Kuranda Adalet Nasıl Geçer? Adalet Kuranda Nasıl Geçiyor?


Adalet Kuranda Hangi Sure ve Ayetlerde Nasıl Geçer?

NİSA SURESİ: 4.AYET: Eğer yetim olan (kız)lar hakkında (kendileriyle evlendiğiniz taktirde)
adâletli olamayacağınızdan korkarsanız, o hâlde size helâl olan (başka) kadınlardan iki(nci),
üç(üncü) ve (en çok) dörd(üncü hanımınız) olmak üzere nikahlayın! Buna rağmen (onların da aralarında)
adâletli olamayacağınızdan korkarsanız, artık bir tek (hanım) veya sâhib olduğunuz câriyeler
(ile yetinin)! Bu, haksızlık etmemenize daha yakındır.

NİSA SURESİ: 105.AYET: (Habîbim Yâ Muhammed!) Şüphesiz ki biz, bu Kitâb'ı sana hak ile
indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin! Hâinler için ise,
müdâfaa edici olma!

NİSA SURESİ: 127.AYET: (Ey Resûlüm!) Kadınlar (ve onların mîrasları) hakkında da senden fetvâ
istiyorlar. De ki: ''Onlar hakkında size Allah fetvâ veriyor: Kendilerine yazılmış olan
(hak ettikleri mîras)ı onlara vermeyip kendilerini nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar ile
çâresiz bırakılmış çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adâleti yerine getirmeniz husûsunda
Kitâb'da (Kur'an'da) size okunan (âyet)ler var. ''Böylece hayır olarak her ne yaparsanız, artık
şüphesiz Allah, onu hakkıyla bilendir.

NİSA SURESİ: 129.AYET: Ve ne kadar hırs da gösterseniz, kadınlar arasında adâletli olmaya
aslâ güç yetiremezsiniz; öyleyse (birisine) büsbütün meylederek yönelip de onu (diğerini)
askıda kalmış gibi (ne kocalı, ne kocasız bir hâlde) bırakmayın! Fakat (aralarında haksız
davranışlarınızı) düzeltir ve (geçimsizlikten) sakınırsanız, artık şübhe yok ki Allah, Gafûr
(çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

NİSA SURESİ: 135.AYET: Ey îmân edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan (hâkim)ler, Allah
için şâhidlik eden kimseler olun! (Bu tavrınız) velev kendiniz veya ana-baba ve akrabâlar(ınız)
aleyhine olsun! (Hem aleyhlerine karar verilen veya şâhidlik edilen) ister zengin, ister
fakir olsun; Allah, ikisine de (sizden) daha yakındır (onların maslahatını); öyleyse (haktan)
saparak nefsin arzûsuna uymayın! Buna rağmen (dilinizi) eğip büker veya (îcâb eden hüküm
ya da ş^hidlikten) yüz çevirirseniz, artık muhakkak ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla
haberdardır.

MÂİDE SURESİ: 42.AYET: Onlar (o münâfıklar ve yahudiler) yalancılık etmek için can kulağıyla
dinleyenler, (ve rüşvet alıp) dâima haram yiyenlerdir. Fakat sana gelirlerse, artık aralarında
hüküm ver veya onlardan yüz çevir! Şâyet onlardan yüz çevirirsen, o taktirde sana aslâ hiçbir
zarar veremezler. Ama hüküm verirsen, artık aralarında adâletle hükmet! Çünki Allah, adâletli
olanları sever.

MÂİDE SURESİ: 106.AYET: Ey îmân edenler! Birinize ölüm geldiği zaman vasiyet esnâsında
aranızdaki şâhidlik, ya içinizden adâletli iki kişi(nin şâhidliği) veya siz yeryüzünde
(başka yerlerde) yolculuk ederken bu hâlde başınıza ölüm musîbeti geldiğinde, siz(in dîniniz)den
olmayan başka iki kişi(nin şâhidliği)dir.
Eğer (bu gayr-ı müslim iki şâhidden) şübhelenirseniz, namazdan sonra onları alıkoyarsınız da
(sizin teklîfinizle) Allah'a şöyle yemin ederler: ''Akraba da olsa buna (bu yemînimize) mukâbil
hiçbir bedel satın almayacağız ve Allah'ın şâhidliğini gizlemeyeceğiz; o takdirde muhakkak ki
biz, elbette günahkârlardan oluruz!''

EN'ÂM SURESİ: 152.AYET: Ve rüşdüne erinceye kadar yetim malına, o en güzel bir şekilde
(onu muhâfaza ve yetime yardım etme maksadıyla) olanı müstesnâ, yaklaşmayın! Hem ölçüyü
ve tartıyı adâletle tam yapın! (Biz) kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şekle mükellef tutmayız;
söz söylediğiniz zaman ise, akrabâ bile olsa, artık adâletli olun! Ve Allah'ın ahdini
(verdiğiniz sözü) yerine getirin! İşte bunlar (Allah'ın) size o emrettiği (şeyler)dir;
tâ ki ibret alasınız.

A'RÂF SURESİ: 29.AYET: De ki: ''Rabbim adâleti emretti!'' Hem her namaz vaktinde (ve secde
yerlerinde) yüzlerinizi (ibâdete) çevirin ve dinde, (yalnız) O'nun (rızâsı) için, ihlâslı
kimseler olarak O'na ibâdet edin! Sizi ilk önce (O) yarattığı gibi, (yine o'na) döneceksiniz.

A'RÂF SURESİ: 159.AYET: Mûsa'nın kavminden bir cemâat de vardır ki, (insanlara) hak ile
doğru yolu gösterirler ve onunla adâleti tatbîk ederler.

A'RÂF SURESİ: 181.AYET: Yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, (insanlara) hak ile doğru
yolu gösterirler ve onunla adâleti tatbîk ederler.

NAHL SURESİ: 76.AYET: Allah, iki kişiyi de bir (başka) misâl olarak getirdi ki, bunlardan
biri dilsizdir; hiçbir şeye gücü yetmez ve o efendisine (sâdece) bir yüktür; onu nereye
gönderse bir hayır getirmez. Hiç o adam, adâleti emreden ve kendisi, dosdoğru bir yol
üzerinde olan kimse ile bir olurmu (ki putları, nihâyetsiz ihsan ve kudret sâhibi ve hak
kelâmıyla sizi doğru yola sevk eden Allah ile bir tutuyorsunuz)?

NAHL SURESİ: 90.AYET: Şübhesiz ki Allah, adâleti, iyiliği ve akrabâya (muhtaç oldukları
şeyleri) vermeyi emreder; fuhşiyâttan, kötülükten ve azgınlıktan da men'eder. İbret alasınız
diye size (Allah, böyle) nâsihat eder.

ENBİYÂ SURESİ: 112.AYET: (Peygamber:) ''Rabbim! (Müşriklerle aramızda) hak ile hüküm ver!
Bizim Rabbimiz Rahmân (pek merhametli olan)dır, sizin isnâd etmekte olduğunuz vasıflara
karşı (kendisinden) yardım istenendir'' dedi.
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları