2/22/2017

El-Hamid İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri

  Hiç yorum yok
El-Hamid İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri
El-Hamid Ebced sayı değeri 68
Kur'an-ı Kerim'in 68. Suresi Kalem Suresi

El-Hakem Ebced sayı değeri 68
Kur'an-ı Kerim'in 68. Suresi Kalem Suresi

El-Muhyi Ebced sayı değeri 68
Kur'an-ı Kerim'in 68. Suresi Kalem Suresi

Allah'ın isimlerinin ebced değeri sayısıyla aynı sayıdaki Kur'an ayetlerinde neler yazdığını paylaşıyoruz.
yukarıdada gördüğünüz gibi Allah'ın El-Hakem, El-Hamid ve El-Muhyi isimlerinin ebced değeri 68

Kur'an-ı Kerim'deki 68. sure ise Kalem Suresi.
Tabi birde bütün surelerdeki 68. Ayetlerin anlamlarını yazdık.

Kur'an-ı Kerimde 68. Ayetler
Bakara Suresi: 68. Ayet
"Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın." dediler. Mûsâ şöyle dedi: "Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi emrolunduğunuz işi yapın."

Al-i İmran Suresi: 68. Ayet
Şüphesiz, insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur.

Nisa  Suresi: 68. Ayet
Onları elbette doğru yola iletirdik.

Maide Suresi: 68. Ayet
De ki: "Ey Kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni (Kur'an'ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz." Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.

Enam Suresi: 68. Ayet
Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra (kalk), o zalimler grubu ile beraber oturma.

Araf Suresi: 68. Ayet
"Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım."

Enfal Suresi: 68. Ayet
Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey (fidye) den dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Tevbe Suresi: 68. Ayet
Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.

Yunus Suresi: 68. Ayet
"Allah bir çocuk edindi" dediler. O, bundan uzaktır. O her bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

Hud Suresi: 68. Ayet
Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Semûd kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.

Yusuf Suresi: 68. Ayet
Babalarının emrettiği şekilde (ayrı kapılardan) girdiklerinde (bile) bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakub içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Hicr Suresi: 68. Ayet
Lût dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin."

Nahl Suresi: 68. Ayet
Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin."

İsra Suresi: 68. Ayet
Peki, karada sizi yere geçirmesinden, yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden, sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz?

Kehf Suresi: 68. Ayet
"İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?"

Meryem Suresi: 68. Ayet
Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.

Ta Ha Suresi: 68. Ayet
Şöyle dedik: "Korkma (ey Mûsâ!). Çünkü, sensin en üstün olan."Enbiya Suresi: 68. Ayet
(İçlerinden bazıları), "Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da ilahlarınıza yardım edin" dediler.

Hac Suresi: 68. Ayet
Eğer seninle mücadele ederlerse, de ki: "Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir."

Müminun Suresi: 68. Ayet
Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?

Furkan Suresi: 68. Ayet
Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.

Şuara Suresi: 68. Ayet
Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Neml Suresi: 68. Ayet
"Andolsun, bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir."

Kasas Suresi: 68. Ayet
Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.

Ankebut Suresi: 68. Ayet
Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine geldiğinde, gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

Ahzab Suresi: 68. Ayet
"Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat."

Yasin Suresi: 68. Ayet
Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?

Saffat Suresi: 68. Ayet
Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.

Sad Suresi: 68. Ayet
"Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz."

Zümer Suresi: 68. Ayet
Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.

Mümin Suresi: 68. Ayet
O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece "ol" der, o da oluverir.

Zuhruf Suresi: 68. ve 69. Ayet
(Allah şöyle der:) "Ey ayetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de."

Rahman Suresi: 68. Ayet
İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

Vakıa Suresi: 68. Ayet
İçtiğiniz suya ne dersiniz?!

Bazı 68. Ayetler kaynaklarda birlikte verildiklerinden dolayı, bizde aynı şekilde yayınladık.
Ayetlerin Türkçe anlamlarının kaynağı kuran.gen.tr ile kuran.diyanet.gov.tr adresleridir. El-Hakem, El-Hamid ve El-Muhyi Esmalarının ebced sayı değeri kaynağımız arifarslan sitesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder