4/29/2017

Surelerin 28. Ayetleri Türkçe Meali Anlamları

  Hiç yorum yok
Surelerin 28. Ayetleri Türkçe Meali Anlamları
Bakara Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Allah'a nasıl küfrediyorsunuz ki, ölü iken sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek, sonra da döndürülüp O'na götürüleceksiniz!

Âl-i İmrân Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
İnananlar, inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Her kim bunu yaparsa, Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan bir korunma yapmanız başka. Allah, sizi kendisinden korkmanız için uyarıyor. Sonuçta gidiş Allah'adır.

Nisâ Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek istiyor; insan zaten zayıf olarak yaratılmıştır.

Mâide Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Andolsun ki, sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbı olan Allah'tan korkarım.

En’âm Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan. Geri çevrilselerdi yine o yasaklandıkları fenalığa mutlaka döneceklerdi. Şüphesiz onlar yine yalancıdırlar.

A’râf Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Onlar bir edepsizlik yaptıkları zaman da: "Atalarımızı böyle bulduk ve bize bunu Allah emretti." derler. De ki: "Allah, edepsizliği emretmez. Bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz?"

Enfâl Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ve iyi bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandan ibarettir. Allah yanında ise büyük mükafatlar vardır.

Tevbe Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey iman edenler, müşrikler bir pislikten ibarettirler. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilediği takdirde sizi lütuf ve merhametiyle zenginleştirecektir. Allah, her halde bilendir, hikmet sahibidir.

Yûnus Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
O gün ki hepsini mahşere toplayacağız, sonra şirk koşanlara: "Haydi yerinize! Siz ve ortaklarınız!" diyeceğiz. Artık aralarını açmışızdır. Ortakları da: "Siz bize tapmıyordunuz!

Hûd Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Nuh: "Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden açık bir delil üzerinde isem ve O, bana katından bir rahmet vermiş de size onu görecek göz verilmemişse, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız?

Yûsuf Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce: "Anlaşıldı, o, siz kadınların tuzaklarından biridir; gerçekten sizin tuzağınız çok büyüktür!

Ra’d Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Onlar, iman edip kalpleri Allah'ın zikriyle yatışan kimselerdir; evet Allah'ın zikri ile kalpler yatışır!"

İbrahim Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Görmüyor musun o kimseleri ki Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirdiler ve kavimlerini helak yurduna kondurdular;

Hicr Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: "Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.

Nahl Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Melekler, kendilerine zulmetmiş kimselerin canlarını alırken onlar: "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk." diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı tamamen biliyor.

İsrâ Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti aramak için sözü geçen kimselerden yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, o vakit de onlara yumuşak bir söz söyle!

Kehf Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Sabah akşam Rablerine rızasını dileyerek dua eden kimselerle beraber nefsince sabret! Sen dünya hayatının süsünü arzu ederek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, Bizi anmaktan gafil kıldığımız, keyfinin ardına düşmüş ve işi aşırılık olmuş kimseye uyma!

Meryem Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey Harun'nun kız kardeşi, baban bir kötülük adamı değildi, annen de kahpe değildi"

Tâ-Hâ Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
sözümü iyi anlasınlar.

Enbiyâ Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Allah'ın razı olacağı kimselerden başkasına şefaat etmezler. Hepsi O'nun korkusundan titrerler.

Hac Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Mü’minûn Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Sen yanındakilerle birlikte geminin üzerine çıktığında: "Hamd o Allah'a ki, bizi o zalim topluluktan kurtardı" de.

Nûr Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe içeri girmeyin ve eğer size "Dönün." denilirse dönün; o sizin için daha temizdir. Allah, bütün yaptıklarınızı bilir.

Furkân Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Eyvah! Keşke falancayı dost edinmeseydin!

Şu’arâ Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
(Musa): "O, doğunun, batının ve bunların arasındaki herşeyin Rabbidir, eğer düşünüyorsanız." dedi.

Neml Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Şu mektubumu götür onlara bırak; sonra geri çekil de, ne sonuca varacaklarına bak!"

Kasas Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Musa: "O, benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini ödersem (doldurursam), bana karşı bir düşmanlık yok demektir ve sözleşmemize Allah kefildir!" dedi.

Ankebût Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Lut'u da (gönderdik). Hani o kavmine: "Siz gerçekten o çirkin işi yapıyorsunuz ha! Sizden önce hiçbir millet bu haltı etmedi!

Rûm Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
(Allah) size kendinizden bir misal verdi: Hiç size kısmet ettiğimiz şeyde elleriniz altındaki kölelerinizden ortaklarınız bulunur da onlarla siz eşit olur, aranızda birbirinizi saydığınız gibi, onları da sayar mısınız? İşte düşünecek bir toplum için ayetleri böyle ayırdediyoruz.

Lokmân Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Sizin yaratılmanız da (tekrar) diriltilmeniz de ancak bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir; muhakkak Allah, işitendir, bilendir.

Secde Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Bir de: "Ne zaman (gelecektir) o zafer, eğer doğru söylüyorsanız?" diyorlar.

Ahzâb Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey peygamber, hanımlarına şöyle söyle: "Eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız, haydi geliniz sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim.

Sebe Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Seni de ancak bütün insanları içeren bir elçilikle rahmetimizin müjdecisi, azabımızın habercisi olarak gönderdik, başka değil! Fakat insanların çoğu bilmezler.

Fâtır Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da aynı şekilde çeşitli renklerde olanlar vardır. Ancak Allah saygısını, kullarından bilenler duyar. Haberiniz olsun ki, Allah güçlüdür, bağışlayıcıdır.

Yâsîn Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Arkasından kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

Sâffât Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Siz bize sağdan gelir alaka gösterip dururdunuz (aldatırdınız,) derler.Sâd Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Yoksa iman edip de salih amel işleyenleri Biz o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini, arsız çapkınlar gibi yapar mıyız?

Zümer Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak gerek ki korunsunlar.

Mü’min Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Firavun ailesinden -imanını saklayan- mümin bir adam: "Bir adamı "Rabbim Allah'tır" diyor diye öldürecek misiniz? Oysa o, size Rabbinizden açık delillerle gelmiştir. Hem o bir yalancı ise, çok sürmez yalanı boynuna geçer; fakat doğru ise size yaptığı tehditlerin bir kısmı olsun başınıza gelir. Şüphe yok ki, Allah, aşırı giden bir yalancıyı doğru yola çıkarmaz.

Fussilet Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Allah düşmanlarının cezası, işte odur: Ateş! Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak, ondadır ancak onların ebedilik evi!

Şurâ Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
O'dur (insanlar) ümit kesmişlerken yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan. O, öyle dost, öyle övülmeye layık olandır.

Zuhruf Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
O, bu sözü, soyu arkasında kalan bir kelime yaptı ki, tevhide dönsünler.

Duhân Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Evet öyle (oldu) ve onları hep başka bir topluluğa miras kıldık!

Câsiye Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağırılır: "Bugün o yaptığınız amellerin cezası verilecektir.

Ahkâf Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
O zaman, Allah'tan başka, O'na yakınlık sağlamak için ilah edindikleri kimseler onları kurtarsalardı ya! Aksine onlardan savuşup yittiler (gittiler). İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiraların özeti budur.

Muhammed Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Öyle, çünkü onlar Allah'ın hışmına sebep olan şeylerin ardına düştüler de onun hoşnutluğunu istemediler. O da onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.

Fetih Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
O'dur peygamberini hidayet rehberi ve hak dini ile gönderen; onu her dinin üstüne çıkarmak için şahit olarak da Allah yeter!

Kâf Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Buyurur ki: "Huzurumda çekişmeyin! Ben, size önceden uyarı göndermiştim.

Zâriyât Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Onlardan ötürü içine bir korku düştü. "Korkma!" dediler ve kendisine bilgili bir oğlan müjdelediler.

Tûr Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Evet biz bundan önce O'na dua ediyor, korumasını istiyorduk. Gerçekten O, öyle iyiliği bol, öyle merhameti çok olandır."

Necm Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Aslında onların buna dair bilgileri yoktu, sadece zanna uyuyorlar. Oysa zan gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez.

Kamer Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Onlara haber ver ki su aralarında nöbetleşe taksim edilmiştir. Herkes suyu sırasına göre alacaktır.

Rahmân Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Dalbastı kirazlar,

Hadîd Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve peygamberine iman edin ki, sizlere rahmetinden iki pay versin; size bir nur bahşeylesin ki onunla (yolunuzu görüp) yürüyesiniz, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Mülk Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
De ki: "Gördünüz mü, Allah beni ve beraberimdekileri yok etse ya da bize merhamet buyursa, iki takdirde de kafirleri elem verici azaptan kurtaracak kimdir?"

Kalem Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
En mutedil olanları: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize, demedim mi?" dedi.

Hâkka Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Malım benden yana hiçbir şeye yaramadı.

Me’âric Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz.

Nûh Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ey Rabbim, beni, babamı, annemi, mümin olarak evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla! Zalimlerin ise ancak helakını artır!"

Cin Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla ulaştırmış olduklarını, onlarda bulunan her şeyi kuşattığını ve herşeyi bir bir saymış olduğunu bilsin diye.

Müddessir Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ne bir parça kor, ne bırakır.

Kıyâmet Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
ve o zaman (o da bunun) tam bir ayrılış olduğunu sezmiş,

İnsan Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Onları Biz yarattık, kundaklarını da Biz bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.

Mürselât Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
O gün yalan diyenlerin vay haline!

Nebe’ Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.

Nâzi’ât Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Boyuna yükseklik verdi, nizamına koydu.

Abese Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
üzümler ve yoncalar,

Tekvîr Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
Ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için.

Mutaffifîn Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
(Allah'a) yakın olanların içeceği bir çeşmeden.

Fecr Suresi 28. Ayet Meali Açıklaması Oku
dön Rabbine, sen O'ndan O senden hoşnut olarak!

Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder