4/28/2017

Kuran Surelerinin 27. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 27. Ayetleri Türkçe
Kur'an Ayetleri Bakara Suresi 27. Ayet
ki Allah'a kesin söz verdikten sonra bozarlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği ilişkileri keser ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar, hep o hüsrana düşenlerdir.

Kur'an Ayetleri Âl-i İmrân Suresi 27. Ayet
Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.

Kur'an Ayetleri Nisâ Suresi 27. Ayet
Allah tevbekar olduğunuzu görerek size nazar buyurmak isterken, o şehvetleri peşinde koşanlar sizin büyük bir yamuklukla yamulmanızı, yoldan sapmanızı istiyorlar.

Kur'an Ayetleri Mâide Suresi 27. Ayet
Bir de onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen olayı hakkıyla oku! Hani ikisi, birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edildi, diğerininki edilmedi. Bu: "Ben seni kesinlikle öldüreceğim!" dedi. Diğeri: "Allah, ancak kendisinden korkanlarınkini kabul buyurur.

Kur'an Ayetleri En’âm Suresi 27. Ayet
Ateşin başında durdurulduklarında: "Ah! Ne olurdu geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmeyip, mü'minlerden olsaydık!" dediklerini bir görsen!

Kur'an Ayetleri A’râf Suresi 27. Ayet
Ey Adem oğulları, şeytan nasıl ki, anne-babanızı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için cennetten çıkardıysa sakın sizi de belaya uğratmasın! Çünkü o ve yandaşları sizleri, sizin kendilerini göremeyeceğiniz yönden görürler. Biz, o şeytanları imana gelmeyenlerin dostları kılmışızdır.

Kur'an Ayetleri Enfâl Suresi 27. Ayet
Ey iman edenler, Allah ve Resulüne hiyanet etmeyin ki, bile bile kendi emanetlerinize hiyanet etmiş olmayasınız.

Kur'an Ayetleri Tevbe Suresi 27. Ayet
Sonra Allah, bunun ardından dilediğine tevbe nasip eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Kur'an Ayetleri Yûnus Suresi 27. Ayet
Kötülükler kazanmış olanlara gelince, kötülüğün cezası misliyledir ve onları aşağılık kaplar; Allah'tan kendilerini kurtaracak yoktur; sanki yüzleri gece parçalarından kaplanmış kapkaranlık! Onlar cehennem ehli olup hep orada ebedi kalacaklardır.

Kur'an Ayetleri Hûd Suresi 27. Ayet
Buna karşı kavminden küfreden ileri gelenler: "Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz, sana uyanları ise ilk bakışta en aşağılık olanlarımızdan ibaret görüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Hatta sizi yalancılar sanıyoruz." dediler.

Kur'an Ayetleri Yûsuf Suresi 27. Ayet
Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa hanım yalan söylemiştir, bu doğrulardandır."

Kur'an Ayetleri Ra’d Suresi 27. Ayet
Yine o küfredenler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! De ki: "Gerçekten Allah dilediği kimseyi şaşırtıyor, kendisine gönül vereni de hidayete eriştiriyor.

Kur'an Ayetleri İbrahim Suresi 27. Ayet
Allah iman edenleri hem dünyada, hem de ahirette değişmeyen sözle sağlamlaştırır. Haksızlık edenleri ise şaşırtır ve Allah, ne isterse onu yapar.

Kur'an Ayetleri Hicr Suresi 27. Ayet
Cini ise, daha önce zehirleyici şiddetli ateşten yaratmıştık.

Kur'an Ayetleri Nahl Suresi 27. Ayet
Sonra kıyamet gününde Allah, onları rezil edecek ve: "Hani, nerede o, kendileri uğrunda ayrılık çıkarıp düşman kesildiğiniz ortaklarım? diyecek. Kendilerine ilim verilmiş olanlar: "Gerçekten bugün rüsvaylık ve zillet kafirleredir." derler.

Kur'an Ayetleri İsrâ Suresi 27. Ayet
Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler; şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.

Kur'an Ayetleri Kehf Suresi 27. Ayet
Rabbinden sana vahyolunanı oku! O'nun sözlerini değiştirecek yoktur. O'ndan başka bir sığınak da bulamazsın!

Kur'an Ayetleri Meryem Suresi 27. Ayet
Derken onu taşıyarak kavmine getirdi, Onlar: "Hey Meryem, sen Allah biliyor ya yumurcak birşey getirdin!

Kur'an Ayetleri Tâ-Hâ Suresi 27. Ayet
dilimden düğümü çöz,

Kur'an Ayetleri Enbiyâ Suresi 27. Ayet
onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep O'nun emriyle hareket ederler.

Kur'an Ayetleri Hac Suresi 27. Ayet
Bütün insanlar içinde haccı ilan et ki, gerek yaya olarak ve gerek uzak yoldan gelen incelmiş develer üzerinde sana gelsinler.

Kur'an Ayetleri Mü’minûn Suresi 27. Ayet
Biz de ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap sonra emrimiz gelip de tandır (kazan) kaynayınca hemen ona topundan bir iki çifti ve aleyhinde önceden huküm verilmiş olanların dışında aileni ona bindir ve o zulmedenler hakkında bana yakarışta bulunma; çünkü onlar kesinlikle boğulacaklardır!

Kur'an Ayetleri Nûr Suresi 27. Ayet
Ey iman edenler, kendi odalarınızda (evlerinizden) başka evlere, sahiplerinden izin almadan ve onlara selam vermeden girmeyin! Bu, sizin için daha hayırlıdır. Ola ki, düşünürsünüz.

Kur'an Ayetleri Furkân Suresi 27. Ayet
O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecek: "Eyvah! Keşke peygamberin maiyyetinde bir yol tutsaydım!

Kur'an Ayetleri Şu’arâ Suresi 27. Ayet
(Firavun): "Size gönderilen elçiniz mutlaka delidir." dedi.

Kur'an Ayetleri Neml Suresi 27. Ayet
(Süleyman) dedi ki: "Doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın, bakacağız.

Kur'an Ayetleri Kasas Suresi 27. Ayet
O: "Haberin olsun ben, bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. On yıla tamamlarsan o da kendinden. Ben, sana zorluk göstermek istemiyorum; inşallah beni iyi kimselerden bulacaksın." dedi.

Kur'an Ayetleri Ankebût Suresi 27. Ayet
Biz ona İshak ile Yakub'u da ihsan ettik, peygamberliği ve kitabı onun zürriyetinde kıldık, kendisine dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.

Kur'an Ayetleri Rûm Suresi 27. Ayet
Hem kainatı ilkin yaratan O'dur. Sonra onu çevirip yeniden yapacak olan da O'dur ki, bu O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref O'nundur. Çok güçlü olan O'dur, hikmet sahibi olan O'dur.

Kur'an Ayetleri Lokmân Suresi 27. Ayet
Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de mürekkep, arkasından da yedi deniz (mürekkep olup kendisine katılsa) Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

Kur'an Ayetleri Secde Suresi 27. Ayet
Ya hiç görmediler mi, Biz kır bir yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz; ondan hayvanları da yiyor, kendileri de? Hala gözlerini açmayacaklar mı?

Kur'an Ayetleri Ahzâb Suresi 27. Ayet
(Allah onların) arazilerini yurtlarını ve mallarını size miras kıldı. Bir de henüz ayak basmadığınız bir yeri (size miras kıldı). Allah herşeye kadirdir.

Kur'an Ayetleri Sebe Suresi 27. Ayet
De ki: "O'na ortak diye kattıklarınızı bana gösterin bakayım! Hayır, öyle şey yok! doğrusu, bu: Güçlü ve hikmet sahibi olan ancak Allah'tır."

Kur'an Ayetleri Fâtır Suresi 27. Ayet
Görmedin mi Allah, yukarıdan bir su indirdi de onunla renkleri başka başka birçok meyveler çıkardık. Dağlardan da yollar var, beyazlı, kırmızılı, renkleri çeşitli, bir de kuzguni siyahlar.Kur'an Ayetleri Yâsîn Suresi 27. Ayet
Rabbimin beni bağışlamasını ve beni ikram olunan kullarından kıldığını."

Kur'an Ayetleri Sâffât Suresi 27. Ayet
Birbirlerine dönmüş soruşuyorlar:

Kur'an Ayetleri Sâd Suresi 27. Ayet
Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri Biz boşuna yaratmadık. O, küfredenlerin zannı. Onun için küfredenlere ateşten bir veyl var.

Kur'an Ayetleri Zümer Suresi 27. Ayet
Yemin ederim ki, bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler.

Kur'an Ayetleri Mü’min Suresi 27. Ayet
Musa da: "Muhakkak ben, hesap gününe inanmayan her ululuk taslayandan Rabbime ve Rabbinize sığındım!" dedi.

Kur'an Ayetleri Fussilet Suresi 27. Ayet
işte Biz de onun için o küfredenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve kendilerine yaptıkları amellerin en kötüsünün cezasını vereceğiz.

Kur'an Ayetleri Şurâ Suresi 27. Ayet
Bununla beraber Allah kullarına bol bol rızık seriverseydi, yeryüzünde azar ve taşkınlık ederlerdi. Fakat dilediği kadar ölçü ile indiriyor. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görendir.

Kur'an Ayetleri Zuhruf Suresi 27. Ayet
O beni yaratan başka. O beni doğru yola iletecektir." dedi.

Kur'an Ayetleri Duhân Suresi 27. Ayet
ve içinde sefa sürdükleri ne nimet ve refah...

Kur'an Ayetleri Câsiye Suresi 27. Ayet
Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır; kıyametin kopuş saati geleceği gün; o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşeceklerdir.

Kur'an Ayetleri Ahkâf Suresi 27. Ayet
Andolsun ki Biz, çevrenizdeki memleketleri helak etmiştik ve belki dönerler diye, ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık.

Kur'an Ayetleri Muhammed Suresi 27. Ayet
O halde melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırlarken nasıl olacak bakalım!

Kur'an Ayetleri Fetih Suresi 27. Ayet
Andolsun ki, Allah gerçekten peygamberine o rüyayı hakkıyla doğru gösterdi, Şanıma yemin ederim ki, İnşaallah Mescid-i Haram'a güvenlik içinde başlarınızı kazıtarak, kırkarak korkusuzca gireceksiniz! Ancak O, sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan önce yakın bir fetih verdi.

Kur'an Ayetleri Kâf Suresi 27. Ayet
Arkadaşı: "Ey Rabbimiz onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi!" der.

Kur'an Ayetleri Zâriyât Suresi 27. Ayet
Onu yakınlarına koyarak: "Yemeğe buyurmaz mısınız?" dedi.

Kur'an Ayetleri Tûr Suresi 27. Ayet
Allah bize lutfetti ve bizleri o semum (kavurucu) azabından korudu.

Kur'an Ayetleri Necm Suresi 27. Ayet
Evet ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıp duruyorlar.

Kur'an Ayetleri Kamer Suresi 27. Ayet
İşte Biz onları imtihan etmek için o dişi deveyi salıyoruz; onun için onları gözet ve sabırlı ol!

Kur'an Ayetleri Rahmân Suresi 27. Ayet
Yüce ve iyilik sahibi Rabbinin yüzü bakidir;

Kur'an Ayetleri Vâkı’a Suresi 27. Ayet
Sağın adamları ise, ne sağın adamları!

Kur'an Ayetleri Hadîd Suresi 27. Ayet
Sonra onların izleri üzerinde ardarda peygamberlerimizle izledik; arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerinde bir şefkat ve merhamet yarattık. Bir de rahipliği ki, onu onlar uydurdular, Biz onu üzerlerine yazmamıştık; ancak Allah'ın rızasını aramak için yaptılar, sonra da ona hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman etmiş olanlara mükafatlarını verdik, çokları ise yoldan çıkmış fasıklardır.

Kur'an Ayetleri Mülk Suresi 27. Ayet
Derken vakti gelip de onu yakından gördüklerinde o inkar edenlerin yüzleri kötüleşti ve: "İşte o sizin kendinize davet edip durduğunuz budur!" denildi.

Kur'an Ayetleri Kalem Suresi 27. Ayet
Yok, biz mahrum edilmişiz." dediler.

Kur'an Ayetleri Hâkka Suresi 27. Ayet
Ne olurdu o ölüm iş bitiren olsaydı!

Kur'an Ayetleri Me’âric Suresi 27. Ayet
Ve onlar ki, Rablerinin azabından korkarlar.

Kur'an Ayetleri Nûh Suresi 27. Ayet
Çünkü Sen, onları bırakırsan, kullarını yoldan çıkarıyorlar ve nankör facirden başkasını doğurmuyorlar.

Kur'an Ayetleri Cin Suresi 27. Ayet
Seçtiği bir elçiden başka; çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler dizer.

Kur'an Ayetleri Müddessir Suresi 27. Ayet
Sekar'ın ne olduğunu bilir misin?

Kur'an Ayetleri Kıyâmet Suresi 27. Ayet
ve: "Okuyacak kim var?" denilir

Kur'an Ayetleri İnsan Suresi 27. Ayet
Çünkü onlar peşini (geçici dünyayı) severler ve önlerindeki ağır bir günü (kıyameti) bırakırlar.

Kur'an Ayetleri Mürselât Suresi 27. Ayet
Ve orada, oturaklı yumru yumru dağlar oturtup size tatlı su sunmadık mı?

Kur'an Ayetleri Nebe’ Suresi 27. Ayet
Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.

Kur'an Ayetleri Nâzi’ât Suresi 27. Ayet
Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu O "Allah" bina etti.

Kur'an Ayetleri Abese Suresi 27. Ayet
Bu şekilde orada daneler,

Kur'an Ayetleri Tekvîr Suresi 27. Ayet
O, sadece bir öğüttür, alemler için.

Kur'an Ayetleri Mutaffifîn Suresi 27. Ayet
Onun karışımı Tesnim'dendir.

Kur'an Ayetleri Fecr Suresi 27. Ayet
Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,

Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder