Kur'an-ı Kerim Surelerinin 1. Ayetleri 1. Ayetlerde Neler Yazıyor

Kur'an-ı Kerim'in birinci ayetleri surelerin birinci ayetleri
Surelerin 1. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim'in Birinci Ayetleri Surelerin Birinci Ayetleri

Kur'an-ı Kerim Fâtiha Suresi 1. Ayet
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'in ismiyle.

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 1. Ayet
1- (Elif, Lâm, Mîm.)

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Mim.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresi 1. Ayet
1- Ey bütün insan kümeleri, sizleri birtek kişiden yaratan sonra ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının! O Allah'a karşı gelmekten korkun ki, siz O'nun ve o rahimlerin (akrabalık) hürmetine birbirinizden isteklerde bulunursunuz. Şüphesiz ki Allah, üzerinizde gözcü bulunuyor.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresi 1. Ayet
1- Ey iman edenler, sözleşmelerinizi yerine getiriniz! İhrama girdiğinizde avlanmayı helal saymamanız şartıyla size, şu okunacak olanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Şüphesiz ki, Allah istediği hükmü koyar.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresi 1. Ayet
1- Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Yine de hakkı tanımayanlar bunları kendilerini yaratana denk tutuyorlar.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Mim, Sad.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresi 1. Ayet
1- Sana ganimetlerin taksiminden soruyorlar. De ki: "Ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçekten iman etmişseniz, Allah'tan korkun, birbirinizle aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin!

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresi 1. Ayet
1- Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, o hikmetli kitabın ayetleridir.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış,sonra da ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitaptır,

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, sana apaçık kitabın ayetleridir!

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresi 1. Ayet
1- Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar sana o Kitab'ın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu iman etmezler.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresi 1. Ayet
1- Elif Lâm Râ. Bir kitap sana indirdik ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan nura çıkarasın; doğruca o yüce ve övülmeye layık olanın yoluna ki, bütün izzet ve hamd O'nundur.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana Kitabın ve gerçekleri açıklayan bir Kur'an'ın ayetleridir.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresi 1. Ayet
1- Allah'ın emri geldi, sakın onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. O, kendisine ortak koştukları şeylerden münezzeh, yüksek, çok yüksektir.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresi 1. Ayet
1- Uzaktır bütün noksanlıklardan O ki, kulunu bir gece Mescidi Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götürdü; ona ayetlerimizden gösterelim diye. Gerçek şu ki, O'dur işiten gören!

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresi 1. Ayet
1- Hamd o Allah'a mahsustur ki, kuluna Kitab indirdi, içinde hiçbir yamukluk yapmadan,

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresi 1. Ayet
1- Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresi 1. Ayet
1- Ta Ha

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresi 1. Ayet
1- İnsanlara hesap zamanı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresi 1. Ayet
1- Ey insanlar, Rabbinize korunun (sığının); çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresi 1. Ayet
1- Gerçekten kurtuluşa erdi mü'minler.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresi 1. Ayet
1- Bu indirdiğimiz, farz kıldığımız ve içinde açık açık ayetler indirdiğimiz bir suredir; ola ki iyice belleyip tutarsınız.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresi 1. Ayet
1- Furkan'ı alemlere bir uyarıcı olsun diye, kuluna indiren (Allah) ne yücedir!

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresi 1. Ayet
1- Ta, Sin, Mim.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresi 1. Ayet
1- Ta, Sin. Bunlar sana Kuran'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir,

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresi 1. Ayet
1- Ta, Sin, Mim.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Mim.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Mim.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Mim.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresi 1. Ayet
1- Elif, Lam, Mim.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresi 1. Ayet
1- Ey peygamber, Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki, Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresi 1. Ayet
1- Hamd O Allah'adır ki, göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur, ahirette de hamd O'nun. O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresi 1. Ayet
1- Hamd, o gökleri ve yeri yaratan ve melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah, herşeye gücü yetendir.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresi 1. Ayet
1- Yasin

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresi 1. Ayet
1- Andolsun o kuvvetlere, o saf bağlayıp duranlara.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresi 1. Ayet
1- Sad, Bu öğütle dolu Kur'an'a bak!

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresi 1. Ayet
1- Bu kitabın indirilişi, güçlü, hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresi 1. Ayet
1- Ha, Mim.

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresi 1. Ayet
1- Ha, Mim.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresi 1. ve 2. Ayet
1-2 Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresi 1. Ayet
1- Ha, Mim.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresi 1. Ayet
1- Ha, Mim.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresi 1. Ayet
1- Ha, Mim,

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresi 1. Ayet
1- Ha, Mim.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresi 1. Ayet
1- Onlar ki, inkar etmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler; Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi 1. Ayet
1- Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih açtık.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresi 1. Ayet
1- Ey iman edenler, Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin (saygısızlık etmeyin) ve Allah'tan korkun, çünkü Allah işitir, bilir.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresi 1. Ayet
1- Kaf. Şanlı Kur'an'a andolsun!

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresi 1. Ayet
1- O tozdurup savuranlara.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresi 1. Ayet
1- Andolsun o Tur'a,

Kur'an-ı Kerim Necm Suresi 1. Ayet
1- İnmekte olan necme (yıldıza, Kur'an'ın inen miktarına) yemin ederim ki,

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresi 1. Ayet
1- Yaklaştı kıyamet, ay yarıldı!

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresi 1. Ayet
1- Rahman,

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresi 1. Ayet
1- o vakıa (kıyamet) bir koptu mu,

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresi 1. Ayet
1- Göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'ı tesbih etmektedir. O öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresi 1. Ayet
1- Evet işitti Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet eden o kadının dediğini; Allah da konuşmanızı dinliyordu, çünkü Allah işitir, görür.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresi 1. Ayet
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresi 1. Ayet
1- Ey iman edenler, düşmanımı ve düşmanınızı dostlar edinmeyin! Onlar, size gelen gerçeği inkar etmişken siz onlara dostluk gösteriyorsunuz. Onlar, Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için peygamberi ve sizi (yurdunuzdan) çıkarıyorlardı. Eğer sizler, Benim yolumda ve hoşnutluğum uğrunda savaşa çıktıysanız (böyle yapmazsınız). Siz, dostluk göstererek onlara sır veriyorsunuz, oysa Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da tamamen bilirim ve içinizden her kim onu yaparsa, artık düz yolun ortasında şaşırmış olur.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresi 1. Ayet
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah için tesbih etmektedir. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresi 1. Ayet
1- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, mülkün sahibi, öyle lekesiz mukaddes, hem güçlü hem hikmet sahibi olan Allah için tesbih eder.

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresi 1. ve 2. Ayet
1- 2 Münafıklar sana geldiklerinde: "Şehadet ederiz, gerçekten sen Allah'ın Resulüsün!" dediler. Allah da biliyor ki, sen şüphesiz O'nun Resulüsün! Bununla beraber Allah şahitlik ediyor ki, doğrusu münafıklar katiyyen yalancıdırlar. Yeminlerini bir kalkan edinip de Allah yolundan yan çizmektedirler. Doğrusu onlar ne fena yapıyorlar.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresi 1. Ayet
1- Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nun, hamd O'nun ve O, herşeye kadirdir.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresi 1. Ayet
1- Ey peygamber, kadınları boşayacağınız zaman, onları iddetlerine doğru boşayın ve iddeti de sayın; Rabbiniz Allah'tan korkun; açık bir terbiyesizlik yapmaları durumu dışında onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar! Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Her kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki Allah, onun arkasından bir iş çıkarır.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresi 1. Ayet
1- Ey Peygamber, sana Allah'ın helal ettiğini niçin haram edersin; hanımlarının hoşnutluğunu ararsın? Yine de Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresi 1. Ayet
1- Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresi 1. Ayet
1- Nun, Kaleme ve kalem ehlinin satıra dizdiklerine ve dizecekleri hakkı için,

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresi 1. Ayet
1- O hak olan (kıyamet).

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresi 1. Ayet
1- İsteyen biri, olacak bir azabı istedi.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresi 1. Ayet
1- Haberiniz olsun ki, Biz Nuh'u: "Kendilerine elim bir azap gelmeden önce kavmini uyar!" diye kavmine gönderdik.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresi 1. Ayet
1- De ki: "Cinlerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolundu: "İnan olsun biz acaip bir Kuran dinledik.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresi 1. Ayet
1- Ey o örtünen,

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresi 1. Ayet
1- Ey (sarılıp) bürünen,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresi 1. Ayet
1- Yoo! Yemin ederim o kalkım gününe (kıyamet gününe)!

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresi 1. Ayet
1- Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresi 1. Ayet
1- Andolsun iyilik yapılması için (o birbiri ardınca) gönderilenlere,

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresi 1. Ayet
1- Neden soruşuyorlar?

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresi 1. Ayet
1- Andolsun, o daldırıp çıkaranlara,

Kur'an-ı Kerim Abese Suresi 1. Ayet
1- Ekşidi (yüzünü ekşitti) ve döndü.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresi 1. Ayet
1- O güneş dürüldüğünde,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresi 1. Ayet
1- Gökyüzü çatladığında,

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresi 1. Ayet
1- Veyl ölçü ve tartıda hile yapanlara!

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresi 1. Ayet
1- Gök yarıldığında

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresi 1. Ayet
1- O burçlara sahip gök yüzüne,

Kur'an-ı Kerim Târık Suresi 1. Ayet
1- Andolsun o gökyüzüne ve Tarık'a,

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresi 1. Ayet
1- Tesbih et Rabbinin A'la (yüce) ismini.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresi 1. Ayet
1- Geldi mi sana o Ğaşiye (her şeyi kuşatacak salgın, istilacı kıyametin) haberi?

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresi 1. Ayet
1- Andolsun şafağa.

Kur'an-ı Kerim Beled Suresi 1. Ayet
1- Yo... yemin ederim bu beldeye!

Kur'an-ı Kerim Şems Suresi 1. Ayet
1- Andolsun güneşe ve parıltısına,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresi 1. Ayet
1- Andolsun bürürken o geceye,

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresi 1. Ayet
1- Andolsun kuşluk vaktine

Kur'an-ı Kerim İnşirâh Suresi 1. Ayet
1- Senin için bağrını açmadık mı?

Kur'an-ı Kerim Tîn Suresi 1. Ayet
1- Andolsun o incire, o zeytine,

Kur'an-ı Kerim Alak Suresi 1. Ayet
1- Oku O yaratan Rabbinin adıyla!

Kur'an-ı Kerim Kadr Suresi 1. Ayet
1- Doğrusu Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresi 1. Ayet
1- Kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden o küfredenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılacak değillerdi.

Kur'an-ı Kerim Zilzâl Suresi 1. Ayet
1- Yer o sarsıntıyla sarsıldığında,

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresi 1. Ayet
1- Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresi 1. Ayet
1- O apaçık bela (Kıyamet)...

Kur'an-ı Kerim Tekâsür Suresi 1. Ayet
1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,

Kur'an-ı Kerim Asr Suresi 1. Ayet
1- Andolsun Asr'a ki,

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresi 1. Ayet
1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe

Kur'an-ı Kerim Fil Suresi 1. Ayet
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Kur'an-ı Kerim Kureyş Suresi 1. Ayet
1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,

Kur'an-ı Kerim Mâ’ûn Suresi 1. Ayet
1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

Kur'an-ı Kerim Kevser Suresi 1. Ayet
1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.

Kur'an-ı Kerim Kâfirûn Suresi 1. Ayet
1- De ki: "Ey kafirler,

Kur'an-ı Kerim Nasr Suresi 1. Ayet
1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

Kur'an-ı Kerim Tebbet Suresi 1. Ayet
1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh

Kur'an-ı Kerim İhlâs Suresi 1. Ayet
1- De ki: "O Allah tek birdir.

Kur'an-ı Kerim Felâk Suresi 1. Ayet
1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Kur'an-ı Kerim Nâs Suresi 1. Ayet
1- De ki: "Sığınırım insanların Rabbine,

Ayetler kaynağımızda nasıl verilmişse aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.
Kur'an-ı Kerim Surelerinin 1. Ayetleri 1. Ayetlerde Neler Yazıyor Kur'an-ı Kerim Surelerinin 1. Ayetleri  1. Ayetlerde Neler Yazıyor Reviewed by bizim zaman on 3/31/2017 04:34:00 ÖÖ Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.