4/09/2017

Kuran Surelerinin 10. Ayetleri Kuranın 10. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 10. Ayetleri Kuranın 10. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 10. Ayeti
10- Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah hastalıklarını artırmıştır ve yalancılık ettikleri için bunlara pek acı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 10. Ayeti
10- O inkar edenlere muhakkak ki ne malları, ne çocukları Allah'a karşı zerre kadar fayda vermeyecektir. Onlar, o ateşin çırasıdırlar.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 10. Ayeti
10- Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, kesinlikle karınlarına sadece bir ateş yerler ve yarın çılgın bir ateşe yaslanırlar.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 10. Ayeti
10- Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem sakinleridir.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 10. Ayeti
10- Andolsun ki, senden önce gönderilen peygamberlerle de eğlenildi, ancak o eğlendikleri hak, o maskaralığı yapanları çepeçevre kuşatıverdi.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 10. Ayeti
10- Andolsun ki, sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için onda birçok geçim kaynakları yaptık. Siz, pek az şükrediyorsunuz.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 10. Ayeti
10- Ve bunu Allah size sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer Allah'ın kendindedir. Gerçekten Allah, azizdir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 10. Ayeti
10- Bir mü'min hakkında ne bir ant, ne de hak gözetirler, onlar, öyle mütecavizlerdir.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 10. Ayeti
10- Oradaki duaları: "Münezzehsin her türlü eksikliklerden Allah'ım!" ; sağlık dilekleri: "Selam!" ; dualarının sonu da: "Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamdolsun!" olacaktır.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 10. Ayeti
10-  Şayet ona, dokunan bir sıkıntıdan sonra bir mutluluk tattırıverirsek: "Her halde benden bütün kötülükler gitti." der ve mutlaka sevinir, övünür.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 10. Ayeti
10- İçlerinden biri: "Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibinde bırakın ki, onu geçen bir kervan bulup alsın; eğer yapacaksanız böyle yapın!" dedi.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 10. Ayeti
10- Sizden sözü gizleyen ve açığa vuran; gece gizlenenle gündüz ortaya çıkan O'nun katında eşittir.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 10. Ayeti
10- Peygamberleri dedi ki: "Hiç gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe edilir mi? O sizi, günahlarınızı bağışlamak için çağırıyor ve belirli bir süreye kadar size müsaade ediyor." Onlar da: "Siz de bizim gibi bir insansınız, bizi babalarımızın taptıklarından çevirmek istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getiriniz!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 10. Ayeti
10- Yüceliğime andolsun ki, senden önce, geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 10. Ayeti
10- O'dur ki, gökten bir su indirdi, içeceğiniz ondan sağlanır, kendisinde hayvan yaydığınız ağaç ve bitkiler ondan yetişir.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 10. Ayeti
10- Ahirete inanmayanlara da acı bir azap hazırlamışızdır.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 10. Ayeti
10- O vakit o genç yiğitler mağaraya çekildiler ve şöyle dediler: " Ey Rabbimiz, bizlere tarafından bir rahmet ihsan et ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla!"

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 10. Ayeti
10- Zekeriyya: "Ey Rabbim, bana bir alamet ver!" dedi. Allah: "Alametin, sapasağlam olduğun halde üç gece insanlara söz söyleyememendir." buyurdu.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 10. Ayeti
10- Hani bir vakit o bir ateş gördü de ailesine: "Siz durun, benim gözüme bir ateş ilişti, belki size ondan bir yalın kor getiririm veya ateşin yanında bir kılavuz bulurum." dedi.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 10. Ayeti
10- Andolsun ki, size öyle bir kitap indirdik ki, bütün şanınız ondadır; hala akıllanmayacak mısınız?

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 10. Ayeti
10- Bu ellerinle yaptığın işlerden dolayıdır diye, yoksa Allah kullarına zulmeden değildir.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 10. Ayeti
10- İşte onlardır o mirasçılar,

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 10. Ayeti
10- Ya üzerinizde Allah'ın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, bir de Allah tevbeyi çok kabul eden ve hikmet sahibi olmasaydı!..

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 10. Ayeti
10- Öyle yücedir O ki, dilerse sana ondan daha hayırlısını verir; altından ırmaklar akan cennetler verir ve sana köşkler de yapar!

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 10. Ayeti
10- Bir vakit Rabbin Musa'ya şöyle seslendi: "Git o zalim kavme!

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 10. Ayeti
10- Ve bırak asanı!" Derken onu çevik bir yılan gibi çalkanıp kıvranır görünce, dönüp kaçtı ve arkasına bakmadı. "Ey Musa, korkma; çünkü peygamberler benim huzurumda korkmaz.

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 10. Ayeti
10- Musa'nın annesinin yüreği ise bomboş sabah etti. Şayet inananlardan olması için kalbine kuvvet vermeseydik, az daha onu açığa vuracaktı.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 10. Ayeti
10- İnsanlar arasında kimi de vardır ki, "Allah'a iman ettik." der sonra da Allah uğrunda bir eziyete uğradığı zaman, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun ki, Rabbinden bir yardım gelirse, "Kesinlikle Biz sizinle beraberdik." diyeceklerinde şüphe yoktur. Acaba Allah, bütün insanların sinelerindekini en iyi bilen değil midir?

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 10. Ayeti
10- Sonra o fenalık yapanların sonu en fenası oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve onlarla eğleniyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 10. Ayeti
10- O gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar bıraktı ve orada herbir hayvandan üretti. Hem gökten bir su indirdik de orada her hoş çeşitten yetiştirdik.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 10. Ayeti
10- Bir de: "A! Yeryüzünde kaybolup gittikten sonra mı, gerçekten biz mi muhakkak yeni bir yaratılışta olacağız?" dediler. Fakat onlar Rablerine kavuşmayı inkar eden kafirlerdir.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 10. Ayeti
10- O zaman hem üstünüzden gelmişlerdi, hem aşağı tarafınızdan ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 10. Ayeti
10- Andolsun ki, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik: "Ey dağlar, çınlayın (tesbih edin) onunla beraber, siz de ey kuşlar!" dedik ve ona demiri yumuşattık.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 10. Ayeti
10- Her kim izzet istiyorsa, bilsin ki, izzet tamamıyla Allah'ındır. O'na hoş kelimeler yükselir, onu da salih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir azap vardır ve onların tuzakları da hep tarumar (darmadağın) olur.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 10. Ayeti
10- Onları uyarsan da uyarmasan da farketmez, inanmazlar.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 10. Ayeti
10- Ancak bir çalıp çarpan (olursa), onunda peşine delip geçen bir ateş takılır.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 10. Ayeti
10- Yoksa bütün o göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkü onların mı? Öyle ise sebepler içinde üstüne çıksınlar (bütün sebeplere başvurarak yukarı çıkma yollarını denesinler).

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 10. Ayeti
10- Tarafımdan söyle: "Ey iman eden kullarım, Rabbinize takva ile sığının. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Ancak sabredenler mükafatlarına hesapsız erdirilir."

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 10. Ayeti
10- O küfredenlere muhakkak şöyle bağırılacaktır: "Kesinlikle Allah'ın gazabı, sizin kendinize karşı olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana davet ediliyordunuz da küfrediyordunuz."

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 10. Ayeti
10- Hem ona üstünden ağır baskılar (dağlar) yaptı, onda bereketler meydana getirdi ve onda azıklarını dört gün içinde araştıranlar için bir düzeyde takdir buyurdu.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 10. Ayeti
10- Herhangi birşey hakkında ihtilafa düştüğünüzde hüküm Allah'a aittir. İşte de: "O Allah, benim Rabbim, Ben O'na dayanmaktayım ve hep O'na sığınırım."

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 10. Ayeti
10- O ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye size yollar açtı.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 10. Ayeti
10- O halde o göğün açık bir duman ile geleceği günü gözetle

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 10. Ayeti
10- Peşlerinde cehennem var. Ne kazandıkları şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar, onlardan hiçbir şeyi (azabı) kaldıramaz. Onlara büyük bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 10. Ayeti
10- De ki: "Şuna vicdanınızda bir baktınız mı: Eğer bu, Allah tarafından geldi de siz onu inkar ettiyseniz ve İsrail oğullarından bir şahit de onun benzerine şahitlik edip iman getirdi de siz kibirlenmek istediyseniz? Şüphe yok ki. Allah zalimleri doğru yola çıkarmaz."Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 10. Ayeti
10- Ya onlar yeryüzünde bir gezmediler mi? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonları ne olmuş? Allah yerle bir eylemiş onları, zaten o kafirlere de öylesi yaraşır.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 10. Ayeti
10- Her halde sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli (kudreti) onların elleri üstündedir. Onun için her kim cayarsa yalnızca kendi aleyhine caymış olur. Her kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse O da ona yarın büyük bir mükafat verecektir.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 10. Ayeti
10- Müminler ancak kardeştirler, onun için iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve Allah'tan korkun ki, rahmete layık olasınız!

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 10. Ayeti
10- Ve tormurcukları üstüste dizilmiş göğe doğru yükselen yüksek hurma ağaçları.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 10. Ayeti
10- O kahrolası yalancılar.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 10. Ayeti
10- dağlar da bir yürüyüş yürür,

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 10. Ayeti
10- kuluna verdiği vahyi verdi.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 10. Ayeti
10- O da sonunda Rabbine dua etti: "Ben yenik düştüm, bana yardım et!" dedi.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 10. Ayeti
10- Yeryüzünü mahlukat için serdi,

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 10. Ayeti
10- önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar!

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 10. Ayeti
10- Ne diye Allah yolunda harcamayasınız ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır (hepsi O'na kalacaktır). Fetihten önce harcayıp çarpışanlarınız diğerleriyle bir olmaz; onların derecesi sonradan harcayıp çarpışanlardan daha büyüktür! Bununla beraber Allah hepsine en güzeli va'd buyurdu. Allah her ne yaparsanız haberdardır!

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 10. Ayeti
10- O gizli konuşmalar (o fiskos) yalnızca şeytandandır; inananları üzmek için; oysa Allah'ın izni olmadan onlara bir zarar verecek değildir. Mü'minler de onun için hep Allah'a dayansınlar.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 10. Ayeti
10- Ve şunlar ki, onların arkalarından gelmişlerdir. Şöyle derler: "Ey Rabbimiz, bizleri ve önceden iman ederek bizleri geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve gönüllerimizde, iman etmiş olanlara karşı kin tutturma! Ey Rabbimiz, şüphe yok ki, Sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin!"

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 10. Ayeti
10- Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde kendilerini imtihan edin! İmanlarını Allah bilir. Eğer siz onların inanan kadınlar olduklarını öğrenirseniz, artık onları kafirlere iade etmeyin! İnanan kadınlar, kafirlere helal değildir, kafirler de mümin kadınlara helal olmazlar. Ancak kafirlerin harcadıkları mehri onlara (geri) verin! Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde o inanan kadınlarla evlenmenizde de size bir günah yoktur. Kafir kadınların da ismetlerine yapışmayın (onları nikahınızda tutmayın) ve harcadığınızı isteyin; kafirler de harcadıklarını istesinler. Bunlar, size Allah'ın hükmüdür. Aranızda O hükmediyor. Allah, bilendir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 10. Ayeti
10- Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi size?

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 10. Ayeti
10- Namaz kılındıktan sonra da yeryüzüne dağılın, Allah'ın bol nimetinden nasip arayın ve Allah'ı çok zikredin ki, kurtuluş bulabilesiniz.

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 10. Ayeti
10- Her birinize ölüm gelip de: "Rabbim beni kısa bir süre için tehir etsen de sadaka versem ve iyilerden olsam!" demesinden önce size verdiğimiz rızıklardan (Allah için) harcayın!

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 10. Ayeti
10- Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir, orada ebedi kalacaklardır. Orası ne kötü varılacak yerdir.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 10. Ayeti
10- Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde Allah'tan korkun, ey özü pak, aklı temiz olanlar, iman edenler işte Allah size bir öğüt indirdi!

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 10. Ayeti
10- Allah küfredenlere Nûh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. O iki kadın kullarımızdan birer salih kulun nikahı altında idiler, onlara hiyanet ettiler; o yüzden o iki salih kul da onları, Allah'ın azabından zerrece kurtaramadılar ve o iki kadına: "Girin ateşe girenlerle beraber!" denildi.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 10. Ayeti
10- Ve derler ki: "Biz dinleseydik veya aklımızı kullansaydık, bu çılgın ateşin içinde bulunmazdık!"

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 10. Ayeti
10- Tanıma şunların hiç birini; çok yemin eden o aşağılık,

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 10. Ayeti
10- Hep Rablerinin peygamberine karşı geldiler; o da onları gittikçe artan bir tutuşla alıverdi.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 10. Ayeti
10- Ve bir dost dosta halini sormaz.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 10. Ayeti
10- Gelin, Rabbinizin bağışlamasını isteyin, çünkü O, bağışlaması çok bir bağışlayandır! dedim.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 10. Ayeti
10- Doğrusu biz bilmiyoruz, o yeryüzündeki kimselere bir kötülük mü arzu edilmiştir, yoksa Rableri onlara bir hayır mı dilemiştir.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 10. Ayeti
10- Başkalarının sözlerine sabret ve onları güzel bir terkedişle terket

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 10. Ayeti
10- kafirlere hiç kolay değildir!

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 10. Ayeti
10- O gün insan: "Nereye kaçmalı?" der.

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 10. Ayeti
10- Çünkü biz Rabbimizden korkarız, bir suratsız kara günden! (derler.)

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 10. Ayeti
10- dağlar savrulduğu vakit,

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 10. Ayeti
10- Geceyi bir örtü yaptık.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 10. Ayeti
10-  Diyorlar ki: "Biz gerçekten eski halimize döndürülecek miyiz?

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 10. Ayeti
10- sen ondan tegafül ediyor (ona ilgi göstermiyor)sun.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 10. Ayeti
10- defterler açıldığında,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 10. Ayeti
10- Halbuki, üzerinizde gözcüler var.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 10. Ayeti
10- Veyl o gün yalan diyenlere!

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 10. Ayeti
10- Ama kitabı arkasından verilen ise,

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 10. Ayeti
10- İnanan erkeklere ve inanan kadınlara eziyet edip de sonra tevbe etmeyenlere kesinlikle cehennem azabı vardır ve de yangın azabı!

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 10. Ayeti
10- o zaman ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 10. Ayeti
10- Saygısı olan öğüt alacaktır.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 10. Ayeti
10- Yüksek bir cennette.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 10. Ayeti
10- O kazıkların sahibi Firavun'a?

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 10. Ayeti
10- Ona iki de tepe gösterdik.

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 10. Ayeti
10- Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir!

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 10. Ayeti
10- onu da en zor olana hazırlayacağız.

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 10. Ayeti
10- El açıp isteyeni de azarlama!

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 10. Ayeti
10- namaz kılmakta olan bir kulu!

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 10. Ayeti
10- o göğüslerdekiler derlendiğinde,

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 10. Ayeti
10- Ve bildin mi, Haviye nedir?

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder