5/29/2017

Surelerin 54. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 54. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit Musa, kavmine dedi ki: "Ey kavmim, cidden siz o buzağıya tapmakla kendinize zulmettiniz. Gelin yaratanınıza dönün, tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız yaratanınız yanında sizin için hayırlıdır." Böylece tevbenizi kabul buyurdu. Gerçekten O, tevbeleri çok kabul eden, devamlı merhamet edendir.

Âl-i İmrân Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla birlikte hileye başvurdular, Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileyi boşa çıkaranların en hayırlısıdır.

Nisâ Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa o insanlara Allah'ın kendi lütfundan verdiği nimeti çekemiyorlar da haset mi ediyorlar. Oysa biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik, ayrıca büyük bir mülk de verdik.

Mâide Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, içinizden kim dininden dönerse, duysun: Allah onların yerine, kendisinin sevdiği, onların da kendisini seveceği, mü'minlere karşı boyunları aşağıda, kafirlere karşı başları yukarıda, Allah yolunda savaşan, dil uzatanın kınamasından korkmayan bir kavim getirir. İşte o, Allah'ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, ihsanı bol, herşeyi bilendir.

En’âm Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimize iman edenler, yanına geldikleri zaman de ki: "Selam sizlere! Rabbiniz kendine rahmeti yazdı. Sizden kim bir cahillikle bir kötülük yapmış, sonra arkasından tevbe edip düzelmiş ise, ona karşı bağışlayan, esirgeyendir.

A’râf Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekte Rabbiniz gökleri ve yeri altı gün içinde yaratan sonra Arş üzerinde hükümran olan Allah'tır, geceyi gündüze bürür; o onu kışkırtarak takip eder. Güneş, ay ve yıldızlar O'nun emrine baş eğmiştir. İyi bilin ki, yaratmak da emretmek de O'na aittir. Ne ulu, o alemlerin Rabbi olan Allah!

Enfâl Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin gidişi gibi. Onlar, Rablerinin ayetlerine yalan dediler, Biz de kendilerini günahları yüzünden helak ettik ve Firavun hanedanını suda boğduk. Onların hepsi zalim kimselerdi.

Tevbe Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların verdiklerinin kabul edilmesine engel olan, yalnızca Allah'a ve Peygamberine küfretmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve verdiklerini de ancak istemeyerek vermeleridir.

Yûnus Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zulmetmiş olan herkes bütün yeryüzüne malik olsaydı, azabı gördükleri zaman hepsi içten içe pişmanlık duyarak kendisini kurtarmak için onu feda ederdi; fakat aralarında hüküm adalet ile imza edilmiştir, hiçbirine zulmedilmez!

Hûd Suresi 54. ve 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(54-55) Biz yalnız "herhalde Tanrılarımızın bazısı seni fena çarpmış." deriz. Hud: "Ben Allah'ı şahit gösteriyorum, siz de şahit olun ki, ben ondan başka, ona ortak koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum; artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı kurun, sonra da bana bir an bile süre tanımayın!

Yûsuf Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hükümdar da dedi ki: "Onu bana getirin, kendime müşavir yapayım." Bunun üzerine onunla konuşunca da: "Sen bugün yanımızda gerçekten bir mevki sahibi ve güvenilir bir kişisin." dedi.

Hicr Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim: "Beni mi müjdelediniz, bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni neye dayanarak müjdeliyorsunuz?" dedi.

Nahl Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra o kederi sizden kaldırdığı zaman, içinizden bir kısmı derhal Rablerine ortak koşarlar.

İsrâ Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbiniz sizi daha iyi bilir; dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onların üzerlerine vekil göndermedik.

Kehf Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, gerçekten Biz bu Kuran'da insanlara ibret olacak her türlü misali tekrar tekrar açıklamışızdır. İnsan ise herşeyden çok mücadelecidir.

Meryem Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitapta İsmail'i de an; çünkü o cidden va'dinde sadık bir kimse idi, bir Resul, bir peygamber idi.

Tâ-Hâ Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem yiyiniz, hem de hayvanlarınızı güdünüz; gerçekten bunda doğruya kılavuzluk eden akıl sahipleri için birçok deliller vardır.

Enbiyâ Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim: "Andolsun ki, siz de, atalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz!" dedi.

Hac Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur'an'ın şüphesiz Rabbından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri O'na saygı duysun. Çünkü Allah iman edenleri doğru bir caddeye çıkarır.

Mü’minûn Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi sen onları bir zamana kadar dalgınlıkları içinde bırak.Nûr Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin!" Eğer yine dinlemezseniz artık onun yükümlülüğü, kendisine yükletilen görevi yapmak, sizin üstünüze düşen de size yükletilen görevleri yerine getirmektir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygamberin görevi ise yalnızca açık bir tebliğdir.

Furkân Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sudan bir insan yaratıp da ona bir soy ve hısımlık getiren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

Şu’arâ Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunlar, şüphe yok ki küçük ve önemsiz bir toplulukturlar;

Neml Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut'a da peygamberlik verdik. O vakit kavmine şöyle demişti: "Siz, gözünüz göre göre o rezaleti yapacaksınız ha!?

Kasas Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bunlar sabretmiş olmalarına karşılık mükafatları iki kat verileceklerdir. Bunlar, kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır için harcarlar.

Ankebût Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Senden acele azap istiyorlar, oysa cehennem kafirleri kuşatıp duruyor.

Rûm Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah o herşeye gücü yeten ki, sizi bir güçsüzden yaratmakta; sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet vermekte; sonra da kuvvetin arkasından güçsüz ve ihtiyar yapmaktadır. Dilediğini yaratıyor; O, öyle herşeyi bilen, herşeye gücü yetendir.

Ahzâb Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir.

Sebe Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık kendileriyle arzuladıklarının arasına set çekilmiştir; tıpkı bundan önce emsallerine yapıldığı gibi. Çünkü hepsi işkilli bir şüphe içinde bulunuyorlardı.

Yâsîn Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık bugün hiç kimseye zerrece zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

Sâffât Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nasıl bir bakıştırır mısınız (seyretmek ister misiniz)? der.

Sâd Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu bizim hiç tükenmeyecek rızkımızdır.

Zümer Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden önce tevbe ile Rabbınıza yönelin ve O'na halis müslümanlık yapın! Sonra kurtulamazsınız.

Mü’min Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Aklı selim sahiplerine bir yol gösterici ve bir ihtar olmak üzere.

Fussilet Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Uyan! Onlar Rablerinin karşısına çıkacaklarından şüphe içindedirler; uyan ki, O herşeyi kuşatmıştır.

Zuhruf Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu şekilde (Firavun) kavmini küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler, çünkü dinden çıkmış günahkar bir kavim idiler.

Duhân Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evet böyle (olacak); hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

Zâriyât Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için onlardan yüz çevir, artık sen kınanacak değilsin!

Necm Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sardırttı da onlara o sardırdığını.

Rahmân Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Astarları atlastan mefruşata yaslanırlar. Her iki cennetin derimi (devşirmesi) de yakındandır;

Vâkı’a Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
üstüne de kaynar su içersiniz,

Müddessir Suresi 54. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, hayır! O muhakkak bir uyarıdır.

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder