Allahın Adaleti Emretmesi Kuranda Nasıl Geçer? Kuranı Kerimde Allah Adaleti Nasıl Emretti?


Allahın Emri Adalet Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

BAKARA SURESİ: 282.Ayet: Ey îman edenler! Belirli bir va'deye kadar bir borç ile birbirinize borçlandığınız zaman artık onu yazın! O hâlde bir kâtib aranızda adâletle yazsın! Hem hiçbir kâtib , Allah'ın ona öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. (yazabilme ni'metine bir şükür olarak) hemen yazsın! Üzerinde hak bulunan (borçlu olan) da (senedini) yazdırsın ve Rabbi olan Allah'dan sakınsın da ondan bir şey eksiltmesin (tam yazsın)!
Buna rağmen üzerinde hak bulunan (borçlu), akıl noksanlığı olan veya zayıf (çocuk yaşta) bir kimse ise veya kendisi yazdırmaya güç yetiremiyorsa, o takdirde velîsi adâletle yazdırsın!
Erkeklerinizden iki de şâhid tutun! Fakat iki erkek olmazsa, artık râzı olacağınız şâhidlerden bir erkek ve iki kadın (gerekir) ki, (kadınlardan) biri şaşırırsa, o takdirde bir diğeri hatırlatsın!
Şâhidler de çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar!
Hem (o borç) küçük olsun, büyük olsun, onu va'desine kadar yazmaktan üşenmeyin!
Bu, Allah katında daha adâletli, şâhidlik için daha sağlam ve şübhe etmemeniz için daha uygundur, ancak aranızda peşin olarak kendisini devredeceğiniz bir ticâret olması müstesnâ; o zaman onu yazmamanızda size bir günah yoktur.
Alış-veriş yaptığınız zaman da şâhid tutun; ne kâtibe, ne de şâhide zarar verilmesin! Buna rağmen (böyle) yaparsanız (kâtib ve şâhidi zarara sokarsanız), artık şübhesiz ki bu, sizin için bir günahtır!
O hâlde Allah'dan sakının! Hem Allah size (neyi, nasıl yapmanız gerektiğini) öğretiyor. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

NİSÂ SURESİ: 58.Ayet: Şübhe yok ki Allah size, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder! Doğrusu Allah, bununla size ne güzel nâsihat veriyor! şübhesiz ki Allah, Semî (herşeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.

NİSÂ SURESİ: 127.Ayet: (Ey Resûlüm!) Kadınlar (ve onların mîrasları) hakkında da senden fetvâ istiyorlar. De ki: ''Onlar hakkında size Allah fetvâ veriyor: Kendilerine yazılmış olan (hak ettikleri mîras)ı onlara vermeyip kendilerini nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar ile çâresiz bırakılmış çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adâleti yerine getirmeniz husûsunda Kitab'da (Kur'an'da) size okunan (âyet)ler var. ''Böylece hayır olarak her ne yaparsanız, artık şübhesiz Allah, onu hakkıyla bilendir.

NİSÂ SURESİ: 129.Ayet: Ve ne kadar hırs da gösterseniz, kadınlar arasında adâletli olmaya aslâ güç yetiremezsiniz; öyleyse (birisine) büsbütün meylederek yönelip de onu (diğerini) askıda kalmış gibi (ne kocalı, ne kocasız bir hâlde) bırakmayın! Fakat (aralarında haksız davranışlarınızı) düzeltir ve (geçimsizlikten) sakınırsanız, artık şübhe yok ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

MÂİDE SURESİ: 42.Ayet: Onlar (o münâfıklar ve yahudiler) yalancılık etmek için can kulağıyla dinleyenler, (ve rüşvet alıp) dâima haram yiyenlerdir. Fakat sana gelirlerse, artık aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir! Şâyet onlardan yüz çevirirsen, o takdirde sana aslâ hiçbir zarar veremezler. Ama hüküm verirsen, artık aralarında adâletle hükmet! Çünki Allah, adâletli olanları sever.

EN'ÂM SURESİ: 152.Ayet: Ve rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, o en güzel bir şekilde (onu muhâfaza ve yetime yardım etme maksadıyla) olanı müstesnâ, yaklaşmayın! Hem ölçüyü ve tartıyı adâletle tam yapın! (Biz) kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız; söz söylediğiniz zaman ise, akrabâ bile olsa, artık adâletli olun! Ve Allah'ın ahdini (verdiğiniz sözü) yerine getirin! İşte bunlar (Allah'ın) size o emrettiği (şeyler)dir; tâ ki ibret alasınız.

A'RÂF SURESİ: 29:Ayet De ki: ''Rabbim adâleti emretti!'' Hem her namaz vaktinde (her secde yerlerinde) yüzlerinizi (ibâdete) çevirin ve dinde, (yalnız) O'nun (rızâsı) için, ihlâslı kimseler olarak o'na ibâdet edin! Sizi ilk önce (O) yarattığı gibi, (yine O'na) döneceksiniz.

NAHL SURESİ: 90.Ayet: Şübhesiz ki Allah, adâleti, iyiliği ve akrabâya (muhtaç oldukları şeylei) vermeyi emreder; fuhşiyâttan, kötülükten ve azgınlıktan da men'eder. İbret alasınız diye size (Allah, böyle) nasîhat eder.

ŞÛRÂ SURESİ: 15.Ayet: İşte bunun için, durma (dîne) da'vet et! Ve emrolunduğun gibi, dosdoğru ol! Onların (nefsânî) heveslerine sakın uyma! Ve de ki: ''(Ben) Allah'ın indirdiği her kitâba inandım. Ve aranızda adâlet etmekle emrolundum. Allah, bizimde Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amellerinizde sizedir. Bizimle sizin aranızda bir hüccet (tartışılacak bir şey) yoktur. Allah bizi bir araya toplayacaktır. Ve (sonunda) dönüş ancak O'nadır!''

RAHMÂN SURESİ: 9.Ayet: Ve tartmayı adâletle dosdoğru yapın, hem tartıda eksiklik etmeyin!

HADÎD SURESİ: 25.Ayet: Celâlim hakkı için, peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla berâber kitâbı ve mîzânı (adâleti) indirdik ki, insanlar adâleti ayakta tutsun (ve yaşatsınlar)! Hem kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlar için (birçok) menfaatler bulunan hadîd'i (demiri, bir ni'met olarak) indirdik; hem böylece Allah, kendine ve peygamberlerine gıyâben (Allah'ı görmedikleri hâlde îman ederek dînine) kimin yardım edeceğini ortaya çıkarsın! Muhakkak ki Allah, Kavî (çok kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları