4/09/2017

Kuran Surelerinin 11. Ayetleri Kuranın 11. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 11. Ayetleri Kuranın 11. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 11. Ayeti
11- Onlara: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!" denildiği zaman: "Biz ancak düzelticileriz" derler.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 11. Ayeti
11- Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi, ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahları yüzünden tutup yakaladı. Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 11. Ayeti
11- Allah sizlere, miras taksiminde çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişi payı verilmesini emrediyor. Eğer hepsi kız olup da ikiden fazla iseler, bunlara bırakılan malın üçte ikisi; eğer tek bir kız ise o zaman yarısı verilir. Eğer ölen kişinin çocuğu varsa anne-babasından her birine altıda bir, şayet çocuğu yok da anne-babası mirasçı oluyorsa annesine üçte bir, eğer ölenin kardeşleri de varsa o zaman annesine altıda bir verilir. Bunların hepsi ölenin yapmış olduğu vasiyetin yerine getirilmesinden veya borcunun ödenmesinden sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bütün bunlar, Allah tarafından birer fariza olarak takdir edilmektedir; muhakkak Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 11. Ayeti
11- Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki o nimetini anın! Hani bir vakit bir topluluk size el uzatmayı kurmuştu da O, bunların ellerini size dokundurmalarını engellemişti. Siz, hep Allah'tan korkun ve mü'minler yalnız Allah'a dayansınlar!

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 11. Ayeti
11- De ki: "Yeryüzünde dolaşın da peygamberlere yalancı diyenlerin sonunun nasıl olduğunu bir görün!

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 11. Ayeti
11- Gerçek şu ki, önce sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin!" dedik; hemen secde ettiler, ancak İblis secde edenlerden olmadı.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 11. Ayeti
11- O zaman size -tarafından bir güven olmak üzere- bir uyku sardırıyordu ve üzerinize gökten su indiriyordu ki, bununla sizi temizlesin, şeytanın murdarlığını sizden gidersin, kalplerinize güç versin ve bununla ayaklarınızı sağlamlaştırsın, Allah.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 11. Ayeti
11- Eğer tevbe edip namazı kılar, zekatı verirlerse din kardeşiniz olurlar. Bilecek bir topluluk için Biz ayetlerimizi daha çok açıklarız.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 11. Ayeti
11- Eğer Allah, insanlara şerri, hayrın gelmesini istemekte acele ettikleri gibi, çabuklaştırsaydı, ecellerini kendilerine getiriverirdi. Fakat Bize kavuşmayı arzu etmeyenleri bırakırız, azgınlıkları içinde körü körüne giderler.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 11. Ayeti
11- Ancak her iki durumda da sabredip güzel güzel işler yapanlar başka; işte onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 11. Ayeti
11- Vardılar babalarına: "Ey babamız, neden sen, Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyenleriz.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 11. Ayeti
11- Herkes için önünden ve arkasından takip eden melekler vardır, onu Allah'ın emriyle gözetirler. Muhakkak Allah bir topluluğa verdiğini onlar nefislerindekini bozmadıkça bozmaz! Bir topluluğa da Allah bir kötülük irade buyurdu mu artık onun geri çevrilmesine çare bulunmaz. Onlar için O'ndan başka bir vali de yoktur.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 11. Ayeti
11- Peygamberleri onlara: "Evet biz de ancak sizin gibi bir beşeriz, fakat Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder ve Allah'ın izni olmadıkça size bir mucize ve delil getirmek bizim haddimiz değildir. Ve müminler artık Allah'a dayanıp güvenmelidir.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 11. Ayeti
11- Ve onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki, onunla alay ediyor olmasınlar.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 11. Ayeti
11- Onunla size ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve türlüsünden meyveler bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için bir ibret vardır.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 11. Ayeti
11- İnsan, hayrı ister gibi şerre davet çıkarıyor; insan çok acelecidir!

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 11. Ayeti
11- Bunun üzerine yıllarca mağarada kulakları üzerine vurduk (uyuttuk).

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 11. Ayeti
11- Derken, mihrabdan kavminin karşısına çıkıp onlara: "Sabah ve akşam tesbih edin!" diye işaret verdi.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 11. Ayeti
11- Ona vardığı zaman, kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa!

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 11. Ayeti
11- Oysa Biz zulmetmekte olan nice memleket halkını kırıp geçirdik , arkasından da diğerlerini başka bir topluluk olarak meydana getirdik.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 11. Ayeti
11- İnsanlardan kimi de Allah'a kıyıdan kıyıya ibadet eder, eğer kendisine bir iyilik dokunursa ona yatışır ve eğer bir bela gelirse yüzüstü dönüverir; dünyayı da ahireti de kaybetmiş olur, işte açık hüsran budur.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 11. Ayeti
11- Firdevs'e varis olacaklar; orada sonsuza dek kalacaklar onlar.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 11. Ayeti
11- Haberiniz olsun ki, o iftirada bulunanlar, sizden bir takımdır. Onu hakkınızda bir şer sanmayın! Bilakis o, sizin için bir hayırdır. Onlardan her kişiye kazandığı günah nisbetinde ceza vardır. Günahın büyüğünü yüklenene de büyük bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 11. Ayeti
11- Fakat onlar kıyameti yalanladılar ve Biz de o kıyamete yalan diyenlere çılgın bir ateş hazırladık.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 11. Ayeti
11- Firavun kavmine, artık sakınmayacaklar mı!"

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 11. Ayeti
11- Ancak kim haksızlık yapar, sonra da yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse Ben onu da bağışlayıcıyım, merhamet edenim.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 11. Ayeti
11- Musa'nın ablasına "Onun izini takip et." demişti annesi. O da onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 11. Ayeti
11- Ve kesinlikle Allah, iman etmiş olanları herhalde bilecektir; münafıkları da bilecek elbette.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 11. Ayeti
11- Allah yaratmayı ilkin yapar, sonra da çevirir onu yeniden yapar; sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 11. Ayeti
11- İşte bu Allah'ın yarattığıdır. Haydi gösterin bana O'ndan başkaları ne yaratmıştır? Fakat o zalimler, apaçık şaşkınlık içindedirler.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 11. Ayeti
11- De ki: "Size tayin edilmiş olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz!"

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 11. Ayeti
11- İşte burada mü'minler imtihan edilmiş ve şiddetli bir surette sarsılmışlar da sarsılmışlardı.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 11. Ayeti
11- Geniş zırhlar yap ve iyi biçime yatır (iyi biçim ver). Siz de iyi işler de bulunun; çünkü Ben, bütün yapacaklarınızı gözetiyorum, dedik.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 11. Ayeti
11- Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı, sonra da sizi çiftler yaptı. O'nun bilgisi dışında ne bir dişi gebe olabilir, ne de doğurabilir. Bir yaşatılanın ömrünün uzatılması da kısaltılması da kesinlikle bir kitapta yazılıdır, şüphe yok ki, o Allah'a göre çok kolaydır.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 11. Ayeti
11- Sen ancak Kur'an'a uyan ve Rahman'dan gıyabında saygı besleyen kimseyi sakındırırsın; İşte onu, hem bir bağışlama hem de değerli bir mükafatla müjdele!

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 11. Ayeti
11- Şimdi sor onlara: "Yaratılışça kendileri mi daha çetin, yoksa Bizim yarattıklarımız mı?" Biz kendilerini cıvık bir çamurdan yarattık.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 11. Ayeti
11- Onlar burada hiziplerin döküntülerinden kalma bozuk (muhtelif partilerden bozguna uğramış) bir ordudur.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 11. Ayeti
11- De ki: "Ben Allah'a dini kendisine halis kılarak ibadet edeyim diye emrolundum.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 11. Ayeti
11- Diyecekler ki: "Ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere de dirilttin, şimdi günahlarımızı anladık; acaba çıkmanın bir yolu var mı?"

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 11. Ayeti
11- Sonra göğe doğruldu da o bir duman iken ona ve yere: "İkiniz de ister istemez gelin!" dedi. İkisi de: "isteye isteye geldik." dediler.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 11. Ayeti
11- O gökleri ve yeri yaratan, size kendilerinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. Sizi bu suretle üretip duruyor. O'nun benzeri gibi birşey yoktur. O, öyle işiten, öyle görendir.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 11. Ayeti
11- O ki bir ölçü ile yukarıdan su indirmekte ve onunla ölü bir beldeye hayat neşretmekteyiz, işte siz de (kabirlerinizden) öyle çıkarılacaksınız.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 11. Ayeti
11- ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 11. Ayeti
11- Bu (Kur'an) bir irşattır. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise, en kötüsünden acı bir azap vardır.Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 11. Ayeti
11- Bir de küfredenler, iman edenler hakkında dediler ki: "Eğer O bir hayır olsaydı, bizden önce ona koşmazlardı." Bununla başarılı olamayınca da: " Bu, eski bir yalan." diyecekler.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 11. Ayeti
11- Öyledir, çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır, kafirler için ise yardımcı yoktur.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 11. Ayeti
11- Bedevilerden (savaştan) geri bırakılanlar yakında sana: "Bizleri mallarımız ve ailelerimiz oyaladı, onun için bize bağışlama dile!" diyeceklerdir. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söyleyecekler. De ki: "Eğer Allah sizi bir zarara uğratmayı dilerse veya size bir yarar sağlamayı dilerse Allah'a karşı kim birşey yapabilir? Doğrusu Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır."

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 11. Ayeti
11- Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin; belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar; bir takım kadınlar da diğer kadınlarla (alay etmesin), belki onlardan daha hayırlı olurlar. Bir de kendi kendinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla atışmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü isimdir! Her kim de tevbe etmezse, işte onlar kendilerine zulmedenlerdir.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 11. Ayeti
11- Bunlar, kullara rızık olmak üzeredir. Onunla ölü bir bölgeyi de diriltmekteyiz, işte o dirilip çıkış da böyledir.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 11. Ayeti
11- O sarhoşluk içinde yaptığını bilmezler.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 11. Ayeti
11- vay haline artık o gün o yalan söyleyenlerin

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 11. Ayeti
11- Gözün gördüğüne kalp yalan demedi.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 11. Ayeti
11- Bunun üzerine göğün kapılarını şakır şakır dökülen bir su ile açtık.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 11. Ayeti
11- Onda meyvalar, salkım tomurcuklu hurma ağaçları vardır.

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 11. ve 12. Ayeti
11 ve 12- Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır.

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 11. Ayeti
11- Hani Allah'a güzel bir borç verecek kimse ki, Allah onu ona katlayıversin?! Hem onun için çok hoş bir mükafat da vardır!

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 11. Ayeti
11- Ey iman edenler, sizlere meclislerde: "Yer açın!" denildiği zaman yer açın ki, Allah da size genişlik versin! "Kalkın!" denildiği zaman da kalkın ki, Allah da inananlarınızı yükseltsin ve kendilerine ilim verilenleri ise derecelerle yükseltsin. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 11. Ayeti
11- Görmüyor musun şu münafıklık yapanları, kitap ehlinden o inkar eden dostlarına: "Yemin ederiz ki, eğer siz (yurdunuzdan) çıkarılırsanız kesinlikle biz de sizinle çıkarız, sizin aleyhinizde asla kimseye itaat etmeyiz ve şayet size karşı savaş açılırsa muhakkak size yardım ederiz! diyorlar, Allah şahitlik ediyor ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 11. Ayeti
11- Eğer karılarınızdan biri kafirlere kaçar, siz de onlardan bunun acısını çıkarırsanız, karıları gitmiş olanlara harcadıkları kadarını ganimetten veriniz ve iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkunuz!

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 11. Ayeti
11- Allah'a ve Resulüne iman edip mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız; eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 11. Ayeti
11- Böyle iken, bir ticaret veya eğlenti (eğlence) gördüklerinde ona fırladılar ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katındaki, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 11. Ayeti
11- Oysa Allah, eceli geldiği zaman hiçbir kimseyi asla geri bırakmaz. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 11. Ayeti
11- Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez, her kim de Allah'a iman ederse, O, onun kalbine hidayet verir. Allah herşeyi bilir.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 11. Ayeti
11- Allah'ın nurlar saçan, yollar açan ayetlerini sizlere karşı okuyan bir peygamber gönderdi, iman edip yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye. Her kim Allah'a iman edip dürüstçe çalışırsa, onu, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah ona gerçekten güzel bir rızık vermiştir.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 11. Ayeti
11- Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o şöyle demişti: "Ey Rabbim benim için katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kötü işlerinden kurtar ve kurtar beni bu zalimler topluluğundan!"

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 11. Ayeti
11- İşte günahlarını itiraf ettiler. Kahrolsun, o halde çılgın ateş yarenleri!

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 11. Ayeti
11- gammaz, koğuculukla gezer,

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 11. Ayeti
11- Oysa Biz, o su kabardığı zaman sizi akan gemide taşıdık.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 11. Ayeti
11- Birbirlerine gösterilirlerken, suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını,

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 11. Ayeti
11- Bol hayır (yağmur) ile göğü üzerinize salsın.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 11. Ayeti
11- Doğrusu bizler: Bizlerden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Dilim dilim tarikatlar olmuşuz.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 11. Ayeti
11- Refah ve zevk sahibi o inkarcıları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver!

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 11. Ayeti
11- Bana bırak temtek olarak yarattığım o herifi,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 11. Ayeti
11- Hayır hayır! Yok bir siper.

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 11. Ayeti
11- Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerini bir parlaklık ve bir sevince erdirir.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 11. Ayeti
11- peygamberler bekleme yerlerine vardırıldığı vakit (kıyamet günü),

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 11. Ayeti
11- Gündüzü bir geçim vakti yaptık.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 11. Ayeti
11- Ya, ufalanmış kemikler olduktan sonra ha?"

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 11. Ayeti
11- Hayır, hayır, sakın! Çünkü o (Kur'an) bir öğüttür.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 11. Ayeti
11- gökyüzü sıyrılıp açıldığında,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 11. Ayeti
11- Değerli, dürüst katipler.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 11. Ayeti
11- O ceza gününü yalanlayanlara.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 11. Ayeti
11- Helak diye çağırır

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 11. Ayeti
11- İman edip iyi işler yapanlara ise muhakkak altından ırmaklar akan cennetler vardır, işte o büyük kurtuluş odur!

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 11. Ayeti
11- Andolsun o dönüşlü göğe,

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 11. Ayeti
11- Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 11. Ayeti
11- Orada boş bir söz işitmezler.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 11. Ayeti
11- Onlar ki o memleketlerde azıtmışlardı.

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 11. Ayeti
11- Fakat o sarp yokuşa göğüs veremedi.

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 11. Ayeti
11- Semud kavmi azgınlığından inanmadı.

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 11. Ayeti
11- Ve yuvarlandığı zaman onu malı kurtaramayacak!

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 11. Ayeti
11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 11. Ayeti
11- Baksana o doğru yolda giderse

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 11. Ayeti
11- O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 11. Ayeti
11- Kızışmış bir ateştir!

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder