2/01/2017

El-Hayy İsminin Ebced Sayısına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler

  Hiç yorum yok
El-Hayy İsminin Ebced Sayısına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler
Allah'ın isimlerinin ebced sayısı ile aynı olan Sure hangisi olduğu ve Diğer surelerdeki ayet numarası ile aynı olan ayetlerde neler yazıyor diye merak ettiğimizi ve bu sebeplede araştırdığımızı söylemiştik. Şimdide Yüce Allah 18 ebced sayı değerinde olan ismi ile aynı numarayı taşıyan Kur'an-ı Kerim ayetlerini aşağıda tek tek paylaştık. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama içimden öyle geçti. "Aklıma bu şekilde yapmak düştüyse benim bilmediğim bir sebebi vardır " dedim ve yayınlıyorum.

El-Hayy Ebced sayı değeri 18
Kur'an-ı Kerim'de 18. Sure Kehf Suresi

Surelerde 18. Ayetler
Bakara Suresi 18. Ayet
Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık bunlar, dönmezler.

Âl-i İmrân Suresi 18. Ayet
Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahittir. Bütün melekler ve ilim uluları da adaleti yerine getirerek şahittirler. O'ndan başka tanrı yoktur; güçlüdür, hikmet sahibidir O.

Nisâ Suresi 18. Ayet
Yoksa günahları yapıp yapıp da her birine ölüm gelince: "İşte ben, şimdi tevbe ettim." diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin pişmanlığı fayda etmez. İşte onlara, elim bir azap hazırlamışızdır.

Mâide Suresi 18. Ayet
Bir de yahudiler ve hıristiyanlar: "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De ki: "Öyle ise neden size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Doğrusu siz, onun yarattıklarından bir insan topluluğusunuz. O, dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin hükümranlığı Allah'ındır ve sonunda dönüş de O'nadır!"

En’âm Suresi 18. Ayet
Kullarının üstünde tam hakim O'dur. Herşeyden haberdar O'dur!

A’râf Suresi 18. Ayet
Allah: "Çık oradan, yerilmiş, kovulmuş olarak! Andolsun ki, onlardan her kim sana uyarsa, kesinlikle cehennemi tamamen sizinle dolduracağım.

Enfâl Suresi 18. Ayet
Bunu gördünüz, bir de Allah'ın kafirlerin tuzağını zayıf düşürmesi var!

Tevbe Suresi 18. Ayet
Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaza devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte bunların başarıya ermişlerden olmaları umulur.

Yûnus Suresi 18. Ayet
Allah'ı bırakıyorlar da kendilerine ne zarar, ne de fayda vermeyecek şeylere tapıyorlar ve: "Ha, onlar bizim Allah yanında şefaatçılarımız!" diyorlar. De ki: "Siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği birşey mi haber vereceksiniz?" Haşa! O, onların ortak koştukları şeylerin hepsinden münezzeh, yüksek çok yüksektir.

Hûd Suresi 18. Ayet
Bir yalanı Allah'a iftira edenden dana zalim kim olabilir? Bunlar, Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar, şahitler de: "İşte bunlar, Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir!" diyeceklerdir. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimleredir.

Yûsuf Suresi 18. Ayet
Bir de gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. Babaları: "Hayır, nefisleriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sevketmiştir. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin söyledikleriniz karşısında yardımına sığınılacak Allah'tır ancak!" dedi.

Ra’d Suresi 18. Ayet
Rablerinin emrine uyanlara daha güzeli vardır. O'na uymayanlar ise, yeryüzünde olanların tamamı ve bunların bir katı da kendilerinin olsa, hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. işte onlar! Hesabın kötüsü onlar içindir; varacakları yer de cehennemdir; o ne kötü yataktır!

İbrahim Suresi 18. Ayet
Rablerine küfredenlerin misali şöyledir: Amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer; kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez! İşte asıl o uzak sapıklık budur.

Hicr Suresi 18. Ayet
Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir alev takip etmektedir.

Nahl Suresi 18. Ayet
Oysa Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, sayamazsınız. Herhalde O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

İsrâ Suresi 18. Ayet
Her kim peşin isterse, ona, dünyada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar peşin veririz; sonra da ona cehennemi tahsis ederiz; kınanmış kovulmuş olarak ona yaslanır.

Kehf Suresi 18. Ayet
Bir de onları uyanık sanırdın, halbuki uykudadırlar ve biz onları sağa sola çevirirdik; köpekleri de giriş kısmında iki kolunu uzatmıştı. Onları görseydin mutlaka onlardan kaçar ve elbette için dehşet ile dolardı.

Meryem Suresi 18. Ayet
Meryem ona: "Ben bağışlayan Allah'a sığınırım senden, eğer Allah'tan korkan biri isen!" dedi.

Tâ-Hâ Suresi 18. Ayet
Musa: "O benim asam, üzerine dayanırım ve onunla davarlarıma yaprak çırparım; benim daha başka ihtiyaçlarımı da görür." dedi.

Enbiyâ Suresi 18. Ayet
Hayır, Biz hakkı batılın tepesine fırlatırız da beynini parçalar, bir de görürsün ki, (batıl) o anda yok olup gitmiştir! Allah'a isnad ettiğiniz o nitelikler yüzünden vay sizlere.

Hac Suresi 18. Ayet
Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah her kimi de hakir ve zelil ederse artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

Mü’minûn Suresi 18. Ayet
Gökten bir ölçü ile bir su indirdik ve onun yerde durmasını sağladık. Oysa Biz, onu giderme gücüne de sahibiz.

Nûr Suresi 18. Ayet
Ve Allah, size ayetlerini açıklıyor. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Furkân Suresi 18. Ayet
onlar: "Seni tenzih ederiz, Senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmazdı; fakat Sen, onları ve atalarını zevke daldırdın ki, zikri(ni) unuttular ve helaka giden bir topluluk oldular!" diyeceklerdir.

Şu’arâ Suresi 18. Ayet
(Firavun) dedi ki: "A! Biz seni çocukken bizde büyütmedik mi? Ömrünün bir çok yıllarını aramızda geçirdin;

Neml Suresi 18. Ayet
Hatta karınca deresi üzerine vardıklarında bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar! Haydi, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farketmeyerek sizi kırıp geçirmesin."

Kasas Suresi 18. Ayet
Derken şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı ve birden dün kendisinden yardım isteyenin yine feryad ettiğini gördü ve Musa ona: "Besbelli sen bir yaramazsın!" dedi.

Ankebût Suresi 18. Ayet
Eğer siz yalanlarsanız, bilin ki, sizden önce bir takım milletler de yalanlamışlardı. Peygamberin görevi ise açık bir tebliğden ibarettir.

Rûm Suresi 18. Ayet
Göklerde ve yerde, ikindileyin ve öğleye erdiğiniz zaman da hamd O'na mahsustur.

Lokmân Suresi 18. Ayet
Hem insanlara karşı avurdunu şişirme (böbürlenme), yeryüzünde çalımla yürüme! Çünkü Allah övüngen kurulganın hiçbirini (kendini beğenen hiçbir kimseyi) sevmez.

Secde Suresi 18. Ayet
Öyle ya inanan kimse fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar.

Ahzâb Suresi 18. Ayet
Şüphesiz Allah içinizden o savsaklayanları ve kardeşlerine: "Bize gelin!" diyenleri biliyor. (Onlar) harbe pek az geliyorlardı.

Sebe Suresi 18. Ayet
Biz, onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiş ve onlara da düzenli gidiş geliş imkanı sağlamış "Gezin oralarda, geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde!" demiştik.

Fâtır Suresi 18. Ayet
Bir de günah çeken bir kimse başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun başkasına yüklenmesi için çağrıda bulunsa da, ondan birşey alınıp yüklenmeyecektir, isterse bir yakını olsun. Fakat ancak gıyaben Rablerinin korkusunu duyanları ve namazı dürüst kılanları sakındırırsın. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet gidiş Allah'adır.

Yâsîn Suresi 18. Ayet
Onlar: "Doğrusu, biz sizi uğursuzluk nedeni saydık. Yemin ederiz ki, vazgeçmezseniz sizi hiç tınmadan taşlarız ve kesinlikle size bizden acıklı bir azap dokunur." dediler.

Sâffât Suresi 18. Ayet
Deki: "Evet! Hem de çok aşağılanmış olarak!"

Sâd Suresi 18. Ayet
Biz dağları onun emrine vermiştik, akşam ve işrak vakti onunla birlikte tesbih ederlerdi.

Zümer Suresi 18. Ayet
onlara ki, sözü dinler, sonra da en güzelini uygularlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir, işte temiz akıllılar da onlardır.

Mü’min Suresi 18. Ayet
Bir de o yaklaşan felaket gününü onlara haber ver ki, o zaman yürekleri gırtlaklara dayanmış yutkunur da yutkunurlar. Zalimler için ne ısınacak bir hısım (ne sıcak bir yakın) vardır, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi!

Fussilet Suresi 18. Ayet
İman edip de korunanları ise kurtardık.

Şurâ Suresi 18. Ayet
Ona inanmayan imansızlar onun çabuk gelmesini isterler, inananlar ise gerçek olduğunu bilirler de ondan korkar ve sakınırlar, iyi bil ki kıyamet hakkında tartışanlar uzak (derin) bir sapıklık içindedirler.Zuhruf Suresi 18. Ayet
Ya, onlar süs içinde yetiştirilip de mücadeleye gelince beceremeyecek olan (kız çocukların)ı O'na isnad ediyorlar öyle mi?

Duhân Suresi 18. Ayet
Allah'ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.

Câsiye Suresi 18. Ayet
Sonra emirden (olan) bir şeriat ile seni vazifelendirdik; onun için sen o şeriata uy da, ilmi olmayanların arzularına uyma!

Ahkâf Suresi 18. Ayet
İşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce geçen ümmetler içinde haklarında (azap) söz(ü) hak olmuş olan kimselerdir.Çünkü bunlar, hep hüsrana mahkum olmuşlardır.

Muhammed Suresi 18. Ayet
Artık onlar, yalnızca o Kıyametin kendilerine ansızın gelivermesine bakıyorlar. Çünkü işte onun alametleri geldi. Fakat o başlarına geldiğinde anlamaları kendilerine ne fayda verir?

Fetih Suresi 18. Ayet
Gerçekten o ağacın altında sana biat ederlerken O, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindekini bildi de üzerlerine o güveni indirdi ve onları bir yakın fetih ile ödüllendirdi.

Hucurât Suresi 18. Ayet
Göklerin, yerin sırrını Allah bilir ve Allah, her ne yaparsanız görür.

Kâf Suresi 18. Ayet
Her ne söz söylerse, mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır.

Zâriyât Suresi 18. Ayet
Seher vakitlerinde hep bağışlanma dilerlerdi.

Tûr Suresi 18. Ayet
Rablerinin kendilerine verdiği ile sefa sürmektedirler. Rableri onları, cehennem azabından korumuştur.

Necm Suresi 18. Ayet
Andolsun ki, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.

Kamer Suresi 18. Ayet
Ad kavmi de yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

Rahmân Suresi 18. Ayet
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 18. Ayet
Main'den doldurulmuş küpler, ibrikler ve kadehlere,

Hadîd Suresi 18. Ayet
Şüphesiz sadaka veren erkek ve dişilere ve Allah'a öyle (karz-ı hasen) güzel ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılır; bir de onlara pek hoş bir mükafat vardır!

Mücâdele Suresi 18. Ayet
Allah'ın kendilerini toplayarak yeniden dirilteceği günde size yemin ettikleri gibi O'na da yemin edecekler ve bir şey yaptıklarını sanacaklardır. İşte onlar hep o yalancılardır.

Haşr Suresi 18. Ayet
Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve kişi, yarın için önceden ne gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, her ne yaparsanız haberdardır.

Teğâbun Suresi 18. Ayet
Görünmeyeni de görüneni de bilir, güçlüdür, hikmet sahibidir!

Mülk Suresi 18. Ayet
Andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar, ama nasıl oldu inkarım?

Kalem Suresi 18. Ayet
(Allah izin verirse, diye) bir istisna da yapmıyorlardı.

Hâkka Suresi 18. Ayet
O gün (sorguya) arzolunursunuz; öyle ki, gizli bir haliniz kalmaz.

Me’âric Suresi 18. Ayet
Toplayıp toplayıp kasaya yığanı.

Nûh Suresi 18. Ayet
Sonra sizi onda geri çevirecek ve sizi bir çıkarış daha çıkaracak!

Cin Suresi 18. Ayet
Şüphesiz ki, mescitler hep Allah içindir, o halde Allah'ın yanında başka birine dua etmeyin!

Müzzemmil Suresi 18. Ayet
Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O'nun va'di yerine getirilmiştir.

Müddessir Suresi 18. Ayet
Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti.

Kıyâmet Suresi 18. Ayet
Biz onu (Kur'an'ı) okuduğumuz zaman okuduğunu takip et!

İnsan Suresi 18. Ayet
Selsebil denilen bir çeşme.

Mürselât Suresi 18. Ayet
Biz suçluları öyle yaparız!

Nebe’ Suresi 18. Ayet
Sur'a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!

Nâzi’ât Suresi 18. Ayet
De ki: "İster misin temizlenesin?

Abese Suresi 18. Ayet
O yaratan, onu hangi şeyden yarattı?

Tekvîr Suresi 18. Ayet
nefeslendiği zaman o sabaha ki,

İnfitâr Suresi 18. Ayet
Evet, sen bildin mi nedir din günü?

Mutaffifîn Suresi 18. Ayet
Hayır, hayır; çünkü iyilerin yazısı İlliyyun'dadır.

İnşikâk Suresi 18. Ayet
ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,

Bürûc Suresi 18. Ayet
Firavun'un ve Semud'un kıssası?

A’lâ Suresi 18. Ayet
Haberiniz olsun, bu ilk sahifelerde vardır.

Ğâşiye Suresi 18. Ayet
Göğe ki, nasıl kaldırılmış?

Fecr Suresi 18. Ayet
Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.

Beled Suresi 18. Ayet
İşte onlardır meymenet sahipleri (kitapları sağ taraflarından verilecekler).

Leyl Suresi 18. Ayet
O ki, malını verir, temizlenir.

Alak Suresi 18. Ayet
Biz çağıracağız zebanileri!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder