4/11/2017

Kuran Surelerinin 12. Ayetleri Kuranın 12. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 12. Ayetleri Kuranın 12. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 12. Ayeti
12- Ha! Doğrusu bunlar ortalığı karıştıranlardır. Fakat şuurları olmadığından farkında değillerdir.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 12. Ayeti
12- O, inkar edenlere de ki: "Siz mutlaka yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. O ise ne kötü döşektir!

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 12. Ayeti
12- Eğer karılarınızın çocuğu yoksa, bıraktığının yarısı sizindir. Eğer çocuğu varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar, ettikleri vasiyetten veya borçları ödendikten sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa, sizin bıraktıklarınızın dörtte biri, çocuğunuz varsa sekizde biri ettiğiniz vasiyetten veya borçtan sonra, karılarınızındır. Eğer bir erkek veya kadının çocuğu ve babası yok da kelale yönünden -yan koldan- ana bir erkek veya kız kardeşi bulunuyorsa her birine altıda bir düşer. Eğer bunlar, bundan fazla iseler, zarara uğratma kasdı olmaksızın yapılan vasiyet veya borçtan sonra üçte birinde ortak olurlar. Bütün bunlar, Allah'tan birer emirdir. Allah her şeyi bilen, cezalandırmada acele etmese de ihmal etmeyendir.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 12. Ayeti
12- Andolsun ki, Allah, İsrail oğullarından söz almıştı, içlerinden on iki kefil de göndermiştik ve Allah: "Haberiniz olsun Ben sizinle beraberim. Andolsun ki, eğer siz namazı kılar, zekatı verir, peygamberime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder ve Allah'a gönülden ödünç verirseniz, kesinlikle günahlarınızı silerim ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra içinizden her kim nankörlük edip küfre saparsa, artık düz yolun ortasından sapmış, kendini zayi etmiş olur." diye buyurmuştu.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 12. Ayeti
12- De ki: "Göklerde ve yerde ne varsa kimindir?" "Allah'ındır!" de. O, merhametli olmayı kendine yazdı. Muhakkak sizi varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacak. Kendilerine yazık edenler iman etmezler.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 12. Ayeti
12- Allah: "Sana emrettiğim halde secde etmene ne engel oldu." dedi. "Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan." dedi.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 12. Ayeti
12- O anda Rabbin meleklere şu vahyi veriyordu: "Ben sizinle beraberim. Haydi imanı sağlamlaştırın! Kafirlerin yüreklerine dehşet bırakacağım, hemen boyunlarının üstüne vurun, vurun onların parmaklarına!"

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 12. Ayeti
12- Ve eğer antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar ve dininize saldırıya kalkarlarsa, o küfür öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur, belki vazgeçerler.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 12. Ayeti
12- İnsana bir sıkıntı dokunduğu vakit, gerek yan yatarken gerek otururken, gerek dikilirken, Bize dua eder durur; kendisinden sıkıntısını gideriverdik mi sanki kendisine dokunan o sıkıntı için Bize yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o müsriflere yaptıkları işler, böylece güzel gösterilmektedir.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 12. Ayeti
12- Şimdi belki de sen, onların: "Ona bir hazine indirilse veya beraberinde bir melek gelse ya!" demeleri yüzünden için sıkılarak, sana vahyolunanın bir kısmını terkedecek olursun. Fakat sen, ancak bir uyarıcısın. Allah ise herşeye vekildir.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 12. Ayeti
12- Yarın onu bizimle gönder, gezsin oynasın. şüphesiz biz onu gözetiriz." dediler.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 12. Ayeti
12- Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve ağırlıklı bulutları meydana getiren O'dur.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 12. Ayeti
12- Ve biz ne diye. Allah'a güvenip dayanmayalım ki, O, bizlere yollarımızı dosdoğru gösterdi. Ve kesinlikle bize yaptığınız eziyetlere karşı da sabredeciğiz; tevekkül edenler hep Allah'a güvenip dayanmalıdır"

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 12. Ayeti
12- Biz böylece suçluların kalplerine sokarız onu.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 12. Ayeti
12- Yine geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmiştir. Elbette bunda aklı olan bir topluluk için ibretler vardır.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 12. Ayeti
12- Oysa Biz geceyi ve gündüzü iki delil yaptık; sonra gece delilini silip gündüz delilini gösterici yaptık ki, Rabbinizden lütuf ve ihsan isteğinde bulunasınız; bir de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Artık herşeyi ayrıntılı olarak anlattık.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 12. Ayeti
12- Sonra da onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri gayeyi daha iyi hesap etmiş olduğunu bilelim.

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 12. Ayeti
12- "Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut!" (dedik) ve daha çocukken ona hikmet verdik.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 12. Ayeti
12- Haberin olsun, Benim Ben, Rabbin, hemen pabuçlarını çıkar; çünkü sen mukaddes vadide, Tuva'dasın!

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 12. Ayeti
12- Azabımızı hissettikleri zaman, hemen oradan üzengi tepiyorlardı (kaçıyorlardı).

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 12. Ayeti
12- Allah'ı bırakır da kendine ne zarar, ne menfaat vermeyecek şeytana yalvarır; işte en uzak sapıklık budur.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 12. Ayeti
12- Andolsun ki, Biz insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 12. Ayeti
12- Ne vardı, onu işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınlar kendi kendilerine hüsnü zanda bulunup: "Bu açık bir iftiradır!" deselerdi?

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 12. Ayeti
12- O ateş onları uzak bir yerden gördüğü zaman, ona özgü bir hışımlanma ve uğultu duyarlar.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 12. Ayeti
12- (Musa) dedi ki: "Ya Rab, doğrusu korkarım ki, beni yalanlarlar;

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 12. Ayeti
12- Bir de elini koynuna sok; bembeyaz, kusursuz çıksın, Firavun ve kavmine dokuz mucizeden biri olarak. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum oldular."

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 12. Ayeti
12- önceden ona emzikçileri (süt anneleri) yasaklamıştık. Ablası varıp: "Sizin hesabınıza bunun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aile buluvereyim mi?" dedi.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 12. Ayeti
12- Bir de küfredenler o iman etmiş olanlara: "Bizim yolumuza uyun, biz de sizin günahlarınızı yüklenelim!" dediler. Oysa onlar, onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir ve onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 12. Ayeti
12- O kıyamet çattığı gün, suçlular bütün ümitlerini kaybederler.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 12. Ayeti
12- Andolsun ki, Lokman'a "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik; kim şükrederse kendi iyiliğine eder; kim de nankörlük ederse, muhakkak Allah herşeyden müstağnidir, övülmeye layıktır.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 12. Ayeti
12- Bir görsen o zaman suçluları; Rablerinin huzurunda başlarını eğmişler: "Ey Rabbimiz, gördük ve dinledik. şimdi bizi geri çevir de, iyi bir amel işleyelim; çünkü biz kesin inanç sahibi olduk." derlerken.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 12. Ayeti
12- O vakit münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar: "Allah ve Resulü bize bir aldanıştan başka bir va'd yapmamış." diyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 12. Ayeti
12- Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidişi bir aylık akşam dönüşü bir aylık yol idi. Erimiş bakır kaynağını da ona sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan da her kim emrimizden saparsa, ona ateş azabını tattırırız.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 12. Ayeti
12- Bir de iki deniz bir olmuyor; şu tatlı, hararet keser, içerken kayar; şu da tuzludur, yakar kavurur. Bununla beraber herbirinden bir taze et yersiniz ve bir zinet çıkarıp giyinirsiniz. Allah'ın lütfundan nasip arayasınız diye gemilerin de suyu yara yara orada gittiğini görürsün. Gerek ki, şükredersiniz.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 12. Ayeti
12- Gerçekten Biz. Biziz, ölüleri diriltiriz; önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz. Zaten herşeyi açık bir kütükte "İmam-ı Mübin" de de ihsa (sayıp tesbit) etmişizdir.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 12. Ayeti
12- Fakat sen hayrettesin, onlar ise alay ediyorlar.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 12. Ayeti
12- Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve o kazıkların (büyük yapıtların) sahibi Firavun da peygamberleri yalanladılar.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 12. Ayeti
12- Ve O'nun birliğine teslim olan müslümanların ilki olayım diye emrolundum"

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 12. Ayeti
12- Bunun sebebi şudur ki, "Siz tek Allah'a çağırıldığınız zaman inkar ettiniz, O'na ortak koşulduğunda da inanıyordunuz, işte hüküm O ulu, O büyük Allah'ındır."

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 12. Ayeti
12- Böylece onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu ve her gökte (bulunan meleklere) işlerine ait emrini vahyetti. Dünya gökyüzünü kandillerle donattık ve koruduk, işte bu, hep o çok güçlü ve herşeyi bilenin takdiridir.Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 12. Ayeti
12- Göklerin ve yerin kilitleri O'nun. Rızkı dilediğine açar ve kısar; çünkü O, herşeyi bilir.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 12. Ayeti
12- Ve O ki bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve yumuşak hayvanlardan bineceğiniz şeyler yaptı.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 12. Ayeti
12- "Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz." diyecekler.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 12. Ayeti
12- Allah o (yüce) zattır ki, sizin için denizi emre amade kıldı, emriyle orada gemiler seyredip gitsinler diye; bir de (O'nun) lütfundan isteyesiniz ve gerek ki şükredesiniz diye.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 12. Ayeti
12- Onun önünden de bir yol gösterici ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Bu da zulmedenleri korkutmak için, güzel davrananlara da bir müjde olarak Arap diliyle gelmiş doğrulayıcı bir kitaptır

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 12. Ayeti
12- Muhakkak ki Allah, iman edip iyi iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise zevk etmeye bakarlar ve hayvanlar gibi yerler, içerler. Oysa onların ikametgahları ateştir.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 12. Ayeti
12- Doğrusu siz, peygamberin ve müminlerin asla ailelerine dönemeyeceklerini sandınız; bu, kalplerinizde allandı pullandı ve kötü zanna düştünüz de düşkün blr topluluk oldunuz.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 12. Ayeti
12- Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan çekinin, çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin! Sizden biriniz kardeşinin ölü halindeki etini yemek ister mi hiç? Demek tiksindiniz! O halde Allah'tan korkun, çünkü Allah, tevbeyi çok kabul edendir. Çok bağışlayıcıdır.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 12. Ayeti
12- Onlardan önce Nuh'un kavmi, Ress halkı ve Semud da yalanladı.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 12. Ayeti
12- Soruyorlar: "Ne zaman o ceza günü?" diye.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 12. Ayeti
12- ki, onlar daldıkları bir batakta oynayıp duruyorlar.

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 12. Ayeti
12- Gördüğü hakkında şimdi siz, onunla tartışıyor musunuz?

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 12. Ayeti
12- Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, derken sular önceden takdir edilmiş bir iş için birleşti.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 12. Ayeti
12- Çimli taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır;

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 11. ve 12. Ayeti
11 ve 12- Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır.

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 12. Ayeti
12- O gün mümin erkeklerle, mümin kadınları önlerinden ve sağ taraflarından nurları koşarken göreceksin: "Bu gün müjdeniz altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. İçlerinde ebedi olarak kalacaksınız." (denir). İşte büyük kurtuluş budur!

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 12. Ayeti
12- Ey iman edenler, peygambere gizli bir şey danışacağınız zaman, fısıltınızdan önce bir sadaka verin! Bu sizin için hem bir hayır hem de daha ziyade temizliktir. Fakat gücünüz yetmezse, şüphe yok ki, Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 12. Ayeti
12- Andolsun ki eğer çıkarılırsalar, onlarla birlikte çıkmazlar, eğer onlara savaş açılırsa onlara yardım etmezler; yardım edecek olsalar bile mutlaka arkalarını döner (kaçarlar). Sonra da kurtarılmazlar.

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 12. Ayeti
12- Ey peygamber, inanan kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri ve sana hiçbir iyi işte karşı gelmemeleri şartıyla sana biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve Allah'tan onların bağışlanmalarını dile! Çünkü Allah çok bağışlayandır. merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 12. Ayeti
12- Günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş hoş meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş odur.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 12. Ayeti
12- İman edin de Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer aksine giderseniz bilin ki Resulümüzün görevi açık bir tebliğden ibarettir.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 12. Ayeti
12- Allah ki, yedi gök yaratmıştır, yerden de onların bir mislini. Allah'ın herşeye kadir olduğunu ve Allah'ın, bilgisiyle herşeyi kuşattığını bilesiniz diye, (bunların) aralarından emir inip duruyor.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 12. Ayeti
12- Bir de iffetini pek sağlam korumuş olan Imran kızı Meryem'i (misal verdi). Biz ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti ve içtenlikle itaat edenlerdendi.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 12. Ayeti
12- Çünkü O Rablerine görmeden saygı besleyenler var ya, muhakkak ki, bağışlanma ve büyük bir mükafat onlar içindir.

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 12. Ayeti
12- hayrı engelleyen, saldırgan, vebal yüklü,

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 12. Ayeti
12- Onu sizlere bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 12. Ayeti
12- karısını, kardeşini,

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 12. Ayeti
12- Size mallar ve oğullarla yardım etsin ve sizin için cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 12. Ayeti
12- Doğrusu biz anladık ki, Allah'ı yeryüzünde aciz bırakmamıza ihtimal yok, kaçmakla da O'nu asla aciz bırakamayız.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 12. Ayeti
12- Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve ateş var,

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 12. Ayeti
12- kendisine uzun boylu servet verdim,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 12. Ayeti
12- O gün ancak siper (varılacak yer) Rabbinedir,

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 12. Ayeti
12- Sabretmelerine karşılık onlara bir cennet ve ipek verir.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 12. Ayeti
12- bunlar hangi güne ertelenmiştir?

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 12. Ayeti
12- Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 12. Ayeti
12- Dediler ki: "Öyleyse o zararlı bir dönüş!"

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 12. Ayeti
12- Artık onu dileyen düşünsün!

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 12. Ayeti
12- cehennem kızıştırıldığında,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 12. Ayeti
12- Her ne yaparsanız biliyorlar.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 12. Ayeti
12- Onu ancak her bir haddini aşkın, günaha düşkün yalanlar.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 12. Ayeti
12- ve alevli ateşe yaslanır.

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 12. Ayeti
12- Gerçekten Rabbinin tutuşu çok şiddetlidir.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 12. Ayeti
12- yarılan yere,

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 12. Ayeti
12- O ki, en büyük ateşe yaşlanacaktır.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 12. Ayeti
12- Orada akan bir kaynak,

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 12. Ayeti
12- Oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı.

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 12. Ayeti
12- Bildin mi, nedir o sarp yokuş?

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 12. Ayeti
12- O en yaramazları fırladığı zaman,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 12. Ayeti
12- Kesinlikle doğru yolu göstermek Bize aittir.

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 12. Ayeti
12- ya da takva sahibi olmayı emrederce, fena mı?

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder