4/29/2017

Surelerin 29. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 29. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
O öyle bir yaratıcıdır ki, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı; sonra iradesini göğe yöneltip onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi pek iyi bilendir.

Âl-i İmrân Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
De ki: "İçinizdekileri gizleseniz de belli etseniz de Allah onu bilir ve bütün göklerde ve yerde ne varsa bilir. Allah herşeye gücü yetendir."

Nisâ Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksız bahanelerle yemeyin. Ancak kendiliğinizden rıza ile yaptığınız bir alışveriş bunun dışındadır. Kendi kendinizi de öldürmeyin! Allah size karşı gerçekten merhametlidir.

Mâide Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ben, hem benim hem de kendinin günahını yüklenip cehennemliklerden olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası işte budur!" dedi.

En’âm Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Yine dönüp: "Hayat sadece dünya hayatımızdan ibaret; biz bir daha dirilecek değiliz." diyeceklerdi.

A’râf Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
De ki: "Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi doğru tutun ve O'na dininizde samimi olarak ibadet edin! Sizi ilkin O yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz.

Enfâl Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'a sığınıp korunursanız, O size iyiyi kötüden ayırt eden bir ölçü verir ve yaptığınız günahları örter, sizin için bağışlar. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

Tevbe Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Peygamberinin haram ettiğini haram tanımayan ve hak dinini din edinmeyenlere küçülmüş oldukları halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın!

Yûnus Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter! Doğrusu sizin ibadetinizden bizim asla haberimiz yoktu!" diyecekler.

Hûd Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey kavmim, ben sizden buna karşı bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım yalnızca Allah'a aittir ve ben, o iman edenleri kovacak değilim. Kesinlikle onlar Rablerine kavuşacaklar, ama ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum.

Yûsuf Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Yusuf, sakın bundan söz etme; sen de kadın, günahının bağışlanmasını dile; sen gerçekten büyük günahkarlardan oldun!" dedi.

Ra’d Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Onlar ki iman etmiş ve iyi işler istemektedirler; ne hoş mutluluk onların, istikbal güzelliği de onların!

İbrahim Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Cehenneme, ona yaslanırlar, o ise ne kötü bir yerleşme yeridir.

Hicr Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!"

Nahl Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Onun için girin bakalım, ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından! Bak, kibirlenenlerin yeri ne kötü!

İsrâ Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Hem elini bağlayıp boynuna asma (cimrilik etme), hem de büsbütün açıp saçma (israf etme) ki, pişman olur, açıkta kalırsın;

Kehf Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ve de ki: "O hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin! Çünkü Biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, serdakları (duvarları) kendilerini kuşatmıştır. Eğer yardım isterlerse, yüzleri çeviren erimiş cesed gibi bir su ile yardım edilirler. O ne fena içki ve o ne kötü kurultay!

Meryem Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi: "Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler.

Tâ-Hâ Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bana ailemden bir yardımcı ver.

Enbiyâ Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
İçlerinden her kim: "Ben O'ndan başka ilahım!" derse, Biz ona cehennemi ceza olarak veririz; zalimleri Biz böyle cezalandırırız.

Hac Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Sonra kirlerini atsınlar, adaklarını yerine getirsinler ve o Beyt-i Atik'i (Ka'be'yi) tavaf etsinler.

Mü’minûn Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ve de ki: "Ey Rabbim, beni mübarek bir yere kondur; Sen konuklayanların en hayırlısısın."

Nûr Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Meskun olmayan ve içinde bir yararlanma selahiyetiniz olan odalara (evlere) girmenizde size bir sakınca yoktur. Allah, açıkladıklarınızı da bilir, gizlediklerinizi de.

Furkân Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bana geldikten sonra Kur'an, vallahi o beni saptırdı." Öyle ya şeytan insanı yapayalnız, yardımsız bırakır.

Şu’arâ Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
(Firavun): "Andolsun ki, eğer benden başkasını tanrı edinirsen, seni kesinlikle zindana kapatılmışlardan ederim?" dedi.

Neml Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Kadın dedi ki: "Ey ileri gelenler bana çok önemli ve saygıdeğer bir mektup bırakıldı.

Kasas Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Musa belirlenen süreyi doldurup ailesiyle yola çıktığı zaman, Tur tarafından bir ateş hissetti. Ailesine: "Durun, ben bir ateş hissettim, umarım size ondan bir haber veya o ateşe bir eksi (kor) getiririm de belki bir ocak yakıp ısınırsınız." dedi.

Ankebût Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Siz, gerçekten erkeklere gidecek, yolu kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız?" dediği zaman, kavminin cevabı ancak şöyle demeleri oldu: "Haydi, getir bize Allah' ın azabını, eğer doğru söyleyenlerden isen!"

Rûm Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Fakat zulmedenler bilgisizce heveslerine uydular. Artık Allah'ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onlara yardımcılardan eser de yoktur!

Lokmân Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Görmedin mi Allah geceyi gündüze sokuyor gündüzü de geceye sokuyor. Güneş ile ayı da emrine amade kılmış. Herbiri belirli süreye doğru akıp gidiyor. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Secde Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
De ki: "İnkar edenlere o zafer günü iman etmeleri fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz."

Ahzâb Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik (iyilik) edenlere pek büyük bir mükafat hazırlamıştır."

Sebe Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ve: "Eğer doğru söylüyorsanız, ne zaman bu va'd?" diyorlar.

Fâtır Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
O Allah'ın kitabını okuyup ardınca gidenler, namazı kılıp kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık vermekte olanlar, herhalde hiç batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.Yâsîn Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
O sadece bir sayha (gürültü) oldu; hemen sönüverdiler.

Sâffât Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
(Bunlar da): "Hayır, siz inanmamıştınız,

Sâd Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bu çok mübarek kitabı, sana, özü temizler ayetlerini düşünsünler ve ibret alsınlar diye indirdik.

Zümer Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Allah şöyle bir misal vermiştir: Bir adam (köle) ki, bir takım ortakları var. Hırçın hırçın çekiştirip duruyorlar. Bir de selametle (yalnız) bir kişiye ait bir adam (köle) var. Hiç bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır, fakat pek çokları bilmezler.

Mü’min Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey kavmim, bugün mülk sizindir, bu yerde yüze çıkmış (üstün) bulunuyorsunuz; fakat Allah'ın hışmı başımıza gelirse bizi ondan kim kurtarabilir?" dedi. Firavun: "Ben size yalnızca görüşümü söylüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum." dedi.

Fussilet Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ve o küfredenler muhakkak diyecekler ki: "Ey Rabbimiz göster bize, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranların ikisini de onları ayaklarımızın altına alalım, en aşağılıklardan olsunlar!"

Şurâ Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Göklerin ve yerin yaratılışı ve onlarda ürettiği her canlının üretilişi de O'nun ayetlerindendir. Ve O dilediği zaman onları toplamaya da kadirdir.

Zuhruf Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Fakat bunları ve atalarını kendilerine hak ve apaçık anlatan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım.

Duhân Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; ne de kendilerine bir mühlet verildi.

Câsiye Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
İşte kitabımız, yüzünüze karşı hakkı söylüyor, çünkü Biz sizin yaptıklarınızı hep istinsah (kayd) ediyorduk." denir.

Ahkâf Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bir de şu vakti anlat, hani cinlerden bir takımını Kur'an dinlemek üzere sana göndermiştik. Onu dinlemeye geldiklerinde: "Susun, dinleyin!" dediler. (Dinleme) bitirilince de dönüp uyarmak üzere kavimlerine gittiler.

Muhammed Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Yoksa o kalplerinde bir hastalık olanlar, Allah'ın kinlerini asla meydana çıkaramayacağını mı sandılar?

Fetih Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Muhammed, Allah'ın peygamberidir. Onun beraberindekiler ise, kafirlere karşı çok çetin, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onları cemaatle rükü ve secde ederek, Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu dilerken görürsün. Nişanları yüzlerindedir secde eserinden. Bu onların Tevrat'taki misalleri, İncil'deki misalleri ise, kendileriyle kafirleri öfkelendirmesi için, filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş sonra kalınlaşıp sapı üzerine dimdik doğrulmuş, çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidir. Onlardan iman edip de iyi iyi işler yapanlara Allah hem bir bağışlama vaad buyurdu hem de büyük bir mükafat.

Kâf Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Benim katımda söz değiştirilmez ve Ben kullara zulmedici değilim."

Zâriyât Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bunun üzerine karısı bir çığlık içinde döndü, elini yüzüne çarptı ve: "Kısır bir kocakarı (çocuk mu doğurur)? dedi.

Tûr Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
O halde anlatıp öğüt vermeye devam et; çünkü sen, Rabbinin nimeti hakkı için, ne kahinsin ne de mecnun!

Necm Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
O halde sen de Bizi anmaktan yüz çevirip de dünya hayatından ötesini istemeyen kimselere bakma!

Kamer Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar, o da silaha sarıldı ve ayaklarını çırptı (biçti).

Rahmân Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Göklerde ve yerde olanlar O'ndan dilenirler. O, her gün yeni bir tecellidedir;

Vâkı’a Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
salkım muzlar içinde,

Hadîd Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Çünkü kendilerine kitap verilenler bilmeyecekler mi ki, Allah'ın lütfundan birşey(i elde etmey)e güç yetiremezler ve gerçekten lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir.

Mülk Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
De ki: "O, öyle Rahman'dır, işte biz O'na iman ettik ve O'na dayanmaktayız. İleride sizler de kimin açık bir sapıklık içinde bulunduğunu bileceksiniz!"

Kalem Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Onlar: "Rabbimiz Seni tenzih ederiz, doğrusu bizler zalimlermişiz!" dediler.

Hâkka Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Mahvoldu saltanatım, gücüm!"

Me’âric Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ve onlar ki, apışlarını (ırzlarını) korurlar.

Müddessir Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
İnsana susamış bir susuzdur,

Kıyâmet Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
el, ayak, bacak bacağa dolaşmıştır.

İnsan Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine bir yol tutar!

Mürselât Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Haydi boşalıp (gidin) o yalan dediğinize.

Nebe’ Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.

Nâzi’ât Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.

Abese Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
zeytinlikler ve hurmalıklar,

Tekvîr Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Fakat o alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!

Mutaffifîn Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Evet, o günah işleyenler, iman edenlere gülüyorlardı.

Fecr Suresi 29. Ayet Meali Açıklaması Oku
Gir kullarımın içine!

Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder