ibadet edin; isterse kafirler hoşlanmasınlar.

Fussilet Suresinin 14. Ayeti
Onlara: "Allah'tan başkasına tapmayın!" diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman "Rabbimiz dileseydi, melekler gönderirdi. Onun için biz sizin gönderildiğiniz şeylere inanmayız!" dediler.

Şurâ Suresinin 14. Ayeti
Kendilerine bilgi geldikten sonra ayrılığa düşmeleri sadece aralarındaki düşmanlık ve ihtirastan dolayıdır. Eğer Rabbin tarafından "belirli bir vakte kadar" şeklinde bir söz geçmemiş olsaydı aralarında verilen hüküm mutlaka yerine getirilir ve (iş) bitirilirdi. Kendilerinden sonra Kitab'a mirasçı kılınanlar da ondan kuşkulu bir şüphe içindedirler.

Zuhruf Suresinin 14. Ayeti
Ve muhakkak biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız."

Duhân Suresinin 14. Ayeti
sonra ondan döndüler. "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.

Câsiye Suresinin 14. Ayeti
İman edenlere söyle: Allah'ın cezalandıracağı günlerin (geleceğin)i ümit etmeyen kimseleri bağışlasınlar; çünkü (Allah) her kavmi kazandıkları ile cezalandıracaktır.

Ahkâf Suresinin 14. Ayeti
Onlar, cennetliktirler, yaptıklarına mükafat olarak sonsuza dek orada kalacaklardır.

Muhammed Suresinin 14. Ayeti
Şimdi Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, o kötü işi kendisine süslü gösterilen ve heveslerinin ardına düşen kimselere benzer mi hiç?

Fetih Suresinin 14. Ayeti
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediği kimseyi bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah, çok bağışlayandır, merhamet sahibidir.

Hucurât Suresinin 14. Ayeti
Bedeviler: "İman ettik." dediler. De ki: "Siz henüz iman etmediniz, fakat henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde "İslama girdik" deyin. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, size amellerinizden hiçbir şey eksiklemez; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edendir."

Kâf Suresinin 14. Ayeti
Eyke halkı ve Tubba' kavmi de. Bunların hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da hak oldu azabım.

Zâriyât Suresinin 14. Ayeti
Tadın cezanızı! Budur işte o sizin acele istedığiniz!

Tûr Suresinin 14. Ayeti
İşte bu sizin o yalan deyip durduğunuz ateş! diye.

Necm Suresinin 14. Ayeti
Sidretu'l-Munteha'nın yanında.

Kamer Suresinin 14. Ayeti
gözetimimiz altında yürüyüp yol alıyordu, inkar ve nankörlüğe uğramış kimseye mükafat olmak üzere.

Rahmân Suresinin 14. Ayeti
İnsanı fağfur gibi bir salsal (ateşte pişmiş gibi bir kuru çamur)dan yarattı;

Vâkı’a Suresinin 14. Ayeti
biraz da sonrakilerden,

Hadîd Suresinin 14. Ayeti
(Münafıklar) onlara şöyle bağrışırlar: "Bizler sizinle beraber değil miydik?" (Mü'minler): "Evet, ama siz kendilerinizi fitneye soktunuz, gözettiniz, şüpheye düştünüz ve Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O aldatıcı şeytan sizi (günahın zararı yoktur diye) Allah'a güvendirdi.

Mücâdele Suresinin 14. Ayeti
Allah'ın gazap etmiş olduğu bir topluğa yardakçılık edenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardandırlar ve bile bile yalan yere yemin ederler.

Haşr Suresinin 14. Ayeti
Onlar sizinle ancak müstahkem mevkilerde veya duvarlar, siperler arkasında topluca savaşabilirler. Kendi aralarında çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Bu, onların aklını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır.

Saff Suresinin 14. Ayeti
Ey iman edenler! Allah yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere: "Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?" dedi. Havarileri: "Biz Allah (yolunun) yardımcılarıyız." dediler. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik o suretle onlar üstün gelip yüze çıktılar.

Teğâbun Suresinin 14. Ayeti
Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır, o halde onlardan sakının! Ne var ki, affeder, kusurlarına bakmaz, örterseniz, şüphe yok ki, Allah, çok bağışlayandır, merhamet edendir.

Mülk Suresinin 14. Ayeti
Bilmez mi O yaratan ki, O herşeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdar olandır.

Kalem Suresinin 14. Ayeti
mal ve oğulları var diye.

Hâkka Suresinin 14. Ayeti
o yer ve dağlar yükletilip arkasından bir çarpılış çarpıldıklarında,

Me’âric Suresinin 14. Ayeti
ve yeryüzünde bulunanların hepsini (verip) sonra kendisini kurtarsa.

Nûh Suresinin 14. Ayeti
Oysa O, sizi bu aşamaya kadar aşama aşama yaratmıştır.

Cin Suresinin 14. Ayeti
Ve doğrusu bizler: Bizlerden müslümanlar da var, bizlerden haksızlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.

Müzzemmil Suresinin 14. Ayeti
O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir!

Müddessir Suresinin 14. Ayeti
hem kendisine bir döşeyiş döşedim (şeref ve itibar verdim)!

Kıyâmet Suresinin 14. Ayeti
Doğrusu insan kendine karşı bir basirettir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).

İnsan Suresinin 14. Ayeti
üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri (meyveleri) de bol bol önlerine konmuştur.

Mürselât Suresinin 14. Ayeti
Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin?

Nebe’ Suresinin 14. Ayeti
O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

Nâzi’ât Suresinin 14. Ayeti
bir de bakarsın uyanmışlar, hepsi meydanda.

Abese Suresinin 14. Ayeti
yüksek tutulan tertemiz sayfalarda,

Tekvîr Suresinin 14. Ayeti
bir nefis (herkes) ne hazırladığını anlar.

İnfitâr Suresinin 14. Ayeti
Ve şüphesiz kötüler de cehennemdedirler.

Mutaffifîn Suresinin 14. Ayeti
Hayır, hayır! Onların kazançları kalplerinin üzerine pas bağlamıştır!

İnşikâk Suresinin 14. Ayeti
Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.

Bürûc Suresinin 14. Ayeti
Bununla beraber, çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur.

Târık Suresinin 14. Ayeti
O asla şaka değildir!

A’lâ Suresinin 14. Ayeti
Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,

Ğâşiye Suresinin 14. Ayeti
konulmuş küpler,

Fecr Suresinin 14. Ayeti
Şüphesiz ki Rabbin öyle mirsad ile gözetlemektedir.

Beled Suresinin 14. Ayeti
Ya da salgın bir açlık gününde yemek yedirmektir.

Şems Suresinin 14. Ayeti
Fakat ona inanmadılar da onu (deveyi) devirdiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiri geçiriverdi de o yeri düzleyiverdi!

Leyl Suresinin 14. Ayeti
Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım.

Alak Suresinin 14. Ayeti
Muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder