7/03/2016

Büyük Zat'ların Okuduğu Salavat-ı Kübra ve Duası

  Hiç yorum yok
Büyük Zat'ların Okuduğu Salavat-ı Kübra ve Duası
Alimlerin Okuduğu Salavat Her Derde Deva Salavat-ı Kübra
Bu defa paylaşacağım yazımı internetten alıntı yapacağım. Çünkü çok hoşuma gitti, çok beğendim. Çok faydasını, çok şifalarını, çokça faziletlerinden yararlanabileceğimiz bir büyük Salavat. Bu Salavat o kadar değerli bir salavatki bunu sizlerle paylaşmasam olmazdı. Yazının en altında Salavat-ı Kübra faziletlerini ve duasını alıntı yaptığım web sitesinin internet kaynağınıda görebilirsiniz.
Salavat-ı Kübra'yı okumaya başlarken Besmele ile başlanması gerekmektedir. Mümkün olduğunca paylaşın. Paylaşınki Bu kıymetli Salavat-ı herkes öğrensin faziletlerinden, sırlarından, şifalarından faydalansın.

Salavat-ı Kübra Büyük Salavat Okunuşu
Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahim.
Lekad câekum resulün min enfüsikum azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bilmü’minîne raûfün rahîmün a’budullahe Rabbî vela üşriku bihi şey’en. Allâhümme innî ed’uke biesmâike’l hüsna küllihâ la ilahe illa ente sübhâneke en tusallî alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamîdün mecid. Allâhümme salli alâ Muhammedinnebiyyi’l ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen. Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin salaten hüve ehlüha. Allâhümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin. Veczi Muhammeden sallallâhu aleyhi ve sellem ma hüve ehlühü. Allâhümme Rabbe’s semevâtis seb’i ve Rabbe’l arşi’l azimi Rabbena ve Rabbe külli şeyin ve münzile’t Tevrati vel İncîli vez Zebûri vel Furkâni’l azîm. Allâhümme ente’l evvelü feleyse kableke şey’ün ve ente’l âhirü feleyse ba’deke şey’ün ve ente’z zâhirü feleyse fevkake şey’ün ve ente’l bâtınu feleyse dûneke şey’ün feleke’l hamdü la ilahe illa ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîne mâ şâAllahu kâne vemâ lem yeşa’lem yekun la kuvvete illa billah. Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike salaten mübâreketen tayyibeten kemâ emrete en nusallî alayhi ve sellim teslîmen. Allahümme salli alâ Muhammedin hatta la yebka min salatike şey’ün verham Muhammeden hatta la yebka min rahmetike şey’ün ve bârik alâ Muhammedin hatta la yebka min berekatike şey’ün. Allahümme salli ve sellim ve eflih ve encih ve etimme ve eslih vezekki ve erbih ve evfi ve ercih ve a’zim ve efdili’s salate ve ecrili’l minene ve’t tahiyyâti alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ ve Mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ellezî Hüve feleku subhi envari’l vahdâniyyeti ve tal’atü şemsi’l esrâri’r rabbâniyyeti ve behcetü kameri’l hakâiki’s samedâniyyeti. Ve Arşü hadreti’l hadarâti’r rahmâniyyeti nuru külli resulin ve senâhu (Yâ sin ve’l Kur’âni’l Hakîmi inneke leminel mürselîne alâ sıratın müstakimin (sirri külli nebiyyi ve hemdehü) zalike takdirü’l azizi’l alim) ve cevherü külli veliyyi ve diyâhu selamun kavlen min Rabbin rahîm. Allahümme salli ve sellim alâ Muhammedi’n nebiyyi’l ümmiyyi’l Arabiyyi’l Kureşiyyi’l Hâşimiyyi’l Ebtahiyyi’t Tihamiyyi’l Mekkiyyi sâhibi’t tâci vel kerâmeti sâhibi’l hayri vel birri sâhibi’s serâyâ vel atâyâ vel ğazvi vel cihâdi vel mağnemi vel maksimi sâhibi’l âyâti vel mü’cizâti vel alamâti’l bâhirâti sâhibi’l hacci vel halki vettelbiyyeti sâhibi’s safâ vel merveti vel meş’aril harâmi vel makâmi vel kıbleti vel mihrâbi vel minberi sâhibi’l makâmi’l mahmudi vel havdi’l mevrudi veşşefâati vessücudi lirabbil ma’budi sâhibi remyi’l cemerâti vel ukufi biarafâti sahibil alemi’t tavîli vel kelami’l celîli sâhibi kelimetil ihlasi vessıdkı vettasdîki. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salaten tüncîna bihâ min cemîi’l mihani vel ihani vel ehvâli vel beliyyeti ve tüsallimune bihâ min cemîi’l kitani vel eskâmi vel âfâti vel âhâti ve tütahhirnâ bihâ min cemii’l uyubi ve’s seyyiâti ve tağfiru lenâ bihâ cemia’z zünubât. Ve temhu bihâ annâ cemia’l hatîati ve takdî lenâ bihâ cemia mâ natlubuhu mine’l hâcâti ve terfeunâ bihâ indeke a’lad derecâti ve tübelliğunâ bihâ aksa’l ğâyâti min cemîi’l hayrâti fî’l hayâti ve ba’del memâti yâ Rabbi yâ Allah yâ Mucîbe’d daavât. Allahümme innî es’elüke en tec’ale lî fî müddeti hayâtî ve ba’de memâtî ed’âfe ed’âfi zalike elfe elfi salatin ve selamin madrubeyni fî misli zalike ve emsâli emsâli zalike alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ Muhammedi’n nebiyyi’l ümmiyyi ve’r resuli’l arabiyyi ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evladihi ve ezvâcihi ve zürriyâtihi ve ehli beytihi ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve etbâihi ve mevâlihi ve huddemihi ve huccebihi. İlâhî ec’al külle salatin min külli zalike tefuku ve tefdulü salate’l musallîne aleyhi min ehli’s semavâti ve ehli’l aradîne ecmaîne kefadlihi’l lezî feddaltehu alâ keffati halkıke ya ekreme’l ekremîne ve yâ erhamer râhimîne Rabbenâ tekabbel minne inneke ente’s semiu’l alîm. Ve tüb Aleynâ inneke ente’t tevvâbü’r rahîm. Allahümme salli ve sellim ve kerrim alâ seyyidinâ ve mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike’n nebiyyi’l ümmiyyi’s seyyidi’l kâmili’l fâtihi’l hâtimi hâi’r rahmeti ve mimi’l mülki ve dali’d devâmi bahri envârike ve ma’dini esrârike ve lisâni huccetike ve arusi memleketike ve ayni a’yâni halikatike ve safiyyike’s sâbikı’l halkı nuruhu verrahmeti lil alemîne zuhuruhu’l mustafa’l mucteba’l münteka’l mürtadâ ayni’l inâyeti ve zeyni’l kıyâameti ve kenzi’l hidâyeti ve imâmi’l hadreti ve emini’l memleketi ve tırâzi’l hulleti ve kenzi’l hakîkati ve şemsi’şşerîati kâşifi deyâci’l zulmeti ve nâsiri’l milleti ve nebiyyi’r rahmeti ve şefii’l ümmeti yevme’l kıyâmetihi yevme tahşeu’l asvâtu ve teşhasu’l ebsâr. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedi’n nuri’l eblaci vel behai’l ebhaci nâmusi tevrati Musa ve kamusi incîli İsa salavatullah ve selemühü aleyhi ve aleyhim ecmain. Talsemi’l feleki’l atlasi fi butuni küntü kenzen mahfiyyen feahbebtü en u’refe tâvuse’l meliki’l mukaddesi fî zuhuri fehalaktu halkan fetearreftü ileyhim febî arafunî kurreti ayni nuri’l yakîni mir’âti uli’l azmi mine’l mürselîne ilâ şühudi’l meliki’l hakki’l Mübîn. Nuri envâri ebsâri bisâiri’l enbiyâi’l mükerremîne ve mahalli nazarike ve siati rahmetike mine’l avalimi’l evvelîne vel âhirîne sallallahu aleyhi ve ala ihvânihi mine’n nebiyyine ve’l mürselîne ve alâ âlihi ve ashâbihi ve’t tayyibîne’t tâhirîn. Allahümme salli ve sellim ve ethif ve enim vemneh ve ekrim ve eczil ve a’zim efdale salavâtike ve evfâ selamike salaten ve selamen yetenezzelani min ufuki künhi bâtıni’z zâti ilâ feleki semâi mezâhiri’l esmâi vessıfâti ve yertekıyâni inde sidreti münteha’l ârifîne ilâ merkezi celali’n nuri’l mübîni ala seyyidinâ ve Mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike ilmi yakîni’l ulemâi’r rabbâniyyine ve ayni yakîni’l hulefai’r râşidîn. Ve hakki yakîni’l enbiyâi’l mükerremîne’llezî tâhet fî envâri celalihi ulu’l azmi mine’l mürselîne ve tehayyeret fi derki hakâikihi uzameü’l melaiketi’l muheyyimîne’l münzeli aleyhi fî’l Kur’ani’l Azîm. Bilisânin Arabiyyin mübîn. Lekad mennallahu ala’l mü’minîne izbease fîhim resulen min enfüsihim yetlü aleyhim âyâtihi ve yüzekkihim ve yüallimühümü’l kitâbe’l hikmete ve in kânu min kablu lefî dalalin mübîn. Allahümme salli ve sellim salaten zâtike alâ hadreti sıfâtike’l câmii likülli’l kemâli’l müttesıfi bisıfâti’l celali ve’l cemâli men tenezzehu ani’l mahlukîne fî’l misâli yenbui’l maârifi’r rabbâniyyeti ve hîtati’l esrâri’l ilahiyyeti ğâyeti münteha’s sâiline ve delili külli hairin mine’s sâlikine Muhammedi’l mahmudi bil evsâfi vezzâti ve Ahmedi men medâ vemen hüve âtin ve sellim teslimen bidâyeti’l evveli ve ğâyete’l ebedi hatta la yahsurehu adedün vela yünhiyehi emedün verda an tevâbiihi fî’ş şeriati ve’t tarikati vel hakîkati minel eshâbi vel ulemai ve ehli’t tarikati vec’alnâ yâ mevlanâ minhüm hakîkaten âmin. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin fethi ebvâbi hadretike ve ayni inâyetike bihalkıke ve resulike ila cinnike ve insike vahdaniyyi’z zati’l münzali aleyhi’l ayatü’l vadihâtü mukîli’l aserâti ve seyyidi’s sâdâti mahi’ş şirki veddalalati bissuyufi’s sârimâti’l amiri bi’l ma’rufi vennehyi anil münkerati’ssemîli min şerabi’l müşâhedâti seyyidinâ Muhammedin hayri’l beriyyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ala men lehu’l ahlaku’r radiyyetü’l evsâfü’l merdiyyeti vel akvâluş şer’iyyetü vel ehvalü’l hakîkiyyetü vel inâyetü’l ezeliyyetü vessaâdâtü’l ebediyyetü vel fütühâtü’l mekiyyetü vezzuhurâtül medeniyyeti vel kemâlatü’l ilâhiyyetü vel meâlimurrabbâniyyetü ve sirru’l beriyyeti ve şefiune yevme ba’sinâl mustağfiru lenâ inde rabbinâ’d dâi ileyke vel muktedi limen erâde’l vusule ileyke’l enîsü bike vel müstevhişü min ğayrike hatta temettea min nuri zâtike ve racea bike la biğayrike ve şehide vahdeteke fî keşretike ve kulte lehu bilisâni halike ve kavveytehu bicemâlike fasda’ bimâ tü’meru ve a’rid ani’l müşrikîne’z zakiru leke fî leylike vessâimu leke fî nehârike’l ma’rufu inde melailetike ennehu hayru halkik. Allahümme inne netevessele ileyke bilharfi’l câmii limeâni kemalik. Nes’elüke iyyake bike en türiyenâ veçhe nebiyyinâ sallallahu aleyhi ve sellem ve en temhuve anne vücude zünübinâ bimüşâhedeti cemâlike ve tüğayyibenâ annâ fî bihâri envârike ma’sumîne mine’şşevağılı’d dünyeviyyeti râğıbine ileyke ğaibine bike ya hüve Allah ya hüve ya Allah ya hüve ya Allah la ilahe ğayrükeskınâ Min şerâbi mehabbetike vağmisnâ fî bihâri ehadiyyetike hatta ner’tea fî bahbuhati hadretike ve tak’taa annâ evhâme halîkatike bifadlike ve rahmetike ve nevvirnâ binuri tâatike vahdinâ vela tudillenâ ve bassirnâ biuyubinâ an uyubi ğayrinâ bihurmeti nebiyyinâ ve seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ âlihi ve eshâbihi mesâbihi’l vücudi ve ehli’ş şühudi ya erhame’r râhimîne nes’elüke en tülhikanâ bihim ve tem’nehâna hubbehüm ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu ya zelcelali velikrami Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semiul alîmü vetüb aleynâ inneke ente’t tevvabür rahîmü veheb lenâ ma’rifeten nâfiaten inneke alâ külli şeyin kadirün ya Rabbel alemîne ya rahmanu ya rahîmu nes’elüke en terzükanâ rü’yete vechi nebiyyinâ sallallahu aleyhi ve sellem fî menâ minâ veyakzatinâ ve en tusalli ve tüsellime aleyhi salaten dâimeten ilâ yevmiddîni ve en tusalli alâ hayrinâ vekün lenâ Fî cemîi umurin. Allahümmec’al efdale salavatike ebeden ve enma berekâtike sermeden. Ve ezka tehiyyâtike fadlen ve adeden alâ eşrefil hakâikıl insaniyyeti velcânniyyeti ve mec’maiddekâikıl imâniyyeti ve turit tecelliyâtil ihsâniyyeti ve mehbetıl esrârirrahmâniyyeti ve arusil memleketir rabbâniyyeti ve sitati ık’dinnebiyyini ve mukaddimeti ceyşil murselîne vekâidi rekbil evliyai vessıddıkîne ve efdalil halaikı ecmaîne hâmili livâil izzil a’lâ vemâliki ezimmetil mecdil esna. Şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâris sevabıkıl evveli ve tercumâni lisânil kıdemi ve menbail ilmi vel hilmi vel hikemi ve mazhari sırril vücudil cüz’i vel küllî ve insâni aynil vücudil ulviyyi vessüfliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayâtid dârayn.el mütehakkiki bia’lâ rütebil ubudiyyeti velmütehallikı biahlakıl makâmâtil istifâiyyetil halîlil a’zami vel habibil ekremi seyyidinâ ve Mevlanâ ve habîbina Muhammed’ibni abdillahibni abdil muttalibi sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbibi adede ma’lumâtike ve midâde kelimâtike küllemâ zekereke ve zekerehuz zakirune ve ğafele an zikrike vezikrihil ğâfilune ve sellim teslimen daimen kesîren. Allahümme inne netevesselü ileyke binûrihissâri fîlvücudi en tühyiye kulubenâ binuri hayâti kalbihil vâsii likülli şey’in rahmeten ve ilmen ve hüdâ vebüşrâ lilmüslimîne ve teşreha sudurenâ binûri sadrihil câmii maferratnâ fîl kitâbi min şey’in vediyâen ve zikra lilmuttakîne ve tütahhire nüfûsenâ bitahâreti nefsihizzekiyyetil merdiyyet. Ve tüallimenâ bienvâri ulûmi ve külle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mübînin ve tüsriye serâirehu fînâ bilevâmii envârik. Hattâ tüfniyenâ annâ fî hakki hakîkatihi feyekune hüvel hayyul kayyume fînâ bikayyûmiyyetikes sermediyyeti fenaîşü birûhihi ay’şel hayâtil ebediyyetin sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren amine bifadlike verahmetike Aleynâ ya Hannânu ya Mennânu ya Rahmanu vebitecelliyâti münâzelatike fî mir’âti şühudihi limünâzelati tecelliyâtike fenekûne fîl hulefâirrâşidîne fî velayetil ekrebîn. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin cemâli lutfike ve hanâni atfike ve cemâli mülkike ve kemâli kudsike’n nûril mutlaki bisırril maiyyetilleti la tetekayyedul batınu ma’nen fî ğaybikezzâhiri hakkan fî şehâdetike şemsil esrârir rabbâniyeti ve mec’lâ hadretil hadarâtir rahmâniyyeti menâzilil kütübil kıyâmeti ve nûrul ayâtil beyyinatillezî halaktehu min nûri zâtike ve hakkaktehu biesmâike ve sıfâtike ve halakte min nûrihil enbiyâe velmurselîne ve tearrefte ileyhim biahzil misâki aleyhim bikavlikel hakkil mübîni veiz ehazâllahu misâkannebiyyine lemâ âteynâküm min kitâbin ve hikmetin sümme câeküm resulün musaddıkun limâ meaküm letu’minunne bihi veletensurunnehu kâle eekrartüm ve ehaztüm alâ zâliküm isrî kâlu ekrarnâ kâle faşhedû ve enâ meaküm mineşşâhidîn. Allahümme salli ve sellim alâ behcetil kemâli ve tâcil celali vebehâil cemâli veşemsil visâli ve abekıl vucûdi ve hayâti külli mevcudin izzi celali saltanatike ve celali izzi memleletike ve melîki sun’i kudretike ve tırâzi safvetissafveti min ehli safvetike ve hulasatil hâssati min ehli kurbike sırrıllâhil a’zami ve habîbillâhil ekremi ve halîlillâhil mükerremi seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inne netevesselü bihi ileyke veneteşeffeu bihi ledeyke sâhibişşefâatil kübrâ vel vesiletil uzmâ veş şeriatil ğarra. Velmekânetil ulyâ velmenziletiz zülfâ vekâbi kavseyni ev ed’na en tühakkikanâ bihi zâten vesıfâtin ve esmâen ve ef’âlen ve âsâren hatta la nerâ vela nesmaa vela nuhisse vela necide illa iyyake. İlâhi veseyyidî bifazdlike ve rahmetike en tec’ale hüviyyetenâ ayne hüviyyetihi fî evâilihi ve nihâyetihi vebivuddi hulletihi ve safâi mehabbetihi ve fevâtihi envâri basıretihi ve cevâmi esrâri serîretihi ve rahîmi rahmâihi ve naîmi na’maihi Allahümme innâ nes’elüke bicâhi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem elmağfirete verridâ velkabule kabulen temman la tekilnâ fîhi ilâ enfüsinâ tarfete aynin yâ ni’mel mucîbu fekad dehaleddahîlu ya mevlaya bicâhi nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feinne ğufrâne zünûbil halkı biec’maihim ve evvelihim ve âhirihim berrehim ve fâcirihim kekatretin fâ bahri cudikel vâsiillezî la sâhile lehu fekad külte vekavlükel hakkul mübin. Vemâ erselnâke illa rahmeten lilâlemine sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Rabbi inni vehenel az’mu minni veş’tealer re’sü şeyben velem ekün biduâike Rabbi şekıyyen. Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamur râhimîn. Rabbi inni limâ enzelte ileyyi min hayrin fekırun ya avnedduafâi ya azîmerrecâ ya munkızel ğarkâ ya münciyel helkâ ya ni’mel Mevla ya emânel haifîne la ilahe illallahul azîmul halîmu la ilahe illallâhu rabbül arşil azîmi la ilahe illallâhu rabbüs semavâtis seb’i ve rabbül arşil kerîmi Allahümme salli ve sellim alâl câmiil ekmeli velkutbir rabbâniyyil efdali tırâzi hulletil imâni vema’denil cudi velihsan. Sâhibil himemis semâviyyeti vel ulumille dünniyyeti. Allahümme salli ve sellim ala men halaktel vücude lieclihi verahhastel eşyâe bisebibih. Muhammedil mahmudi sâhibil mekârimi velcüdi ve alâ âlihi ve eshâbihil ektâbis sabikıne ila cenâbi zalikel cenâb. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin nuril behiyyi velbeyânil celiyyi vellisânil arabiyyi veddînil hanefiyyi rahmeten lilâleminel mueyyedi birrûhil emînil velkitâbil Mübin. Ve hâtimin nebiyyine ve rahmetillâhi lilâlemin. Vel halaiki ecmaîn. Allahümme salli ve sellim alâ men halaktehu min nûrike ve cealte kelamehu min kelamike ve feddaltehu alâ enbiyâike ve evliyâike ve cealtessiâyete minke ileyhi veminhu ileyhim kemâli külli veliyyin leke vehâdî kül mudilli anke hâdîl halkı ilel hakkı târikil eşyai lieclike Vema’denil hayrâti bifadlike ve hâtabtehu alâ bisâti kurbike vekâne fadlullâhi aleyke azîmel kaimi leke fî leylike vessâimi leke fî nehârike velhâimi bike fi celalike. Allahümme salli ve sellim alâ nebiyyikel halifeti fî halkıkel müşteğıli bizikrikel mütefekkiri fî halkıke vel emîni lisirrike velbürhâni lirüsulikel hadıri fî serâiri kudsike velmüşâhidi licemâli celalike seyyidinâ ve Mevlanâ Muhammedilmüfessiri liâyatike vezzâhiri fî mülkike vennâibi fî melekûtike velmütehallikı bisıfâtike veddaî ilâ ceberûtikel hadretir rahmâniyyeti velbürdetil celaliyyeti vesserâbilil cemâliyyetil arişissekıyyi vennûril behiyyi velhabîbin nebeviyyi veddurrin nakıyyi velmisbahil kaviyyi Allahümme salli ve sellim aleyhi alâ âlihi kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamidün mecîd. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin bahri envârike vema’dini esrârike ve ruhi ervâhi ibâdiked durretil fâhıretil abakatin nâfihati bü’büil mevcudâti vehâirrahamâti ve cîmid derecâti vesînis saâdâti venûnil inâyâti vekemâlil külliyâti Vemenşâil ezeliyyâti ve hatmil ebediyyâtil meşğuli bike anil eşyâid dünyeviyyâtit tâimi min semerâtil müşâhedâtil meskıyyi min esrâril kudsiyyâtil âlimi bilmâdi velmüstekbelati seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âlihil ebrâri ve ashâbihil ahyâr. Allahümme salli ve sellim alâ rûhi seyyidinâ Muhammedin fîl ervâhi ve alâ cesedihi fîl ecsâdi ve alâ kabrihi fil kubûri ve alâ sem’ihi fîlmesâmii ve alâ hareketihi fîl harekâti ve alâ sükûnihi fîssekenâti ve alâ kuûdihi fîl kuûdati ve alâ kıyâmihi fîl kıyâmâti ve alâ lisânihil beşşâşil ezeliyyî vel hatmil ebediyyi Allahümme salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi adede mâ alimte vemil’e mâalimte. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedillezî a’taytehu ve kerremtehu ve faddaltehu ve nasartehu ve eantehu vekarrebtehu ve edneytehu ve sekaytehu vemekkentehu vemela’tehu biilmikel enfesi ve besettehu bihubbikel etvasi vezeyyentehu bikavlikel ekbesi fahril eflaki ve azbil ahlaki ve nûrikel mübîni ve abdikel kadîmi ve hablikel metîni ve hasnikel hasîni ve celalikel hakîmi ve cemalikel kerîmi seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âlihi ve eshâbihi mesâbihil hüdâ vekanâdîlil vücûdi vekemalis suûdil mutahharîne minel uyûb. Allahümme salli ve sellim aleyhi salaten tehullü bihâl ukade ve ribhan tefükkü bihâl kürabe veterahhumen tüzîlü bihâl atabe ve tekrimen yenkadî bihil erabu ya Rabbü ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu ya zelcelali velikrami nes’elüke zalike min fadâili lutfike ve ğarâibi fadlike ya Kerimu ya Rahim. Allahümme salli ve sellim alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedinnebiyyil ümmiyyi verresuli arabiyyi ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ezvâcihi ve zürriyâtihi ve ehli beytihi salaten tekûnu leke rıdaen velihakkıhi edâen vea’tıhil vesilete velfadîlete veşşerefe vedderecetel aliyyeter rafîate veb’as’hül makâmel Mahmudellezî ve adtehu ya erhamerrâhimîn. Allahümme innâ netevesselü bike veneselüke veneteveccehu ileyke bikitâbikel azîzi ve nebiyyikel kerîmi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem ve bişerefihil mecîdi ve biebeveyhi İbrahîme ve İsmâîle ve bisâhibeyhi Ebibekrin ve Umere vezinnûreyni usmâne ve âlihi Fâtımate ve Aliyyin ve veledeyhimâ’l Hasani vel Hüseyni ve ammeyhil Hamzati vel Abbâsi ve zevceteyhi Hadîcete ve Aişete. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve alâ ebeveyhi İbrahîme ve İsmaîle ve alâ ali küllin ve sahbi küllin salaten yütercimuhâ lisânul ezeli fî riyadil melekuti ve aliyyil makâmâti ve neylil kerâmeti ve ref’id derecâti ve yen’ıku bihâ lisanul ebedi fî hadidin nâsûti liğufrâniz zunûbi ve keşfil kürübi ve def’il mühimmâti kemâ hüvelleiku Biilâhiyyetike ve şa’nikel azîmi ve kemâ hüvelleiku biehliyyetihim ve mensıbihim el kerîmi bihusûsi hasâise yahtessu birahmetihi men yeşaullahü zülfadlil azîmi Allahümme hakkıknâ biserâirihim fî medârici meârifihim bimesubetillezine sebekat lehüm minkel hüsnâ âli Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem velfevzi bissaâdetil kübrâ bimeveddetihil kurbâ ve ğummenâ fî ızzihil masmûdi fî makâmihil mahmudi ve tahte livaihil ma’kudi veskınâ min havdi irfâni ma’rufihil mevrûdi yevme la yuhziyallahun nebiyye sallallâhu aleyhi ve sellem biburûzi bişâreti kul tüsma ve sel tu’ta veşfa tüşeffa bizuhûri bişâreti velesevfe yü’tîke rabbüke feterdâ tebârekte ve teâleyte ya zelcelali vel ikram. Allahüme inna neuzü biizzi celalike ve bicelali izzetike ve bikudreti sultânike ve bisultâni kudretike ve bihubbi nebiyyike Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem minel katîati vel’ehvair radiyyeti ya Zahîrellecine ya cârel müstecirine ecirna minel havâtırin nefsâniyyeti vehfaznâ mineşşehevâtişşeytâniyyeti ve tahhirnâ min kazurâtil beşariyyeti ve saffinâ bisafail

mehabbetis sıddıkıyyeti min sadâil ğafleti ve vehmil cehli hattâ tedmehille rüsumunâ bifenâil enâniyyeti ve mübâyanetit tam’atil insâniyyeti fî hadreti’l cem’i vettehliyeti vettehalli biluluhiyyetil ehadiyyeti vettecelli bilhakaikıs samedâniyyeti fî şühûdil vahdâniyyeti haysü la haysü vela eyne vela keyfe ve yebkâl küllü lillâhi ve billâhi ve minallâhi ve ilallâhi vemeallâhi ğarkan bini’metillâhi fî bahri minnetillâhi mensurine biseyfillâhi mahzûzîne biinâyetillâhi mahfuzîne biısmetillâhi min külli şâğılin yüşğılü anillâhi ve hâtırin yahturu biğayrillâhi ya Rabbü ya Allah ya Rabbü ya Allah ya Rabbü ya Allah rabbiyallahu vemâ tevfikı illabillâhi aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîbü. Allahümme eşğılnâ bike veheb lena hibbeten la seaten fihâ liğayrike vela medhale fihâ lisivaeke vâsiaten bil ulûmil ilâhiyyeti vessıfâtir rabbâniyyeti velahlakil Muhammediyyeti ve kavvi akâidenâ bihusniz zannil cemîli ve hakkil yakîni ve hakîkatit temkîni ve seddid ehvâlina bittevfikı vesseâdeti vehusnil yakîni. Veşüdde kavâidena ala sırâtil istikâmeti ve kavâidil izzir rasîne sırâtellezîne enamte aleyhim minennebiyyine vessıddıkîne veşşühedai vessâlihîne veşeyyid mekâsidena fil mecdi esîli ala a’la Zirvetil keraimi ve azâimi ulil azmi minel murselîne ya sarihal mustasrihine ya ğıyasel musteğisine eğisnâ bieltâfi rahmetike min dalalil bu’di ve eşmilnâ binefahâti inâyetike fî mesârail hubbi ve es’if’nâ bi envari hidayetike fî hadâiril kurbi ve eyyidnâ binasrikel azîzi nasren mevzuren bil Kur’anil mecîdi bifadlike ve rahmetike ya erhamerrâhimîn Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîmu ve tüb aleynâ inneke entet tevvabür rahîm. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihi ümmehâtil mü’minîni ve zürriyetihi ve ehli beytihi kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamîdün mecîdün ya imâde men la imade lehu ya senede men la senede lehu ya zühra men la zühra lehu câbire külli kesirin ya sâhibe külli ğaribin ya Mu’nise külli vahidin la ilahe illa ente sübhâneke inni küntü minezzâlimîne ente veliyyi fîddünyâ vel âhireti teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîne ve eslih li fi zürriyeti inni tübtü ileyke ve inni minel müslimîne salavâtullah ve melaiketihi ve enbiyâihi ve rüsulihi ve cemîi halkıhi alâ seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin aleyhi ve aleyhimüsselamu ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Allahümme edhılnâ meahu bişefâatihi ve damânihi ve rıâyetihi mea âlihi ve eshabihi bidârike dâris selami fî mak’adi sıdkın inde melikin muktedirin ya zelcelali velikrami ve ethifnâ bimüşâhedetihi bilatîfi münâzeletihi ya Kerimü ya Rahimu ekrimnâ binnazari ila cemali sübuhâti vechikel azîmi vehfaznâ bikerâmetihi bittekrîmi vetteb’cîli vetta’zîmi ve ekrimnâ binuzulihi nuzulen min ğafurin rahîmin fî ravdi rıdvâni ühilün aleyküm rıdvânî fela eshatu aleyküm ebeden ve u’tıküm mefâtihel gaybi lihazainis sirril meknûni cennati sıfatil meâni bienvâri zâti ala’l eraiki yenzurune velehüm ma yeddeune selamun kavlen min rabbin rahîm bin’ıtâfi ra’fetir ra’fetil Muhammediyyeti min ayni inâyetihi fadlen min rabbike zalike hüvel fevzül mübînü fi mehâsini kusûri zehâiri serâiri fela ta’lemu nefsün ma ühfiye lehüm min kurreti e’yunin cezâen bimâ kânu ya’melune fî minassati mehâsini havâtimi da’vahüm fihâ sübhanekallahümme ve tehiyyetühüm fihâ selamun ve âhiru da’vahüm enil hamdülillahi rabbilalemîn..
Yukarıdaki Salavat-ı okuyunca peşinede aşağıdaki duayı okumak çok faziletli olduğu söylenmektedir.

Salavat-ı Kübra'nın Duası
Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Mürselin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden Nebiyyin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides Sadikiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider Rakiiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides Sacidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Kaidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Kaimiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Musalliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez Zakiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş Şahidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Evveliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ezherehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih Terahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyide veledi âdem
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyide evveliyn vel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel Muhsinin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel kevneyni vessakaleyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahiben Na’leyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn
Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.

Salavat-ı Kübra'nın Türkçe Açıklaması
Euzübillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Sıddıkların Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Rukû Edenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Secde Edenlerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ka’deye Oturanların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kıyamda Duranların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Namaz Kılanların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Zikredenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Şâhitlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Evvelkilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Sonrakilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın Rasûlü! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın Nebîsi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Habîbi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Enbiyânın Sultânı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Esfiyânın Burhânı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mustafâ! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mu’allâ (son derece üstün kılınmış zat)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mekkî (Mekkeli)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Medenî (Medîneli)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Arabî (Arab kavmine mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Âdemoğullarının Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ahmed! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Muhammed! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâhâ! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Yâsîn! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kevser ırmağının sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâc sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mi’râc sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Na’leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Efendim!
Ey Allah’ın Rasûlü!
Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!
Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
İzzet sahibi Rabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden) tenzih ederim.
Gönderilen peygamberlerin tümüne selâm olsun.
Bütün hamdler de âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun…
Elhamdülillah…

Salavat-ı Kübra'nın Şeyh Muhyiddin Abdülkadir Geylani Hz. ve İmam Şeyh Bağdadi Cüneyt tarafından günümüze aktarılan şifaları faziletleri
*Beklenmedik rızık servet ve geçim kolaylığına Salavat-ı Kübra
*Temel ihtiyaç, aile içinde barış, huzur ve sevgi elde etmeye Salavat-ı Kübra
*Allah’tan bir hediye alacaksın; gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalbin hissetdiği,
*Sorunları çözmek, derece ve rütbeye Salavat-ı Kübra
*En az gece-gündüz 1 defa Salavat-ı Kübra oku; düzenli olarak okuyan herkes mükafatını fazlasıyla alır. Yeterli rızık (giyecek ve yiyecek) Aile içinde huzur bulur.
*Hem bu dünyada hem de ahiretde Allah onu her zaman korur.
*Allah hac ve umre nasip eder.
*Tüm içtenlikle temiz bir kalp ve samimiyetle Salevât-ı Kübrâ’yı okumak gerekir.
*600.000 değerinde nimet ve sevab için Salavat-ı Kübra okunur.
*Yüksek zafer elde etmek için Salavat-ı Kübra okunur.
Salavatı Kübrayı hergün sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okunması tavsiye edilir.
*Salavat-ı Kübra okuyan kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar ve Kıyamet gününün şiddetinden korunur.
*Ömründe 3 kez Salavat-ı Kübra okuyana Allah’ü teâlâ Tevat’ı, İncil’i Zebur’u ve Furkan’ı okuyan kimsenin sevabı verilir.
*Nesnelere 45 veya 100 defa Salavat-ı Kübra okunduğunda hazine olur.
*Düşman ve zalim için 100 defa Salavat-ı Kübra okunur.
*Ev almak ve eşyaları yenilemek için günde 21 defa Salavat-ı Kübra okunur.
*Ruhsal ve fiziksel güç için 100 defa Salavat-ı Kübra okunur.
*Zihin, kalp gözü, hafıza güçlenmesi için Salavat-ı Kübra okunur.
*Hayvanların dilini anlamak için salavatı kübra 45 defa okunur yalnız 41 gün oruç tutmak gerekir.
*Ev, cami veya okul yaptırmak için hacca gitmek için 3 yıl bırakmadan Her Cuma gecesi Salavat-ı Kübra okunacak. (abdestli olarak)
*Perşembe günü kuşluk vakti namaz kıldıktan sonra Salavat-ı Kübra okunursa; beklenmedik yerden rızık gelir. Dualar kabul olur.
*Salavatı Kübrayı hergün 3-5 veya 7 defa okursan hiçbir büyücü seninle uğraşamaz cinler saldıramaz, büyü ve sihir geçmez. Bütün tehlikelerden korunursun. Allah’ın izniyle sana kimse zarar veremez, incitemez.
*Özellikle Fatiha okumalarında Salavat-ı Kübrayı peşinden 11 defa oku çok etkilidir.
*Muhabbet, sevgi ve sevdiğine kavuşmak için 11 veya 45 defa Salavat-ı Kübra okunur.
*Hastaların tedavisi için ve işlerin kolaylaşması için salavatı kübra okunabilir.
*Kolay servet, rızık için Salavat-ı Kübra okunabilir.
*Kalp gözünün açılması için, 1000 defa Yâ Latif esmasını okuduktan sonra 3 defa Salavat-ı Kübra okunacak.
*Salavat-ı Kübra okuyanın maneviyatı güçlü olur.
*Borçlardan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için sabah namazından sonra Salavat-ı Kübra okunur.
*Salavat-ı Kübraı okuyan Allah’tan mağfiret ve kurtuluş istesin.
*Kim bu Salavat-ı Kübra okursa Allah’ü teâla ondan 70 bin çeşit belayı def eder. Günahları bağışlanır.
*Salavat-ı Kübra okuyanın Allah üzerinden 72 bin çeşit bela ve musibeti alır.
*Salavat-ı Kübra okuyan Hasta ise şifa bulur.
*Salavat-ı Kübra okuyan kıyamet günü şiddetinden kurtulur.
*Salavat-ı Kübra okuyan çok büyük rızık ve nimet alır.
*Salavat-ı Kübra okuyanın duası kabul olur.
*Salavat-ı Kübra okuyanın dileği gerçekleşir.
kaynak: mektebun.wordpress.com

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder