4/23/2015

Regaip Kandil Gecesi Hacet Namazı Nasıl Kılınır Hangi Dualar Sureler Okunur?

  Hiç yorum yok

Regaip Kandili Gecesi Hacet Namazı Kılınışı Tarifi Duaları

Hacet namazı akşam ile yatsı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerindede hacet Namazı kılınabilir.
Hacet Namazı 2 rekat veya 4 rekat yada 12 rekat kılınabilir.
Kandil Gecesi Hacet Namazı 1 rekat - Sübhaneke, Fatiha ve 3 Âyetel Kürsî sureleri okunur.
Kandil Gecesi Hacet Namazı 2 rekat -Fatiha , İhlâs, Felâk, Nâs sureleri okunur.
Kandil Gecesi Hacet Namazı 2 rekat oturuşunda - Ettehiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik sureleri okunur.
Kandil Gecesi Hacet Namazı 3 rekat- Sübhaneke, Fatiha, İhlâs, Felâk, Nâs sureleri okunur.
Kandil Gecesi Hacet Namazı  4 rekat- Fatiha, İhlâs, Felâk, Nâs sureleri okunur.
Kandil Gecesi Hacet Namazı  4 rekat oturuşunda - Ettehiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbenağfirli sureleri okunur.

Hacet Namazı kılınışı ve okunan sureler bu şekildedir. Ancak 12 Rekat kılmak isteyenler niyet ederek sıralamayı tekrar ederek 12 rekate tamamlayabilirler.
Hacet Namazı sonunda Allah'tan hacet istenip dua edilir.
Allah Cümlenizin Duasını ve Hacet Namazını Kabul Eylesin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Sübhaneke Suresi Türkçe Okunuşu
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik  ve tebârakesmük  ve teâlâ ceddük  ve lâ ilâhe ğayrük.

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîm Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Ayet-el Kürsi Türkçe Okunuşu
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ettehiyyatü Suresi Türkçe Okunuşu
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli Suresi Türkçe Okunuşu
Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd

Allahümme Barik Suresi Türkçe Okunuşu
Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu
Kul hüvallâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Felâk Suresi Türkçe Okunuşu
Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min  şerri neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

Nas Suresi Türkçe Okunuşu
Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Rabbena Atina Suresi Türkçe Okunuşu
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

Rabbenağfirli Suresi Türkçe Okunuşu
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb.

Hacet Namazı Duası
Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder