Adam Öldürmenin Hükmü Kuranda Nasıl Geçer? Kuranı Kerimde İnsan Öldürme Nasıl Geçiyor?


Adam Öldürmek ve Hükmü Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

BAKARA SURESİ: 178.Ayet : Ey îmân edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas farz kılındı! Hür olana hür, köleye köle, kadına kadın(kısâs edilir,öldürülür)! Fakat (öldüren) o kimse lehinde, kardeşi tarafından (cüz'î) bir şey affedilirse, o takdirde (affedene düşen,) örfe tâbi olmak (diyetini aşırıya kaçmadan almak)tır ve (öldürene düşen de, diyeti) ona güzellikle ödemektir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Buna rağmen kim bundan
sonra haddi aşarsa, artık ona (pek) acıklı azab vardır!

BAKARA SURESİ: 179.Ayet: o hâlde ey akıl sâhibleri, (bilin ki) sizin için kısasta hayat vardır. Tâ ki siz (bu sâyede bir başkasını haksız yere öldürmekten) sakınasınız.

NİSÂ SURESİ: 29.Ayet: ey îmân edenler! Kendiliğinizden anlaşarak yaptığınız bir ticâret olması müstesnâ, mallarınızı aranızda bâtıl (haram yollar)la yemeyin ve nefislerinizi (kendinizi ve birbirinizi) öldürmeyin! Şübhesiz ki Allah, size karşı çok merhametlidir.

NİSÂ SURESİ: 92.Ayet: Hem hatâ ile olmâsı müstesnâ, bir mü'minin bir mü'mini öldürmesi olamaz! Kim bir mü'mini hatâ ile öldürürse, bunun üzerine (allah'ın hakkı olarak) mü'min bir köle âzâd etmek ve (kulun hakkı olarak da, ölenin) âilesine teslîm edilecek bir diyet (vermek borcu) vardır; ancak onların (o diyeti) bağışlaması müstesnâ! Fakat (öldürülenin) kendisi mü'min olmakla berâber, size düşman olan (kâfir) bir kavimden ise, (öldüren için sadece) mü'min bir köle âzâd etmek (mecbûriyeti) vardır. Bununla berâber (öldürülen) kendileriyle aranızda andlaşma bulunan bir kavimden ise, (öldüren için) artık (o ölenin mü'min veya gayr-ı müslim olduğuna bakmadan) âilesine teslîm edilecek bir diyet (vermek) ve mü'min bir köle âzâd etmek (borcu) vardır. Fakat kim (bunları) bulamazsa, artık Allah tarafından tevbe(sinin kabûlü) için iki ay ard arda oruç tutma (mecbûriyeti) vardır. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

NİSÂ SURESİ: 93.Ayet: Kim de bir mü'mini (katlini helâl sayarak) kasden öldürürse, artık cezâsı, içinde ebediyen kalıcı olarak Cehennemdir; hem Allah ona gazab etmiş, ona lâ'net etmiş ve onun için (pek) büyük bir azab hazırlamıştır!

MÂİDE SURESİ: 28.Ayet: ''Yemin olsun ki!, eğer beni öldürmek için bana elini (kötü bir niyetle) uzatsan da, ben seni öldürmek için elimi sana uzatıcı değilim. Şübhesiz ki ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'dan korkarım.''

MÂİDE SURESİ: 32.Ayet: Bundan dolayıdır ki, İsrâiloğullarına (Tevrâtta) şöyle yazmıştık; ''Kim bir kimseyi, bir kimseye veya (o kimsenin) yeryüzünde bir fesad (çıkarmakta olmasın)a karşılık olmaksızın (ölüm cezâsını gerektiren bir suçu olmadığı hâlde) öldürürse, o takdirde bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onun (bir insanın) hayâtını kurtarırsa o takdirde bütün insanların hayâtını kurtarmış gibidir. Hem celâlim hakkı için , peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. Sonra doğrusu onlardan birçoğu, bunların ardından yeryüzünde gerçekten haddi aşan kimselerdir.

EN'ÂM SURESİ: 151.Ayet: De ki: ''Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi şirk koşmayın! Hem ana-babaya iyilik (edin)! Ve fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin! Sizi de onları da (ancak) biz rızıklandırırız. (Zinâ gibi) çirkin işlere, açığına da gizlisine de yaklaşmayın! Hem hak bir sebep olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin! İşte bunlar (Allah'ın) size o emrettiği (şeyler)dir; tâ ki akıl erdiresiniz.

İSRÂ SURESİ: 33.Ayet: Hem hak bir sebep olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin! Bir kimse zulme uğramış olarak öldürülürse, o hâlde şübhesiz ki onun velîsine (hakkını araması için) bir salâhiyet vermişizdir; artık (o da) öldürmede (Allah'ın koyduğu) haddi aşmasın! Çünki kendisi(de) yardım olunan bir kimsedir.

FURKÂN SURESİ: 68.Ayet: Onlar ki, Allah ile berâber başka bir ilâha yalvarmazlar; hak bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmezler ve zinâ etmezler. Kim bunları yaparsa, bir günâh ile (o günâhın cezası ile) karşılaşır.
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları