1/31/2013

Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları Cevap Anahtarı

  Hiç yorum yok
Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Çıkan Sınav Soruları
Açıköğretim Lisesi Çıkmış Edebiyat Soruları Ve Cevapları:

Açık lise sınavlarının bugüne kadar çıkmış Türk edebiyatı soruları testlerini çalışarak, kendinizi deneyebilir veya sınava hazırlanabilirsiniz.


TÜRK EDEBİYATI-1

1. Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına ne denir?
A) Tiyatro B) Resim C) Müzik D) Edebiyat

2. Aşağıdakilerden hangisi düşünce eserleri içinde yer alır?
A) Eleştiri B) Hikâye C) Tiyatro D) 7iir

3. Ekmek dizimizde.
Yıldızlar uzakta, ta uzakta.
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak.
Öyle dalmışım ki sormayın.
Bazen şaşırıp ekmek yerine
Yıldız yiyorum.
Oktay Rıfat
Bu dizeler hangi sanat anlayışını yansıtmaktadır?
A) Tasavvuf edebiyatı
B) Halk edebiyatı
C) Tanzimat edebiyatı
D) Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı

4. “Ahmet aslan gibi güçlüdür.” cümlesinde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme B) Cinas C) Teşhis D)
ntak

5. Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Orhan Veli Kanık
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tam kafiye kullanılmıştır.
B) Cinaslı bir söyleyiş vardır.
C) Sarma uyak düzeni vardır.
D) Serbest ölçüyle yazılmıştır.

6. Orhan zamanından kalma bir duvar Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
A. Hamdi Tanpınar
Bu dizelerde aşağıdaki kafiye türlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Yarım B) Tam C) Zengin D) Cinaslı

7. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
Dostunun yüz karası düşmanının maskarası
Mehmet Âkif Ersoy
Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Dize B) Beyit C) Bend D) Kıt’a

8. Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerinden biridir?
A) Gazel B) Koşma C)
lâhî D) Semaî

9. Bu yalan dünyaya geldim geleli
Severim kır atı bir de güzeli
Değip on beşine kendim bileli
Severim kır atı bir de güzeli
Dadaloğlu
Bu dörtlük aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisiyle yazılmıştır?
A) Halk şiiri
B) Divan şiiri
C) Tasavvuf şiiri
D) Tanzimat şiiri

10. Nice güzellere bağlandım kaldım,
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum.
Her türlü isteğim topraktan aldım,
Benim sadık yârim kara topraktır.
Âşık Veysel
Bu dörtlükten şairle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kara toprağı sadık yâr olarak gördüğü
B) Birçok güzele bağlandığı
C) Bağlandığı insanların vefalı olduğu
D) Bütün isteklerini topraktan aldığı

11. Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak,
Rüyalarım kadar sade, güzeldin.
Baş başa uzandık günlerce ıslak,
Çimenlerine yaz bahçelerinin.
A. Hamdi Tanpınar
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Epik şiir B) Pastoral şiir C) Lirik şiir D) Didaktik şiir

12. Bir nazmın şiir sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A) Sanat değeri taşımasına
B) İ
nsan ruhunu okşamasına
C) Hayal ve imgelerin bulunmasına
D) Kişi, yer ve zaman unsurlarına

13. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Nazım birimi beyittir.
C) Dil, halkın kullandığı konuşma dilidir.
D) Ürünler saz eşliğinde söylenebilir.14. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Dil, halkın kullandığı dildir.
B) Allah ve Allah’a duyulan aşk temaları işlenmiştir.
C) Koşma, semai, varsağı, destan vb. başlıca türleridir.
D) Genellikle hece ölçüsü, az da olsa aruz ölçüsü kullanılmıştır.

15. Ağam İ
stanbul’u mesken mi tuttun
Gördün güzelleri beni unuttun
Sılaya dönmeye yemin mi ettin
Aylar tamam oldu yollar tükenmez
Bakarım yollara yiğidim gelmez
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?
A) Türkü B) Mani C) Ninni D) Bilmece

16. Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Ulu sular bulandığı zamandır
Kat kat oldu, gül yaprağa karıştı
Gene bülbül kul olduğu zamandır
Karacaoğlan
Bu dörtlük aşağıdaki âşık edebiyatı türlerinden hangisine örnektir?
A) Semai B) Koşma C) Varsağı D) Destan

17. Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatın özelliklerinden biri değildir?
A) Kalıplaşmış söz ve benzetmeler yoktur.
B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Aşk ve tasavvuf gibi konular işlenmiştir.
D) Arapça ve Farsça sözcükler ağırlıklıdır.

18. Aşağıdakilerden hangisi “gazel”in özelliklerinden biri değildir?
A) Beyit birimi ile yazılır.
B)
İlk beyti kendi arasında uyaklıdır.
C) Konuları aşk, şarap ve doğa güzellikleridir.
D)
lk beytinde şairin adı ya da mahlası bulunur.

19. Aşağıdakilerden hangisi “koşma” biçiminde yazılan şiir türlerinden biri değildir?
A) Koçaklama B) Güzelleme C) Tekerleme D) Taşlama

20. Gazelin en güzel beytine ne ad verilir?
A) Müzeyyel gazel B) Beytül gazel C) Matla D) Makta

Türk Edebiyatı -1 Cevap Anahtarı:
1-D
2-A
3-D
4-A
5-D
6-B
7-B
8-A
9-A
10-C
11-C
12-D
13-B
14-C
15-A
16-B
17-A
18-D
19-C

Açık lise sınavlarının diğer çıkmış sınav sorularını ve cevap anahtarını yeri geldikçe sitemizde yayınlamaya devam edeceğiz.
20-B

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder