Hazreti Adem Kuranda Nasıl Geçer? Kuranı Kerimde Hz. Adem Nasıl Geçiyor?


Hz. Adem Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

ÂL-İ İMRÂN SURESİ: 33,34.Ayet: Muhakkak ki Allah, Âdem'i, Nûh'u ve İbrâhîm hânedânı ile Âl-i İmrân'ı (İmrân kızı Meryem ve isâ'yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah ise, Semî (hakkıyla işiten)dir, Âlîm (hakkıyla bilen)dir.

EN'ÂM SURESİ: 2.Ayet: O (Allah) ki sizi bir çamurdan yarattı, sonra (da size) bir ecel takdîr etti.
Bir de O'nun katında belirli bir ecel (kıyâmet vakti) vardır; sonra siz (hâlâ) şübhe ediyorsunuz!

A'RÂF SURESİ: 11.Ayet: Ve and olsun ki sizi (babanız Âdem'i) yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da
meleklere: ''Âdem'e secde edin!!'' buyurduk. Hemen secde ettiler. (cinlerden olan) İblis hâriç! (O,) secde edenlerden olmadı.

A'RÂF SURESİ: 19.Ayet: Ve ey Âdem! Sen zevcen (Havvâ) ile Cennete yerleş; dilediğiniz yerden yiyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zâlimlerden olursunuz!

A'RÂF SURESİ: 23.Ayet: (Âdem ile Havvâ) dediler ki: ''Rabbimiz! (Biz) kendimize zulmettik; artık bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen, mutlakâ hüsrâna uğrayanlardan oluruz.''

İSRÂ SURESİ: 61.Ayet: Bir zamanda meleklere: Âdem'e secde edin! buyurmuştuk; (cinlerden olan) İblis hâriç, hemen secde ettiler. (İblis:) ''Bir çamur olarak yarattığın kimseye secde mi edeceğim?'' dedi.

KEHF SURESİ: 50.Ayet: Hani meleklere: ''Âdeme secde edin!'' demiştik; İblis hâriç, hemen secde ettiler.
(O,) cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da onu ve zürriyetini (kendinize) dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar size düşmandır. Zalimler için (bu) ne kötü bir değişmedir.

MERYEM SURESİ: 58.Ayet: İşte onlar, (kıssalarını sana anlattığımız kimseler) Âdem'in zürriyetinden, Nûh ile berâber (gemide) taşıdığımız kimselerden, İbrâhîm ve İsrâîl'in (Ya'kûb'un) zürriyetinden hidâyete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden Allah'ın kendilerine ni'met verdiği peygamberlerdir. Onlara Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman, ağlayarak ve secde ediciler olarak yere kapanırlardı!

TÂ-HÂ SURESİ: 116.Ayet: Bir zaman meleklere: Âdem'e secde edin!'' demiştik; (cinlerden olan) İblis hâriç,
hemen secde ettiler; (o İblis ise) diretti.

ZÜMER SURESİ: 6.Ayet: (O,) sizi tek bir nefisten (Âdem'den) yarattı, sonra eşini (Havvâ'yı) ondan kıldı; ve
sizin için sağmal hayvanlardan (erkek ve dişi) sekiz eş (ni'met olarak) indirdi. Sizi
analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa (geçirerek) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah bu (ni'metleri veren)dir; mülk (umûmen) O'nundur. O'ndan başka ilâh Yoktur. Öyle ise (haktan) nasıl çevriliyorsunuz?
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları