5/08/2017

Surelerin 37. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 37. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu ara Adem Rabbinden bir takım kelimeler belleyip O'na yalvardı. O da tevbesini kabul buyurup ona yine baktı. Gerçekten tevbeyi çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak O'dur!

Âl-i İmrân Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Rabbi, onu hoşnutlukla kabul buyurdu, onu güzel bir biçimde yetiştirdi ve Zekeriyya'nın himayesine verdi. Zekeriyya, onun yanına mihraba her girdikçe yeni bir yiyecek bulur ve: "Ey Meryem, bu sana nereden?" derdi. O da: "Allah tarafından" derdi. Şüphe yok ki, Allah dilediğine sayısız rızık verir.

Nisâ Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki hem kıskanırlar, hem de herkese kıskançlık tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri saklarlar; oysa Biz de öyle nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

Mâide Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, ateşten çıkmak isteyecekler, fakat ondan çıkacak değillerdir. Onlara boyuna sürüp gidecek bir azap vardır.

En’âm Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Durmuşlar: "Ona bambaşka bir mucize indirilse ya!" diyorlar. De ki: "Şüphesiz Allah'ın öyle bir mucize indirmeye gücü yeter, fakat çokları bilmezler!"

A’râf Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü bir yalanı Allah'a iftira eden veya onun ayetlerine yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Bunlara kitaptan nasipleri erişir ve sonunda kendilerine göndereceğimiz melekler gelip canlarını alırken: "Hani o, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede?" dediklerinde: "Onlar bizi bırakıp kayboldular!" derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

Enfâl Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ki, Allah pisi temizden ayırsın ve pis olanı üst üste koyup hepsini bir yığın haline getirsin ve topunu cehenneme koysun! İşte bunlar, o hüsran içinde kalanlar!

Tevbe Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O nesi denilen sıvış adeti (haram ayları geciktirmek) ancak küfürde ileri gitmektir ki, bununla kafirler şaşırtılır; Allah'ın haram kıldığının sayısına uydurup da Allah'ın yasakladığını helal kılmak için onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar. Bu şekilde onların kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah ise, kafirlerden ibaret bir topluluğu doğru yola erdirmez.

Yûnus Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu Kur'an Allah'tandır, başkası tarafından uydurulamaz, ancak o, önündekini doğrulayan ve o Kitab'ı açıklayıcı olarak alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir, bunda hiç şüphe yoktur!

Hûd Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bizim gözetimimizde ve vahyimiz dairesinde gemi yap ve Bana o zulmedenler hakkında birşey söyleme; çünkü onlar, boğulacaklardır!"

Yûsuf Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yusuf şöyle dedi: "Size yiyeceğiniz bir yemek gelecek ya, işte, o gelmeden önce kesinlikle ben size bunun tabirini bildirmiş olurum. Bu, bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Çünkü ben, Allaha inanmayan ve hepsi ahireti inkar eden bir toplululuğun dinini bıraktım."

Ra’d Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve işte Biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olmak üzere indirdik. Andolsun ki eğer sen, sana vahiyle gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.

İbrahim Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bir kısmını senin Beyt-i Haram'ının yanında, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı kılsınlar diye; bundan böyle insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara doğru akıt ve onları bazı ürünlerden rızıklandır; umulur ki şükrederler.

Hicr Suresi 37. ve 38. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(37-38) Allah: "Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!" dedi.

Nahl Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen onların doğru yolu bulmalarını aşırı derecede istesen de kesinlikle Allah, sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola eriştirmez; Onların yardımcıları da yoktur.

İsrâ Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yeryüzünde azametle yürüme; çünkü sen ne yeri yutabilirsin, ne de boyca dağlara yetişebilirsin.

Kehf Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Arkadaşı da ona karşılık vererek dedi ki: "Sen, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da insan şekline koyan Rabbini inkar mı ediyorsun?

Meryem Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra gruplar kendi aralarında görüş ayrılığına düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden vay kafirlerin haline!

Tâ-Hâ Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şanıma andolsun ki, Biz sana diğer bir defa daha lütufta bulunmuştuk.

Enbiyâ Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnsan aceleci olarak yaratılmıştır; ama yarın ben onlara delillerimi göstereceğim; şimdi siz acele etmeyin!

Hac Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak O'na sizin takvanız ulaşacaktır. Böylece onları sizin emrinize verdik ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. Görevlerini iyi yapan iyilik sevenleri müjdele!

Mü’minûn Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, dünyadaki hayatımızdan başka birşey değildir, ölürüz ve yaşarız; fakat tekrar diriltilecek değiliz.

Nûr Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nice erler ki, ne ticaret, ne de alışveriş kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz; onlar, kalplerin ve gözlerin kıvranacağı günden korkarlar.

Furkân Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nuh kavmini de, peygamberleri inkar ettiklerinde, suda boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Zalimlere de acı bir azap hazırladık.

Şu’arâ Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bütün bilgiç sihirbazları getirsinler!"

Neml Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Ey elçi) dön onlara (söyle): "Vallahi karşı gelemeyecekleri ordularla varırım da, oradan kendilerini perişanlıklar içinde hor ve hakir oldukları halde çıkarırım." dedi.

Kasas Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa da: "Rabbim kimin tarafından hidayetle geldiğini ve bu dünya yurdunun sonunda iyi neticenin kimin olacağını daha iyi bilir. Doğrusu, zalimler kurtuluşa eremezler." dedi.

Ankebût Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Buna karşı onu yalanladılar. Derken, onları o sarsıntı tutuverdi de yurtlarında dizleri üstü çöke kaldılar.Rûm Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın dilediğine rızkı hem serip hem sıktığını görmediler mi! Şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için ayetler vardır.

Ahzâb Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de hatırla o vakti ki, o kendisine hem Allah'ın nimet verdiği, hem de senin iyilik ettiğin kimseye: "Zevceni kendine sıkı tut ve Allah'tan kork!" diyordun da Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyor ve insanları sayıyordun. Oysa Allah, kendisini saymana daha layıktı. Sonra Zeyd o kadınla ilişiğini kestiğinde Biz onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının ilişkilerini kestikleri eşlerini nikahlama hususunda müminlere bir darlık olmasın. Allah'ın emri fiile (pratiğe) çıkarılmış bulunuyor.

Sebe Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evladlarınızdır. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar var ya, işte onların yaptıklarına karşılık kendilerine kat kat mükafat vardır ve onlar, cennet köşklerinde güvenlik içindedirler.

Fâtır Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar orada şöyle feryad ederler: "Ey Rabbimiz, bizleri çıkar da yaptıklarımızdan başka yararlı bir iş yapalım." (Onlara): "Ya size orada düşünecek olanın düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Peygamber de geldi. O halde tadın; çünkü zalimleri kurtaracak yoktur!" (denilecektir.)

Yâsîn Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gece de onlara bir delildir. Ondan gündüzü soyarız (çekip alırız), bir de bakarlar ki, karanlığa dalmışlar.

Sâffât Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, o hak ile geldi ve bütün peygamberleri doğruladı.

Sâd Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da.

Zümer Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kime de Allah hidayet verirse onu da şaşırtacak yoktur. Allah, intikam sahibi, çok güçlü değil midir?!

Mü’min Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Göklerin yollarına da Musa'nın tanrısınına muttali olurum ve kesinlikle ben onu yalancı sanıyorum." dedi. işte bu şekilde Firavun'a kötü ameli güzel gösterildi de yoldan çıkarıldı. Firavun'un düzeni hep hüsrandadır (çıkmazdadır).

Fussilet Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gece ile gündüz ve güneş ile ay, O'nun (kudretinin) delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin de, onları yaratan Allah'a secde edin, gerçekten O'na ibadet edecekseniz!

Şurâ Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki, günahın büyüklerine ve açık çirkinliklere uzak bulunurlar ve öfkelendikleri vakit de kusur örterler;

Zuhruf Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak onlar (şeytanlar) onları yoldan çıkarırlar, onlar ise onları doğru sanırlar.

Duhân Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onların hepsini helak ettik, çünkü suçlu idiler.

Câsiye Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Göklerde ve yerde büyüklük O'na aittir. O, öyle güçlüdür. Öyle hikmet sahibidir.

Muhammed Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer sizden onların hepsini ister de sizi çıplak bırakacak olursa cimrilik edip dayatırsınız. O da bütün kinlerinizi meydana çıkarır.

Kâf Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki, bu söylenende kalbi olan ve şuurla kulak tutan kimse için uyandıracak bir ihtar vardır.

Zâriyât Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve orada acı bir azaptan korkacak için bir ibret bıraktık.

Tûr Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa onlar mı kainata hükmetmişler?

Necm Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve çok vefakar olan İbrahim'inkindeki?

Kamer Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onun konuklarından murad almaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik (kör ettik) ve: "Tadın bakalım azabımı ve uyanlarımı." dedik.

Rahmân Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gök yarılıp, yağ gibi eriyen, kızaran ve yanan bir gül (gibi) olduğu zaman;

Vâkı’a Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
kocalarını çok seven aynı yaşta,

Kalem Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa size ait bir kitap var da onda şu dersi mi okuyorsunuz?

Hâkka Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu günahkar canilerden başka kimse yemez.

Me’âric Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sağdan ve soldan bölük bölük.

Müddessir Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
içinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri!

Kıyâmet Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O (Rahme) dökülen bir damla meniden değil miydi?

Mürselât Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yalan diyenlerin vay haline!

Nebe’ Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. O'na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.

Nâzi’ât Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
artık her kim azgınlık etmiş,

Abese Suresi 37. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan her kişinin o gün başından aşan bir işi vardır.

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder