5/10/2017

Surelerin 39. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 39. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Küfre sapanlar ve ayetlerimize yalan diyenler ise, işte bunlar ateşin arkadaşlarıdır, onlar orada ebedi kalacaklardır.

Âl-i İmrân Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O kalkmış mihrabda namaz kılarken melekler kendisine şöyle seslendiler: "Haberin olsun, Allah sana, Allah'tan gelen bir kelimeyi doğrulayacak, efendi, son derece nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeliyor.

Nisâ Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne vardı bunlar Allah'a iman etseler, ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu şeylerden infak etselerdi zarar mı ederlerdi? Allah, kendilerini bilirdi.

Mâide Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle iken her kim de yaptığı zulmün ardından tevbe edip dürüstlüğe dönerse, Allah elbette tevbesini kabul eder, çünkü gerçekten Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.

En’âm Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimize yalan diyenler karanlıklar içinde bir sürü sağırlar ve dilsizlerdir. Kim dilerse Allah onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru bir yol üzerinde bulundurur.

A’râf Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Öndekiler de sonrakilere: "Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüz olmadı. Artık kendi kazancınızın cezası olarak tadın azabı." derler.

Enfâl Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz de, ortalıkta hiçbir fitne kalmayıp din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla cihad edin! Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki Allah yaptıklarını görür.

Tevbe Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer topluca savaşa çıkmazsanız, O, size acı bir azapla azap eder, yerinize başka bir kavim getirir ve siz de ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah, herşeye gücü yetendir.

Yûnus Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, onlar anlamını kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine hiç gelmemiş olan birşeye yalan dediler; bunlardan önce gelip geçenler de böyle yalanlamışlardı; ancak bak zalimlerin sonu nasıl oldu!

Hûd Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İleride rüsvay edecek azabın kime geleceğini ve kalıcı ahiret azabının da kimin başına ineceğini bileceksiniz!" dedi.

Yûsuf Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı birçok tanrılar mı, yoksa hepsinden üstün kahredici bir Allah mı daha hayırlıdır?

Ra’d Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah dilediğini siler, dilediğini olduğu gibi bırakır; Ana kitap O'nun katındadır.

İbrahim Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bana ihtiyarlık halimde İsmail ile İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun; şüphesiz ki Rabbim duayı işitiyor.

Hicr Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki, kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım!

Nahl Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, hakkında görüş ayrılığına düştükleri gerçeği kendilerine anlatması ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için, onları dirilecektir.

İsrâ Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah ile beraber başka bir ilah uydurma ki, sonra kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme atılırsın.

Kehf Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bağına girdiğin zaman: "Maşallah, Allah'ın yardımından başka hiçbir kuvvet yoktur!" deseydin olmaz mıydı? Eğer malca ve evlatça beni kendinden az görüyorsan,

Meryem Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar gaflet içinde iken, onlar iman etmezlerken, o hasret gününün, o işlerin bitirildiği saatin dehşetini kendilerine haber ver!

Tâ-Hâ Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu sandığın içine koy, denize bırak, deniz de onu sahile bıraksın, onu hem Bana düşman, hem ona düşman biri alsın! Ve senin üzerine, gözetimim altında yetiştirilesin diye, katımdan bir sevgi koydum.

Enbiyâ Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir bilseler o küfredenler, ateşi yüzlerinden ve sırtlarından savamayacakları ve hiçbir taraftan yardım görmeyecekleri zamanı?

Hac Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine savaş açılan kimselere (savaş) izni verildi; çünkü onlar zulme uğradılar. Şüphesiz Allah onları zafere ulaştırmaya gerçekten kadirdir.

Mü’minûn Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O peygamber: "Ey Rabbim, bana yalan söylüyorsun demelerinin öcünü al!" dedi.

Nûr Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Küfredenlerin yaptıkları ise, engin bir çöldeki serap gibidir. Susayan onu bir su sanır. Nihayet yanına vardığı zaman onu birşey bulmaz da yanında vicdanı Allah'ı bulur ve O da onun hesabını tamamıyla görür. Allah, hesabı çok süratli olandır.

Furkân Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ki onların her birine öğüt olarak örnekler vermiştik; (sonunda) her birini mahv ve perişan ettik de ettik.

Şu’arâ Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve halka: "Siz de toplanır mısınız?" denildi.

Neml Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Cinlerden bir ifrit: "Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Ve gerçekten bunu yapmaya hem gücüm, hem de güvenim var." dedi.

Kasas Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O ve askerleri, yeryüzünde haksızlıkla kibirlenmek istediler ve Bize döndürülmeyeceklerini sandılar.Ankebût Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Karun'a Firavun'a ve Haman'a da (gönderdik). Andolsun ki, Musa onlara apaçık delillerle geldi de onlar; o yerde kibirlenip kafa tuttular. Oysa, (azabın) önüne geçecek değillerdi.

Rûm Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın yüzünü dileyerek verdiğiniz zekat ise, katlayanlar (kat kat artıranlar) işte onlardır.

Ahzâb Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki, Allah'ın risaletlerini (mesajlarını) tebliğ eder ve O'ndan korkarlar; Allah'tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak da Allah yeter!

Sebe Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Gerçekten Rabbim, rızkı kullarından dilediği kimseye hem bol verir, hem kısar. Hayır için her neyi harcarsanız, O, onun yerini doldurur. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Fâtır Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. O halde kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlere inkarları, Rableri katında gazaptan başka birşey artırmaz. Kafirlere inkarları, zarardan başka birşey artırmaz.

Yâsîn Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Aya da; ona da bir takım menziller tayin etmişizdir, nihayet dönmüş (dolanmış) eğri bir hurma dalı gibi olmuştur.

Sâffât Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız.

Sâd Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık dilersen başkasına ver, dilersen verme. Hesabı yok, dedik.

Zümer Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey kavmim, haliniz üzere çalışın; şüphesiz ben de çalışıyorum. Artık ileride bileceksiniz:

Mü’min Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmim, bu dünya hayatı, ancak bir kazançtan ibarettir, ahiret ise durulacak yurttur.

Fussilet Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Senin yeryüzünü (kuraklıktan) boynu bükük huşu halinde görmen de O'nun ayetlerindendir; Biz ona suyu indiriverdiğimizde hareketlenir ve kabarır. Şüphe yok ki, ona o hayatı veren elbette ölüleri dirilticidir. Doğrusu O, herşeye gücü yetendir.

Şurâ Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine bir saldırı olduğu vakit birbirleriyle yardımlaşır, öçlerini alırlar.

Zuhruf Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle söylemek bu gün size hiç de fayda vermez, çünkü zulmettiniz, hepiniz azapta müştereksiniz.

Duhân Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ikisini de ancak hak ve hikmetle yarattık. Fakat pek çokları bilmezler.

Kâf Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde onların laflarına karşı sabret ve Rabbini güneş doğmadan önce ve batmadan önce hamd ile tesbih et!

Zâriyât Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
o bütün kuvvetiyle tersine gitti: "Bu bir sihirbaz veya delidir!" dedi.

Tûr Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa kızlar O'na, oğullar size öyle mi?

Necm Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir.

Kamer Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tadın bakalım azabımı ve uyarılarımı!

Rahmân Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz;

Vâkı’a Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir çoğu önceki (ümmet)lerden,

Kalem Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa size karşı üzerinizde kıyamet gününe kadar sürecek yeminler taahhütler mi var, "Siz her ne hüküm verirseniz mutlaka öyle olacak." diye.

Hâkka Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve görmediklerinize!

Me’âric Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yağma yok, Biz onları o bildikleri şeyden yarattık.

Müddessir Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ancak sağın adamları,

Kıyâmet Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
derken ondan da iki eşi yaptı: Erkek ve dişi!

Mürselât Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir fenniniz (çareniz) varsa beni atlatın!

Nebe’ Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün gerçektir, o halde dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!

Nâzi’ât Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
muhakkak onun varacağı yer cehennemdir.

Abese Suresi 39. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
güler, sevinir.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder