2/01/2017

Allah'ın El-Vacid ve El Vehhab İsminin Ebced Numarasına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler

  Hiç yorum yok
Allah'ın El-Vacid ve El Vehhab İsminin Ebced Numarasına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler
Tüm müslümanlar bilirki Allah'ın isimlerinin karşılığı olan ebced sayısı var. Ve bizde merak ettik ve El Vacid esması ile El Vehhab esmasının ebced sayı değeri 14 olan ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de neler yazıyor? Hangi surelerde 14. Ayetlerde neler yazıyor? merak ettik ve tek tek bulduk ve yazdık. Umarız bir faydamız olur. Ve mümkün mertebe Allah'ın 99 esmasındaki isimlerinin karşılığı olan ebced sayılarına göre ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de yazılanlardan  yazmaya gayret edeceğiz.

Kur'an'daki 14 Sure: İbrahim Suresi.
Hz. İbrahim ve Hz. İbrahim'in ailesinden söz edildiği için sure ismini buradan almıştır.
Kur'an-ı Kerim'in 14 Suresi olan İbarhim Suresinin Temel Konuları İman ve Öldüken Sonra Dirilme ve Hesap.

El Vacid: Ebced Sayı Değeri 14
El Vehhab: Ebced Sayı Değeri 14

Bakara Suresi 14. Ayet
Bir de iman edenlerle karşılaştıklarında: "Biz de inandık" derler. Kendi şeytanları ile başbaşa kaldıklarında: "Emin olun biz sizinle beraberiz, biz ancak alay ediyoruz." derler.

Âl-i İmrân Suresi 14. Ayet
İnsanlara, kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cins atlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi, çekici hale getirildi. Fakat bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa Allah, akibet güzelliği, O'nun yanındadır.

Nisâ Suresi 14. Ayet
Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır.

Mâide Suresi 14. Ayet
"Biz hıristiyanız" diyenlerden de antlarını almıştık; derken bunlar da uyarıldıkları gerçeklerin birçoğunu unuttular. Biz de aralarına, kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Yarın Allah, onlara ne sanatlar yaptıklarını bildirecektir.

En’âm Suresi 14. Ayet
De ki: "Göklerin ve yerin yaratanı olan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? Oysa O, yedirip besler, kendisi ise beslenmekten münezzehtir." De ki: "Ben ehl-i İslamın birincisi olmakla emrolundum ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma!" buyuruldu.

A’râf Suresi 14. Ayet
İblis: "Dirilip kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver!" dedi.

Enfâl Suresi 14. Ayet
İşte bunu gördünüz ya, şimdi onu tadın; kafirlere bir de cehennem azabı vardır!

Tevbe Suresi 14. Ayet
Onlarla savaşın ki, Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, rezil etsin onları, yardımıyla sizi onlara karşı zafere erdirsin, mü'min bir topluluğun yüreklerine su serpsin,

Yûnus Suresi 14. Ayet
Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık ki, bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz.

Hûd Suresi 14. Ayet
Eğer bunun üzerine size cevap veremedilerse, artık bilin ki, o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka ilah yoktur. Nasıl artık teslim ediyor, İslam'ı kabul ediyorsunuz değil mi?

Yûsuf Suresi 14. Ayet
Onlar: "Andolsun, biz böylesine birbirine sargın bir topluluk iken onu kurt yerse, o taktirde biz hüsran çekeriz!" dediler.

Ra’d Suresi 14. Ayet
Gerçek dua ancak O'nadır; O'ndan başka yalvarıp durdukları ise, onlara hiçbir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimseye benzer ki, su ona gelmez. Kafirlerin duası hep bir sapıklık içindedir.

İbrahim Suresi 14. Ayet
Ve arkalarından sizi o yere yerleştireceğiz, işte bu, makamımdan ve tehdidimden korkan için va'dimdir!"

Hicr Suresinin 14. ve 15. Ayeti
14 ve 15- Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: "Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz."

Nahl Suresi 14. Ayet
Yine taze bir et yiyesiniz ve içinden giyeceğiniz zinet eşyasını çıkarasınız diye, denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara akıp gittiklerini görürsün ve bu da lütfundan payınızı aramanız içindir, ola ki şükredersiniz.

İsrâ Suresi 14. Ayet
Oku kitabını! Hesap görücü olarak bugün sana nefsin yeter!

Kehf Suresi 14. Ayet
Ve kalplerini pekiştirdik. O vakit ayağa kalkıp dediler ki: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir; kesinlikle O'ndan başka hiçbir tanrıya tapmayız; yoksa gerçekten saçma sapan konuşmuş oluruz.

Meryem Suresi 14. Ayet
Anne babasına iyi davranan biriydi, zorba ve isyankar değildi.

Tâ-Hâ Suresi 14. Ayet
Gerçekten Benim Ben, Allah; Benden başka ilah yoktur; onun için Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!

Enbiyâ Suresi 14. Ayet
(Onlar da): "Vay bizlere! Gerçekten bizler zalim insanlardık!" dediler.

Hac Suresi 14. Ayet
Şüphe yok ki Allah, iman edip iyi işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacak; şüphesiz Allah dilediğini yapar.

Mü’minûn Suresi 14. Ayet
Sonra o damlayı bir pıhtıya dönüştürdük, bu pıhtıyı bir et parçacığına dönüştürdük, bu et parçacığını bir takım kemiklere çevirdik, derken bu kemiklere bir et giydirdik; sonra ona bambaşka bir yaratık olarak hayat verdik. Bak ne şanlı o Allah, yaratanların en güzeli!

Nûr Suresi 14. Ayet
Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, daldığınız yaygarada size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.

Furkân Suresi 14. Ayet
Bugün bir helaka haykırmayın, çok helaka haykırın!

Şu’arâ Suresi 14. Ayet
Bir de onlara karşı suçluyum; ondan dolayı beni öldürürler diye korkarım.

Neml Suresi 14. Ayet
Ve vicdanları bunlar(ın doğruluğun)a kesin bir kanaat getirdiği halde sırf zulüm ve kendilerini büyük görme yüzünden onları inkar ettiler; fakat, bak o bozguncuların akibeti nasıl oldu!

Kasas Suresi 14. Ayet
Musa kıvamına erip dengini bulduğunda ona bir hakimiyet ve bir ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız.

Ankebût Suresi 14. Ayet
Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik de içlerinde elli eksik bin (dokuz yüz elli) yıl kaldı, derken zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakalayıverdi.

Rûm Suresi 14. Ayet
O kıyamet çattığı gün (insanlar birbirinden) ayrılırlar.

Lokmân Suresi 14. Ayet
Gerçi insana anasına, babasına (itaat etmeyi) de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. (Onun) sütten ayrılması da iki yıl içindedir. Bana ve anana babana şükret diye de (tavsiye ettik). Dönüş ancak Banadır.

Secde Suresi 14. Ayet
O halde bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuz için (azabı) tadın, işte Biz de sizi unuttuk. Yapıp durduğunuz işler yüzünden tadın ebedi azabı!

Ahzâb Suresi 14. Ayet
Eğer onların her tarafından üzerlerine girilse de sonra kendilerinden fitne çıkarmaları istenilse derhal onu yapacaklardı. Onunla da pek az duracaklardı.

Sebe Suresi 14. Ayet
Sonra onun ölümüne hükmettiğimizde onlara onun ölümünü sezdiren olmadı, yalnız bir güve (böceği) dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple yere yıkıldığında besbelli oldu ki, eğer cinler gaybı bilselerdi, o horlayıcı azap içinde bekleyip durmazlardı.

Fâtır Suresi 14. Ayet
Kendilerine dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevabını veremezler. Kıyamet günü de kendilerini Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Sana, herşeyden haberdar olan (Allah) gibi, haber veren olmaz.

Yâsîn Suresi 14. Ayet
Hani onlara o iki elçiyi göndermiştik de onları yalanladılar; Biz de bir üçüncüsüyle onları güçlendirdik, varıp: "Haberiniz olsun, biz sizlere gönderilmiş elçileriz." dediler.

Sâffât Suresi 14. Ayet
Bir mucize gördükleri zaman da alaya alıyorlar.

Sâd Suresi 14. Ayet
Başka değil hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu.

Zümer Suresi 14. Ayet
De ki: "Ben dinimi O'na has kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim,

Mü’min Suresi 14. Ayet
O halde sizler, dini kendisi için halis kılarak (dininde samimi olarak) hep Allah'a ibadet edin; isterse kafirler hoşlanmasınlar.

Fussilet Suresi 14. Ayet
Onlara: "Allah'tan başkasına tapmayın!" diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman "Rabbimiz dileseydi, melekler gönderirdi. Onun için biz sizin gönderildiğiniz şeylere inanmayız!" dediler.

Şurâ Suresi 14. Ayet
Kendilerine bilgi geldikten sonra ayrılığa düşmeleri sadece aralarındaki düşmanlık ve ihtirastan dolayıdır. Eğer Rabbin tarafından "belirli bir vakte kadar" şeklinde bir söz geçmemiş olsaydı aralarında verilen hüküm mutlaka yerine getirilir ve (iş) bitirilirdi. Kendilerinden sonra Kitab'a mirasçı kılınanlar da ondan kuşkulu bir şüphe içindedirler.

Zuhruf Suresi 14. Ayet
Ve muhakkak biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız."

Duhân Suresi 14. Ayet
sonra ondan döndüler. "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.

Câsiye Suresi 14. Ayet
İman edenlere söyle: Allah'ın cezalandıracağı günlerin (geleceğin)i ümit etmeyen kimseleri bağışlasınlar; çünkü (Allah) her kavmi kazandıkları ile cezalandıracaktır.Ahkâf Suresi 14. Ayet
Onlar, cennetliktirler, yaptıklarına mükafat olarak sonsuza dek orada kalacaklardır.

Muhammed Suresi 14. Ayet
Şimdi Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, o kötü işi kendisine süslü gösterilen ve heveslerinin ardına düşen kimselere benzer mi hiç?

Fetih Suresi 14. Ayet
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediği kimseyi bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah, çok bağışlayandır, merhamet sahibidir.

Hucurât Suresi 14. Ayet
Bedeviler: "İman ettik." dediler. De ki: "Siz henüz iman etmediniz, fakat henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde "İslama girdik" deyin. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, size amellerinizden hiçbir şey eksiklemez; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edendir."

Kâf Suresi 14. Ayet
Eyke halkı ve Tubba' kavmi de. Bunların hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da hak oldu azabım.

Zâriyât Suresi 14. Ayet
Tadın cezanızı! Budur işte o sizin acele istedığiniz!

Tûr Suresi 14. Ayet
İşte bu sizin o yalan deyip durduğunuz ateş! diye.

Necm Suresi 14. Ayet
Sidretu'l-Munteha'nın yanında.

Kamer Suresi 14. Ayet
gözetimimiz altında yürüyüp yol alıyordu, inkar ve nankörlüğe uğramış kimseye mükafat olmak üzere.

Rahmân Suresi 14. Ayet
İnsanı fağfur gibi bir salsal (ateşte pişmiş gibi bir kuru çamur)dan yarattı;

Vâkı’a Suresi 14. Ayet
biraz da sonrakilerden,

Hadîd Suresi 14. Ayet
(Münafıklar) onlara şöyle bağrışırlar: "Bizler sizinle beraber değil miydik?" (Mü'minler): "Evet, ama siz kendilerinizi fitneye soktunuz, gözettiniz, şüpheye düştünüz ve Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O aldatıcı şeytan sizi (günahın zararı yoktur diye) Allah'a güvendirdi.

Mücâdele Suresi 14. Ayet
Allah'ın gazap etmiş olduğu bir topluğa yardakçılık edenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardandırlar ve bile bile yalan yere yemin ederler.

Haşr Suresi 14. Ayet
Onlar sizinle ancak müstahkem mevkilerde veya duvarlar, siperler arkasında topluca savaşabilirler. Kendi aralarında çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Bu, onların aklını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır.

Saff Suresi 14. Ayet
Ey iman edenler! Allah yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere: "Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?" dedi. Havarileri: "Biz Allah (yolunun) yardımcılarıyız." dediler. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik o suretle onlar üstün gelip yüze çıktılar.

Teğâbun Suresi 14. Ayet
Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır, o halde onlardan sakının! Ne var ki, affeder, kusurlarına bakmaz, örterseniz, şüphe yok ki, Allah, çok bağışlayandır, merhamet edendir.

Mülk Suresi 14. Ayet
Bilmez mi O yaratan ki, O herşeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdar olandır.

Kalem Suresi 14. Ayet
mal ve oğulları var diye.

Hâkka Suresi 14. Ayet
o yer ve dağlar yükletilip arkasından bir çarpılış çarpıldıklarında,

Me’âric Suresi 14. Ayet
ve yeryüzünde bulunanların hepsini (verip) sonra kendisini kurtarsa.

Nûh Suresi 14. Ayet
Oysa O, sizi bu aşamaya kadar aşama aşama yaratmıştır.

Cin Suresi 14. Ayet
Ve doğrusu bizler: Bizlerden müslümanlar da var, bizlerden haksızlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.

Müzzemmil Suresi 14. Ayet
O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir!

Müddessir Suresi 14. Ayet
hem kendisine bir döşeyiş döşedim (şeref ve itibar verdim)!

Kıyâmet Suresi 14. Ayet
Doğrusu insan kendine karşı bir basirettir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).

İnsan Suresi 14. Ayet
üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri (meyveleri) de bol bol önlerine konmuştur.

Mürselât Suresi 14. Ayet
Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin?

Nebe’ Suresi 14. Ayet
O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

Nâzi’ât Suresi 14. Ayet
bir de bakarsın uyanmışlar, hepsi meydanda.

Abese Suresi 14. Ayet
yüksek tutulan tertemiz sayfalarda,

Tekvîr Suresi 14. Ayet
bir nefis (herkes) ne hazırladığını anlar.

İnfitâr Suresi 14. Ayet
Ve şüphesiz kötüler de cehennemdedirler.

Mutaffifîn Suresi 14. Ayet
Hayır, hayır! Onların kazançları kalplerinin üzerine pas bağlamıştır!

İnşikâk Suresi 14. Ayet
Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.

Bürûc Suresi 14. Ayet
Bununla beraber, çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur.

Târık Suresi 14. Ayet
O asla şaka değildir!

A’lâ Suresi 14. Ayet
Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,

Ğâşiye Suresi 14. Ayet
konulmuş küpler,

Fecr Suresi 14. Ayet
Şüphesiz ki Rabbin öyle mirsad ile gözetlemektedir.

Beled Suresi 14. Ayet
Ya da salgın bir açlık gününde yemek yedirmektir.

Şems Suresi 14. Ayet
Fakat ona inanmadılar da onu (deveyi) devirdiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiri geçiriverdi de o yeri düzleyiverdi!

Leyl Suresi 14. Ayet
Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım.

Alak Suresi 14. Ayet
Muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder