5/09/2017

Surelerin 38. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 38. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedik ki: "Hepiniz oradan inin!" Sonra Benden size ne zaman bir yol gösterici gelir de kim o yol göstericinin izince giderse, onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.

Âl-i İmrân Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O aralık Zekeriyya Rabbine: "Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle; şüphesiz sen duayı işitensin!" diye dua etti.

Nisâ Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarfederler. Kime de şeytan arkadaş olursa, artık o ne kötü arkadaştır.

Mâide Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın, suçları sabitleşince, yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından kelepçek (caydırıcı bir ceza olmak üzere) ellerini kesin. Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.

En’âm Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar! Biz kitapta hiçbir eksik bırakmamışızdır. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.

A’râf Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Girin bakalım cinlerden ve insanlardan sizden önce geçen milletlerin arasında ateşe! der. Her millet girdikçe, kendilerine uyup sapıklığa düştüğü hemşiresine (dindaşına) lanet eder. Sonunda hepsi orada birbirlerine ulanırlar. Sonrakileri, öndekileri göstererek: "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizi yoldan çıkardılar; onun için onlara ateşten iki katlı azap ver!" derler. Allah: "Her birinize iki katlı, fakat bilmiyorsunuz." der.

Enfâl Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O inkar edenlere de ki: Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanır; yok yine isyana dönerlerse kendilerinden önceki ümmetlere uygulanan ilahi kanun geçmişti, artık onu beklesinler!

Tevbe Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, size ne oldu ki, size: "Allah yolunda savaşa çıkın!" denildiğinde yerinize yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten geçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının zevki ahiretin yanında pek az bir şeydir.

Yûnus Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa: "Onu uydurdu!" mu diyorlar? De ki: "Öyle ise, haydi onun gibi bir sure getirin ve Allah'tan başka kime gücünüz yeterse çağırın, eğer sözünüzde sadık iseniz bunu yapın!

Hûd Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, gemiyi yapıyordu ve kavminden herhangi bir güruh da yanından geçtikçe onunla eğleniyorlardı. Nuh: "Eğer bizimle eğleniyorsanız, biz de sizin eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz sizinle!

Yûsuf Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamız olamaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.

Ra’d Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Biz senden önce de peygamberler gönderdik; onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadıkça bir mucize getirmek, hiçbir peygamberin haddi değildir. Her ecel için bir yazı vardır.

İbrahim Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Rabbimiz, sen gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz herşeyi muhakkak bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a karşı gizli kalmaz.

Hicr Suresi 37. ve 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(37-38) Allah: "Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!" dedi.

Nahl Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Allah, ölen kimseyi diriltmez." diye olanca yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, dirilecektir, bu O'nun taahüt ettiği gerçek bir va'ddir; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

İsrâ Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün bunların yasaklanmış olanı, Rabbin katında tiksinilmiş bulunuyor.

Kehf Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak o Allah benim Rabbim ve ben Rabbime kimseyi ortak koşmam.

Meryem Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler! Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.

Tâ-Hâ Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hani o vakit annene, verilen şu ilhamı vermiştik:

Enbiyâ Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de: "Bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir; eğer doğru söylüyorsanız?" diyorlar.

Hac Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biliniz ki, Allah, iman edenleri koruyacaktır; çünkü Allah, hain ve nankör olanları sevmez.

Mü’minûn Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, sadece Allah hakkında bir yalanı uyduran bir adamdır; biz ona inanacak değiliz."

Nûr Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Allah, kendilerini yaptıkları işlerin en güzeli ile mükafatlandıracak, onlara lütfundan daha fazlasını da bahşedecektir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

Furkân Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ad'ı, Semüd'u, Ress halkını ve bunlar arasında (gelip geçen) birçok nesilleri de (helak ettik).

Şu’arâ Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece tesbit edilen bir günün belli bir vaktinde sihirbazlar toplandılar

Neml Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Süleyman kendi adamlarına dönerek): "Ey Heyet kendileri teslimiyyet gösterip bana gelmeden önce, o kadının tahtını bana kim getirir?" dedi.

Kasas Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun ise şöyle dedi: "Ben, sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum. Ey Haman, haydi benim için çamur üzerine bir ocak yak da bana bir kule yap; belki Musa'nın tanrısına çıkarım; ama ben kesinlikle onun yalan söyleyenlerden olduğunu sanıyorum."

Ankebût Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ad ve Semud'a da (peygamberler gönderdik) ki, size bunlar, meskenlerinden belli olmaktadır. Şeytan, onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve kendilerini yoldan çevirmişti; halbuki, gözleri açık adamlardılar.Rûm Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde yakınlığı olana da hakkını ver, yoksula da yolcuya da... Allah'ın yüzünü isteyenler için o daha hayırlıdır; kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Ahzâb Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Peygambere, Allah'ın takdir ettiği, mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah'ın adeti öyledir. Allah'ın emri biçilmiş bir kaderdir.

Sebe Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışarak çalışanlara gelince onlar, hakkın huzuruna azap içinde celbedileceklerdir.

Fâtır Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphe yok ki, Allah, göklerin ve yerin sırrını bilendir. Kesinlikle O, sinelerin özünü bilir.

Yâsîn Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Güneş de (bir delildir ki) kendisine mahsus bir karargah için akıp gidiyor, işte bu, güçlü ve herşeyi bilen (Allah)ın takdiridir.

Sâffât Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette siz o acı azabı tadacaksınız.

Sâd Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve zincirlere çatılmış (vurulmuş) diğerlerini de.

Zümer Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, onlara: "O gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan kesinlikle "Allah'tır" diyeceklerdir. De ki: "Gördünüz ya. Allah'tan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder dilerse, onlar O'nun vereceği kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O'nun rahmetini tutabilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep O'na dayanır!"

Mü’min Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O iman eden kişi ise: "Ey kavmim, gelin arkamdan size reşad yolunu (murada erdirecek yolu) göstereyim.

Fussilet Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Buna karşı kibirlenmek isterlerse, haberleri olsun ki, Rabbinin huzurundakiler gece gündüz O'nu tesbih ederler, hem onlar usanmazlar.

Şurâ Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, Rablerinin davetini kabul etmekte ve namazı kılmaktalar; buyrukları aralarında danışıklıdır (işlerini de aralarında danışarak çözerler) kendilerine verdiğimiz rızıklardan başkalarına dağıtırlar;

Zuhruf Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonunda Bize geldiği zaman: "Ah! Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı; sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.

Duhân Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.

Muhammed Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte sizler öyle kimselersiniz ki, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz da içinizden kimi kıskanıyor (cimrilik ediyor). Oysa kim kıskanır (cimrilik eder) ise kendine kıskanmış (cimrilik etmiş) olur. Allah zengindir, yoksul sizsiniz. Eğer tersine giderseniz, tutar başka bir topluluğu yerinize getirir, sonra onlar sizin gibi olmazlar.

Kâf Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki Biz, o gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

Zâriyât Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Musa'da (ibret verici deliller vardır) ki, onu açık bir delille Firavun'a gönderdik de,

Tûr Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onlara mahsus bir merdiven var da (çıkıp) ondan dinliyorlar mı? Öyleyse dinleyenleri, açıklayıcı bir delil getirsin.

Necm Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ki, doğrusu hiçbir günahkar başkasının günahını çekecek değildir.

Kamer Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, kendilerini kararlı bir azap bir sabah bastırıverdi.

Rahmân Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
sağın adamları için.

Kalem Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz bu alemde neyi beğenirseniz o mutlaka sizin olacak diye (mi yazıyor o kitapta).

Hâkka Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık yok, yemin ederim gördüklerinize

Me’âric Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

Müddessir Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her nefis kazancına bağlıdır,

Kıyâmet Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra bir pıhtı oldu, derken (Allah onu) biçime koydu, derken tesviye etti;

Mürselât Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu o ayırt etme günüdür; topladık sizi ve öncekileri;

Nebe’ Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.

Nâzi’ât Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
dünya hayatını tercih etmişse,

Abese Suresi 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yüzler vardır ışılar,

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder