Allah'ın El-Vacid ve El Vehhab İsminin Ebced Numarasına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler

vacid vehhab esmasının ebcedine göre surelerdeki ayetler
El-Vâcid El-Vehhab
Tüm müslümanlar bilirki Allah'ın isimlerinin karşılığı olan ebced sayısı var. Ve bizde merak ettik ve El Vacid esması ile El Vehhab esmasının ebced sayı değeri 14 olan ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de neler yazıyor? Hangi surelerde 14. Ayetlerde neler yazıyor? merak ettik ve tek tek bulduk ve yazdık. Umarız bir faydamız olur. Ve mümkün mertebe Allah'ın 99 esmasındaki isimlerinin karşılığı olan ebced sayılarına göre ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de yazılanlardan  yazmaya gayret edeceğiz.

Kur'an'daki 14 Sure: İbrahim Suresi.
Hz. İbrahim ve Hz. İbrahim'in ailesinden söz edildiği için sure ismini buradan almıştır.
Kur'an-ı Kerim'in 14 Suresi olan İbarhim Suresinin Temel Konuları İman ve Öldüken Sonra Dirilme ve Hesap.

El Vacid: Ebced Sayı Değeri 14
El Vehhab: Ebced Sayı Değeri 14

Bakara Suresi 14. Ayet:
İman edenlerle karşılaştıkları zaman, "inandık" derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, "şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz" derler.

Al-i İmran Suresi: 14. Ayet
Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.

Nisa Suresi: 14. Ayet
kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.

Maide Suresi: 14. Ayet
"Biz hıristiyanız" diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek!

En'âm Suresi: 14. Ayet
De ki: "göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim." De ki: "Bana, (Allah'a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma (denildi)."

A'râf Suresi: 14. Ayet
Şeytan dedi ki: "(öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver."

Enfâl Suresi: 14. Ayet
İşte şimdi siz tadın onu! kafirlere bir de cehennem azabı vardır.

Tevbe Suresi: 14.ve 15. Ayet
Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü'min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yunus Suresi: 14. Ayet
Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.

Hûd Suresi: 14. Ayet
Eğer Size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur'an) ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Artık müslüman oluyor musunuz?

Yûsuf Suresi: 14. Ayet
Onlar da, "Andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse (o takdirde) biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz" dediler.

R'ad Suresi: 14. Ayet
Gerçek dua ancak O'nadır. O'ndan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.

İbrahim Suresi: 14. Ayet
"Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkan ve tahdidimden sakınan kimseler içindir".

Hicr Suresi: 14. ve 15. Ayet
Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi.

Nahl Suresi: 14. Ayet
O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.

İsrâ Suresi: 14. Ayet
"oku kiatbını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter" denilecektir.

Kehf Suresi: 14. ve 15. Ayet
Kalkıp da, "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?" dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik.   

Meryem Suresi 12. ve 14. Ayet
(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine ) " Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

Tâhâ Suresi: 14. Ayet
"Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl."

Enbiyâ Suresi: 14. Ayet
"Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik" dediler.

Hac Suresi: 14. Ayet
Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.

Mü'minun Suresi: 14. Ayet
Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudga" yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir!

Nûr Suresi: 14. Ayet
Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu!

Furkan Suresi: 14. Ayet
(Kendilerine) "Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, bir çok kere yok olmayı isteyin!" (denir.)

Şuara Suresi: 14. Ayet
"Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım."

Neml Suresi: 14. Ayet
Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak!"

Kasas Suresi: 14. Ayet
Mûsâ olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle Mükafatlandırırız.

Ankebut Suresi: 14. Ayet
Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.

Rûm Suresi: 14. Ayet
Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü'minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.

Lokman Suresi: 14. Ayet
İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (işte onun için) insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır."

Secde Suresi: 14. Ayet
(Onlara şöyle denilecek:) "O halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın."

Ahzâb Suresi: 14. Ayet
Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı; o konuda fazla gecikmezlerdi.

Sebe Suresi: 14. Ayet
Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.

Fatır Suresi: 14. Ayet
Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi haber veremez.

Yasin Suresi: 14. Ayet
Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

Saffat Suresi: 14. Ayet
Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar.

Sad Suresi: 14. Ayet
(O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu.   

Zümer Suresi: 14. Ayet
De ki: "Ben dinimi Allah'a has kılarak sadece O'na ibadet ediyorum."   

Mü'min Suresi: 14. Ayet
O halde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin.   

Fussilet Sûresi: 14. Ayet
Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından3 gelmiş, "Allah'tan başkasına ibadet etmeyin" demişler, onlar da, "Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz" demişlerdi.   

Şûrâ Sûresi: 14. Ayet
Onlar, kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer (azabın) belli bir süreye kadar (ertelenmesi ile ilgili olarak) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra Kitab'a mirasçı kılınanlar da, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler.   

Zuhruf Suresi: 12. - 13. ve 14. Ayet
O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve "Bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz" diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.   

Duhân Sûresi: 14. Ayet
Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler.   

Câsiye Sûresi: 14. Ayet
İnananlara söyle, Allah'ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma (kendi) kazandığının karşılığını versin.   

Ahkâf Sûresi: 14. Ayet
Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada sürekli kalacaklardır.   

Muhammed Sûresi: 14. Ayet
Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?   

Fetih Sûresi: 14. Ayet
Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.   

Hucurât Sûresi: 14. Ayet
Bedevîler "İman ettik" dediler. De ki: "İman etmediniz. (Öyle ise, "iman ettik" demeyin.) "Fakat boyun eğdik" deyin.2 Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."   

Kâf Sûresi: 12. - 13. ve 14. Ayet
Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın2 kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.   

Zâriyât Sûresi: 13. ve 14. Ayet
Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur."   

Tur Suresi: 13. ve 14. Ayet
Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir.   

Necm Sûresi: 14. Ayet
Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.   

Kamer Sûresi: 14. Ayet
Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh'a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.   

Rahman Sûresi: 14. Ayet
Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.   

Vakıa Sûresi:  13. ve 14. Ayet
Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.   

Hadid Sûresi: 14. Ayet
(Münafıklar) mü'minlere şöyle seslenirler: "Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?" (Mü'minler de) derler ki: "Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında da sizi aldattı."   

Mücadele Sûresi: 14. Ayet
Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.   

Haşr Sûresi: 14. Ayet
Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.   

Saf Sûresi: 14. Ayet
Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun.Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler de, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız" demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.   

Tegabun Sûresi: 14. Ayet
Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.   

Mülk Sûresi: 14. Ayet
Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.   

Kalem Suresi: 10. - 11. - 12. - 13. - 14. Ayet
Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.   

Hakka Sûresi:  13. - 14.  ve 15. Ayet
Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur.   

Mearic Sûresi: 11. - 12. - 13. ve 14. Ayet
Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.   

Nuh Sûresi: 14. Ayet
‘Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.   

Cin Sûresi: 14. Ayet
"Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."   

Müzemmil Sûresi: 14. Ayet
Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.   

Müddesir Sûresi: 14. Ayet
Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım.   

Kıyame Sûresi: 14.  ve 15. Ayet
Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.   

İnsan Sûresi: 14. Ayet
Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.   

Mürselat Sûresi: 14. Ayet
Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin.   

Nebe Sûresi: 14. - 15. ve 16. Ayet
Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.   

Naziat Sûresi: 14. Ayet
Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.   

Abese Sûresi: 13. - 14. - 15. - 16. Ayet
O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.   

Tekvir Sûresi: 14. Ayet
Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.   

İnfitar Sûresi: 14. Ayet
Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler.   

Mutaffifin Sûresi: 14. Ayet
Hayır hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.   

İnşikak Sûresi: 14. Ayet
Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.   

Buruc Sûresi: 14. Ayet
O, çok bağışlayandır, çok sevendir.   

Tarık Sûresi: 14. Ayet
O, boş bir söz değildir.   

Ala Sûresi: 14. ve 15. Ayet
Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.   

Gaşiye Sûresi: 13. - 14. - 15. ve 16. Ayet
Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.   

Fecr Sûresi: 14. Ayet
Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.   

Beled Sûresi: 14. - 15. ve 16. Ayet
Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.   

Şems Sûresi: 14. Ayet
Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.   

Leyl Sûresi: 14. Ayet
Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.   

Alak Sûresi: 14. Ayet
O Allah'ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?   

Bazı Sureler 14. ayet dışında ayetlerinde olması hepsi bir arada olmasından kaynaklanmaktadır.
Kaynaklar: kuran.gen.tr  ve kuran.diyanet.gov.tr
Allah'ın El-Vacid ve El Vehhab İsminin Ebced Numarasına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler Allah'ın El-Vacid ve El Vehhab İsminin Ebced Numarasına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler Reviewed by bizim zaman on 2/01/2017 07:39:00 ÖÖ Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.